Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κυριάκος Παπαϊωάννου καθηγητής ΑΠΘ 1 Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή τυποποίηση Ημερίδα Σ.Ε.Β.Ε-ΕΛΟΤ INFACOMA-HELEXPO Φεβρουάριος 2007 Θεσσαλονίκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κυριάκος Παπαϊωάννου καθηγητής ΑΠΘ 1 Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή τυποποίηση Ημερίδα Σ.Ε.Β.Ε-ΕΛΟΤ INFACOMA-HELEXPO Φεβρουάριος 2007 Θεσσαλονίκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κυριάκος Παπαϊωάννου καθηγητής ΑΠΘ 1 Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή τυποποίηση Ημερίδα Σ.Ε.Β.Ε-ΕΛΟΤ INFACOMA-HELEXPO Φεβρουάριος 2007 Θεσσαλονίκη

2 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ  Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CEN/CENELEC  Διαδικασίες-Προοπτικές

3 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ3 Τυποποίηση-Πρότυπα  Τυποποίηση ονομάζεται η δραστηριότητα με την οποία εκπονούνται σύμφωνα με συγκε- κριμένες διαδικασίες και εφαρμόζονται κείμε- να ευρύτερης αποδοχής που ονομάζονται Πρότυπα.  Τα Πρότυπα είναι έγγραφα που προέκυψαν ύστερα από συναίνεση μεταξύ των ενδιαφε- ρομένων και περιέχουν, για κοινή και επανα- λαμβανόμενη χρήση, κανόνες, κατευθυντή- ριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά που εξασφα- λίζουν ότι τα διάφορα προϊόντα, υλικά, διαδικασίες ή υπηρεσίες ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

4 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ4

5 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ5 Η νέα προσέγγιση  CEN-CENELEC  Single European Market (Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά)  Κατευθυντήριες Οδηγίες Νέας Προσέγγισης  Βασικές απαιτήσεις  Ευρωπαϊκά πρότυπα  Τα περισσότερα Ευρωπαϊκά πρότυπα προέρχονται από προτάσεις της βιομηχανίας.  Στους τομείς όπου υφίστανται Ευρωπαϊκές Οδηγίες και αντίστοιχα πρότυπα, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της δικής τους μεθόδου συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις και των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων.  Ευρωπαϊκά πρότυπα σε 28 χώρες με 460 εκατομμύρια καταναλωτές.

6 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ6 Τα πρότυπα για τον Ευρωπαίο πολίτη :  Ενισχύουν την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων  Προάγουν τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα προϊόντων και υπηρεσιών  Διευκολύνουν τη βιομηχανία να συμμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  Ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό  Διευκολύνουν το εμπόριο με περιορισμό των φραγμών της ελεύθερης διακίνησης  Ενισχύουν την οικολογική ασφάλεια, την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος  Αντανακλούν στην έρευνα και την ανάπτυξη  Προάγουν την επικοινωνία και τη συναντίληψη

7 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ7 Τομείς του CEN  Χημεία  Κτίρια και γενικότερα κατασκευές  Προϊόντα οικιακά, αθλητισμού και διασκέδασης  Περιβάλλον  Τροφές  Γενικά πρότυπα (πιστοποίηση, διαπί- στευση, φωτισμός, ακουστική κλπ.)  Υγειονομικά προϊόντα  Υγεία και ασφάλεια

8 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ8 Τομείς του CEN  Θέρμανση, ψύξη, εξαερισμός  Κοινωνία της πληροφορικής  Υλικά  Μηχανολογία  Μετρολογία  Υπηρεσίες  Μεταφορές και συσκευασίες  Εγκαταστάσεις και ενέργεια

9 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ9 Μέλη του CEN

10 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ10 Μέλη του CEN

11 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ11 Μέλη του CEN

12 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ12 Συνδεδεμένα μέλη CEN

13 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ13 What are the CEN deliverables ?  European Standard (EN)  Technical Specification (CEN/TS)  Technical Report (CEN/TR)  CEN Guide  CEN Workshop Agreement (CWA)

14 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ14  Αρμόδια για ένα πεδίο τεχνικής δραστηριότη- τας, με αντικείμενο εγκεκριμένο από το ΒΤ  Αρμόδια για την ανάπτυξη και ανεξάρτητων αντικειμένων  Μπορεί να αναθέσει αρμοδιότητα για ένα τμήμα της δραστηριότητας της σε μία υποεπιτροπή (subcommittee), ή ομάδα εργασίας ( working group)  Συντονίζει τις παραπάνω επιτροπές ( SCs/WGs)  Έχει το γενικότερο συντονισμό και σχεδιασμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (TCs)

15 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ15  Αρμόδια για ένα πεδίο τεχνικής δραστηριότη-τας, με αντικείμενο εγκεκριμένο από το ΒΤ  Αρμόδια για την ανάπτυξη και ανεξάρτητων αντικειμένων  Μπορεί να αναθέσει αρμοδιότητα για ένα τμήμα της δραστηριότητας της σε μία υποεπιτροπή (subcommittee), ή ομάδα εργασίας ( working group)  Συντονίζει τις παραπάνω επιτροπές ( SCs/WGs)  Έχει το γενικότερο συντονισμό και σχεδιασμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (TCs)

16 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ16 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WGs) Μία ομάδα εργασίας (WG) δημιουργείται από μία Τεχνική Επιτροπή (TC) για να επεξεργασθεί ειδικά θέματα  Τα μέλη της ορίζονται από την TC, τα κράτη-μέλη της CEN καθώς και από τους συνδεδεμένους Οργανισμούς  Οι μετέχοντες λειτουργούν ως ανεξάρτητοι εμπει- ρογνώμονες  Μία ομάδα εργασίας αναφέρεται στην αντίστοιχή της TC διαμέσου ενός συντονιστή (convener) που ορίζεται από την TC

17 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ17 Ευρωπαϊκό πρότυπο - EN  Νομοθετικό κείμενο  Διαθέσιμο στις 3 επίσημες γλώσσες του CEN (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική)  Δεν έρχεται σε αντίθεση με το περιεχό- μενο κανενός άλλου προτύπου CEN/ CENELEC  Η αξία του ΕΝ προέρχεται από τα ακό- λουθα χαρακτηριστικά της διαδικασίας σύνταξής του :

18 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ18 Χαρακτηριστικά προτύπου ΕΝ  Συναίνεση  Ανοικτή και διαφανή διαδικασία  Εθνική δέσμευση  Τεχνική συνοχή σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο  Drafting EN in WG/TC  CEN Enquiry  Formal vote/Standstill.  Implementation (dop and dow).

19 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ19

20 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ20

21 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ21 Εφαρμογή των EN  Τα ΕΝ πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη- μέλη της CEN εντός μιας χρονικής περιόδου (σε μήνες) που τίθεται από το Technical Board (BT) από την ημέρα διαθεσιμότητας του (dav) συνήθως :  3 μήνες από την ημερομηνία αναγγελίας (doa),  6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης (dop)  6 μήνες από την ημερομηνία απόσυρσης (dow).

22 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ22 The Construction Products Directive (Council Directive 89/106/CE)  CHAPTER I : Field of application-Definitions- Requirements-Technical Specifications-Free Movement of goods  CHAPTER II: Harmonized Standards  CHAPTER III:European Technical Approval  CHAPTER IV: Interpretative Documents  CHAPTER V: Attestation of conformity

23 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ23 The Construction Products Directive (Council Directive 89/106/CE) Cont.  CHAPTER VI: Special Procedures  CHAPTER VII: Approved Bodies  CHAPTER VIII: Standing Committee  CHAPTER IX: Safeguard Clause

24 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ24 The Construction Products Directive (Council Directive 89/106/CE) Cont.  ANNEX I: ESSENTIAL REQUIREMENTS 1.Mechanical resistance and stability 2.Safety in case of fire 3.Hygiene, health and the environment 4.Safety in use 5.Protection against noise 6.Energy economy and heat retention

25 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ25 The Construction Products Directive (Council Directive 89/106/CE) Cont.  ANNEX II: EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL  ANNEX III: ATTESTATION OF CONFORMITY 1.Methods of control of conformity 2.Systems of conformity attestation 3.Bodies involved in the attestation 4.CE Conformity mark,certificate declaration  ANNEX IV: APPROVAL OF TESTING LABORATORIES, INSPECTION AND CERTIFICATION BODIES

26 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ26 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΗΜΑ CE Οι γενικές αρχές οι οποίες ισχύουν είναι οι εξής: 1.Το σήμα CE αποτελεί ένα διαβατήριο.Δεν είναι ένα απλό σήμα ποιότητας 2.Συμφωνία της κατευθυντήριας αυτής οδηγίας με τη γενική πολιτική της Επιτροπής σχετικά με το σήμα CE. 3.Το σήμα CE, συμβολίζει τη συμφωνία του προϊόντος με όλες τις διατάξεις των εφαρμόσιμων «οδηγιών» που η εφαρμογή τους είναι απαραίτητη για την απόκτηση του σήματος CE. 4. Το καθεστώς σχετικά με το σήμα CE βασίζεται στις σχετικές οδηγίες εναρμόνισης και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από το νομικό πρόσωπο το υπεύθυνο για την συμμόρφωση του προϊόντος. 5. Το σήμα CE πρέπει να υποδηλώνει την συμφωνία με τις διατάξεις των οιοδήποτε εφαρμοζόμενων Οδηγιών. 6.Το σήμα CE, πρέπει να δηλώνει την εφαρμογή των Οδηγιών που βασίζονται στις αρχές της «νέας προσέγγισης».

27 Κυριάκος Παπαϊωάννου Καθηγητής ΑΠΘ27 7.Το προϊόν μπορεί να φέρει και άλλα σήματα. 8. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με μη εναρμονισμένες πτυχές ενός προϊόντος, πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από τις πληροφορίες που συνοδεύουν το σήμα CE. 9. Το σήμα CE πρέπει να τοποθετείται έτσι, ώστε να είναι ευδιάκριτο, ορατό και ανεξίτηλο, να έχει συγκεκριμένη μορφή και να είναι προσιτό στις αρχές επιθεώρησης της αγοράς. 10. Το σήμα CE, πρέπει να προσαρτηθεί πριν το προϊόν κυκλοφορήσει στην αγορά. 11. Το σήμα CE, πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό ταυτοποίησης του εξουσιοδοτημένου Οργανισμού, όπου τέτοιος αναμιγνύεται. 12.Όταν χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός προϊόντος, το σήμα CE μπορεί να συνοδεύεται από ένα διάγραμμα ή άλλο σήμα. 13. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του προϊόντος.


Κατέβασμα ppt "Κυριάκος Παπαϊωάννου καθηγητής ΑΠΘ 1 Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή τυποποίηση Ημερίδα Σ.Ε.Β.Ε-ΕΛΟΤ INFACOMA-HELEXPO Φεβρουάριος 2007 Θεσσαλονίκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google