Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Εισηγήτρια: - Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

2 Θέματα I. N.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ.Εσωτερικών» II. Σημαντική πρόσφατη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου III. Ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) IV. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων V. Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) VI. Κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων

3 I. Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Yπ. Εσωτερικών»
α. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός & συμφωνία πλαίσιο β. Τιμή πετρελαιοειδών γ. Περισυλλογή εγκαταλ. οχημάτων & αποβλήτων ηλ. εξοπλισμού δ. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία προμηθευτών – χορηγητών ε. Μίσθωση κινητών πραγμάτων

4 α. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός & συμφωνία πλαίσιο
Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που εκτελούν τις προμήθειες τους σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ /1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες - πλαίσιο και να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς των άρθρων 26 και 28 αντίστοιχα του Π.Δ/τος 60/2007 και κάτω των προβλεπόμενων κατωτέρων ορίων του άρθρου 6 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος» (άρθρο 62)

5 β. Τιμή πετρελαιοειδών Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του Π.Δ/τος 173/1990 και στο άρθρο 42 της αρ.11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63)

6 γ. Περισυλλογή εγκατ. οχημάτων & αποβλήτων ηλ. εξοπλισμού
Επιτρέπεται σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», με αντικείμενο την εντός των διοικητικών του ορίων:   α) περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α) […]   β) συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α). (άρθρο 64)

7 δ. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία προμηθευτών – χορηγητών
Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις (ΦΕΚ 240Α) και κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α), τροποποιείται ως εξής: «4. Σύνδεσμοι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του Ν.1069/80 και του Ν.890/79, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 265 & 266 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήμων ή των περιφερειών που τους έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των ειδών αυτών, μπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση». (άρθρο 66)

8 ε. Μίσθωση κινητών πραγμάτων
Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 199 «Κινητά πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων» του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ ) καταργείται. (άρθρο 67) Άρθρο 199 παρ.2 και 3 του Ν.3463/2006: 2. Η εκμίσθωση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου. Η εκμίσθωση κινητών πραγμάτων, για χρονικό διάστημα έως τριών (3) το πολύ μηνών γίνεται με απευθείας συμφωνία, ύστερα από απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας. 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στη μίσθωση κινητών πραγμάτων εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων.

9 II. Σημαντική πρόσφατη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Α. Προμήθειες 1. Έγκριση δημοτικού συμβουλίου Ανοικτός διαγωνισμός  Απαιτείται (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 326/2013) Πρόχειρος διαγωνισμός  Δεν απαιτείται (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 170/2012) Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο  Απαιτείται (Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 33/2012)

10 2. Διακήρυξη Αποδοχή όρων  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται (άρθρο 12 παρ. 5 ΕΚΠΟΤΑ) Ειδικοί όροι διαγωνισμού  Πρέπει να δημοσιεύονται στην περίληψη της διακήρυξης. Παραδείγματα

11 3. Δικαιολογητικά Υποβολή δικαιολογητικών σε δυο στάδια  Νόμιμη εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 96/2013) Αμετάκλητη καταδίκη για αδίκημα  Δυνητικός αποκλεισμός εάν δεν περιλαμβάνεται στα προβλεπόμενα από α έως δ του άρθρου 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007. (Ελ.Συν.Κλ.ΣΤ Πράξη 11/2013) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  Αφορά εισφορές εργατικής, εργοδοτικής, κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΣτΕ 1034/2009) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών  Δεν διενεργείται σε περίπτωση δημόσιων διαγωνισμών (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 41/2012)

12 Αρχή του πρόσφατου χαρακτήρα των δικαιολογητικών  Θα πρέπει να προσκομίζονται νέα, τα οποία κατά τον κρίσιμο χρόνο της κατακύρωσης να βρίσκονται σε ισχύ (Ελ.Συν. Τμ. VI Απόφαση 3146/2010) Εγγύηση συμμετοχής  Καθορισμός όταν μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για μέρος αυτής (Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 96/2013) Προσφορά σε δεκαδικές μονάδες  Γίνεται δεκτή (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 34/2014)

13 4. Κατακύρωση, σύμβαση, παραλαβή
Μοναδική προσφορά  Αιτιολογημένη κρίση για το εάν είναι συμφέρουσα. (Ελ.Συν.Κλιμ. Τμ.7 Πράξη 375/2013) Εγγύηση καλής εκτέλεσης  Απαιτείται στον ανοικτό, πρόχειρο διαγωνισμό και απευθείας ανάθεση. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 161/2012) Επιτροπή παραλαβής  Η επιτροπή συγκροτείται, για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 339/2010) Μη αναδρομική ισχύς  Σε καμία περίπτωση ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης δεν μπορεί να ανατρέξει σε διάστημα προγενέστερο της υπογραφής της (Ελ. Συν. Τμ.7 Πράξεις 117/2010)

14 Παράταση σύμβασης  Προϋποθέσεις για να κριθεί νόμιμος ο όρος της διακήρυξης περί παράτασης της σύμβασης είναι: α) να μην αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου β) να αναφέρεται σε προμήθειες ειδών ή παροχή υπηρεσιών ίδιων με αυτές της αρχικής σύμβασης και η παροχή τους να γίνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους γ) η διάρκεια της παράτασης να μην επεκτείνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου ισχύος της αρχικής σύμβασης, να οδηγεί σε καταστρατήγηση της δυνατότητας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού. Προκειμένου δε για βραχύβιες συμβάσεις μονοετούς ή διετούς διάρκειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών συμβάσεων δ) να μη συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. (Ελ.Συν.Τμ.VI Απόφαση 3037/2010)

15 5. Προμηθευτές – χορηγητές
Δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας  Παράλειψη ή πλημμελής αναφορά του στοιχείου αυτού, καθιστά τη διακήρυξη ασαφή και, συνεπώς, μη νόμιμη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 98/2013) Γάλα ως είδος ατομικής προστασίας  Εμπίπτει στις προμήθειες των ειδών που γίνονται με τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών (Υπ. Εσωτ / ) Χιλιομετρικός όρος σε διακήρυξη για καύσιμα  Νόμιμος. (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 20/2014)

16 Β. Υπηρεσίες 1. Έγκριση δημοτικού συμβουλίου Ανοικτός διαγωνισμός  Απαιτείται (Ελ.Συν.Κλ. Ζ΄ Πράξεις 85, 110, 111/2012) Πρόχειρος διαγωνισμός  Δεν απαιτείται (;) Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο  Δεν απαιτείται (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ. 7 Πράξη 26/2013)

17 2. Διάφορα θέματα Κριτήριο κατακύρωσης  χρήση του κριτηρίου της συμφερότερης προσφοράς με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση (Ελ. Συν. Τμήμα VII Πράξη 241/2011) Χρήση δικαιώματος προαίρεσης από διάδοχο δήμο  μη νόμιμη (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 197/2013) Τεχνικός ασφαλείας και γιατρός εργασίας  δυνατότητα ανάθεσης με σύμβαση παροχής υπηρεσιών (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξεις 197/2013, 198/2013 και 220/2013)

18 Γ. Διαδικασία με διαπραγμάτευση
1. Υποβολή μη κανονικών ή απαράδεκτων προσφορών σε προηγηθέντα ανοικτό διαγωνισμό (άρθρο 24 παρ.1α ΠΔ 60/2007) - Μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές - Μη ουσιώδης μεταβολή - Δημοσίευση προκήρυξης 2. Μη υποβολή προσφορών ή υποβολή ακατάλληλων προσφορών σε προηγηθέντα ανοικτό διαγωνισμό (άρθρο 25 παρ.1α ΠΔ 60/2007) Καμία προσφορά ή καμία κατάλληλη προσφορά Μη ουσιώδης μεταβολή Διαβίβαση έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της 3. Κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα - Τι δεν θεωρείται απρόβλεπτο γεγονός

19 Δ. Παρακράτηση φόρου 1% ή 4% ή 8% κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
Οι φορείς γενικής κυβέρνησης εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρίες κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως: αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας, ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. (παρ.2 άρθρο 64 Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε από το από πολυνομοσχέδιο)

20 ΙΙΙ. Ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων
Παροχή σύμφωνης γνώμης Πότε απαιτείται Χρόνος υποβολής αιτήματος της αναθέτουσας αρχής Η απόφαση 506/2014 του Τμ.Μείζονος – 7μελους σύνθεσης του Ελ.Συνεδρίου

21 IV. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Νομοθετικό πλαίσιο Άρθρο 11 του ΝΔ 2396/1953 Απόφαση Προεδρίας της Κυβέρνησης 3373/390/75 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β') περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ. περί ών το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53. 2. Περιπτώσεις Α. Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Ο.Τ.Α. που διαθέτει δικό του συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων Β. Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Ο.Τ.Α. που διαθέτει δικό του συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων αλλά αναθέτει σε ιδιωτικό συνεργείο Γ. Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Ο.Τ.Α. που δεν διαθέτει δικό του συνεργείο και αναθέτει σε ιδιωτικό συνεργείο Δ. Προμήθεια γενικών υλικών, αναλωσίμων κλπ. αναγκαιούντων για την συντήρηση και τις μικροεπισκευές των αυτοκινήτων οχημάτων

22 3. Επιτροπή συντήρησης και επισκευής
Η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Υπηρεσίας, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι τεχνικός, εφ' όσον υπηρετεί τέτοιος. Η ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών και της επισκευής των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο γίνεται από την επιτροπή αυτή, ανεξαρτήτως του ύψους της δαπάνης και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε (ανοικτός διαγωνισμός, πρόχειρος, απευθείας ανάθεση) και όχι από άλλα όργανα (Δήμαρχος ή Οικονομική επιτροπή). 4. Επιτροπή παραλαβής Σε περίπτωση ανάθεσης εργασιών Σε περίπτωση ανάθεσης προμηθειών

23 Α. Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Ο. Τ. Α
Α. Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Ο.Τ.Α. που διαθέτει δικό του συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων Κάθε όχημα που υπέστη βλάβη ή έχει ανάγκη συντηρήσεως, θα επισκευάζεται ή θα συντηρείται στο συνεργείο της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει. Η εισαγωγή στο συνεργείο, προς συντήρηση ή επισκευή του κατά περίπτωση αυτοκινήτου, θα ενεργείται μετά από έκδοση από το Γραφείο Κινήσεως του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ "ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ". Το Συνεργείο, με την είσοδο, σε αυτό του αυτοκινήτου, υποχρεούται στην τεχνολογική επιθεώρηση, τον εντοπισμό των βλαβών, τον προσδιορισμό των απαιτουμένων επισκευαστικών εργασιών καθώς και τον καθορισμό των ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων κλπ., τα οποία απαιτούνται για την επισκευή και την εν γένει αξιοποίηση του αυτοκινήτου. Προς το σκοπό αυτό το συνεργείο εκδίδει "ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ" στο οποίο καταχωρούνται οι από αυτό πραγματοποιηθείσες τεχνικές διαπιστώσεις, όλες οι εκτελεσθείσες επισκευαστικές εργασίες, καθώς και τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά, εξαρτήματα κλπ. στη πορεία των επισκευών.

24 Δια του ανωτέρω Δελτίου, το οποίο αποτελεί ουσιώδες δικαιολογητικό της πραγματοποιουμένης εκάστοτε δαπάνης και υπογραφομένου από: (α) τον Προϊστάμενο του Συνεργείου (β) τον Υπεύθυνο Τεχνίτη του επιληφθέντος της, κατά περίπτωση επισκευαστικής εργασίας. (γ) του Υπεύθυνου οδηγού του οχήματος, Βεβαιώνεται αφ' ενός μεν η καλή εκτέλεση των γενομένων επισκευαστικών εργασιών και αφ' ετέρου η τοποθέτηση των, προς το σκοπό αυτόν, αγορασθέντων από την Επιτροπή ανταλλακτικών, εξαρτημάτων κλπ. ή των εξ αποθέματος χρησιμοποιηθέντων τοιούτων. 6) Η προμήθεια των εκ του ελευθέρου εμπορίου αναγκαιούντων για την επισκευή ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων κλπ. θα ενεργείται με αίτηση του Συνεργείου και ανεξαρτήτως ύψους της απαιτουμένης εκάστοτε δαπάνης, από την Επιτροπή συντήρησης και επισκευής, που συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου.

25 Β. Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Ο. Τ. Α
Β. Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Ο.Τ.Α. που διαθέτει δικό του συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων αλλά αναθέτει σε ιδιωτικό συνεργείο. Επαρκώς αιτιολογημένη βεβαίωση του συνεργείου περί αδυναμίας επισκευής του οχήματος. Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος από το συνεργείο του Ο.Τ.Α., με σχετική ένδειξη ότι το όχημα εισήχθη σε ιδιωτικό συνεργείο. Ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών σε ιδιωτικό συνεργείο από την Επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων της υπηρεσίας με βάση τις ενδείξεις του προαναφερθέντος «δελτίου».

26 Γ. Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Ο. Τ. Α
Γ. Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Ο.Τ.Α. που δεν διαθέτει δικό του συνεργείο και αναθέτει σε ιδιωτικό συνεργείο Για την εισαγωγή σε ιδιωτικό συνεργείο προς συντήρηση ή επισκευή οποιουδήποτε αυτοκινήτου απαιτείται η έκδοση από του Γραφείο Κινήσεως "ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ". Στο εν λόγω Δελτίο ή Εντολή θα αναγράφονται περιληπτικώς στοιχεία αναφερόμενα στο είδος της συντηρήσεως ή επισκευής καθώς και οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες, τα αναγκαία ανταλλακτικά κλπ. εφ' όσον τούτο καθίσταται δυνατό. Αντίτυπο του εν λόγω ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ, το οποίο αποτελεί ουσιώδες δικαιολογητικό της πραγματοποιούμενης εκάστοτε δαπάνης, πρέπει να παραδίδεται στην Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων της Υπηρεσίας.  Το συνεργείο εκδίδει «δελτίο τεχνικής επιθεώρησης και επισκευής αυτοκινήτου», στο οποίο καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις, οι επισκευαστικές εργασίες και τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, το οποίο υπογράφεται από τον προϊστάμενο του συνεργείου, το υπεύθυνο τεχνίτη και τον υπεύθυνο οδηγό

27 Δ. Προμήθεια γενικών υλικών, αναλωσίμων κλπ
Δ. Προμήθεια γενικών υλικών, αναλωσίμων κλπ. αναγκαιούντων για την συντήρηση και τις μικροεπισκευές των αυτοκινήτων οχημάτων (ως π.χ. δερμάτων, πτερών, σπόγγων, ψηκτρών, στουπίου, φανέλας, κοχλιών, εργαλείων κλπ.). Οποιαδήποτε προμήθεια υλικού, ως ανωτέρω, ενεργείται πάντοτε από την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Για την εκτέλεση από την Επιτροπή των προμηθειών απαιτείται και σχετική βεβαίωση του αντιστοίχου Γραφείου Κινήσεως στην οποία πρέπει να περιγράφεται ο σκοπός της προμήθειας και να αιτιολογείται η αναγκαιότητα αυτής.

28 V. Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Αναβολή της έναρξης εφαρμογής Συμβάσεις έργων, υπηρεσιών, προμηθειών κατά την έννοια των ΠΔ 59/2007 και 60/2007 με προϋπολογισμό ανώτερο των ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

29 Ποιες συμβάσεις αφορά Τι καταχωρείται:
VI. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) Ποιες συμβάσεις αφορά Τι καταχωρείται: Πρωτογενές αίτημα Εγκεκριμένο αίτημα Προκήρυξη ή πρόσκληση Σύμβαση Εντολή πληρωμής

30 Σας ευχαριστούμε...


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google