Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση Ιούνιος 2013. www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση To EKT Το ΕΚΤ είναι επιστημονική υποδομή εθνικής χρήσης στο ΕΙΕ υπό την εποπτεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση Ιούνιος 2013. www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση To EKT Το ΕΚΤ είναι επιστημονική υποδομή εθνικής χρήσης στο ΕΙΕ υπό την εποπτεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση Ιούνιος 2013

2 www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση To EKT Το ΕΚΤ είναι επιστημονική υποδομή εθνικής χρήσης στο ΕΙΕ υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ (Π.Δ. 226/89, Π.Δ. 347/96, Ν. 1566/85, Ν. 3190/2003). Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας" Στόχος: Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση για όλους Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣΕΚΤ): μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, για τη χάραξη πολιτικής και τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του οργανισμού.

3 www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση Άνθρωποι - Διαχειριστική Επάρκεια - Χρηματοδότηση • Ανθρώπινο Δυναμικό: 92 άτομα (45 τακτικό προσωπικό, 47 συνεργάτες με συμβάσεις για υλοποίηση έργων) • Διαχειριστική επάρκεια για έργα και δράσεις προμηθειών και υπηρεσιών ΕΣΠΑ • Χρηματοδότηση 2011: 43% από τακτική επιχορήγηση 17% από αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ 33% από προγράμματα ΕΕ 7% από παροχή υπηρεσιών

4 www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση Υπηρεσίες •Συλλογή, οργάνωση, διάθεση & διατήρηση του ελληνικού περιεχομένου Επιστήμης & Πολιτισμού •Υπηρεσίες Επιστημονικής Πληροφόρησης •Δείκτες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας •Υποστήριξη Ελληνικής Έρευνας και Καινοτομίας •Σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής Συνεργασίες - Δικτύωση •Βιβλιοθήκες (650 Σχολικές, 45 Δημόσιες, 128 Δημοτικές, Ακαδημαϊκές, Ερευνητικές, Ειδικές, κ.ά.) •Ερευνητικά Κέντρα - Πανεπιστήμια - ΤΕΙ •Μουσεία και Αρχεία •ΕΔΕΤ - ΕΕΛ/ΛΑΚ •Ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμο ί

5 www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση Κεντρική Εθνική Ηλεκτρονική Υποδομή που συγκεντρώνει, οργανώνει, διαθέτει με Ανοικτή Πρόσβαση & διατηρεί το ελληνικό περιεχόμενο επιστήμης, τεχνολογίας & πολιτισμού •Διδακτορικές διατριβές •Επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων •Επιστημονικές και πολιτιστικές συλλογές με τεκμηριωμένο υλικό προστιθέμενης αξίας •Ερευνητικά αποτελέσματα •Ερευνητικά έργα •Επιστημονικά δεδομένα •Αποθετήρια •Ηλεκτρονικές εκδόσεις •Μητρώα •Βιβλιογραφικές βάσεις •Ψηφιακές Βιβλιοθήκες •Βάσεις δεδομένων •Συστήματα CRIS

6 www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση Εθνική Ηλεκτρονική Υποδομή Επιστημονικού Περιεχομένου •> 5.500.000 ψηφιακές σελίδες επιστημονικού περιεχομένου στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (www.epset.gr) (ηλεκτρονικά αποθετήρια, περιοδικά και ψηφιακές βιβλιοθήκες)www.epset.gr • Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 29.000 εγγραφές, 21.000 πλήρους κειμένου, http://www.didaktorika.grhttp://www.didaktorika.gr • Ήλιος - Αποθετήριο ΕΙΕ 5.800 τεκμήρια, 1.800 πλήρους κειμένου, 530 βίντεο, http://helios-eie.ekt.grhttp://helios-eie.ekt.gr • Πανδέκτης - Αποθετήριο Ανθρωπιστικών Επιστημών 40.000 εγγραφές - 23.000 τεκμήρια, http://pandektis.ekt.grhttp://pandektis.ekt.gr • Επιστημονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης 12 έγκριτα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά – 2.400 άρθρα • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - Δημόσιων Βιβλιοθηκών Σερρών, Λεβαδειάς, Ρεθύμνου, Κόνιτσας, Μυτιλήνης, κ.ά.) • Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών 81.549 τίτλοι περιοδικών σε 215 ελληνικές βιβλιοθήκες, http://www.ekt.gr/eskephttp://www.ekt.gr/eskep • Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ & διαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac • Μηχανή ενιαίας αναζήτησης σε όλες τις ψηφιακές βιβλιοθήκες & αποθετήρια της χώρας http://www.openarchives.gr http://www.openarchives.gr

7 www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση Υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας •Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Υγεία, Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ΙΔΕΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ, Ερευνητικές Υποδομές, Ερευνητικό Δυναμικό, Περιφέρειες της Γνώσης) www.ekt.gr/fp7www.ekt.gr/fp7 •Συντονιστής πανευρωπαϊκών δικτύων Εθνικών Σημείων Επαφής (Ερευνητικό Δυναμικό ResPotNet, Ερευνητικές Υποδομές Euro-RisNET+) •Εθνικός Κόμβος ΟpenAIRE για Ανοικτή Πρόσβαση σε αποτελέσματα του 7 ου ΠΠ •Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas www.enterprise-hellas.grwww.enterprise-hellas.gr  Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης  Σειρά εκδόσεων για την ελληνική συμμετοχή στο 7 ο ΠΠ  Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών - Εξεύρεση Ευρωπαίων συνεργατών •Συμμετοχή/Συντονισμός ευρωπαϊκών δικτύων σε Ευρώπη, Βαλκάνια, Μεσόγειο, Αν. Ευρώπη •Ενημέρωση για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας: περιοδικό, eNewsletter, δικτυακός τόπος Ε&Τ

8 www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση Σύγχρονες Τεχνολογικές Υποδομές •Τεχνολογίες για διάθεση/οργάνωση μεγάλου όγκου μεταδεδομένων και περιεχομένου: 102Μ hits το 2012, 92 επιμέρους δικτυακοί τόποι, 60 εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, 4,5Μ σελίδες και δεκάδες TB περιεχομένου •Σύγχρονο Υπολογιστικό Κέντρο Δεδομένων (Datacenter) –Green ΙΤ: Βελτίωση PUE Datacenter, συστήματα παρακολούθησης & βελτίωσης ενεργειακής κατανάλωσης •Πλατφόρμα virtualisation (από το 2007): 111 virtual εξυπηρετητές, 153 συνολικά, fully redundant δίκτυο και συστήματα –Green ΙΤ: Μείωση κατανάλωσης ενέργειας έως 63% και 509.000 kWh (από 2007) λόγω virtualisation •Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ: εσωτερική τεχνογνωσία, άμεση παροχή λύσεων, Scale Out συστήματα –Συνεισφορά σε ΕΛ/ΛΑΚ για ψηφιακό περιεχόμενο •Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου –Από ανάπτυξη λογισμικού μέχρι λειτουργία συστημάτων –Παρακολουθεί 1.538 κρίσιμες παραμέτρους και 186 συστήματα •Κέντρο Ψηφιοποίησης και παραγωγή περιεχομένου: –Video content production/streaming, Α1 scanner, Microfilm/microfiche scanners, scanner για μαζική σάρωση, φωτογραφικό studio, DSLR μεσαίου φορμά

9 www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση Το ΕΚΤ σε αριθμούς  Συνεχής αύξηση επισκεψιμότητας δικτυακών τόπων ΕΚΤ 1.645.613 μοναδικοί χρήστες - 2.664.549 επισκέψεις - 38.633.744 προβολές ιστοσελίδων / έτος  450.000 αναζητήσεις/έτος σε ελληνικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων  8.200 αιτήματα/έτος για αναζήτηση βιβλιογραφίας και παραγγελία δημοσιευμάτων  Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ: εγκατάσταση σε 2.533 βιβλιοθήκες, εκπαίδευση 2.400 ατόμων, 26.750 αιτήματα χρηστών (2000-2012)  23 αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα  Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7 ο ΠΠ: eHelpdesk, 650 αιτήματα ερευνητών / έτος  Προώθηση καινοτομίας/επιχειρηματικότητας: 20-25 συμφωνίες ερευνητικών & επιχειρηματικών συνεργασιών / έτος


Κατέβασμα ppt "Www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση Ιούνιος 2013. www.ekt.gr Πρόσβαση στη Γνώση To EKT Το ΕΚΤ είναι επιστημονική υποδομή εθνικής χρήσης στο ΕΙΕ υπό την εποπτεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google