Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε.Ε ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ. ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2

3 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 3

4 ΤΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
2011 – 2012: Την Ετήσια Έκθεση, σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Ε οικονομικού έτους 2011 (40% περίπου των πόρων του σε ελεγκτικό δυναμικό) Την Ετήσια Έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των προϋπολογισμών των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης του ίδιου έτους. 42 Ειδικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2011 των λοιπών αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ 16 Ειδικές εκθέσεις το 2011 και 15 έως και τον Οκτώβριο του 2012 με αντικείμενο την αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας επιλεγμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ 7 Γνωμοδοτήσεις το 2011 και 6 έως και τον Οκτώβριο του 2012 σχετικά με νέους ή αναθεωρημένους κανόνες και κανονισμούς με δημοσιονομικό αντίκτυπο 4

5 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο προγραμματισμός των εργασιών των ελεγκτικών υπηρεσιών ξεκίνησε Ιανουάριο με Φεβρουάριο του 2011 (ανάλογα με την ομάδα πολιτικής που αφορούν) Οι αποστολές στα ελεγχόμενα κράτη μέλη πραγματοποιήθηκαν κυρίως από τον Μάιο του 2011 έως και Απρίλιο 2012 Τα σχέδια των κεφαλαίων της ετήσιας έκθεσης εγκρίθηκαν προκαταρκτικά από τα Τμήματα και κατόπιν από την Ολομέλεια του Συνεδρίου τον Μάιο του 2012 Τα προκαταρτικά εγκεκριμένα κεφάλαια υποβλήθηκαν στην διαδικασία της «αντιπαράθεσης» με τις ελεγχόμενες αρχές ώστε να ακουστούν οι απόψεις των τελευταίων και ενδεχομένως να διορθωθούν σφάλματα ή μη ακριβοδίκαιες κρίσεις περί αυτών. Εγκρίθηκαν από τα τμήματα και κατόπιν από την Ολομέλεια του Συνεδρίου τον Ιούλιο του 2012. Η ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 6 Νοεμβρίου 2012 Θα αποτελέσει τη βάση της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο που άσκησε τις αρμοδιότητές της στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. 5

6 ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 6

7 ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 2011 7

8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ 2011 δισεκατομμύρια 8

9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών Ι. Απολογισμός εκτέλεσης του προϋπολογισμού (consolidated reports on the implementation of the budget) ΙΙ. Ισολογισμός (balance sheet) ΙΙΙ. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως (economic outturn account) ΙV. Πίνακας ταμειακών ροών (cash-flow table) Νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων στους λογαριασμούς πράξεων Ι. Μισθοδοσία προσωπικού ΙΙ. Δαπάνες δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΙΙΙ. Επιχορηγήσεις 9

10 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Μέρος ΙΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 10

11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΤΙΤΛΟΣ 1 Δήλωση Αξιοπιστίας 2 Έσοδα 3 Γεωργία: Αγορά & άμεση στήριξη 4 Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Αλιεία, Υγεία 5 Περιφερειακή Πολιτική, Ενέργεια και Μεταφορές 6 Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις 7 Εξωτερικές σχέσεις, βοήθεια και διερεύνηση 8 Έρευνα και λοιπές εσωτερικές πολιτικές 9 Διοικητικές και λοιπές δαπάνες 10 Επίτευξη αποτελεσμάτων από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. 11

12 Όχι 0,8 % ΚΕΦ 2. ΕΣΟΔΑ 130,0 δισεκατομμύρια ευρώ
ΚΕΦ 2. ΕΣΟΔΑ 130,0 δισεκατομμύρια ευρώ Τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου είναι μόνο μερικώς αποτελεσματικά όσον αφορά τη διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας της καταχώρισης των τελωνειακών δασμών Διαπιστώθηκε ουσιώδες σφάλμα; Όχι Εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 0,8 % Ελεγχθέντα συστήματα ελέγχου Αποτελεσματικά 12

13 ΚΕΦ 2. ΕΣΟΔΑ Αναφορά στην Ελλάδα
ΚΕΦ 2. ΕΣΟΔΑ Αναφορά στην Ελλάδα Το κεφάλαιο 2 «Έσοδα» αναφέρεται στην Ελλάδα για επιφυλάξεις περασμένων ετών που έχει εφαρμόσει η Επιτροπή και παραμένουν σε ισχύ Συγκεκριμένα υπάρχουν 7 επιφυλάξεις για τον ΦΠΑ καθώς και μια για το Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα (ΑΕΕ) οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν από προηγούμενα χρόνια. Δεν υπήρξε νέα επιφύλαξη για το 2011. 13

14 Έκδοση ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ που αφορούν ΕΣΟΔΑ
στα έτη Έκθεση Νο. ΤΙΤΛΟΣ 13/ 2011 Εξασφαλίζει ο έλεγχος στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος 42 την πρόληψη και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ; 12 / 2012 Βελτίωσαν η Επιτροπή και η Eurostat τη διαδικασία παραγωγής αξιόπιστων και έγκυρων ευρωπαϊκών στατιστικών; 14

15 ΚΕΦ. 3. ΓΕΩΡΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΕΦ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ Κυριότερες διαπιστώσεις ως προς τις πληρωμές Το σφάλμα που εμφανίζεται συχνότερα είναι η δήλωση ανακριβών στοιχείων από τους δικαιούχους όταν υποβάλλουν αίτηση για ενίσχυση από την ΕΕ Παραδείγματα: σε δύο περιπτώσεις δηλώθηκε έκταση σε ποσοστό 28% και 36% μεγαλύτερη σε σχέση με την πραγματική, ενώ ενίσχυση δόθηκε για 150 πρόβατα ενώ στον έλεγχο δεν βρέθηκε κανένα ζώο. Διαπιστώνονται παραβάσεις στον τομέα της πολλαπλής συμμόρφωσης (υποχρεώσεις τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας) σε 22 από τις 155 πληρωμές που υπόκεινται στις σχετικές υποχρεώσεις Παραδείγματα: παραγωγή νιτρικών αλάτων ανά εκτάριο πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια Διαπιστώθηκε ουσιώδες σφάλμα; Ναι Εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 2,9 % Ελεγχθέντα συστήματα ελέγχου Μερικώς αποτελεσματικά 15

16 ΚΕΦ. 3. ΓΕΩΡΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ €43,8 δισ
ΚΕΦ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ €43,8 δισ Κυριότερες διαπιστώσεις ως προς τα συστήματα ελέγχου Τα ανακριβή στοιχεία στις βάσεις δεδομένων των κρατών μελών επηρεάζουν δυσμενώς τα συστήματα ελέγχου π.χ. Στο Σύστημα Γεωγραφικής Αναγνώρισης (LPIS) καταγράφηκαν (σε δυο Κράτη Μέλη) αγροτεμάχια δηλωθέντα ως μόνιμοι βοσκότοποι ως επιλέξιμα κατά 100% παρόλο που σημαντικό μέρος τους καλυπτόταν από πυκνό δάσος, στοιχείο μη επιλέξιμο. Λανθασμένη ενεργοποίηση δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης - Δικαιούχος με λιγότερα από όσα προβλέπονται εκτάρια Σε ένα κράτος μέλος υπήρχαν διαφορές μεταξύ της κεντρικής και των περιφερειακών βάσεων δεδομένων. Μη ικανοποιητικός έλεγχος από τους φορείς πιστοποίησης Ελεγκτές του Συνεδρίου πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους και διαπίστωσαν σφάλματα που οι ήδη διενεργηθέντες επιτόπιοι έλεγχοι των φορέων πιστοποίησης δεν είχαν εντοπίσει 16

17 ΚΕΦ. 3. ΓΕΩΡΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΕΦ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Αναφορά στην Ελλάδα Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην Ελλάδα στο παράρτημα 3.3 «Ανταπόκριση σε προηγούμενες συστάσεις του ΕΕΣ» Ειδικότερα, η Ελλάδα μετά από σύσταση του ΕΕΣ (σε έλεγχο του 2009) υλοποίησε το Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) και επιπλέον υιοθέτησε πλάνο δράσης για την κάλυψη των ελλείψεων 17

18 Έκδοση ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ που αφορούν την ΓΕΩΡΓΙΑ
στα έτη Έκθεση Νο. ΤΙΤΛΟΣ 7 / 2012 Μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον αμπελο-οινικό τομέα: κατάσταση προόδου 8 / 2012 Στοχοθέτηση της ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 11 / 2012 Άμεσες ενισχύσεις για τις θηλάζουσες αγελάδες, τις προβατίνες και τις αίγες στο πλαίσιο της μερικής εφαρμογής των διατάξεων του ΚΕΕ 5 / 2011 Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης: Ζητήματα προς αντιμετώπιση για τη βελτίωση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισής του 7 / 2011 Σχεδιάστηκε σωστά και τυγχάνει ορθής διαχείρισης η γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη; 8 / 2011 Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών που διενεργήθηκε έλεγχος – στις σχετικές διαδικασίες διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις από 4 μέχρι 6 έτη για την λήψη μέτρων που απαιτούνταν ως συνέπεια των ελέγχων που είχαν διενεργηθεί) 18

19 Κεφ 4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Κεφ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ €13,9 δισ. Κυριότερες διαπιστώσεις ως προς τις πληρωμές: Μη τήρηση, από δικαιούχους, των Περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων (κλάδεμα οπορωφόρων, υποχρέωση αποχής από ψεκασμούς κ.α.) Απ’ ευθείας ανάθεση έργου σε εταιρεία από οργανισμό πληρωμών χωρίς αιτιολόγηση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης Πληρωμή συμπεριλάμβανε και το ποσό του ΦΠΑ, δαπάνη μη επιλέξιμη Κυριότερες διαπιστώσεις ως προς τα συστήματα ελέγχου: Διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην ποιότητα των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων των κρατών μελών π.χ σε επανέλεγχο από ελεγκτές του Συνεδρίου, επιδοτούμενο εργαστήριο μεταποίησης και αποθήκευσης ξηρών φρούτων (που είχε ήδη ελεγχθεί από τις εθνικές αρχές), βρέθηκε να είναι ιδιωτική κατοικία Διαπιστώθηκε ουσιώδες σφάλμα; Ναι Εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 7,7 % Ελεγχθέντα συστήματα ελέγχου Μερικώς αποτελεσματικά Το Κεφάλαιο αυτό δεν αναφέρεται στην Ελλάδα 19

20 Έκδοση ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ που αφορούν την
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΛΙΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ στα έτη Έκθεση Νο. ΤΙΤΛΟΣ 14 / 2012 Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγιεινή σε σφαγεία χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και εξής 9 / 2012 Έλεγχος των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων 10 / 2011 Είναι αποτελεσματικά το πρόγραμμα διανομής γάλακτος στους μαθητές και το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία; 11/ 2011 Εξασφαλίζουν ο σχεδιασμός και η διαχείριση του καθεστώτος γεωγραφικών ενδείξεων την αποτελεσματικότητά του; (Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών που διενεργήθηκε έλεγχος – ανυπαρξία ευρημάτων) 12 / 2011 Συνέβαλαν τα μέτρα της ΕΕ στην προσαρμογή της ικανότητας των αλιευτικών στόλων στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες; 20

21 Κεφ. 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Κεφ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 34,8 δισεκατομμύρια ευρώ Κυριότερες διαπιστώσεις ως προς τις πληρωμές: Σοβαρές παραλείψεις συμμόρφωσης με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων (πχ. απευθείας αναθέσεις χωρίς αιτιολόγηση, συμπληρωματικές συμβάσεις στον αρχικό ανάδοχο χωρίς ύπαρξη απρόβλεπτων συνθηκών, κατάτμηση έργου για αποφυγή ανοικτής διαδικασίας) Έργα που δεν πληρούσαν τους αναγκαίους όρους (πχ. Χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων ενώ δεν επιτρεπόταν από τη σχετική απόφαση έγκρισης του έργου, αποζημίωση για υπηρεσίες ασφάλισης-μη επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με εθνική νομοθεσία) Κυριότερες διαπιστώσεις ως προς τα συστήματα ελέγχου Τα κράτη μέλη διέθεταν επαρκή πληροφοριακά στοιχεία ώστε να εντοπίσουν και να διορθώσουν το 62 % των σφαλμάτων, αλλά δεν το έπραξαν. Διαπιστώθηκε ουσιώδες σφάλμα; Ναι Εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 6,0 % Ελεγχθέντα συστήματα ελέγχου Μερικώς αποτελεσματικά Δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί δημοσιονομικών διορθώσεων αντισταθμίζουν επαρκώς τα εντοπιζόμενα σφάλματα (πχ. Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι σε 4 από τα 6 προγράμματα που ελέγχθηκαν και ξεκίνησαν οι ανωτέρω διαδικασίες, εν τούτοις και μετά τα ποσοστά σφάλματος συνέχισαν να είναι υψηλά, δείχνοντας ότι εξακολουθούν οι αδυναμίες στα συστήματα ελέγχου). 21

22 Κεφ 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Κεφ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αναφορά στην Ελλάδα Η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται σε πίνακα (παράρτημα 5.2) όπου αξιολογούνται τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου ορισμένων κρατών μελών, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα. Τα συστήματα της Ελλάδας χαρακτηρίζονται ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 22

23 Έκδοση ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ που αφορούν την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ στα έτη Έκθεση Νο. ΤΙΤΛΟΣ 2/2012 Χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ συγχρηματοδοτηθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 3/2012 Διαρθρωτικά ταμεία: Αντιμετώπισε επιτυχώς η Επιτροπή τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών; 4/2012 «Χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για τη συγχρηματοδότηση υποδομών μεταφορών σε θαλάσσιους λιμένες: είναι αποτελεσματική μια τέτοια επένδυση;» (Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών που διενεργήθηκε έλεγχος – σημαντικότερες επισημάνσεις: έργο του οποίου οι στόχοι ήταν άλλοι από τους περιγραφόμενους στο σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα που είχε εγκριθεί, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων π.χ λόγω ανάγκης συμπληρωματικών εργασιών στο Καρλόβασι Σάμου και καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης των έργων π.χ. έναρξη διαδικασίας αδειοδοτήσεων έργου το 1984, ενώ το έργο τελικά ξεκίνησε να υλοποιείται το 2006) 4/2011 Έλεγχος του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 6/2011 Ήταν αποτελεσματικά τα συγχρηματοδοτηθέντα από το ΕΤΠΑ έργα στον τομέα του τουρισμού; (Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών που διενεργήθηκε έλεγχος – ανυπαρξία ευρημάτων) 9/2011 Υπήρξαν αποτελεσματικά τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έλαβαν στήριξη από το ΕΤΠΑ;» 23

24 Κεφ. 6 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κεφ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ Κυριότερες διαπιστώσεις ως προς τις πληρωμές: Συνηθέστερο σφάλμα: απόδοση μη επιλέξιμων δαπανών (πχ. Χρηματοδότηση συλλόγου για κόστος απασχόλησης προσωπικού του χωρίς δικαιολ. έγγραφα για ορισμένους & υπερτιμολόγηση δαπανών προσωπικού κατά 60%. Σε σεμινάρια προβλεπόμενα για εργαζόμενους στον τομέα των ηλεκτρονικών συμμετείχαν σε ποσοστό 29% εργαζόμενοι από άλλους τομείς). Κυριότερες διαπιστώσεις ως προς τα συστήματα ελέγχου Διαπιστώθηκαν αδυναμίες στους πρωτοβάθμιους ελέγχους δαπανών των κρατών μελών (πχ. στην μεθοδολογία επιλογής δείγματος, διαφορές μεταξύ πρακτικής και εγχειριδίου ελέγχου) Τα κράτη μέλη διέθεταν επαρκή πληροφοριακά στοιχεία ώστε να εντοπίσουν και να διορθώσουν το 76 % των σφαλμάτων, αλλά δεν το έπραξαν. Διαπιστώθηκε ουσιώδες σφάλμα; Ναι Εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 2,2 % Ελεγχθέντα συστήματα ελέγχου Μερικώς αποτελεσματικά 24

25 Κεφ. 7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
Κεφ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ Κυριότερες διαπιστώσεις ως προς τις πληρωμές Οι ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές περιέχουν ουσιώδη σφάλματα πχ.  Στο Καμερούν σε πρόγραμμα για παροχή ενίσχυσης σε προμηθευτές μπανάνας υπήρξαν σφάλματα επιλεξιμότητας. Ειδικότερα παραβίαση του κανόνα καταγωγής σε αγορά εξοπλισμού που έπρεπε να προέρχεται είτε από χώρα μέλος Ε.Ε. ή από χώρα ΑΚΕ (Αφρική, Καραϊβική ή Ειρηνικός).  σε έργο για στήριξη εκτοπισμένων πληθυσμών του Νταρφούρ: τελικές πληρωμές χωρίς δικαιολογητικά Διαπιστώθηκε ουσιώδες σφάλμα; Όχι Εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 1,1 % Ελεγχθέντα συστήματα ελέγχου Μερικώς αποτελεσματικά Κυριότερες διαπιστώσεις ως προς τα συστήματα ελέγχου Οι επιτόπιες επισκέψεις και οι άμεσοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι είναι ανεπαρκείς σε αριθμό και περιορισμένης εμβέλειας Η ποιότητα των επαληθεύσεων δαπανών που διενεργούνται βάσει σύμβασης υπεργολαβίας για λογαριασμό των δικαιούχων είναι ανεπαρκής 25

26 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
Έκδοση ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ που αφορούν την ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ στα έτη Έκθεση ΤΙΤΛΟΣ 1 / 2012 Αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επισιτιστική ασφάλεια στην υποσαχάρια Αφρική 5 / 2012 Κοινό σύστημα πληροφόρησης εξωτερικών σχέσεων (CRIS) 6 / 2012 Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα 13 / 2012 Αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή πόσιμου ύδατος και βασικών υποδομών αποχέτευσης στις υποσαχάριες χώρες 1 / 2011 Βελτίωσε την παροχή της βοήθειας η αποκέντρωση της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής από τις κεντρικές υπηρεσίες στις αντιπροσωπείες της; 3 / 2011 Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συνεισφορών της ΕΕ που διοχετεύονται μέσω οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις 14 / 2011 Συνέβαλε η βοήθεια της ΕΕ στη βελτίωση των ικανοτήτων της Κροατίας να διαχειριστεί τη μετενταξιακή χρηματοδότηση; 16 / 2011 Ειδική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ για τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία 26

27 Κεφ. 8 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Κεφ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ Κυριότερες διαπιστώσεις ως προς τις πληρωμές Συνηθέστερο σφάλμα: δήλωση δαπανών υψηλότερων των πραγματικών από τους δικαιούχους χρηματοδότησης στον τομέα της έρευνας πχ. Δικαιούχοι επιδοτήθηκαν για κόστος αναλωσίμων των οποίων η παραγγελία & η παράδοση τους έλαβε χώρα μετά το πέρας του έργου. Εξοπλισμός καταγράφηκε στο σύνολο του στα έξοδα χωρίς να εφαρμοστεί η διαδικασία των αποσβέσεων. Κυριότερες διαπιστώσεις ως προς τα συστήματα ελέγχου Τα συστήματα ελέγχου κρίνονται μερικώς αποτελεσματικά αφού μη επιλέξιμες δαπάνες δεν εντοπίζονται από ανεξάρτητους ελεγκτές. (Οι αιτήσεις των δικαιούχων πρέπει συνοδεύονται από πιστοποιητικό ανεξάρτητου ελεγκτή) Π.χ. διαπιστώθηκαν σφάλματα στο 81 % των ελεγχθέντων πληρωμών, παρόλο που συνοδεύονταν από θετικό πιστοποιητικό ελέγχου Διαπιστώθηκε ουσιώδες σφάλμα; Ναι Εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 3,0 % Ελεγχθέντα συστήματα ελέγχου Μερικώς αποτελεσματικά 27

28 Κεφ. 9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κεφ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ Εντοπίστηκαν αδυναμίες κατά την εξέταση περιπτώσεων υπολογισμού και καταβολής κοινωνικών επιδομάτων Διαπιστώθηκε ουσιώδες σφάλμα; Όχι Εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 0,1 % Ελεγχθέντα συστήματα ελέγχου Αποτελεσματικά Πχ. Δυο περιπτώσεις που οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είχαν επικαιροποιήσει προσωπική – οικογενειακή κατάσταση του προσωπικού, με αποτέλεσμα στη μια περίπτωση να καταβληθεί ποσό αχρεωστήτως 28

29 Έκδοση ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ που αφορούν τις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
στα έτη Έκθεση Νο. ΤΙΤΛΟΣ 12/ 2012 Η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης του προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 / 2012 Διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων σε επιλεγμένους οργανισμούς της ΕΕ 2 / 2011 Παρακολούθηση της ειδικής έκθεσης αριθ. 1/2005 σχετικά με τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης 29

30 Κεφ. 10 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ
Αξιολόγηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης Το κεφάλαιο αυτό αφορά τις παρατηρήσεις του Συνεδρίου σχετικά με α) την πρώτη έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής και β) τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διευθύνσεων της Επιτροπής Α) Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής είναι αόριστη, στερείται ουσιαστικού περιεχομένου και, συνεπώς, η προστιθέμενη αξία της είναι περιορισμένη Β) Στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, διαπιστώθηκαν ευπρόσδεκτες βελτιώσεις Όμως χρειάζεται: Μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των στόχων και των δεικτών που τίθενται, ώστε να καταγράφεται η σχετική πρόοδος στην επίτευξη των στόχων. Επίσης πρέπει να τίθενται ποσοτικώς προσδιορισμένοι επιμέρους στόχοι και προθεσμίες 30

31 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Μέρος ΙΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 31

32 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011
Όλοι οι ελεγχθέντες τομείς των δαπανών της ΕΕ περιείχαν ουσιώδη σφάλματα, εξαιρουμένων της ομάδας πολιτικής εξωτερικές σχέσεις, βοήθεια και διεύρυνση και του τομέα των διοικητικών δαπανών Κατά την εκτίμηση του ΕΕΣ, το ποσοστό σφάλματος για την ομάδα πολιτικής αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, αλιεία και υγεία (τον τομέα δαπανών που ενέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος) ήταν 7,7 % Το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για την ομάδα πολιτικής περιφερειακή πολιτική, ενέργεια και μεταφορές παρέμεινε υψηλό, ήτοι 6,0 % 32

33 Αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου πράξεων στους διάφορους τομείς δαπανών της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2011 33

34 Σύγκριση των εκτιμώμενων ποσοστών σφάλματος των οικονομικών ετών 2010 και 2011 για όλους τους τομείς δαπανών της ΕΕ 34

35 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011
Οι λογαριασμοί του 2011 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της ΕΕ, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το εν λόγω οικονομικό έτος Οι πληρωμές περιείχαν ουσιώδη σφάλματα και το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος ανέρχεται σε 3,9 % για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ Το ποσοστό σφάλματος προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό το αντίστοιχο του 2010, το οποίο ήταν 3,7 % 35

36 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις του ΕΕΣ, καθώς και σχετικά με το λοιπό παραγόμενο έργο του και τις δραστηριότητές του: Eυρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG 36


Κατέβασμα ppt "Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google