Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισηγητές: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ - Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισηγητές: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ - Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισηγητές: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ - Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

2 I. Υποχρέωση συμμόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις II. Συμβιβασμός III. Κατασχέσεις IV. Τοκοφορία V. Δικαιολογητικά, κρατήσεις Θέματα

3 I. Υποχρέωση συμμόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις Α 1. Εισαγωγή Έννοια: Υποχρέωση των οργάνων της διοίκησης να συμμορφώνονται με θετικές ενέργειες προς το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια αντίθετη προς αυτό. 2. Κυριότερες νομοθετικές διατάξεις «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης» (Άρθρο 95 παρ.5 του Συντάγματος) «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. […]» (Άρθρο 1 του Ν.3068/2002)

4 3. Σε ποιες δικαστικές αποφάσεις οφείλει η διοίκηση να συμμορφώνεται «Δικαστικές αποφάσεις, κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1 του Ν.3068/2002, είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει. […]» (Άρθρο 1 του Ν.3068/2002) Α. Αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων Β. Αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων Γ. Άλλες περιπτώσεις

5 Α. Αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων α. οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις β. οι οριστικές αποφάσεις που έχουν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές γ. οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων δ. οι προσωρινές διαταγές ε. οι διαταγές πληρωμής

6 Β. Αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων α. οι ακυρωτικές αποφάσεις β. οι αποφάσεις επί προσφυγών γ. οι τελεσίδικες αποφάσεις επί αγωγών α. η μη ορθή, άδικη, παράνομη απόφαση β. οι γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ γ. οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γ. Άλλες περιπτώσεις

7 4. Συνέπειες μη συμμόρφωσης α. Ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα και αστική ευθύνη για ζημία (άρθρο 5 του Ν.3068/2002) (άρθρο 50 παρ.4 ΠΔ 18/1989) β. Δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος ή και με το 232Α για μη συμμόρφωση σε προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση. γ. Προσφυγή στο τριμελές συμβούλιο συμμόρφωσης (Ν.3068/2002 και ΠΔ 61/2004)

8 5. Υποχρέωση εξάντλησης των ενδίκων μέσων Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου (άρθρο 72 παρ 2 του ν. 3852/10)

9 6. Εγγυητική επιστολή Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων, που υπόκεινται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα και από τους οποίους απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, διενεργείται ύστερα από προσκόμιση εκ μέρους του δικαιούχου ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τραπέζης. […] (άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3068/2002) Στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων δεν υπάγονται: α) Οι καταψηφιστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που επιδικάζουν χρηματικές απαιτήσεις σε βάρος του Δημοσίου, διότι δεν τίθεται ζήτημα εκτελέσεως τους προτού καταστούν αμετάκλητες, β) οι αναγνωριστικές και οι διαπλαστικές δικαστικές αποφάσεις δ) οι καταψηφιστικές αποφάσεις, εφόσον δεν επιδικάζουν χρηματική απαίτηση. ε) Οι αποφάσεις επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, οι διαταγές πληρωμής και οι προσωρινές διαταγές (ΓνΝΣΚ 466/2012)

10 1. Τήρηση τυπικών προϋποθέσεων α. Γνωμοδότηση δικηγόρου β. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής (για υποθέσεις με αντικείμενο άνω των 30.000 ευρώ) ή απόφαση οικονομικής επιτροπής (για υποθέσεις με αντικείμενο μέχρι 30.000 ευρώ) γ. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου δ. Έλεγχος νομιμότητας από το Γ.Γ.Α. Διοίκησης, ο οποίος ελέγχει την τήρηση και των τυπικών και των ουσιαστικών προϋποθέσεων

11 2. Τήρηση ουσιαστικών προϋποθέσεων α. η σχετική δαπάνη μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού β. προβλέπεται από διάταξη νόμου γ. συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχετική απαίτηση

12 ΙΙΙ. Κατασχέσεις Α. Κατάσχεση κατά του Δήμου -Τι πρέπει να προσέξω Β. Κατάσχεση εις χείρας του Δήμου - Τι πρέπει να προσέξω - Εκχώρηση απαιτήσεων κατά του Δήμου

13 Σας ευχαριστούμε...


Κατέβασμα ppt "ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισηγητές: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ - Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google