Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργασία στο μάθημα : «Εκπαιδευτική Πολιτική» Θέμα: «Τα νέα προγράμματα δράσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (1994-1999)» Διδάσκουσα: κ. Σοφία Ηλιάδου-Τάχου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργασία στο μάθημα : «Εκπαιδευτική Πολιτική» Θέμα: «Τα νέα προγράμματα δράσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (1994-1999)» Διδάσκουσα: κ. Σοφία Ηλιάδου-Τάχου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργασία στο μάθημα : «Εκπαιδευτική Πολιτική» Θέμα: «Τα νέα προγράμματα δράσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (1994-1999)» Διδάσκουσα: κ. Σοφία Ηλιάδου-Τάχου Όνομα Φοιτήτριας: Τσιρίκα Φερενίκη (ΑΕΜ:3226) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο: ΣΤ΄ Ημερομηνία παρουσίασης: 09/05/2014 1

2 Το πρόγραμμα Σωκράτης Αποτελεί ενοποιημένο κοινοτικό πρόγραμμα στην εκπαίδευση. Στόχος: Η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης, η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, συνεργασία των συμμετεχόντων χωρών. Αφορά όλους τους τύπους και τις βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική – τριτοβάθμια). Θεσπίστηκε στις 3/2/1994 Προϋπολογισμός: 850 εκατ. ecu. (1995-1999) Πεδίο εφαρμογής: 15 κράτη-μέλη της ΕΚ, χώρες ΕΖΕΣ που συμμετείχαν στη συμφωνία για τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν). 2

3 Το πρόγραμμα Σωκράτης Διακρίνεται σε τρεις μεγάλες ενότητες: Ενότητα I: Erasmus (τριτοβάθμια εκπαίδευση) Ενότητα ΙΙ: Comenius (σχολική εκπαίδευση) Ενότητα ΙΙΙ: Εγκάρσιες ενέργειες, όπως: Το πρόγραμμα Lingua (ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών) Την ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΑΑΕ) Την εκπαίδευση ενηλίκων Την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. 3

4 Το πρόγραμμα Σωκράτης Άλλες δραστηριότητες είναι: Η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Η γενικευμένη εφαρμογή των ορθών πρακτικών στην οργάνωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η διάδοση πληροφοριών για τις εξελίξεις στον ειδικό τομέα ή στον τύπο εκπαίδευσης που αφορούν οι κοινοτικές δραστηριότητες. 4

5 Το πρόγραμμα Erasmus Αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ανοιχτό σε όλους τους τύπους, τους κλάδους και τις βαθμίδες (εκτός του διδακτορικού) των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστήμια) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ). Στόχος: Η οικονομική ενίσχυση των πανεπιστημίων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προωθούν την ευρωπαϊκή διάσταση. 5

6 Το πρόγραμμα Erasmus Οι δραστηριότητες του προγράμματος αφορούσαν: την οργάνωση και την οικονομική ενίσχυση της κινητικότητας των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, την αναγνώριση των ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) και των περιόδων σπουδών μεταξύ συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, την ανάπτυξη συνεργασίας για τη βελτίωση της διδασκαλίας, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ποιότητας, την υποστήριξη της από κοινού κατάρτισης ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 6

7 Το πρόγραμμα Comenius Στόχος: Η προώθηση της συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση των βαθμίδων προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Οι δραστηριότητες του προγράμματος αφορούν: Συμπράξεις μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων, με βάση ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σχέδιο. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με διαπολιτισμική διάσταση. Εγκάρσια συνεχή κατάρτιση διδασκόντων και εκπαιδευτικού προσωπικού. 7

8 Οι οριζόντιες δράσεις 1.Το πρόγραμμα Lingua: Αποσκοπεί στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της εκμάθησης των ξένων γλωσσών και στην ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 2.Την ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΑΑΕ). 3.Την εκπαίδευση ενηλίκων. 8

9 4. Την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών: σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσα από το δίκτυο πληροφόρησης για την εκπαίδευση (Eurydice), μέσα από επισκέψεις στελεχών της εκπαίδευσης (Arion), μέσα από το δίκτυο αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων (Naric). 9

10 Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci Σχετίζεται με την εφαρμογή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επαγγελματική κατάρτιση. Σκοπός: Η ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών και ενεργειών στα κράτη-μέλη μέσα από σχέδια διακρατικών συμπράξεων. Θεσμοθετήθηκε στις 6/12/1994. Προϋπολογισμός: 620 εκατ. ecu (1995-1999). Πεδίο εφαρμογής: ο χώρος της αρχικής και της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης. 10

11 Επιμέρους στόχοι / προτεραιότητες: Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Η προσέγγιση μεταξύ ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιχειρήσεων. Η καταπολέμηση του αποκλεισμού. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Η γενίκευση της πρόσβασης στις γνώσεις και η ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης. 11

12 Επιμέρους δράσεις: Τα διακρατικά πειραματικά σχέδια και τα σχέδια διάδοσης «πολλαπλασιαστές» που έχουν στόχο τον πειραματισμό, την ανταλλαγή και τη διάδοση των γνώσεων και των εμπειριών. Τα διακρατικά προγράμματα τοποθετήσεων και ανταλλαγών που έχουν στόχο να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή διάσταση στην αρχική και συνεχή κατάρτιση. Τις διακρατικές έρευνες και αναλύσεις που έχουν στόχο να ενισχύσουν την ανάπτυξη των γνώσεων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. 12

13 Το πρόγραμμα «Νεολαία για την Ευρώπη» Απευθυνόταν σε όλους τους νέους που βρίσκονταν εκτός των δομών της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σκοπός: Η διεύρυνση και η προώθηση των επαφών μεταξύ των νέων στην Κοινότητα, ώστε να συμμετέχουν στην οικοδόμησή της ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. Περιελάμβανε: Ενδοκοινοτικές δραστηριότητες που συμμετέχουν άμεσα οι νέοι, οργανωτές δραστηριοτήτων νεολαίας (ΟΔΝ), συνεργασία των δομών των κρατών-μελών, ανταλλαγή με τρίτες χώρες, πληροφόρηση των νέων και μελέτες σχετικά με τη νεολαία. Θεσπίστηκε στις 14/3/1995 Προϋπολογισμός: 126 εκατ. ecu. (1995-1999) 13

14 Το πρόγραμμα Tempus II Σκοπός: Η υποστήριξη της αναδιάρθρωσης των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, των δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Μογγολίας εν όψει της προσαρμογής των οικονομικών και κοινωνικών τους συστημάτων στην οικονομία της αγοράς και στην προετοιμασία για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσπίστηκε: 7/5/1990, 29/4/1993 (Tempus/Phare), 21/11/1996 (Tempus/TACIS) Προϋπολογισμός: 600 εκατ. ecu (1990-1996, Tempus/Phare) 70 εκατ. ecu (1993-1996, Tempus/TACIS) 14

15 Βασικές προτεραιότητες του προγράμματος ήταν: Η ανάπτυξη και η μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς προτεραιότητας. Η μεταρρύθμιση των δομών και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της διαχείρισής τους. Η ανάπτυξη της κατάρτισης εξειδίκευσης για να καλυφθεί η ανεπάρκεια δεξιοτήτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τη βελτίωση και τη σύσφιξη των δεσμών με τη βιομηχανία. 15

16 HELIOS II Εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα. Αφορούσε: Την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στο σχολείο και στην κοινωνία. Την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας. Τη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης. Την ανάπτυξη στρατηγικών της διά βίου μάθησης. Την εισαγωγή και αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών στο σχολείο. Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 16

17 Στον πολιτιστικό τομέα εντάσσονται προγράμματα που αφορούν τον πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό χαρακτήρα του ευρωπαϊκού χώρου με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Την ενίσχυση της αίσθησης των νέων ότι ανήκουν σε μια Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την ανάπτυξη της γνώσης για την Ευρώπη διαμέσου της προώθησης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής παιδείας. Τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στην εισαγωγή της από την προσχολική ηλικία. 17

18 Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας διαμέσου του εθελοντισμού και της διάδοσης της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας των νέων. Την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα της πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν τη νεολαία. Την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (διαπολιτισμική εκπαίδευση). 18

19 Βιβλιογραφία Πασιάς. Γ. Κ. ( 2006 ). Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαίδευση. Θεσμικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999). Αθήνα : Gutenberg 19

20 20


Κατέβασμα ppt "Εργασία στο μάθημα : «Εκπαιδευτική Πολιτική» Θέμα: «Τα νέα προγράμματα δράσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (1994-1999)» Διδάσκουσα: κ. Σοφία Ηλιάδου-Τάχου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google