Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Investigating Forest Fires Dave Mace and Dottie Dunham Teacher Page

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Investigating Forest Fires Dave Mace and Dottie Dunham Teacher Page"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καθοδηγώντας τους μαθητές σε project Ένα παράδειγμα project με θέμα τις «Φωτιές στα άγρια δάση»
Investigating Forest Fires Dave Mace and Dottie Dunham Teacher Page Επιμέλεια από τον Διευθυντή του Λυκείου Κων/νο Καμπουράκη Φιλιππιάδα 2011

2 Hook For over fifty years we have been told that wild fires can be prevented.  However, in recent years there have been more fires.  Millions of acres have burned.   Most people blame the weather.  They say it is hotter, drier, and there is less rain. Perhaps there are other reasons. Is there a way to prevent wild fires? Are wild fires increasing? Explore the following websites for to learn more about wild fires.  Wild Fire Information Smokey the Bear - History California Department of Forestry and FIRE National Fire Plan-Managing the impact of Wildfires Prescribed burns Wild Fire Prevention Resources Prefire Management - California Yellowstone Fire Information To generate interest and motivate students the teacher should read a recent newspaper article about wild fires.  Such as, There is an answer to our wildfire problem.    After reading the article the teacher will lead a class discussion. This discussion should be made to help build background knowledge and to give students time to generate questions.  "Only you can prevent wild fires."    - Smokey Bear

3 Για πάνω από πενήντα χρόνια μας έχουν πει ότι οι πυρκαγιές μπορούν να αποτραπούν. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν περισσότερες πυρκαγιές. Εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι κατηγορούν τις καιρικές συνθήκες. Λένε ότι οι εποχές είναι πιο ζεστές, ξηρές, και υπάρχει λιγότερη βροχή. Ίσως υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Υπάρχει τρόπος να αποτραπούν οι πυρκαγιές; Οι πυρκαγιές αυξάνονται; Εξερευνήστε τις παρακάτω ιστοσελίδες για να μάθετε περισσότερα για τις πυρκαγιές. Πληροφορίες για φωτιές στα άγρια δάση Η καπνισμένη αρκούδα - Ιστορία Καλιφόρνια -Τμήμα Δασολογίας και ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Εθνικό Σχέδιο πυρκαγιών-Διαχείριση των επιπτώσεων των πυρκαγιών Διάγραμμα καύσης Πόροι για την πρόληψη των πυρκαγιών Διαχείριση πριν την πυρκαγιά - Καλιφόρνια Yellowstone -πληροφόρηση για τις πυρκαγιές Για να προκαλέσει το ενδιαφέρον και παρέχει κίνητρα στους μαθητές ο δάσκαλος θα πρέπει να διαβάσει ένα πρόσφατο άρθρο εφημερίδας για πυρκαγιές. Όπως, «υπάρχει μια απάντηση στο πρόβλημά των πυρκαγιών μας;» . Μετά την ανάγνωση του άρθρου ο δάσκαλος θα καθοδηγήσει την τάξη σε συζήτηση. Η συζήτηση πρέπει να γίνει για να βοηθήσει τους μαθητές στην οικοδόμηση γνωστικού υπόβαθρου και να τους δώσει χρόνο για να σκεφτούν ερωτήματα.

4 Questions Students might ask similar but different questions than those listed here. The more students are guided to ask specific questions, the less inquiry-oriented the activity. What causes wild fires? What are some misconceptions about wild fires? Are wild fires a natural occurrence? Or are humans contributing to them? How is fire beneficial?  How is fire harmful? Has there been an increase in wild fires in recent years? There might be a list of sub-questions that will be asked as well. Why is there an increase? Why are they beneficial?  Harmful? Describe differences in acreage burned in the past compared to recent years?

5 Οι μαθητές μπορούν να θέσουν παρόμοια αλλά και διαφορετικά ερωτήματα από αυτά που αναφέρονται εδώ. Οι περισσότεροι μαθητές καθοδηγούνται να θέσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, και όσο το δυνατόν λιγότερη διερεύνηση προσανατολισμένη προς δραστηριότητες. Τι προκαλεί τις πυρκαγιές; Ποιες είναι μερικές παρανοήσεις σχετικά με τις ​​πυρκαγιές στα άγρια δάση; Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές ένα φυσικό φαινόμενο; Ή μήπως οι άνθρωποι συμβάλλουν σε αυτές; Πότε είναι ευεργετική η πυρκαγιά; Πότε είναι επιβλαβής; Έχει υπάρξει μια αύξηση σε πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια; Μπορεί να υπάρχει μια λίστα των υπο-ερωτήματα που θα κληθούν να απαντήσουν. Γιατί υπάρχει μια αύξηση; Γιατί είναι ωφέλιμη; Επιβλαβής; Περιγράψτε τις διαφορές στην έκταση που κάηκε κατά το παρελθόν σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια;

6 Procedures Students could be divided in groups of two.  They could choose a state and explore the number of acres burned in recent years and in the past.  They might then create a spreadsheet to present this data.  Then they could develop a plan to prevent fires in their chosen state.  Type(s) of Data newspaper articles magazines websites Defining How Data Will be Manipulated and Presented Students will be designing their own fire prevention plans.  As they do so the will likely use the following tools: Spreadsheets Concept mapping sofware such as Inspiration Presentation software such as Powerpoint

7 Οι μαθητές θα μπορούσαν να χωριστούν σε ομάδες των δύο
Οι μαθητές θα μπορούσαν να χωριστούν σε ομάδες των δύο. Θα μπορούσαν να επιλέξουν μια πρόταση-θέση και να διερευνήσουν τον αριθμό των στρεμμάτων που καήκαν τα τελευταία χρόνια και κατά το παρελθόν. Μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν ένα υπολογιστικό φύλλο για να παρουσιάσουν αυτά τα δεδομένα. Στη συνέχεια, θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα σχέδιο για την πρόληψη των πυρκαγιών για την πρόταση-θέση που επέλεξαν Τύπος (-οι) των δεδομένων άρθρα εφημερίδων περιοδικά ιστοσελίδες Προσδιορίζοντας πώς τα δεδομένα θα διαχειριστούν και θα παρουσιαστούν   Οι μαθητές θα πρέπει να καταρτίσουν τα δικά τους προγράμματα πρόληψης πυρκαγιάς. Στην πορεία είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν τα ακόλουθα εργαλεία.: Υπολογιστικά Φύλλα Λογισμικό εννοιολογικών χαρτών, όπως το Inspiration Λογισμικό παρουσίασης, όπως to Powerpoint

8 Defining Important Terms
Restoration Forestry (click on the link for definition) Fuel- Anything consumable by fire. Fire Cycle (click on the link for a poster showing the fire cycle) Investigation Tool(s) Create a concept map or KWL chart  Manipulating Data If a KWL is being used, after each document is investigated students should reexamine what they know, what they want to know, and what they have learned.  If they are using a concept map, they should begin with the fire cycle and after each document is investigated they should add to or alter their chart accordingly. 

9 Αποκατάσταση Δασών (κάντε κλικ στο σύνδεσμο για ορισμό)
Καύσιμο οτιδήποτε καταναλώνεται από την πυρκαγιά. Ο κύκλος της φωτιάς (κάντε κλικ στο link για μια αφίσα που δείχνει τον κύκλο φωτιάς) Εργαλείο / α έρευνας Δημιουργήστε ένα εννοιολογικό χάρτη ή ένα διάγραμμα KWL Διαχείριση δεδομένων Αν χρησιμοποιηθεί ένα διάγραμμα KWL, μετά από διερεύνηση κάθε εγγράφου οι μαθητές θα πρέπει να επανεξετάσουν, τι αυτοί γνωρίζουν, τι θέλουν να γνωρίζουν, και τι έχουν μάθει. Αν χρησιμοποιούν ένα εννοιολογικό χάρτη, θα πρέπει να αρχίσουν με τον κύκλο της φωτιάς και μετά από τη διερεύνηση κάθε εγγράφου θα πρέπει να προσθέσουν ή να τροποποιήσουν το χάρτη ανάλογα με τα δεδομένα.

10 Data Investigation There is often a giant leap from defining the type(s) of data desired and actually finding the data. Providing guidance to students in finding the necessary data may be necessary. Limiting this activity to the websites provided should provide the necessary resources. However, students are encouraged to explore other sites and alternative articles to aid in their research. Wild Fire Information Smokey the Bear - History California Department of Forestry and FIRE National Fire Plan-Managing the impact of Wildfires Prescribed burns Wild Fire Prevention Resources Prefire Management - California Yellowstone Fire Information

11 Συχνά υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στον προσδιορισμό των τύπων των επιθυμητών δεδομένων και στα δεδομένα που πραγματικά βρέθηκαν. Παροχή καθοδήγησης στους μαθητές για την εύρεση των αναγκαίων δεδομένων είναι απαραίτητη. Περιορίζοντας τη δραστηριότητα στις παρεχόμενες ιστοσελίδες θα πρέπει να προκύψουν οι απαραίτητες πληροφορίες. Ωστόσο, οι μαθητές ενθαρρύνονται να διερευνήσουν και άλλους δικτυακούς τόπους και εναλλακτικά άρθρα για να ενισχύσουν την έρευνας τους.

12 Analysis Raw data/information usually has to be manipulated before it can answer any questions. Students might be unaware of how data can best be manipulated, so teacher guidance may be appropriate. When creating a concept maps students could add/delete/rearrange as they explore each website.  If not creating a concept map, they could take notes using 3x5 cards.  The concept maps or note cards will help organize their research and aid them with their presentations. If using a concept map, it should look something like this:

13 Ανεπεξέργαστα δεδομένα / πληροφορίες συνήθως πρέπει να διαχειριστούν πριν μπορέσει κάποιος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Οι μαθητές μπορεί να είναι απληροφόρητοι για το πώς τα δεδομένα μπορούν καλύτερα να διαχειριστούν, έτσι η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι κατάλληλη. Κατά τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών οι μαθητές θα μπορούσαν να προσθέσουν / διαγράψουν / να επαναδιευθετήσουν τη διάταξη, καθώς αυτοί διερευνούν κάθε ιστοσελίδα.   Αν δεν κατασκευάζουν ένα εννοιολογικό χάρτη, θα μπορούσαν να κρατήσουν σημειώσεις χρησιμοποιώντας 3x5 κάρτες. Οι εννοιολογικοί χάρτες ή οι κάρτες σημειώσεων θα βοηθήσουν να οργανώσουν την έρευνά τους και θα τους βοηθήσουν στις παρουσιάσεις τους. Αν χρησιμοποιήσουν ένα εννοιολογικό χάρτη, θα πρέπει να είναι κάπως έτσι:

14 Analysis

15 Likely students will need to create a graph showing the number of acres burned for three different years. The graph might look like this:

16 Findings No result is meaningful unless communicated appropriately. Discussion of findings should be supported. There may or may not be definitive answers to the questions students raised.  Students could present their fire plans and manipulated data to the class in a variety of ways, such as: A poster session of do's and don'ts when camping, etc. A videotaped commercial explaining how to prevent fires Fliers or newsletters created and sent to local residents explaining how to prevent fires PowerPoint or other multimedia presentations

17 Κανένα αποτέλεσμα δεν έχει νόημα, εκτός αν κοινοποιηθεί δεόντως
Κανένα αποτέλεσμα δεν έχει νόημα, εκτός αν κοινοποιηθεί δεόντως. Τα ευρημάτων θα πρέπει να υποστηριχθούν στην συζήτηση. Μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν οριστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις των μαθητών που τέθηκαν. Οι μαθητές θα μπορούσε να παρουσιάσουν τα σχέδια πρόληψης της πυρκαγιάς και τη διαχείριση των δεδομένων στην τάξη με διάφορους τρόπους, όπως: Ένα poster ανάλογα με το τι έχει αποφασιστεί Μια βιντεοσκοπημένη ταινία εξηγώντας πως θα γίνει η πρόληψη πυρκαγιών. Φυλλάδια ή ενημερωτικά δελτία που δημιουργήθηκαν και εστάλησαν στους κατοίκους της περιοχής και εξηγούν τον τρόπο πρόληψης των πυρκαγιών. PowerPoint ή άλλα πολυμέσα παρουσιάσεων.

18 Possible New Questions
Answers often lead to new questions, starting the inquiry cycle over again. The following are questions students might ask and wish to investigate at a later time: Are forest fires increasing or decreasing in other parts of the world? What happens to people who are caught starting forest fires? Etc.

19 Οι απαντήσεις συχνά οδηγούν σε νέα ερωτήματα, ξεκινώντας τον κύκλο έρευνα ξανά.
Οι παρακάτω ερωτήσεις των μαθητών θα μπορούσαν να ζητηθεί αν επιθυμούν να διερευνηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο: Οι δασικές πυρκαγιές αυξάνοντας ή μειώνοντας σε άλλα μέρη του κόσμου; Τι συμβαίνει στους ανθρώπους που έχουν συλληφθεί να προκαλούν δασικές πυρκαγιές; Κλπ.

20 Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με μια παρόμοια εργασία;
Πού θα βρούμε στοιχεία;

21 http://www.moa.gov.cy 1. Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών
2. Οι αιτίες των δασικών πυρκαγιών 3. Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών 4. Κατηγορίες πυρκαγιών - Νομική ευθύνη 5. Προληπτικά μέτρα 6. Προκαταρκτικά μέτρα 7. Μέσα ανίχνευσης και αναφοράς δασικών πυρκαγιών 8. Κατασταλτικά μέτρα 9. Συνήθεις ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους 10. Στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών

22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ www
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

23 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΑΣΟΣ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

24 Οι δασικές πυρκαγιές στο μικροσκόπιο…
Οι δασικές πυρκαγιές στο μικροσκόπιο… Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011 Πάνω από το 10% της έκτασης της χώρας έχει πληγεί από διαδοχικές πυρκαγιές… Το 50% περίπου των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί στην Ελλάδα, μεταξύ 1983 και 2008, παραμένει «ορφανό» ως προς τη διαλεύκανση των αιτίων… Το σύνολο των καμένων εκτάσεων, για την ίδια περίοδο, ανέρχεται σε στρέμματα, αναλογώντας σε 1,2 στρέμματα καμένης έκτασης ανά κάτοικο της χώρας… Αυτά είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη νέα έρευνα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) του ΕΘΙΑΓΕ και του WWF Ελλάς, «Δασικές πυρκαγιές Ελλάδας: », η οποία παρουσιάζεται σήμερα για πρώτη φορά και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικότατο κενό ως προς τη γνώση της πολιτείας, σε σχέση με τις πυρκαγιές και την αντίστοιχη αξιοποίησή της για την πρόληψη και καταστολή τους. Τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάζονται και στο ευρύ κοινό, μέσα από το Πυροσκόπιο, μια χρηστική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία αναδεικνύει με εύληπτα διαγράμματα, το σύνολο των πληροφοριών σε επίπεδο επικράτειας αλλά και γεωγραφικού διαμερίσματος.

25 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Αριθμός Πυρκαγιών ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (Σε στρέμματα) Δάση Δασικές Εκτάσεις Αλση Χορτ/κές Εκτάσεις Καλάμια - Βάλτοι Γεωργικές Εκτάσεις Υπολείμματα Καλλιεργειών Σκουπι- δότοποι ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΤΑΣ 117 13,5 271,0 52,2 125,8 45,3 21,3 19,4 548,5 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 84 117,4 630,1 7,0 51,3 1,5 807,3 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 181 60,1 453,3 205,2 1,0 46,8 28,5 15,9 810,8 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 140 49,6 518,7 890,9 44,9 66,0 4,2 6,6 1.580,9 ΣΥΝΟΛΑ 522 123,2 1.360,4 0,0 1.778,4 209,4 54,0 43,4 3.747,5

26 Δασικές πυρκαγιές: Στο ίδιο έργο θεατές Τριπλάσιες σε σχέση με πέρυσι οι πυρκαγιές ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  02/09/2011, 23:39 Ο πύρινος εφιάλτης «ξυπνάει» κάθε καλοκαίρι, παρά τις εξαγγελίες περί ετοιμότητας όλων των αρμοδίων υπηρεσιών. Κάθε χρόνο προστίθενται, λίγο-λίγο, δεκάδες χιλιάδες νέες καμένες εκτάσεις στον κατάλογο. Και νέες τραγωδίες, που περνούν στα ψιλά γιατί δεν φαντάζουν - όπως άλλες, παλαιότερες - βιβλικές, κατά τις συνήθεις κοινοτοπίες.

27 Καλώς ήλθατε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) Αποστολή του ΙΜΔΟ & ΤΔΠ είναι η υποστήριξη της δασικής πράξης στην Ελλάδα μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας


Κατέβασμα ppt "Investigating Forest Fires Dave Mace and Dottie Dunham Teacher Page"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google