Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φαρμακοκινητική Ενδοφλέβιας Χορήγησης n 1) Ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση (bolus intravenous injection): n Ενδοαγγειακή χορήγηση φαρμάκων n Φαρμακοκινητική:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φαρμακοκινητική Ενδοφλέβιας Χορήγησης n 1) Ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση (bolus intravenous injection): n Ενδοαγγειακή χορήγηση φαρμάκων n Φαρμακοκινητική:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φαρμακοκινητική Ενδοφλέβιας Χορήγησης n 1) Ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση (bolus intravenous injection): n Ενδοαγγειακή χορήγηση φαρμάκων n Φαρμακοκινητική: Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό και την έκταση της απορρόφησης, κατανομής, μεταβολισμού και απέκκρισης των φαρμάκων. n Μέτρηση του φαρμάκου κυρίως στο πλάσμα, ορό αίματος, αίμα και ούρα. n Με την ταχεία ενδοφλέβια έγχυση επιτυγχάνονται υψηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου στο αίμα σε σύντομο χρονικό διάστημα - ταχεία έναρξη φαρμακολογικής δράσης – κίνδυνος τοξικότητας.

2 Φαρμακοκινητικές Διαδικασίες Φαρμάκων

3 Απομάκρυνση του νερού από το δοχείο

4 Φαρμακοκινητική Ταχείας Ενδοφλέβιας Χορήγησης (Bolus) n Φάση κατανομής – συνήθως διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα - το λιγότερο περίπου 10 min (ένα διαμέρισμα) n Φάση απομάκρυνσης – κύρια φαρμακοκινητική διαδικασία (βραδύτερη διαδικασία) n Όσο περισσότερο νερό υπάρχει στο δοχείο τόσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός απομάκρυνσής του από το δοχείο n dA/dt = -k.A (1) n Όπου: Α = Ποσότητα του νερού στο δοχείο n dA/dt = Ρυθμός μεταβολής της ποσότητας του νερού στο δοχείο n k = Σταθερά ταχύτητας απομάκρυνσης του νερού (σταθερά αναλογίας – αρνητική)

5 Φαρμακοκινητική Ταχείας Ενδοφλέβιας Χορήγησης (Bolus) n Ολοκληρώνοντας την προηγούμενη σχέση παίρνουμε: n A = A 0.e -kt (2) n Για t = 0 τότε e -kt =1 και A = A 0 n Ο ρυθμός μεταβολής του νερού στο δοχείο είναι ανάλογος της ποσότητας του νερού στο δοχείο n Στην περίπτωση της ταχείας ενδοφλέβιας έγχυσης ισχύουν τα ίδια (προϋπόθεση πολύ γρήγορη κατανομή) n A = D.e -kt (3) n Όπου: Α = Ποσότητα του φαρμάκου στο σώμα για μια δεδομένη χρονική στιγμή n D = Αρχική ποσότητα (δόση) του φαρμάκου n k = Σταθερά ταχύτητας απομάκρυνσης του φαρμάκου

6

7 Φαρμακοκινητική Ταχείας Ενδοφλέβιας Χορήγησης (Bolus) n Λογαριθμώντας την προηγούμενη σχέση παίρνουμε: n lnA = lnD – kt n Ημιλογαριθμικό χαρτί (ευθεία γραμμή – φαρμακοκινητική πρώτης τάξεως – linear kinetics) n Κινητική μηδενικής τάξεως (κορεσμός) μη γραμμική φαρμακοκινητική – non-linear kinetics n Κλίση ευθείας, slope = (lnC 1 -lnC 2 )/(t 1 -t 2 ) n Πολύ καλός τρόπος για τον υπολογισμό της κλίσης (αρνητική η κλίση) n Διαιρώντας τη σχέση A = A 0.e -kt με τον όγκο κατανομής (V) παίρνουμε τη σχέση: n A/V = C = C 0.e -kt n Όπου: C 0 = Συγκέντρωση του φαρμάκου για χρόνο t = 0

8

9 Φαρμακοκινητική Ταχείας Ενδοφλέβιας Χορήγησης (Bolus) n Για A = D/2 (μισό της δόσης) παίρνουμε: A/D = 1/2 = e –kt1/2 n ln1/2 = -kt 1/2 και ln2 = kt 1/2 n t 1/2 = 0.693/k (χρόνος ημίσειας ζωής, half-life) n Ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι ανεξάρτητος από τη δόση και είναι χαρακτηριστικός για κάθε φάρμακο n Αρχική φάση κατανομής 10 – 20 min. Η C 0 υπολογίζεται με επέκταση (extrapolation) της ευθείας απομάκρυνσης. n Από τη σχέση V = D/C 0 μπορούμε να υπολογίσουμε το V (όχι πολύ ακριβής μέθοδος) n Φαρμακοκινητικές παράμετροι n t 1/2 = Χρόνος ημίσειας ζωής: Σε 5 t 1/2 το 97% του φαρμάκου απομακρύνεται. k = Σταθερά ταχύτητας απομάκρυνσης (χρόνος -1 ) n k = dA/(dt.A)

10 Φαρμακοκινητική Ταχείας Ενδοφλέβιας Χορήγησης (Bolus) n Ο χρόνος ημίσειας ζωής δεν εξαρτάται από τη δόση και είναι χαρακτηριστικός για κάθε φάρμακο n Από τη σχέση A = D.e -kt παίρνουμε τη σχέση: n A/D = e -kt (Ποσοστό φαρμάκου που παραμένει στο σώμα). n Αν εκφράσουμε το χρόνο σε χρόνους ημίσειας ζωής, τότε παιρνουμε τη σχέση: n = t/t 1/2 αnό την οποία παίρνουμε t = n.t 1/2 και t = n.0.693/k n A/D = e -k.0.693.n/k = e -0.693n αλλά e -0.693 = 1/2 n A/D = e -kt = (1/2) n n 50%, 75%, σε 3.3t 1/2 = 90% n dA/dt = CL.C = k.A = k.V.C και CL = k.V n k = CL/V και t 1/2 = 0.693V/CL

11 Φαρμακοκινητική Ταχείας Ενδοφλέβιας Χορήγησης (Bolus)

12 n Το k και ο t 1/2 εξαρτώνται από την κάθαρση και τον όγκο κατανομής n AUC (Area Under the Curve): Εμβαδόν κάτω από την καμπύλη της συγκέντρωσης του φαρμάκου στο πλάσμα – χρόνου Ρυθμός απομάκρυνσης = dA/dt = CL.C n dA = CL.C.dt όπου C.dt = Εμβαδόν (Area) κάτω από την καμπύλη C-t. n Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, dt, παρατηρούμε ότι η ποσότητα του φαρμάκου που απομακρύνθηκε, dA, ισούται με το γινόμενο της κάθαρσης, CL, επί το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη C-t. n Ολοκληρώνοντας τη σχέση dA = CL.C.dt παίρνουμε τη σχέση: D = CL.AUC 0-∞ και CL = D/AUC 0-∞

13 Φαρμακοκινητική Ταχείας Ενδοφλέβιας Χορήγησης (Bolus) n Ένας καλύτερος (πιο ακριβής) τρόπος για τον υπολογισμό της CL και του V, ανεξάρτητα αν ισχύει το μονοδιαμερισματικό πρότυπο (φαρμακοκινητική πρώτης τάξεως, γραμμική φαρμακοκινητική) n Άλλες σχέσεις: CL = k.V V = CL/k = D/(k.AUC 0-∞ ) και V = (1.44D.t 1/2 )/AUC 0-∞

14 Εμβαδόν κάτω από την καμπύλη C-t (AUC)

15

16 Παθητική Διάχυση

17 Υπολογισμός του AUC n Κανόνας του τραπεζίου (trapezoidal rule) n E = (t 2 – t 1 ) x C 2 + 1/2(t 2 – t 1 ) x (C 1 – C 2 ) n Ε = 1/2(t 2 – t 1 ) x (C 1 + C 2 ) n AUC t1-t2 = 1/2(C 1 + C 2 ) x (t 2 – t 1 ) n AUC 0-∞ = Άθροισμα των επιμέρους τραπεζίων n AUC tn-∞ = C tn /k και AUC 0-∞ = C 0 /k (για ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση – ταχεία κατανομή) n AUC 0-∞ = AUC 0-tn + C tn /k n Πολλά δείγματα για ακριβή υπολογισμό του AUC

18

19

20

21 Υπολογισμός του AUC t (h)C (mg/L)t i+1 -t i 1/2(C 1 + C 2 ) (mg/L) AUC (mg/h/L) 01234560123456 0 7 10 5 2.5 1.25 0.6 111111111111 3.5 8.5 7.5 3.75 1.88 0.93 3.5 8.5 7.5 3.75 1.88 0.93 25.96

22 Απέκκριση του Φαρμάκου στα Ούρα n Για φάρμακα που απεκκρίνονται χημικά αμετάβλητα στα ούρα σε σχετικά μεγάλο ποσοστό (fe ↑) n Ευκολία συλλογής των ούρων n Συνήθως αυξημένη συγκέντρωση του φαρμάκου στα ούρα n Τεχνητά προβλήματα – όχι μεγάλη ακρίβεια αποτελεσμάτων Ρυθμός απέκκρισης = dAe/dt = CL R.C και C = A/V dAe/dt = (CL R.A)/V και k = CL/V, ke = CL R /V dAe/dt = ke.V.C = ke.A = ke.D.e -kt fe = Ae (∞) /D n Όπου: fe = Ποσοστό του φαρμάκου που απεκκρίνεται χημικά ανέπαφο στα ούρα (τιμές fe από 0 έως 1) n Ae (∞) = Αθροιστική ποσότητα του φαρμάκου στα ούρα

23 Απέκκριση του Φαρμάκου στα Ούρα

24

25 fe = (dAe/dt)/(dA/dt) = CL R / CL = (ke.V)/(k.V) = ke/k n dAe/dt = ke.D.e -kt από την οποία με ολοκλήρωση παίρνουμε: Ae (t) = [(ke.D)/k].[1- e -kt ] = fe.D.[1- e -kt ] fe.D - Ae (t) = fe.D.e -kt n Όπου: fe.D - Ae (t) = ARE = Ποσότητα του φαρμάκου που πρόκειται να απεκκριθεί στα ούρα. Λογαριθμώντας παίρνουμε: lnARE = ln(fe.D) - kt n Συνοψίζοντας έχουμε 3 σχέσεις από τις οποίες μπορούμε να υπολογίζουμε το k: n 1) lnC = ln C 0 – kt n 2) ln(Rate) = ln(ke.D) – kt n 3) ln(ARE) = ln(fe.D) - kt

26 Απέκκριση του Φαρμάκου στα Ούρα

27 n Για τον υπολογισμό του Ae (∞) απαιτείται η συλλογή των ούρων για πάνω από 5 χρόνους ημίσειας ζωής. n Από τα δεδομένα των ούρων μπορούμε να υπολογίσουμε τα k, ke και fe. Όμως για τον υπολογισμό της CL και του V απαιτούνται δεδομένα του πλάσματος


Κατέβασμα ppt "Φαρμακοκινητική Ενδοφλέβιας Χορήγησης n 1) Ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση (bolus intravenous injection): n Ενδοαγγειακή χορήγηση φαρμάκων n Φαρμακοκινητική:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google