Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ 1

2 Τα βασικά στοιχεία της Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014 και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους. Η εξειδίκευση είναι ένα εύχρηστο εργαλείο ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΠ. Βάση της εξειδίκευσης αποτελούν η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο ΕΠ ή αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Η διαδικασία εξειδίκευσης είναι δυναμική. 2

3 Ο Χρονοπρογραμματισμός της Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ Ο Π/Υ του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 - 2020 ανέρχεται σε 190.052.422 € και σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4314/2014 ο στόχος μέχρι το τέλος του 2016 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% για τις εντάξεις, 40% για τις νομικές δεσμεύσεις και 20% για τις δαπάνες για το σύνολο των πόρων του ΕΠ που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Για την διασφάλιση της επίτευξης του στόχου που θέτει το άρθρο 19 του Ν.4314/2014 η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες ανάγκες και την ωριμότητα των δυνητικά προς χρηματοδότηση έργων έχει προχωρήσει στην εξειδίκευση του 31,28% του Προγράμματος, ενώ προγραμματίζει η εξειδίκευση του ΠΕΠ να υπερβεί το 60% έως το τέλος του 2015 και το 100% κατά το 1 ο τετράμηνο του 2016. 3

4 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Π/Υ: 14.599.326 ΕΠ 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης Δράση 4γ1.1.: Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια Π/Υ: 8.219.527 € Έκδοση Πρόσκλησης: Α’ Τρίμηνο 2016 (λόγω αιρεσιμότητας) Δυνητικοί δικαιούχοι: Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού 4

5 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων Π/Υ: 13.022.796 ΕΠ 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα Δράση 5α1.1.: Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών σε αστικές και περιαστικές περιοχές Π/Υ: 3.022.796 € Έκδοση Πρόσκλησης: Δ’ Τρίμηνο 2015 Δυνητικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εποπτευόμενοι φορείς και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 5

6 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Π/Υ: 13.022.796 ΕΠ 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις Δράση 6β1.1.: Έργα εξοικονόμησης και αναβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου νερού Π/Υ: 1.041.822 € Έκδοση Πρόσκλησης: Β’ Τρίμηνο 2016 (λόγω αιρεσιμότητας) Δυνητικοί δικαιούχοι: Περιφέρεια, ΟΤΑ Α’ βαθμού και αρμόδιες επιχειρήσεις τους 6

7 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Π/Υ: 13.022.796 ΕΠ 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Δράση 6γ1.1.: Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών Π/Υ: 6.500.000 € Έκδοση Πρόσκλησης: Δ’ Τρίμηνο 2015 Δυνητικοί δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων με τους εποπτευόμενους φορείς και υπηρεσίες 7

8 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Π/Υ: 13.022.796 ΕΠ 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Δράση 6γ1.2.: Έργα αναβάθμισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής κληρονομιάς πόλεων Π/Υ: 2.200.000 € Έκδοση Πρόσκλησης: Δ’ Τρίμηνο 2015 Δυνητικοί δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων με τους εποπτευόμενους φορείς και υπηρεσίες 8

9 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Π/Υ: 13.022.796 ΕΠ 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Δράση 6γ1.3.: Παρεμβάσεις ανάδειξης τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Π/Υ: 300.000 € Έκδοση Πρόσκλησης: Δ’ Τρίμηνο 2015 Δυνητικοί δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και οι εποπτευόμενοι φορείς (τομέας τουρισμού) 9

10 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 7: Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων Π/Υ: 52.754.218 ΕΠ 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων Δράση 7β1.1.: Αναβάθμιση περιφερειακού μεταφορικού οδικού δικτύου και συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ Π/Υ: 15.000.000 € Έκδοση Πρόσκλησης: Δ’ Τρίμηνο 2015 Δυνητικοί δικαιούχοι: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αρμόδια Υπουργεία 10

11 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ Π/Υ: 12.359.754 ΕΠ 9a- Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας Δράση 9α1.1.: Έργα αναβάθμισης στον τομέα υγείας Π/Υ: 8.000.000 € Έκδοση Πρόσκλησης: Α’ Τρίμηνο 2016 (λόγω αιρεσιμότητας) Δυνητικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς, εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 11

12 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ Π/Υ: 37.634.058 ΕΠ 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης Δράση 9i1.1.: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής Π/Υ: 2.716.442 € Έκδοση Πρόσκλησης: Γ’ Τρίμηνο 2015 (Έχει εκδοθεί) Δυνητικός δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 12

13 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ Π/Υ: 37.634.058 ΕΠ 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών Δράση 9iii1.1.: Υποστήριξη δομών για κακοποιημένες γυναίκες Π/Υ: 900.000 € Έκδοση Πρόσκλησης: Δ’ Τρίμηνο 2015 Δυνητικοί δικαιούχοι: Αρμόδιες κοινωνικές δομές όπως η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας (ΚΕΘΙ)και οι ΟΤΑ Α’ βαθμού και οι αρμόδιες επιχειρήσεις τους. 13

14 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ Π/Υ: 37.634.058 ΕΠ 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών Δράση 9iii1.2.: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Π/Υ: 890.625 € (Αφορά χρηματοδότηση για τρία (3) σχολικά έτη) Έκδοση Πρόσκλησης: Γ’ Τρίμηνο 2015 (Έχει εκδοθεί με το ποσό των 296.875 € για το έτος 2015-2016) Δυνητικός δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 14

15 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ Π/Υ: 37.634.058 ΕΠ 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών Δράση 9iii1.3.: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Π/Υ: 54.399 € Έκδοση Πρόσκλησης: Γ’ Τρίμηνο 2015 (Έχει εκδοθεί) Δυνητικός δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 15

16 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 11: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη διά βίου μάθηση Π/Υ: 12.359.754 ΕΠ 10a- Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης Δράση 10a1.1: Έργα αναβάθμισης υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π/Υ: 7.100.000 € Έκδοση Πρόσκλησης: Δ’ Τρίμηνο 2015 Δυνητικοί δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» 16

17 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 12: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ Π/Υ: 2.734.196 Δράση 12α1.1.: Τεχνική υποστήριξη δράσεων ΕΤΠΑ Π/Υ: 2.734.196 € Έκδοση Πρόσκλησης: Δ’ Τρίμηνο 2015 (με ποσό 2.000.000 €) Δυνητικοί δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 17

18 Η Εξειδίκευση της Εφαρμογής του ΕΠ ΑΠ 13: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ Π/Υ: 763.702 Δράση 13α1.1.: Τεχνική υποστήριξη δράσεων ΕΚΤ Π/Υ: 763.702 € Έκδοση Πρόσκλησης: Δ’ Τρίμηνο 2015 (με ποσό 500.000 €) Δυνητικοί δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 18

19 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Κούτσικος Ιωάννης Προϊστάμενος Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Κούτσικος Ιωάννης Προϊστάμενος Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 19


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google