Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (άρθρο 25 του ν.4072/2012,ΚΥΑ1459/110/2013) Δρ.Αν.Μητιακούδης Προϊστάμενος 2ης Δ/νσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής ΓΓΒ/ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη

2 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τι εννοούμε με τον όρο δομικά προϊόντα; Τα δομικά προϊόντα είναι προϊόντα που προορίζονται για ενσωμάτωση στις δομικές κατασκευές. Συνεπώς, οι έννοιες της ασφάλειας ή του γενικού συμφέροντος εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο συμβάλλουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των κατασκευών στις οποίες ενσωματώνονται.

3 1. ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (EE L 88/5-43 της ) το από διορθωτικό (EE L 103/10-15 της ) εφεξής «Κανονισμός Δομικών Προϊόντων»

4 1. ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών» (σε ισχύ από 1/7/2013) Οδηγία 89/106/ΕΟΚγια τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών ΠΔ 334/94: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (ισχύει ως προς τις κυρώσεις)

5 1. ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΟΣ: Η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην εσωτερική αγορά ΕΠΙΤΕΥΞΗ: άρση των τεχνικών εμποδίων με τη χρήση “κοινής τεχνικής γλώσσας” μεταξύ των κατασκευαστών και δημοσίων αρχών ήτοι μέσω εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών.

6 Ο Κανονισμός Δομικών Προϊόντων αντικαθιστά την Ο.Δ.Π.
ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο Κανονισμός Δομικών Προϊόντων αντικαθιστά την Ο.Δ.Π. Διαφυλάσσει: το γενικό κεκτημένο, το στόχο και τα εργαλεία, δηλαδή τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές (πρότυπα και Ε.Τ.Ε.) που θεσπίστηκαν βάσει της Ο.Δ.Π.

7 1. ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο κανονισμός 305/11 θεσπίζει όρους για τη διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά των δομικών προϊόντων με την κατάρτιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την έκφραση της επίδοσης των δομικών προϊόντων σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα (άρθρο 1 του καν. 305/11). Προϊόντα κατάλληλα προς χρήση θεωρούνται εκείνα που επιτρέπουν στα έργα που χρησιμοποιούνται να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις των δομικών κατασκευών.

8 Παρ. Ι του καν. (ΕΕ) 305/11 1. ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Μηχανική αντοχή και ευστάθεια Πυρασφάλεια Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης Προστασία κατά του θορύβου Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων

9 «CE» =Conformité Européenne
1. ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ «CE» =Conformité Européenne το «διαβατήριο» του προϊόντος για τη νόμιμη διάθεσή του στην αγορά όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η καταλληλότητα ενός δομικού προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση τεκμαίρεται από την σήμανση «CE», η οποία βεβαιώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές (εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις).

10 Δήλωση επιδόσεων +CE Δομικό προϊόν Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση
Καλύπτεται από Συμμορφώνεται με άλλο Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση Εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο Ο κατασκευαστής επιθυμεί μια ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση; Έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ναι όχι Δήλωση επιδόσεων +CE Χωρίς Δήλωση επιδόσεων, χωρίς CE

11 ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για τα δομικά προϊόντα για τα οποία καταρτίζεται Δήλωση Επιδόσεων (άρθρο 8 του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων). Η Δήλωση Επιδόσεων για κάποιο δομικό προϊόν καθίσταται υποχρεωτική, εφόσον έχει εκδοθεί αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο ή ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (άρθρο 4 του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων). Η έκδοση ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης (Ε.Τ.Α.), προκειμένου να καταρτισθεί η Δήλωση Επιδόσεων και να τοποθετηθεί η σήμανση CE, είναι προαιρετική (άρθρο 26 του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων). Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η σήμανση CE είναι προαιρετική.

12 Αντιστοιχίες ορολογίας καν. 305/11 με π.δ. 334/94 (οδηγία 89/106)
Κανονισμός (ΕΕ) 305/11 π.δ.334/94 Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της επίδοσης Σύστημα συμμόρφωσης Πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης (ΚΟ) (certificate of constancy of performance) Βεβαίωση συμμόρφωσης (ΚΟ) (certificate of conformity) Δήλωση επιδόσεων (Declaration of performance) Δήλωση συμμόρφωσης CE (declaration of conformity)

13 ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων: Διευκρινίζεται ότι, μέσω των διατάξεων του, δεν καθορίζεται η ασφάλεια των δομικών προϊόντων, αλλά εξασφαλίζεται, μέσω της Δήλωσης Επιδόσεων και γενικότερα των απαιτήσεων του κανονισμού αυτού, αξιόπιστη πληροφόρηση για τις επιδόσεις τους σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ,τα οποία συνδέονται με τις Βασικές Απαιτήσεις δομικών έργων και καθορίζονται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές (εναρμονισμένα πρότυπα και ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις - πρώην Ε.Τ.Ε.).

14 Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ CEN ΕΟΤΑ
Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ Συγκεκριμενοποιούνται με ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΕΑ) Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ) ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Εν. Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΕΠ) ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ CEN ΕΟΤΑ

15 ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στόχος του Κ.Δ.Π: να διασφαλίσει ότι όλα τα δομικά προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE διατίθενται ελεύθερα στην αγορά της Ένωσης, χωρίς περαιτέρω δοκιμές.

16 ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συχνές ερωτήσεις Ένας κατασκευαστής πουλάει στην ΕΕ ένα προϊόν με σήμανση CE πριν από την 01/07/2013. Τι πρέπει να κάνει για να πουλήσει το προϊόν του στην ΕΕ μετά την 01/07/2013; Ο κατασκευαστής μπορεί μετά την 1/7/2013 να συνεχίσει την πώληση του προϊόντος εφόσον: 1) Έχει καταρτίσει Δήλωση Επιδόσεων και έχει χορηγήσει ένα αντίγραφο της στον πελάτη. Ο κατασκευαστής μπορεί να καταρτίσει Δήλωση Επιδόσεων με βάση τη Δήλωση Συμμόρφωσης και τα λοιπά πιστοποιητικά συμμόρφωσης, που εκδόθηκαν πριν την 1/7/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 334/94 (Α’ 176),(Οδηγία 89/106/ΕΟΚ) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. 2) Έχει επιθέσει τη σήμανση CE, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού.

17 ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συχνές ερωτήσεις Μετά την 01/07/2013, υποχρεούται ένας διανομέας να αποσύρει από το κατάστημα του δομικά προϊόντα τα οποία είχε παραλάβει πριν από την 01/07/2013 και τα οποία έφεραν τη σήμανση CΕ σύμφωνα με το ΠΔ 334/94 (Οδηγία 89/106/ΕΟΚ), αλλά δεν συνοδεύονται από τη Δήλωση Επιδόσεων του Κανονισμού; Όχι, μπορεί να συνεχίσει την πώληση αυτών των δομικών προϊόντων μέχρι να εξαντληθεί το απόθεμα που του έχει παραδοθεί πριν την 01/07/2013. Ωστόσο, για κάθε νέα παράδοση δομικών προϊόντων, η οποία θα αποσταλεί από τον κατασκευαστή σε αυτόν, μετά την 01/07/2013, ο διανομέας απαιτεί από τον κατασκευαστή να του χορηγηθεί η σχετική Δήλωση Επιδόσεων για τα προϊόντα αυτά, τα οποία και θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Κανονισμού.

18 ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συχνές ερωτήσεις Μπορεί ένα προϊόν για το οποίο εκδόθηκε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση και φέρει τη σήμανση CE να κυκλοφορήσει στην αγορά μετά από 01/07/2013; Αν ναι, για πόσο χρόνο; Το άρθρο 66 του Κανονισμού προβλέπει ότι οι κατασκευαστές μπορούν να χρησιμοποιούν Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις που εκδόθηκαν πριν από την 01/07/2013 ως Ευρωπαϊκές Τεχνικές Αξιολογήσεις για όλη την περίοδο ισχύος τους.

19 ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συχνές ερωτήσεις Στην περίπτωση που δεν έχει τροποποιηθεί ένα δομικό προϊόν, υποχρεούται ο κατασκευαστής του να ανανεώσει, μετά την 01/07/2013, τις υφιστάμενες εκθέσεις δοκιμών ή να ζητήσει από κοινοποιημένους φορείς την έκδοση νέων πιστοποιητικών σε αντικατάσταση εκείνων που εκδόθηκαν σύμφωνα με το παλαιότερο νομικό καθεστώς (ΠΔ 334/94, Οδηγία 89/106/ΕΟΚ); Όχι, δεν χρειάζεται να επαναληφθούν οι αξιολογήσεις ή να ανανεωθούν τα πιστοποιητικά μετά την 01/07/2013, εκτός και εάν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο έχει αλλάξει προκειμένου να συμπεριλάβει άλλες μεθόδους δοκιμών/αξιολόγησης για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά για τα οποία ο κατασκευαστής προτίθεται να δηλώσει την επίδοση και οι εν λόγω αλλαγές στις μεθόδους αξιολόγησης επηρεάζουν σημαντικά τη Δήλωση Επιδόσεων αναφορικά με τις δηλούμενες τιμές των ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών. Αν ο φορέας πιστοποίησης που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό δεν έχει οριστεί στο πλαίσιο του Κανονισμού δεν μπορεί να συνεχίσει την εκτέλεση των καθηκόντων του για την Αξιολόγηση και Επαλήθευση της Σταθερότητας της Επίδοσης ενός δομικού προϊόντος, μετά την 01/07/2013, και ως εκ τούτου ο κατασκευαστής θα πρέπει να επιλέξει έναν άλλο φορέα πιστοποίησης ο οποίος έχει ορισθεί βάσει του Κανονισμού. Εξυπακούεται ότι ο κατασκευαστής πρέπει να προχωρήσει στην επαναξιολόγηση του προϊόντος του με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού, στην περίπτωση που αυτό έχει τροποποιηθεί.

20 ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στόχος του Κ.Δ.Π: να διασφαλίσει ότι όλα τα δομικά προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE διατίθενται ελεύθερα στην αγορά της Ένωσης, χωρίς περαιτέρω δοκιμές.

21 ΓΕΝΙΚΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τα δομικά προϊόντα κατατάσσονται σε πέντε συστήματα βεβαίωσης συμμόρφωσης 1, 1+, 2+, 3 και 4 (παράρτημα V, καν. 305/2011). Τα δομικά προϊόντα ταξινομούνται σε συστήματα σύμφωνα με το βαθμό παρέμβασης των τρίτων μερών (κοινοποιημένων οργανισμών) κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (ΣΑΕΣΕ) του προϊόντος το ΣΑΕΣΕ υπενθυμίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πρέπει να εφαρμοσθούν για την επίθεση της σήμανσης CE

22 Συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης CE
Σύστημα σύμφωνα με το Παράρτημα ΖΑ των προτύπων Σχετική διάταξη του καν. 305/2011 (Καθήκοντα παραγωγού και κοινοποιημένου οργανισμού) Απαιτούμενα Πιστοποιητικά /Έγγραφα για τη Δήλωση Επιδόσεων CE 1+ Παράρτημα V παρ. 1.1, με επιπλέον δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων πριν το προϊόν διατεθεί στην αγορά Πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος CE, από κοινοποιημένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισμό 1 Παράρτημα V. παρ. 1.2 , 2+ Παράρτημα V παρ.1.3 με επιπλέον συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο από κοινοποιημένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισμό 3 Παράρτημα V, παρ.1.4, Έκθεση Αρχικής Δοκιμής Τύπου του προϊόντος, από κοινοποιημένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργαστήριο δοκιμών 4 Παράρτημα V, παρ -

23 Δήλωση επιδόσεων CE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ
(υπογραφή) Δήλωση επιδόσεων CE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του δομικού προϊόντος, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: 4.Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5: 5.Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: 6.Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του δομικού προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V: 7.Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με δομικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: (όνομα και αριθμός ταυτοποίησης του κοινοποιημένου οργανισμού, κατά περίπτωση) διενήργησε βάσει του συστήματος (περιγραφή των καθηκόντων του τρίτου μέρους όπως προβλέπονται στο παράρτημα V) και εξέδωσε (πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης, πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, εκθέσεις των δοκιμών/υπολογισμών - κατά περίπτωση) 8,Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με δομικό προϊόν για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: (όνομα και αριθμός ταυτοποίησης του οργανισμού τεχνικής αξιολόγησης, κατά περίπτωση) εξέδωσε (αριθμός μητρώου της ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης) βάσει του (αριθμός μητρώου του εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης) 9.Δηλωθείσα επίδοση Σημειώσεις στον πίνακα: Η στήλη 1 περιέχει τον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών, όπως καθορίζονται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές για την προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις που προβλέπονται ανωτέρω στο σημείο 3· Για κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό που περιέχεται στη στήλη 1 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6, η στήλη 2 περιέχει τη δηλωθείσα απόδοση, εκφραζόμενη σε επίπεδα ή κατηγορίες, ή περιγραφικά, όσον αφορά τα αντίστοιχα ουσιώδη χαρακτηριστικά. Πρέπει να σημειώνονται τα γράμματα τα γράμματα «NPD» (μη καθορισμένη επίδοση), όταν δεν δηλώνεται επίδοση· Για κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό που περιέχεται στη στήλη 1, η στήλη 3 περιέχει: α) χρονολογημένη αναφορά του αντίστοιχου εναρμονισμένου προτύπου και, κατά περίπτωση, τον αριθμό αναφοράς της χρησιμοποιούμενης ειδικής ή κατάλληλης τεχνικής τεκμηρίωσης ή β) χρονολογημένη αναφορά του αντίστοιχου εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης, όταν υπάρχει, και αριθμό μητρώου της χρησιμοποιούμενης ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης. (τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

24 Δήλωση επιδόσεων CE Ουσιώδη χαρακτηριστικά (βλέπε σημείωση 1)
(υπογραφή) Δήλωση επιδόσεων CE Ουσιώδη χαρακτηριστικά (βλέπε σημείωση 1) Επίδοση (βλέπε σημείωση 2) Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή (βλέπε σημείωση 3) 10.Αν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38, οι απαιτήσεις προς τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν: Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4: Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: (όνομα και ιδιότητα) (τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (υπογραφή) (τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

25 Οικογένειες δομικών προϊόντων
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΣ/ΕΛΑΦΡΥ/ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΑΥΤΌΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ, ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ) ΘΕΡΜΟΜONΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΦΕΔΡΑΝΑ. ΠΕΡΟΝΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ, ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΓΥΨΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

26 Οικογένειες δομικών προϊόντων
ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ/ ΥΑΠΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ / ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ). ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ /ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΔΟΜΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ), ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑΝΥΣΗΣ

27 Οικογένειες δομικών προϊόντων
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΑ ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ.ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. ΑΔΡΑΝΗ. ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΕΜΑΤΑ.

28 Οικογένειες δομικών προϊόντων
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ. ΣΩΛΗΝΕΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΥΑΛΟ, ΥΑΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΔΟΜΗΣΗΣ. ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ. ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ, ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

29 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΟΔΗΓΙΑ /ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 89/106/ΕΟΚ Κανονισμός 305/2011 τσιμέντο 10 20 Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα 5 Δομική ξυλεία/ πάνελ με βάση το ξύλο (μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ) 8 Καπνοδόχοι, τζάκια, ξυλόσομπες 11 Ύαλος για δομική χρήση άσφαλτος 3 Κεραμικά πλακίδια/κόλλες πλακιδίων Προϊόντα από φυσικούς λίθους 4 ΣΥΝΟΛΟ 54

30 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΓΓΒ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΓΓΒ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ δομικά προϊόντα έχουν καθορισθεί σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία και έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας Αγοράς της ΓΓΒ. Τι σημαίνει Ο έλεγχος, φυσικός και δειγματοληπτικός, πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου, κατάλληλα εκπαιδευμένους όχι μόνο στο πληροφοριακό σύστημα, αλλά και σε θέματα εφαρμογής της Οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 33 του ν. 4072/2012. Η μεθοδολογία ελέγχου για κάθε προϊόν προτείνεται από την αρμόδια Δ/νση

31 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΓΓΒ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΓΓΒ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ο έλεγχος διενεργείται βάσει συγκεκριμένων εντύπων ελέγχου για κάθε υλικό και εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο, τα οποία στην πράξη καθοδηγούν τους ελεγκτές στο έργο τους. Αντίγραφο με τις σχετικές διαπιστώσεις του Ο.Ε. παραλαμβάνει ο ελεγχόμενος, στο τέλος κάθε ελέγχου. αρχικά έντυπα ελέγχου έχουν διαμορφωθεί με μέριμνα της 2ης Δ/νσης ΚΒΠ, τελούν δε σε διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση ανάλογα με την πρόοδο των ελέγχων. Για την τροποποίησή τους ή την σύνταξη και ενεργοποίηση ενός νέου ελέγχου/φύλλου ελέγχου επιτρέπεται η είσοδος σε εξουσιοδοτημένους διαχειριστές του συστήματος, υπαλλήλους της 2ης Δ/νσης ΚΒΠ. Η 2η Δ/νση ΚΒΠ εξακολουθεί φυσικά να ασκεί και εκτός Συστήματος εποπτεία της αγοράς προϊόντων δομικών κατασκευών, ύστερα από καταγγελία καθώς και στα λοιπά, εκτός Συστήματος, προϊόντα δομικών κατασκευών.

32 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΓΓΒ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΓΓΒ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ο έλεγχος διενεργείται βάσει συγκεκριμένων εντύπων ελέγχου για κάθε υλικό και εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο, τα οποία στην πράξη καθοδηγούν τους ελεγκτές στο έργο τους. Αντίγραφο με τις σχετικές διαπιστώσεις του Ο.Ε. παραλαμβάνει ο ελεγχόμενος, στο τέλος κάθε ελέγχου. αρχικά έντυπα ελέγχου έχουν διαμορφωθεί με μέριμνα της 2ης Δ/νσης ΚΒΠ, τελούν δε σε διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση ανάλογα με την πρόοδο των ελέγχων. Για την τροποποίησή τους ή την σύνταξη και ενεργοποίηση ενός νέου ελέγχου/φύλλου ελέγχου επιτρέπεται η είσοδος σε εξουσιοδοτημένους διαχειριστές του συστήματος, υπαλλήλους της 2ης Δ/νσης ΚΒΠ. Η 2η Δ/νση ΚΒΠ εξακολουθεί φυσικά να ασκεί και εκτός Συστήματος εποπτεία της αγοράς προϊόντων δομικών κατασκευών, ύστερα από καταγγελία καθώς και στα λοιπά, εκτός Συστήματος, προϊόντα δομικών κατασκευών.

33 Διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης σήμανσης CE για τα τσιμέντα
Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση και εν γένει διάθεση του τσιμέντου που προορίζεται για δομικές κατασκευές (παραγωγή σκυροδέματος) περιλαμβάνει τις κάτωθι διατάξεις: Κανονισμός (ΕΕ) 305/11 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α/ ) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών» (ισχύει ως προς τις κυρώσεις)

34 Διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης σήμανσης CE για τα τσιμέντα
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ: ΚΥΑ 16462/29/ (ΦΕΚ/917/Β/ ) «Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα» ΚΥΑ 21720/241/ (ΦΕΚ/1731/Β/ ) «Έλεγχος Κέντρων Διανομής Τσιμέντων» και ΚΥΑ 1135/42/ (ΦΕΚ/263/Β/ ), η οποία αποτελεί τροποποίηση της ανωτέρω. Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (άρθρο 27). Οι ανωτέρω διατάξεις ρυθμίζουν και το θέμα της εισαγωγής ενσακισμένου, χύδην ή χύδην σε μεγασάκους (big bags) τσιμέντου.

35 Διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης σήμανσης CE για τα τσιμέντα
Η ΚΥΑ 16462/29/ (ΦΕΚ/917/Β/ ) «Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα» Υποχρέωση Σήμανσης CE από την 1η Ιανουαρίου 2002. Υποχρεωτική συμμόρφωση με το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN 197-1 Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης: 1+ Αξιολόγηση της συμμόρφωσης : ΕΛΟΤ EN 197-2

36 Διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης σήμανσης CE για τα τσιμέντα
Πρότυπη (υποχρεωτική) ονομασία των τσιμέντων που διακινούνται στην αγορά Τα τσιμέντα ομαδοποιούνται σε 5 κύριους τύπους: CEM I: Τσιμέντο Πόρτλαντ CEM II: Σύνθετο τσιμέντο Πόρτλαντ CEM III: Σκωριοτσιμέντο CEM IV: Ποζολανικό τσιμέντο CEM V: Σύνθετο τσιμέντο

37 Διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης σήμανσης CE για τα τσιμέντα
Κύριος τύπος τσιμέντου (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V) Διαβάθμιση περιεκτικότητας συστατικών (ανάλογα με τον τύπο του τσιμέντου) N Κανονική ανάπτυξη αντοχών R Ταχεία ανάπτυξη αντοχών Τύπος συστατικών Κατηγορία αντοχών CEM II / B – M 42,5 N

38 Διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης σήμανσης CE για τα τσιμέντα
Τεκμηρίωση –Απαιτήσεις συμμόρφωσης και επισήμανσης Για να επιτραπεί η εισαγωγή και η κυκλοφορία τσιμέντου στη χώρα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Να φέρει την σήμανση CE επί της συσκευασίας, όσον αφορά το ενσακισμένο τσιμέντο, ή επί των συνοδευτικών παραστατικών εγγράφων (Τιμολόγια, Δ.Α, κλπ) στην περίπτωση του χύδην τσιμέντου Να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης/ Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Συμμόρφωσης CE (πδ334/94), από κοινοποιημένο στην Ε.Ε. οργανισμό πιστοποίησης Να υπάρχει η Δήλωση Επιδόσεων/Δήλωση συμμόρφωσης CE (πδ334/94) του παραγωγού ή του εξουσιοδοτημένου για την Ε.Ε. εκπροσώπου του.

39

40

41

42

43 Χύδην τσιμέντο ή σε μεγασάκους
Η διακίνηση στη χώρα χύδην τσιμέντου ή με μεγασάκους που είτε παράγεται σε χώρες- μέλη της Ε.Ε και διακινείται από άλλους φορείς εκτός των παραγωγών τους είτε παράγεται σε τρίτες χώρες γίνεται μέσω των Κέντρων Διανομής που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα.

44 Χύδην τσιμέντο ή σε μεγασάκους
Ελέγχουμε: Την ύπαρξη Βεβαίωσης συμμόρφωσης της 2ης Δ/νσης Κ.Β.Π της ΓΓΒ, περί διάθεσης εκ μέρους του εισαγωγέα-διακινητή ειδικού Κέντρου Διανομής Τσιμέντου Όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και σημάνσεις που αναφέρθηκαν για το έλεγχο ποιότητας-ασφάλειας του ενσακισμένου τσιμέντου (λόγω του χύδην, στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα)

45 Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΟΤ ΕΝ 196-7)
Δειγματοληψία Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΟΤ ΕΝ 196-7) Η δειγματοληψία του τσιμέντου για τον έλεγχο συμμόρφωσης γίνεται επάνω στο μέσο μεταφοράς ή στους χώρους αποθήκευσης. Στην περίπτωση εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου γίνεται στη θέση φορτώσεως, επάνω στο μέσο μεταφοράς. Κατά κανόνα, η δειγματοληψία γίνεται παρουσία των ενδιαφερομένων μερών ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Η δειγματοληψία είναι παραδεκτή εάν το ένα μέρος κληθέν, δεν προσέλθει. Το δείγμα τοποθετείται μέσα σε καθαρό και ξηρό δοχείο , μεταλλικό ή πλαστικό, κλείνεται στεγανά και σφραγίζεται. Επί του δοχείου τοποθετείται ετικέττα με τα κύρια στοιχεία του πρακτικού. Το πρακτικό δειγματοληψίας θα αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα των προσώπων, που πήραν μέρος στη δειγματοληψία, θα δίνει όλες τις πληροφορίες για το είδος και το σήμα του τσιμέντου, τον τόπο και το χρόνο δειγματοληψίας, όπως και την ημερομηνία παραδόσεως.

46 Σχηματισμός δείγματος: Κάθε δείγμα που λαμβάνεται πρέπει να ομογενοποιείται και να διαιρείται σε τρία επιμέρους δείγματα. Ένα επιμέρους δείγμα πρέπει να παραμείνει στον παραγωγό , και ένα πρέπει να συσκευάζεται, να σφραγίζεται, να επισημαίνεται ευκρινώς και να αποστέλλεται το ταχύτερο στην αρμόδια Δ/νση της ΓΓΒ για την διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών. Ο έλεγχος της ποιότητας γίνεται το βραδύτερο μέσα σε 4 εβδομάδες από τη λήψη του δείγματος. Το τρίτο δείγμα πρέπει να σφραγίζεται και να παραμένει στον παραγωγό για ελάχιστη περίοδο τριών μηνών . Θα χρησιμοποιείται εάν απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές, σε περίπτωση διαφωνίας. Τσιμέντο χύμα: Λαμβάνονται δείγματα με κατάλληλο μέσο (δειγματολήπτη). Τσιμέντο σε σάκκους: Από ένα σάκκο λαμβάνεται ένα υπόδειγμα. Τα υποδείγματα συγκεντρώνονται αναμιγνύονται και σχηματίζεται το τελικό δείγμα. Το τελικό δείγμα δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 8 kg.

47 Προκειμένου περί σιλοφόρου αυτοκινήτου το δείγμα λαμβάνεται με δειγματολήπτη σε βάθος τουλάχιστον 20 cm. Η όλη εργασία πρέπει να γίνεται κάτω από σκέπαστρο. Σε περίπτωση σιλό λαμβάνεται δείγμα μετά από ροή τουλάχιστον 200 kg τσιμέντου. Στις εγκαταστάσεις σακκεύσεως η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται, αφού αυτές λειτουργήσουν τουλάχιστον 5 λεπτά.

48 Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών διαπιστωθεί ότι ο εισαγωγέας δεν διαθέτει την σχετική Βεβαίωση της ΓΓΒ περί νόμιμα αδειοδοτημένου και πιστοποιημένου Κέντρου Διανομής Τσιμέντου, οι τελωνειακές υπηρεσίες απαγορεύουν την εισαγωγή του προϊόντος και ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΒ προκειμένου να προβεί στις δικές της ενέργειες.

49 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Σήμανση CE και συμπληρωματικές ενδείξεις που υποχρεωτικά τη συνοδεύουν) που πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος:                    

50 κεραμικά πλακίδια

51 οπτόπλινθοι

52 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κουφώματα αλουμινίου Πετάσματα όψεων
ΚΥΑ 12397/409/ (ΦΕΚ 1794/Β/ ) Πετάσματα όψεων ΚΥΑ 1781/62/2010 (ΦΕΚ 210/Β/ ) Εξώφυλλα και εξωτερικές περσίδες ΚΥΑ 12398/410 (ΦΕΚ 1794/Β/ )

53 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΑ 12397/409/ (ΦΕΚ 1794/Β/ ) Κουφώματα αλουμινίου τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές οφείλουν να συμμορφώνονται με: διατίθενται ΕΛΟΤ – ΕΝ : Παράθυρα και πόρτες: Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης – Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (άρθρο 6, του Π.Δ.334/94) =Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (άρθρο 26, καν.305/11)

54 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΑ 1781/62/2010 (ΦΕΚ 210/Β/ ) Πετάσματα όψεων: οριζόντια ή/και κατακόρυφα δομικά μέλη που συνδέοντα μεταξύ τους και αγκυρώνονται στην φέρουσα κατασκευή του κτιρίου με σκοπό τη δημιουργία μίας ελαφροβαρούς συνεχόμενης όψης ΕΛΟΤ – ΕΝ 13830:2003: Πετάσματα όψεων – Πρότυπο προϊόντος

55 Εξώφυλλα και εξωτερικές περσίδες: ΚΥΑ 12398/410 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009)
2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Εξώφυλλα και εξωτερικές περσίδες: ΚΥΑ 12398/410 (ΦΕΚ 1794/Β/ ) ΕΛΟΤ – ΕΝ 13659:2004, ΕΛΟΤ ΕΝ 13561:2004

56 3. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Κουφώματα αλουμινίου Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης/ βεβαίωσης της συμμόρφωσης(πδ334/94): 1, 3, 4 κατά κύριο λόγο 3!!! Παραδείγματα: σύστημα 1 : πόρτες σε οδεύσεις διαφυγής, πόρτες/παράθυρα πυράντοχα σύστημα 3: πόρτες εξαιρουμένων των οδεύσεων διαφυγής, χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των παραπάνω δομικών προϊόντων, ανάλογα με τον τύπο τους (πόρτες, παράθυρα, παράθυρα στέγης/οροφής) οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις επιδόσεων του πίνακα ΖΑ1 του Παραρτήματος ΖΑ ή αντίστοιχα, με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις.

57 Προοριζόμενη χρήση(εις) Σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Προϊόντα Προοριζόμενη χρήση(εις) Σύστημα(τα) βεβαίωσης της συμμόρφωσης Πόρτες και πύλες (με ή χωρίς τα σχετικά εξαρτήματα) Σε οδεύσεις διαφυγής Σύστημα 1 Άλλες συγκεκριμένες χρήσεις εξαιρουμένων των οδεύσεων διαφυγής και χωρίς χαρακτηριστικά πυροαντίστασης οι οποίες υπόκεινται σε άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις, και ειδικότερα το θόρυβο, την ενέργεια, τη στεγανότητα και την ασφάλεια στη χρήση Σύστημα 3 Παράθυρα (με ή χωρίς τα σχετικά εξαρτήματα) Για χρήσεις εξαιρουμένων των οδεύσεων διαφυγής και χωρίς χαρακτηριστικά πυροαντίστασης οι οποίες υπόκεινται σε άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις, και ειδικότερα το θόρυβο, την ενέργεια, τη στεγανότητα και την ασφάλεια στη χρήση Παράθυρα στέγης/οροφής Στις περιπτώσεις που έχουν εφαρμογή κανονισμοί σχετικοί με την αντίδραση στη φωτιάα για τις κατηγορίες A1(*), A2(*), B(*), C(*). A1(**), A2(**), B(**), C(**),D,E Σύστημα 4 (A1 έως E)(***),F Στις περιπτώσεις που έχουν εφαρμογή κανονισμοί σχετικοί με τη συμπεριφορά σε εξωτερική φωτιάβ Για τα προϊόντα που απαιτούν δοκιμές Για προϊόντα που "κρίνονται ως ικανοποιητικά" χωρίς περαιτέρω δοκιμές Για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται παραπάνω

58 3. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πετάσματα όψεων Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης/ βεβαίωσης της συμμόρφωσης: 1, 3. Κατά κύριο λόγο 3.

59 Συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης CE
Σύστημα σύμφωνα με το Παράρτημα ΖΑ των προτύπων Σχετική διάταξη του καν. 305/2011 (Καθήκοντα παραγωγού και κοινοποιημένου οργανισμού) Απαιτούμενα Πιστοποιητικά /Έγγραφα για τη Δήλωση Επιδόσεων CE 1+ Παράρτημα V παρ. 1.1, με επιπλέον δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων πριν το προϊόν διατεθεί στην αγορά Πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος CE, από κοινοποιημένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισμό 1 Παράρτημα V. παρ. 1.2 , 2+ Παράρτημα V παρ.1.3 με επιπλέον συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο από κοινοποιημένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισμό 3 Παράρτημα V, παρ.1.4, Έκθεση Αρχικής Δοκιμής Τύπου του προϊόντος, από κοινοποιημένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργαστήριο δοκιμών 4 Παράρτημα V, παρ -

60 Υπενθύμιση!!! ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εφαρμογή συστήματος ελέγχου παραγωγής (FPC) σε όλα τα συστήματα από τον κατασκευαστή Όλα τα δομικά προϊόντα υποβάλλονται σε αρχική δοκιμή τύπου (ΑΔΤ) ανεξαρτήτως του συστήματος αξιολόγησης συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται

61 ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

62 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE Τι ζητάμε στον έλεγχο;
Ελέγχουμε την ορθότητα της σήμανσης και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν α. Ακρωνύμιο CE (93/68/EOK) β. Επωνυμία Κατασκευαστή, Δ/νση γ. Τελευταία δύο ψηφία χρονολογίας που τοποθετήθηκε η σήμανση CE δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ……… που συμμορφώνεται το προϊόν ε. Περιγραφή του προϊόντος στ. Απαραίτητη δηλωθείσα τιμή για τον συντελεστή θερμοδιαπερατότητας (Uw) ζ. Λοιπά ουσιώδη χαρακτηριστικά 2) Δήλωση επιδόσεων / Συμμόρφωσης (πδ334/94) CE του κατασκευαστή 3) Σύμβαση μεταξύ παραγωγού του συστήματος αλουμινίου με τον κατασκευαστή για την μεταβίβαση των αποτελεσμάτων Αρχικών Δοκιμών Τύπου

63 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE Τι ζητάμε στον έλεγχο;
4) Έκθεση Αρχικών δοκιμών τύπου (ΙΤΤ) από κοινοποιημένο φορέα (τα στοιχεία αυτά μπορούν να ζητηθούν αργότερα και από τη 2η Δ/νση Κλαδική Β.Π.) 5) Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC), το σύστημα αυτό μπορεί να τεκμηριώνεται από την ύπαρξη Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ή άλλο σχετικό σύστημα 6) Πρόσφατα τιμολόγια πώλησης των ελεγχόμενων προϊόντων Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επί τόπου προσκόμιση κάποιων εγγράφων δίνεται η δυνατότητα να προσκομισθούν απευθείας στην 2η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, fax: , αφού προηγουμένως δηλωθούν υπεύθυνα από τον κατασκευαστή και σημειωθούν στο φύλλο ελέγχου

64

65

66

67

68 2.14

69 ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Ουσιώδη χαρακτηριστικά που προβλέπονται από το ΕΝ για τα εξωτερικές θύρες είναι: Αντοχή στην ανεμοπίεση Υδατοστεγανότητα Αεροδιαπερατότητα Συντελεστής θερμοδιαπερατότητας Ακουστική επίδοση Ύψος και πλάτος

70 Πηγή: Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010

71 Πηγή: Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.20701-1/2010 (πιν. 3.3β, σελ. 43)

72 «Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος (πλαισίου + υαλοπίνακα) αναφέρεται στο πιστοποιητικό που συνοδεύει το προϊόν και προέρχεται από τον κατασκευαστή του» Πηγή: Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010

73

74 Προκειμένου να μειωθεί ο οικονομικός και διοικητικός φόρτος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, ο παραγωγός των συστημάτων αλουμινίου μπορεί να διαθέτει τα αρχεία των αρχικών δοκιμών τύπου στον κατασκευαστή, εφόσον υπάρχει μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο διασφαλίζει μεταξύ άλλων, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα ελέγχου παραγωγής ή είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9000 και ότι είναι εκπαιδευμένος στην κατασκευή των συγκεκριμένων κουφωμάτων.

75 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
3) Σύμβαση μεταξύ παραγωγού του συστήματος αλουμινίου με τον κατασκευαστή για την μετάβίβαση των αποτελεσμάτων Αρχικών Δοκιμών Τύπου

76 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
4) Έκθεση Αρχικών δοκιμών τύπου (ΙΤΤ) από κοινοποιημένο εργαστήριο

77 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
5) Έλεγχος Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC), το σύστημα αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί από την ύπαρξη Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ή άλλο σχετικό σύστημα

78 Πετάσματα όψεων

79 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

80 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

81 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

82 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

83 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

84 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

85 Ποια στοιχεία / έγγραφα ελέγχει ο ελεγκτής στο σημείο ελέγχου;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Υποχρεώσεις ελεγκτή Ποια στοιχεία / έγγραφα ελέγχει ο ελεγκτής στο σημείο ελέγχου; 1. Έλεγχος ορθότητας σήμανσης CE α. Υπάρχει σήμανση CE επί του προϊόντος (αυτοκ. ετικέτα); β. Υπάρχουν στοιχεία που συνοδεύουν τη σήμανση CE; γ. Υπάρχει δηλωθείσα τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας Uw; ε. Σε περίπτωση ημιέτοιμων προϊόντων να προσκομίζεται η ετικέτα και σε περίπτωση απουσίας να σημειώνεται. 2. Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή. Υπάρχει ; 3. Σύμβαση μεταξύ παραγωγού του συστήματος αλουμινίου με τον κατασκευαστή με την οποία μεταβιβάζει τα αποτελέσματα των αρχικών δοκιμών τύπου. Υπάρχει ; 4. Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ’s) από κοινοποιημένο φορέα για τον παραγωγό. Υπάρχουν ; 5. Σύστημα ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC) (ISO 9001, ή άλλο ισοδύναμο) Υπάρχει ; 6. 2 αντίγραφα τιμολογίων από τα ελεγχόμενα προϊόντα Ζητούνται! (οι τυχόν επιβαλλόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ 334/94 υπολογίζονται με βάση την αξία του ακατάλληλου προϊόντος) 7. Φωτογραφίες των προϊόντων που ελέγχονται

86 Ποια στοιχεία / έγγραφα ελέγχει ο ελεγκτής στο σημείο ελέγχου;
Συμπεράσματα: Υποχρεώσεις ελεγκτή Ποια στοιχεία / έγγραφα ελέγχει ο ελεγκτής στο σημείο ελέγχου; Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επί τόπου προσκόμιση κάποιων εγγράφων δίνεται η δυνατότητα να προσκομισθούν απευθείας στην 2η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, αφού προηγουμένως δηλωθούν υπεύθυνα από τον κατασκευαστή και σημειωθούν στο φύλλο ελέγχου Δ/νση: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 2η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής Μεσογείων , Αθήνα fax: ,

87 Ευχαριστώ για την προσοχή σας και καλή επιτυχία στους ελέγχους!
Ευχαριστώ για την προσοχή σας και καλή επιτυχία στους ελέγχους!


Κατέβασμα ppt "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google