Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. Βασικά εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης των υποέργων μίας Πράξης είναι : i. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της πράξης. ii. Το Σύμφωνο Αποδοχής των όρων της έγκρισης μίας πράξης. iii. Τα Τετραμηνιαία δελτία προόδου υλοποίησης μίας πράξης και των υποέργων αυτής. iv. Οι αποφάσεις έγκρισης εκ μέρους του Διαχειριστή Προγράμματος των διοικητικών σταδίων κατά την υλοποίηση της πράξης.

3  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ( Συνέχεια ) 2. Επίσης βασικά εργαλεία αποτελούν οι επιτόπιοι έλεγχοι και επαληθεύσεις από το Διαχειριστή του Προγράμματος καθώς και πρόσθετα παραδοτέα που ζητούνται από το Φορέα Υλοποίησης σε έκτακτες περιπτώσεις.

4  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΜΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ. 1. Κάθε Φορέας Υλοποίησης είναι υπεύθυνος για την ομαλή εκτέλεση της υλοποίησης της πράξης ευθύνης του. Σε περίπτωση ύπαρξης εταιρικού σχήματος για την υλοποίηση μίας πράξης, ο Φορέας Υλοποίησης είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και το συντονισμό της υλοποίησης της πράξης, τη σύσταση και συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης της πράξης, την παρακολούθηση των γενικών και ειδικών όρων της υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης, την επικοινωνία με τον Διαχειριστή Προγράμματος.

5  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΜΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ( Συνέχεια ) 2. Κάθε Φορέας Υλοποίησης υποβάλλει προς έγκριση στο Διαχειριστή του Προγράμματος : i. Τα τεύχη δημοπράτησης και τη διακήρυξη εκάστου υποέργου ή στην περίπτωση που υλοποιείται το υποέργο με αυτεπιστασία την απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία. ii. Το σχέδιο σύμβασης μαζί με αποδεικτικά έγγραφα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου.

6  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΜΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ( Συνέχεια ) iii. Κάθε τροποποίηση σύμβασης που μεταβάλλει το οικονομικό της αντικείμενο ή το φυσικό της αντικείμενο ή το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Η σχετική έγκριση πρέπει να δοθεί από το Διαχειριστή του Προγράμματος.

7 3. Κάθε Φορέας Υλοποίησης, σε περίπτωση που υφίσταται εταιρικό σχήμα, οφείλει να κοινοποιεί τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης στο Διαχειριστή Προγράμματος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης αυτής.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΜΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ( Συνέχεια )

8 Οι εκταμιεύσεις στα προγράμματα έχουν τη μορφή προκαταβολών, ενδιάμεσων πληρωμών και αποπληρωμών. Οι προκαταβολές αποτελούν τμήμα της επιχορήγησης του προγράμματος από το ΧΜ ΕΟΧ, που κρίνεται αναγκαίο για την κάλυψη της συμμετοχής του στις προβλεπόμενες δαπάνες του προγράμματος μέχρι και δύο πλήρεις περιόδους υποβολής εκθέσεων. Το ύψος της μέγιστης προκαταβολής ανέρχεται έως 50 % του προϋπολογισμού των υποέργων.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

9 Ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλλει στη ΓΓΕΤ Δήλωση πραγματοποιηθεισών δαπανών. Η υποβολή γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Δελτίο Δήλωσης Δαπανών σε επίπεδο υποέργου, στο οποίο επισυνάπτονται αντίγραφα των παραστατικών και στοιχείων της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του Φ. Υ. (extrait) στο οποίο πρέπει να εμφανίζεται η πραγματοποιηθείσα εκταμίευση. Το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών υποβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη και μέχρι την οικονομική εκκαθάριση της πράξης.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (Συνέχεια)


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google