Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ- Γ’ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Καθηγητής: Μάριος Κουκουνάρας- Λιάγκης Ομάδα: Αρακυνθίου Φωτεινή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ- Γ’ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Καθηγητής: Μάριος Κουκουνάρας- Λιάγκης Ομάδα: Αρακυνθίου Φωτεινή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ- Γ’ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Καθηγητής: Μάριος Κουκουνάρας- Λιάγκης Ομάδα: Αρακυνθίου Φωτεινή Ροδίτη Χριστίνα Τζαβάρα Άννα Μαρία Φάλο Πανδώρα

2 John Dewey (1859-1952) Τίτλος: Η επίδραση των θεωριών του J. Dewey στις επιστήμες της παιδαγωγικής και στην Εκπαίδευση (σχολείο)

3 Περιεχόμενα: Μικρή αναφορά στη ζωή του J. Dewey. Η επίδραση των θεωριών του J. Dewey στη θεωρία της γνώσης και ο Σκοπός της Παιδείας. Η σημασία της Δημοκρατίας στη Σχολική Κοινότητα. Υλοποίηση των θεωριών του J. Dewey (Νέο Σχολείο - Σχολεί ο Εργασίας - Ελληνικό Σχολείο)

4 Η ζωή του John Dewey Ο John Dewey γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1859 στο B urlington. Ή ταν Αμερικανός φιλόσοφος και εκπαιδευτικός. Τ ελείωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο πανεπιστήμιο του Vermont το 1879. Δ ίδαξε στα πανεπιστήμια του Σικάγο και της Columbia Σ ημαντικά του έργα είναι «Εμπειρία και Εκπαίδευση»(193 8) και «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» (1916). Π έθανε στην 1 Ιουνίου 1952 στη Νέα Υόρκη.

5 Η επίδραση των θεωριών του J. Dewey στη θεωρία τη ς γνώσης και ο Σκοπός της Παιδείας. Η σημασία της Εκπαίδευσης (κοινωνιολογική και ψυχολογική) Η γνώση αποκτάται μέσω της έρευνας.

6 Η εμπειρία στην θεωρία του Dewey Είναι το κλειδί για τη γνώση της πραγματικ ότητας. Δημιουργεί μια γνήσι α μορφή εκπαίδευσης. Η γνώση προκύπτει α πό την πράξη.

7 Η θεωρία του Πραγματισμού Φ ιλοσοφικό ρεύμα του 19 ου αι ώνα. Σ τροφή του ενδιαφέροντος στη ν ανθρώπινη δράση. Κ εντρική θέση του: η σύνδεση της φιλοσοφίας με την πράξη. Η πραγματικότητα βρίσκεται σ την εμπειρία.

8 Η βιωματική μάθηση (learning by doin g) Η πορεία που ακολουθείται στην β ιωματική διδασκαλία είναι: 1. φάση προβληματισμού. 2. φάση προγραμματισμού των δι δακτικών ενοτήτων. 3. φάση διεξαγωγής δραστηριοτή των. 4. φάση αξιολόγησης.

9 Σκοπός Παιδείας-Στόχοι Παιδεία ς Ο Dewey τονίζει ότι η παιδεία καθίσταται αυτοσκοπό ς. Ο Dewey διευκρινίζει ότι η παιδεία αφ’ εαυτής δεν έχει στόχους. Οι στόχοι της παιδείας να εκκινούν από το άτομο που μορφώνεται. Aπορρίπτει τους στόχους που απορρέουν από αυθεντίε ς.

10 Προοδευτική Εκπαίδευση Ο Dewey θεωρείται «πατρική μορφή της προοδευτικής εκπαίδε υσης». Στο προοδευτικό σχολείο οι μαθητές ασκούνται στη ''διδασκαλί α μέσω της μάθησης'' (learning by doing). Επίκεντρο της διδασκαλίας τον μαθητή και τις εμπειρίες του. Πρακτικά δεν εφαρμόσθηκε πλήρως.

11 Η σημασία της Δημοκρατίας στη Σχολική Κοιν ότητα. Το σχολείο ως κοινότητα: Το σχολείο ως εμβρυακή κοινότητα. Χρήση της πειραματικής μεθόδου. Στοιχείο της ατομικότητας.

12 Επίτευξη των στόχων της ιδεολογίας του Dewey Εξασφάλιση δημοκρατίας & ελευθερίας. Υγιής και γόνιμος διάλογος. Ανταλλαγή ιδεολογιών. Ελεύθερη επικοινωνία.

13 Η σημασία της Δημοκρατίας στη Σχ ολική Κοινότητα. Γενικό συμπέρασμα: Το σχολείο διαμορφώνεται με γνώμονα τη δημοκρατία.

14 Υλοποίηση των θεωριών του J. Dewey (Νέο Σχολείο- Σχολείο Εργασίας - Ελληνικό Σχολείο) Μ ε την ίδρυση του Νέου Σχολείου, ο Dewey θεωρεί πρωταρχική προϋπόθεση για την λειτουργιά του την εμπλοκή και τον ενδιαφέρον των μαθητών. Π ροκρίνει δηλαδή τη βιωματική μάθηση και ασκεί κριτική στις πειθαρχικές μεθόδους του παραδοσιακού σχολείου.

15 Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το Σχολείο Εργασίας στο οποίο τα ίδια τα παιδιά αναλάμβαναν διάφορες χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. καλλιεργούσαν χωράφια και μαγείρευαν) με σκοπό να μάθουν να λύνουν από μόνα τους αληθινά προβλήματα.

16 Και τέλος, θα αναφερθούμε στο Ελληνικό δημόσιο Σχολείο. Ήθελε το σχολειό να είναι "Ενιαίο" να αίρει δηλαδή την ιεράρχηση ανάμεσα στην σκέψη και την πράξη. Επιπλέον, ο Dewey είναι ο πρόδρομος του Project. Το Project είναι μια μέθοδος στην οποία οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό και οι δάσκαλοι είναι εκείνοι που έχουν την μικρότερη συμμέτοχη.

17 Δραστηριότητα Λαμβάνοντας υπόψιν τις θεωρίες του De wey, πιστεύετε ότι μπορούν να εφαρμοστ ούν πλήρως στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; Ναί ή Όχι ; Γιατί;

18 Τέλος Παρουσίασης


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ- Γ’ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Καθηγητής: Μάριος Κουκουνάρας- Λιάγκης Ομάδα: Αρακυνθίου Φωτεινή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google