Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων

2 Μάθημα 1 (στόχοι) Βάση δεδομένων(ορισμός)
Παραδείγματα βάσεων δεδομένων Συνήθεις επεξεργασίες σε αρχεία βάσεων δεδομένων Επεξεργασία αρχείων ή βάσης δεδομένων

3 Βάση δεδομένων(ορισμός)
Μια συλλογή από συσχετιζόμενα δεδομένα(πληροφορίες) που μπορεί να περιέχονται σε ένα ή περισσότερα αρχεία(πίνακες)

4 Παραδείγματα βάσεων δεδομένων
Απλές Κατάλογος ονομάτων με αριθμούς τηλεφώνων Κατάλογος με διευθύνσεις ατόμων Πολύπλοκες Αεροπορικές πτήσεις σε παγκόσμια κλίμακα

5 Επεξεργασία αρχείων ή βάσης δεδομένων
Γίνεται με χρήση Γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου πχ Basic, Pascal, Cobol κλπ Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων(DBMS)

6 Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων(DBMS
Πακέτα λογισμικού(σύνολο προγραμμάτων) με τα οποία μπορείς να δημιουργήσεις και να διαχειρισθείς μια βάση δεδομένων ΠΧ Microsoft Access

7 Σύστημα διαχείρισης Β.Δ.
Εφαρμογή πελατών Πελάτες Γενική λογιστική Εφαρμογή Γενικής Λογιστικής Εφαρμογή Προμηθευτών Προμηθευτές Εφαρμογή Αποθήκης Αποθήκη

8 Ερωτήσεις Τι είναι Βάση δεδομένων(ορισμός)
Δώστε δύο Παραδείγματα βάσεων δεδομένων διαφορετικά από αυτά που αναφέρθηκαν Με ποιους δύο τρόπους μπορεί να γίνει η Επεξεργασία αρχείων μιας βάσης δεδομένων

9 Βιβλιογραφία Βιβλίο «Προγράμματα Εφαρμογών Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» Σελ. (111, )

10 Μάθημα 2 (στόχοι) Έννοια αρχείου στις βάσεις δεδομένων
Δομή αρχείων που αποτελούν βάσεις δεδομένων

11 Αρχείο Ένας χώρος στον οποίο υπάρχουν αποθηκευμένα διάφορα στοιχεία

12 Αρχείο(συνέχεια) Μπορεί να περιέχει Κείμενο μιας επιστολής
Αρχιτεκτονικό σχέδιο Πρόγραμμα Η/Υ Βάση δεδομένων με στοιχεία μαθητών ενός σχολείου

13 Κοινό χαρακτηριστικό των αρχείων
Αρχείο(συνέχεια) Κοινό χαρακτηριστικό των αρχείων Κάθε είδος αναφέρεται σε μια δομή κατάλληλη, για αποθήκευση σε ένα μέσο(δίσκο, ταινία, συμπαγή οπτικό δίσκο κλπ )

14 Έννοια αρχείου στις βάσεις δεδομένων
Αρχείο είναι η συλλογή σχετιζόμενων πληροφοριών λογικά οργανωμένων που αποθηκεύονται σε κάποιο κατάλληλο μέσο πχ δίσκο

15 Δομή αρχείων που αποτελούν βάσεις δεδομένων
Αρχείο Εγγραφή Πεδίο Χαρακτήρες(μήκος ή bytes)

16 Δομή αρχείων

17 Εγγραφές σε ταινία

18 Πίνακας με στοιχεία Πελατών
Αρ. Ταυτότ. Όνομα Διευθυνση Τηλέφ. Υπόλυπο

19 Πρωτεύων Κλειδί Το πεδίο του οποίου οι τιμές του είναι μοναδικές.

20 Άσκηση Να σχεδιάσετε την δομή ενός αρχείου μιας βάσης δεδομένων στο οποίο θα αποθηκευτούν στοιχεία που θα αφορούν τους ψηφιακούς βιντεοδίσκους D.V.Ds. σε ένα Βιντεοδισκάδικο. Στη συνέχεια να εισάγεται σε αυτό τρεις αντιπροσωπευτικές εγγραφές.

21 Ασκήσεις Βιβλίο «Προγράμματα Εφαρμογών Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου»
Σελ ( ) Ασκήσεις (1,2,3α,3β,4α,5,6,7,8)

22 Βιβλιογραφία Βιβλίο «Προγράμματα Εφαρμογών Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» Σελ. ( 113)

23 ACCESS

24 Μάθημα 3 (στόχοι) Βάση δεδομένων στην Access
Δημιουργία βάσης δεδομένων Δημιουργία πίνακα Αποθήκευση πίνακα Εισαγωγή στοιχείων σε πίνακα

25 Η Βάση δεδομένων στην Access περιέχει
Πίνακες Ερωτήματα(Queries) Φόρμες(forms) Εκθέσεις(Reports) Άλλα στοιχεία Βοηθούν στην επεξεργασία των πινάκων

26 Example1 Data Base Floppy Disk Table Books Form Table Books

27 Δημιουργία βάσης δεδομένων
Θα δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων η οποία θα ονομάζεται «Example 1»

28 Δημιουργία βάσης δεδομένων
start-programs-Microsoft access-blank access data base-Όνομα φακέλου ή Αποθηκευτικού μέσου-όνομα βάσης-create

29 Δημιουργία πίνακα και εισαγωγή στοιχείων
Πρέπει να οριστεί η δομή του Ονόματα πεδίων Χαρακτηριστικά (είδος ,μήκος) πχ αλφαριθμητικό με 10 χαρακτήρες

30 Δημιουργία πίνακα(συνέχεια)
Όνομα πεδίου Τύπος πεδίου Ιδιότητες Κωδικός Αριθμητικό ακέραιος Τίτλος Αλφαβητικό χαρ Συγγραφέας Αλφαβητικό χαρ Εκδόσεις Αλφαβητικό χαρ Έτος Αριθμητικό ακέραιος Είδος Αλφαβητικό χαρ Ποσότητα Αριθμητικό ακέραιος Τιμή Αριθμητικό νόμισμα

31 Δημιουργία πίνακα(συνέχεια)
Κωδικός Τι τλος Συγ γρα φέας Ε κδό σεις Έτος Εί δος Πο σό τητα μή

32 Δημιουργία πίνακα Create table in design view – enter

33 Αποθήκευση πίνακα File-Save as-Όνομα Πίνακα

34 Εισαγωγή στοιχείων σε πίνακα
Μέσο πίνακα Μέσο Αυτόματης φόρμας

35 Εισαγωγή στοιχείων σε πίνακα
Κωδικός Τι τλος Συγ γρα φέας Ε κδό σεις Έτος Εί δος Πο σό τητα μή 00001 Έ ρως Λά κης Κύ κνος 1995 Αι σθ. 100 £9 00002 .

36 Φύλλο εργασίας Σελ

37 Μάθημα 4 (στόχοι) Δημιουργία βάσης δεδομένων Δημιουργία πίνακα
Αποθήκευση πίνακα Εισαγωγή στοιχείων σε πίνακα

38 Φύλλο εργασίας Σελ

39 Μάθημα 5 (στόχοι) Εισαγωγή στοιχείων σε πίνακα

40 Φύλλο εργασίας Σελ 128

41 Μάθημα 6(στόχοι) Φόρμα Δημιουργία φόρμας με χρήση οδηγού φορμών
Προσαρμογή φόρμας

42 Φόρμα Είναι το μέσο με το οποίο εισάγομε δεδομένα σε ένα πίνακα μιας βάσης δεδομένων Κάθε ετικέτα σε μια φόρμα αντιστοιχεί με ένα πεδίο στον αντίστοιχο πίνακα

43 Δημιουργία φόρμας με χρήση οδηγού φορμών
Από το αρχικό παράθυρο επιλέγω Table ¨όνομα πίνακα¨ Insert Form Form wizard Ok Επιλογή πεδίων Επιλογή διάταξης Επιλογή στυλ Όνομα φόρμας Παράδειγμα

44 Προσαρμογή φόρμας Όταν η φόρμα μας θέλουμε να έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτή που μας καθορίζεται τότε μπορούμε να την προσαρμόσουμε

45 Προσαρμογή φόρμας(συνέχεια)
Από το αρχικό παράθυρο επιλέγω Form Form name View Design view

46 Προσαρμογή φόρμας (συνέχεια)
Στοιχείο ελέγχου Ετικέτα

47 Προσαρμογή φόρμας(συνέχεια)
Μετακίνηση στοιχείων ελέγχου και ετικετών Αλλαγή διαστάσεων στοιχείων ελέγχου και ετικετών Αλλαγή εμφάνισης στοιχείων ελέγχου και ετικετών Διαγραφή και προσθήκη στοιχείων ελέγχου Προσθήκη επικεφαλίδας Παράδειγμα

48 Φύλλο εργασίας Σελ

49 Μάθημα 7(στόχοι) Χρήση της διαταγής εύρεσης Χρήση φίλτρων
Χρήση ερωτημάτων

50 Χρήση της διαταγής εύρεσης(Find)
Μας βοηθά να βρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες(εγγραφές) από ένα πίνακα μιας βάσης δεδομένων Μας εμφανίζει ολόκληρο τον πίνακα και με την βοήθεια ενός δείκτη εντοπίζονται οι εγγραφές που έχει ζητήσει ο χρήστης Παράδειγμα

51 Χρήση φίλτρων(Filter)
Μας βοηθά να βρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες(εγγραφές) από ένα πίνακα μιας βάσης δεδομένων Μας παρουσιάζει μόνο τις ζητούμενες εγγραφές Παράδειγμα

52 Χρήση ερωτημάτων(Queries) Είδη
Επιλογής( Μας βοηθά να βρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες(εγγραφές) από ένα πίνακα μιας βάσης δεδομένων) Ενεργειών(Μας βοηθά να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε εγγραφές

53 Χρήση ερωτημάτων(Queries) συνέχεια
Επιλογής(είδη) Ερωτήματα που παρουσιάζουν όλες τις εγγραφές και επιλεγμένα πεδία Ερωτήματα που παρουσιάζουν επιλεγμένες εγγραφές και επιλεγμένα πεδία Παράδειγμα

54 Φύλλο εργασίας Σελ

55 Μάθημα 8(στόχοι) Ολοκλήρωση
Χρήση της διαταγής εύρεσης Χρήση φίλτρων Χρήση ερωτημάτων

56 Φύλλο εργασίας Σελ

57 Μάθημα 9(στόχοι) Ερωτήματα με χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ(*, ?)
Ερωτήματα με χρήση τελεστών σύγκρισης (<, >, =, <=, >=) Ερωτήματα με χρήση λογικών τελεστών (AND, OR) Ταξινόμηση με χρήση ερωτημάτων

58 Ερωτήματα με χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ(*, ?)
« * » ένας η περισσότερους χαρακτήρες « ? » ένας χαρακτήρας Πχ W* ή w*6* Πχ P????? Παράδειγμα

59 Ερωτήματα με χρήση τελεστών σύγκρισης (<, >, =, <=, >=)
Πχ θέλω ένα κατάλογο με τα βιβλία που εκδόθηκαν τα έτη 1990 και πάνω θα γράψω >=1990 Παράδειγμα

60 Ερωτήματα με χρήση λογικών τελεστών (AND, OR)
Πχ θέλω ένα κατάλογο με τα βιβλία που εκδόθηκαν τα έτη 1990 μέχρι 1995 θα γράψω >=1990 and <=1995 Παράδειγμα

61 Ταξινόμηση με χρήση ερωτημάτων
Μπορούμε να ταξινομήσουμε κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά τις στήλες ενός πίνακα μιας βάσης δεδομένων Παράδειγμα

62 Φύλλο εργασίας Σελ

63 Μάθημα 10(στόχοι) Τι είναι εκθέσεις (Reports)
Δημιουργία αυτόματης έκθεσης (AutoReport) Δημιουργία έκθεσης με την βοήθεια του μάγου (report wizard) Δημιουργία ταχυδρομικών ετικετών

64 Τι είναι εκθέσεις (Reports)
Είναι μία κατάσταση με πληροφορίες η οποία συνήθως προορίζεται για εκτύπωση.

65 Δημιουργία αυτόματης έκθεσης (AutoReport)
Βήματα Επιλογή πίνακα New Object AutoReport Παράδειγμα

66 Δημιουργία έκθεσης με την βοήθεια του μάγου (report wizard)
Βήματα Επιλέγω Εκθέσεις(Reports) Μάγος εκθέσεων(Report Wizard) Επιλογή πεδίων Ομαδοποίηση πεδίων Ταξινόμηση Τύπος παρουσίασης Όνομα έκθεσης Παράδειγμα

67 Ταχυδρομικές ετικέτες
Αυτοκόλλητα πλαίσια που συνήθως επικολλούνται σε ταχυδρομικούς φακέλους με πληροφορίες των παραληπτών των επιστολών

68 Δημιουργία ταχυδρομικών ετικετών
Βήματα Reports (Εκθέσεις) New (Νέο) Label Wizard (Μάγος ετικετών) Table (Θα προκύψουν οι πληροφορίες) Επιλογή είδους ετικέτας (μέγεθος κατασκευαστής κλπ) Επιλογή εμφάνισης ετικέτας(Μέγεθος-χρώμα γραμμάτων κλπ) Επιλογή στοιχείων που θα φαίνονται στην ετικέτα Ταξινόμηση ετικετών Τίτλος έκθεσης ετικετών Παράδειγμα

69 Φύλλο εργασίας Σελ

70 Μάθημα 11(στόχοι) Πίνακας επιλογών (Switchboard)

71 Πίνακας επιλογών (Switchboard)
Πίνακας με επιλογές πρόσβασης στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εργασίες της βάσης δεδομένων Π.χ. Σε μια φόρμα, για να εισαγάγουμε νέα βιβλία στην βάση μας

72 Δημιουργία πίνακα επιλογών
Tools Data Base Utilities Switchboard Manager New Δίνουμε τίτλο στον κατάλογο επιλογών Δίνουμε τίτλο στην επιλογή που θα δημιουργήσουμε Edit Επιλέγουμε το είδος της διαταγής που θα ισχύει στο αντικείμενο της επιλογής μας Επιλέγουμε αντικείμενο Παράδειγμα

73 Φύλλο εργασίας Σελ


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google