Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αιτίες διαφορών ανάμεσα στους μαθητές Διαφορές στις προϋπάρχουσες γνώσεις – οικογενειακό περιβάλλον (λεξιλόγιο, σύστημα αξιών, γνώσεις) Διαφορές όσον.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αιτίες διαφορών ανάμεσα στους μαθητές Διαφορές στις προϋπάρχουσες γνώσεις – οικογενειακό περιβάλλον (λεξιλόγιο, σύστημα αξιών, γνώσεις) Διαφορές όσον."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Αιτίες διαφορών ανάμεσα στους μαθητές Διαφορές στις προϋπάρχουσες γνώσεις – οικογενειακό περιβάλλον (λεξιλόγιο, σύστημα αξιών, γνώσεις) Διαφορές όσον αφορά τη γνωστική ικανότητα: – Αντίληψης (τι μπορεί να διδαχθεί σε μαθητές με αναπηρίες, π.χ. με προβλήματα όρασης ή ακοής) – Χρονικό διάστημα που ο μαθητής μένει συγκεντρωμένος – Μνήμη – Σκέψη και γλώσσα 7 είδη νοημοσύνης: Γλωσσική/Λεκτική Λογική/Μαθηματική Οπτική Σωματική/Κιναισθητική Μουσική Διαπροσωπική Ενδοπροσωπική Η διαφορετικότητα του χαρακτήρα, κάνει τους μαθητές να διαφέρουν και: – στον τρόπο που μαθαίνουν – στα κίνητρα – στη συμπεριφορά – στα ενδιαφέροντα – στο ημισφαίριο του εγκεφάλου που κυριαρχεί Το φύλο Το εθνοτικό υπόβαθρο

3 “Για την επίτευξη μιας δίκαιης αξιολόγησης τίθεται σε όλους η ίδια εργασία: σκαρφαλώστε στο δέντρο»

4 Ως διαφοροποιημένη διδασκαλία ορίζεται η διδακτική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή ή μικρών ομάδων μαθητών:  σχεδιάζουν προγράμματα,  επιλέγουν διδακτικές μεθοδολογίες, στρατηγικές και διδακτικά μέσα και  οργανώνουν μαθησιακές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες τους.

5 Η Διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση Αποδέχεται ως «πλεονέκτημα»-και όχι ως εμπόδιο – τις ποικίλες οικογενειακές και κοινωνικοπολιτισμικές εμπειρίες των μικρών παιδιών Αντιμετωπίζει τα παιδιά κε διαφορετικά μαθησιακά προφίλ ως παιδιά ικανά να μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους – και όχι ως παιδιά περιορισμένων ικανοτήτων Αξιοποιεί τις διαφορετικές εμπειρίες των παιδιών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τους δίνει την ευκαιρία να τις μοιραστούν με τους άλλους, εξασφαλίζοντας οφέλη για όλους

6 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

7 1. Το περιεχόμενο: αφορά αυτό που το Πρόγραμμα Σπουδών προτείνει να προσεγγίσουν τα παιδιά (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) και μπορεί να επιτευχθεί όταν διαφορετικές ομάδες εργασίας ασχολούνται με διαφορετικές πτυχές ενός θέματος, μιας έννοιας, ενός γνωστικού αντικειμένου.

8 2. Τη διαδικασία: αφορά τη μεθοδολογία και το είδος των δραστηριοτήτων που επιλέγονται για την προσέγγιση κάποιου περιεχομένου. Πρέπει να εξασφαλίζεται μια ισορροπία ανάμεσα σε δραστηριότητες που προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς και δραστηριότητες που επιλέγονται από τα παιδιά. Διαφοροποίηση στη διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί όταν οι εκπαιδευτικοί α) σχεδιάζουν εναλλακτικές δραστηριότητες με βάση τα ενδιαφέροντα, την ετοιμότητα και το μαθησιακό προφίλ των παιδιών της τάξης β) εξασφαλίζουν στα παιδιά διαφορετικά εργαλεία για την υλοποίηση της ίδιας δραστηριότητας και γ) τους δίνουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον τρόπο εργασίας τους.

9 3. Το μαθησιακό περιβάλλον: αφορά τις ευκαιρίες που δίνονται από το περιβάλλον για διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν την τάξη έτσι ώστε να υποστηρίζεται η συνεργασία αλλά και η ατομική εργασία, να μπορούν τα παιδιά εργαστούν με το δικό τους ρυθμό, να υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για τα παιδιά που ολοκληρώνουν γρήγορα μια δραστηριότητα κ.ά.

10 4. Το αποτέλεσμα: αφορά τις ευκαιρίες που παρέχονται στα παιδιά να δείξουν, να εφαρμόσουν ή να παρουσιάσουν αυτά που κατάκτησαν (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις), με εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. να ‘γράψουν’ οδηγίες που να περιγράφουν τα βήματα μιας διαδικασίας, να δραματοποιήσουν ή να σχεδιάσουν αυτά την ακολουθία, να περιγράψουν τι πρέπει να γίνει, να φωτογραφήσουν ή να βιντεοσκοπήσουν τα στάδια της διαδικασίας, να δημιουργήσουν και να ‘διαβάσουν’ ένα σχεδιάγραμμα που αναπαριστά συστηματικά τα βήματά της).

11 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

12 «Είναι δίκαιο αυτό;»

13 «Είναι εφικτό αυτό;»

14 Ας κάνουμε το μάθημα στα μέτρα τους ….

15

16 Οι βασικές ικανότητες που προωθεί το νέο πρόγραμμα σπουδών είναι: Η επικοινωνία Η δημιουργική και κριτική σκέψη Η προσωπική ταυτότητα και η αυτονομία Οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη

17 Δραστηριότητα μεταφοράς πληροφορίας επικοινωνία μέσα μουσική κίνηση ήχοι εικόνες Συμβολικά συστήματα

18 Τα παιδιά αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους ικανότητες όταν: Ενθαρρύνονται να μοιράζονται πλευρές του πολιτισμού τους με τα άλλα παιδιά. Υπεραςπίζονται τη γνώμη τους με επιχειρήματα και είναι ανεκτικοί σε διαφορετικές απόψεις. Αναλαμβάνουν ρόλους σε καθημερινές δραστηριότητες της τάξης). Συμμετέχουν σε κοινές προσπάθειες για την επίτευξη ενός στόχου (π.χ. μια κατασκευής…). Προτρέπονται να διαπραγματεύονται μεταξύ τους (π.χ. να λύσουν μια διένεξη, να θέσουν κανόνες λειτουργίας της τάξης ….).

19 «Όταν οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν διάφορες αυθόρμητες δραστηριότητες των παιδιών όπως η ζωγραφική, οι κατασκευές, τα σχεδιαγράμματα, ο χορός, η κίνηση, το συμβολικό παιχνίδι, ως τρόπους αναπαράστασης και επικοινωνίας, και όχι απλώς ως τρόπους διασκέδασης και έκφρασης, αναδεικνύουν τον επικοινωνιακό τους χαρακτήρα. Ενισχύοντας μάλιστα τέτοιες δραστηριότητες, υποστηρίζουν την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μικρών παιδιών.» (Πρόγραμμα Σπουδών 2011)

20


Κατέβασμα ppt "Αιτίες διαφορών ανάμεσα στους μαθητές Διαφορές στις προϋπάρχουσες γνώσεις – οικογενειακό περιβάλλον (λεξιλόγιο, σύστημα αξιών, γνώσεις) Διαφορές όσον."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google