Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

2 Γενικά στοιχεία για τις πολιτικές ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Όλο και περισσότερες χώρες ασχολούνται με την εισαγωγή και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, γεγονός που δείχνει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

3 Τ Π Ε Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας • Στόχος πολλών εκπ/κων συστημάτων (από το 1990 στην Ελλάδα και πιο πριν στον ανεπτυγμένο κόσμο ) Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ

4 Η ΕΕ και οι πολιτικές εκπαιδευτικών χρήσεων των ΤΠΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πολύ γρήγορα (από τις αρχές της δεκαετίας του 1990) την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα την ανάγκη της απόκτησης προηγμένων γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού Η.Υ. και χρήσης των ΤΠΕ από το σύνολο των πολιτών. Θέτει σε εφαρμογή projects και προγράμματα που υποστηρίζουν και προωθούν τα σχετικά θέματα, όπως τα γνωστά Socrates, Minerva, GRUNDVIG και άλλα

5 Ευρωπαϊκή πολιτική 2000 Σ ύνοδος Λισσαβόνας: το 2010 η Ευρώπη να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική δύναμη διεθνώς και αυτό μέσα από το μετασχηματισμό (μεταξύ των άλλων) των εκπαιδευτικών της δομών. Οι περισσότερες χώρες εισάγουν και ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά τους συστήματα

6 Ευρωπαϊκή Πολιτική Έμφαση δίνεται στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Τα Σχολεία και τα Κέντρα Κατάρτισης να συνδεθούν με το διαδίκτυο. Να θεσπιστεί ευρωπαϊκό δίπλωμα βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής με πιστοποίηση για να προαχθούν οι βασικές γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας. Η κοινωνία της γνώσης σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας είναι ενταγμένη στο σύστημα της Δια βίου μάθησης. Το άτομο, δηλαδή, μπροστά στις προκλήσεις των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας πρέπει να είναι σε θέση να παράγει συνεχώς νέα γνώση.

7 Εξειδίκευση των Ευρωπαϊκών πολιτικών Στοκχόλμη 2001  Ποιοτική αλλαγή των δομών της εκπαίδευσης Βελτίωση υποδομών Βελτίωση ουσιαστικών & τυπικών προσόντων εκπαιδευομένων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών  Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση  Διεύρυνση των «οριζόντων» των εκπαιδευτικών συστημάτων

8 Δράσεις για τη συγκεκριμενοποίηση των στόχων Οι σημαντικότερες δράσεις αφορούν την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και την ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης

9 Δίκτυα Επικοινωνίας Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο Το Σεπτέμβριο του 1996 είκοσι χώρες ίδρυσαν το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο Το Σεπτέμβριο του 1996 είκοσι χώρες ίδρυσαν το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο ( European Network, EUN), έναν οργανισμό που σκοπό έχει να υποστηρίξει τη διδασκαλία και την μάθηση στα Ευρωπαϊκά σχολεία μέσω των ΤΠΕ. Σήμερα οι χώρες που συμμετέχουν είναι τριάντα και έχουν υλοποιηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε τέσσερις περιοχές δράσης: την καθοδήγηση, την εξυπηρέτηση, τη συνεργατικότητα και την ανάπτυξη.

10 Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας (http://schoolnet.protovoulia.org). Το Δίκτυο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007 και έχει ως στόχο του την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων και σε ομάδες εκπαιδευτικών που εργάζονται στις εν λόγω σχολικές μονάδες ή σε μεμονωμένους εκπαιδευτικούς και προτείνει προσεγγίσεις και πρακτικές, που προάγουν την υιοθέτηση καινοτομιών και την ανάπτυξη.http://schoolnet.protovoulia.org

11 Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το 2000 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιδιώκοντας την αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την ένταξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, έθεσε σε λειτουργία ένα τεχνολογικά προηγμένο εκπαιδευτικό δίκτυο, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - ΠΣΔ (www.sch.gr)., που ως στόχο του έχει να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο του ΥΠΔΒΜΘ και να δημιουργήσει μία νέα γενιά εκπαιδευτικών κοινοτήτων που θα χρησιμοποιεί καθημερινά τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.www.sch.gr

12 Βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας, οι συνδεδεμένες σήμερα στο ΠΣΔ μονάδες είναι 16.618 σχολεία και 925 διοικητικές υπηρεσίες, 594 βιβλιοθήκες, 60 Γενικά Αρχεία του Κράτους και πολλοί άλλοι φορείς. Ο δείκτης ευρυζωνικής διείσδυσης είναι 74,5% και αναλύεται σε 93% για τη δευτεροβάθμια, 73% για τα δημοτικά σχολεία και 30% για τα νηπιαγωγεία. Οι εκπαιδευτικοί με προσωπικό λογαριασμό είναι 77.659 και οι μαθητές 51.986. Τέλος, η πύλη του ΠΣΔ είναι η πρώτη σε επισκεψιμότητα εκπαιδευτική πύλη στην Ελλάδα, με περισσότερους από 200.000 μοναδικούς επισκέπτες σε έναν τυπικό μήνα.

13 Το πρόγραμμα eTwinning Επίσης το πρόγραμμα eTwinning http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinni ng/index2006.htm αποσκοπεί στις συνεργασίες μεταξύ σχολείων για οποιοδήποτε μάθημα. Είναι ένα πολύ διαδεδομένο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πολύ τις ΤΠΕ. Από την έναρξη της δράσης έχουν εγγραφεί περισσότερα από ογδόντα έξι χιλιάδες σχολεία από 32 Ευρωπαϊκά κράτη. Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά η καινοτομία που προσφέρει η ιδέα της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων, η απλότητα της όλης διαδικασίας και η αμεσότητα της δράσης. http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinni ng/index2006.htm

14 Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων και των παραγόντων των εκπαιδευτικών συστημάτων (μαθητών, εκπαιδευτικών, διοίκησης, στελεχών) υποστηρίζει γενικά και τις δραστηριότητες, που βοηθούν στη διάδοση της ιδέας του «Ευρωπαίου πολίτη». Το http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeu rope/home/resources/los.cfm για παράδειγμα περιλαμβάνει μια σειρά από απλά παιχνίδια και κουίζ στην ελληνική γλώσσα, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της και τους στόχους της. http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeu rope/home/resources/los.cfm

15  Επίσης προωθούνται προγράμματα διαφόρων τύπων για την προώθηση της Πληροφορικής εγγραμματοσύνης των πολιτών, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το e-commerce.  Το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» περιλαμβάνει πολύ καινοτόμες δράσεις για την κατάρτιση ιδιοκτητών πολύ μικρών επιχειρήσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες.

16 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Όλα τα παραπάνω όμως αναδεικνύουν τη μεγάλη σπουδαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια πάντα της δια βίου μάθησης. Η επιμόρφωση αποτελεί εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες, όπως:  την ικανότητα να οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης,  να αξιοποιούν τις ΤΠΕ προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενό τους,  να συντελούν στην οργάνωση του σχολικού προγράμματος και να το προσαρμόζουν, όταν απαιτείται, στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών τους,  να μπορούν να επικοινωνούν ουσιαστικά με γονείς και κοινωνικούς εταίρους,

17 περί επιμόρφωσης ΤΠΕ Β’ επιπέδου…ο λόγος ….περί επιμόρφωσης ΤΠΕ Β’ επιπέδου…ο λόγος Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ • Μεταβάλλουν τον κόσμο από κάθε άποψη • Το σχολείο δεν είναι δυνατόν να μείνει έξω ή να είναι μακριά από αυτή τη διαδικασία • Οι συνθήκες μάθησης στο σύγχρονο σχολείο, οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας

18 Αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε συνάρτηση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Οι ΤΠΕ Σπουδαιότατος ο ρόλος στο «Νέο Σχολείο» Ο μαθητής Ο μαθητής στο επίκεντρο ενεργητική συμμετοχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις δραστηριότητες μάθησης εξατομίκευση της διδασκαλίας Βελτιώνεται η παρεχόμενη εκπαίδευση Προωθείται η δια βίου μάθηση και Ενισχύεται η καινοτομία και η δημιουργικότητα

19 Αντικείμενο της επιμόρφωσης β΄ επιπέδου είναι • η εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ • η απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης • και η καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις-δεξιότητες-στάσεις.

20 Στόχος είναι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί: να κατανοήσουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ για την αναβάθμιση και το μετασχηματισμό της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης και την επίτευξη των στόχων που θέτει το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε Κοινότητες μάθησης. web 2.0 Ειδικότερα, να κατανοήσουν και να μετέχουν στις νέες διαστάσεις του διαδικτύου (web 2.0), όπως η κοινωνική δικτύωση και ο νέος ρόλος χρηστών ως συν-δημιουργών του ψηφιακού περιεχομένου.

21 να αποκτήσουν συνολική εποπτεία για το υπάρχον εκπαιδευτικό λογισμικό τα υπάρχοντα γενικά και ειδικά εργαλεία καθώς και το διαδίκτυο Ειδικότερα • εργαλεία και υπηρεσίες web 2.0 (blogs, wikis, social networks, e-portfolios κ.α.) • Συστήματα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Management Systems) και Ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης/ΠΑΕ), τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για την ένταξη των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη

22 να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κατάλληλο για την ειδικότητά τους εκπαιδευτικό λογισμικό ή γενικά και ειδικά εργαλεία, όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω. να αντιληφθούν την αναγκαιότητα και το ρόλο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην τάξη να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ώστε να μπορούν να την εντάξουν στην διδακτική πράξη. Ειδικότερα για την περίπτωση των τεχνολογιών web 2.0 να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής τους ως μέσο για το μετασχηματισμό της διδασκαλίας, να τις χρησιμοποιούν και να τις εφαρμόζουν για το σκοπό αυτό.

23 να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά το διαδραστικό πίνακα της τάξης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. να γνωρίσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της χρήσης των ΤΠΕ στην τάξη να αναπτύξουν τη δεξιότητα της επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο με τους μαθητές τους, όσο και με τους συναδέλφους τους με τη βοήθεια των τεχνολογιών web 2.0.


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google