Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ» «Αποτίμηση αποτελεσμάτων Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ» ΕΛΕΥΘΩ & ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ» «Αποτίμηση αποτελεσμάτων Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ» ΕΛΕΥΘΩ & ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ» «Αποτίμηση αποτελεσμάτων Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ» ΕΛΕΥΘΩ & ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

2 Στοιχεία Δράσης 1 -Εγκρίθηκαν συνολικά 11 έργα τα οποία στόχευαν στην ανάπτυξη Επιστημονικών Πάρκων ή/και Θερμοκοιτίδων -4 Θερμοκοιτίδες στην (Κεντρική Μακεδονία) -6 Θερμοκοιτίδες στην (Αττική) -1 Επιστημονικό Πάρκο (Β. Αιγαίο) Από τα παραπάνω δεν υλοποιήθηκαν από μία Θερμοκοιτίδα στην Θεσσαλονίκη και στην Αθηνά.

3 Στοιχεία Δράσης 2

4 Σχετικά με τους Διαχειριστές των Θερμοκοιτίδων.

5 Σχετικά με τους Θερμοκοιτιζόμενους Ι

6 Σχετικά με τους Θερμοκοιτιζόμενους ΙΙ

7 Σχετικά με τους Θερμοκοιτιζόμενους ΙΙΙ

8 Βάσει των απαντήσεων των διαχειριστών θερμοκοιτίδων στα ερωτηματολόγια της έρευνας αποτίμησης : Η συνεργασία με την ΓΓΕΤ αξιολογήθηκε θετικά. Η υποστήριξη από πλευράς ΓΓΕΤ κρίνεται ως ικανοποιητική. Το σύνολο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από τη ΓΓΕΤ κατά τη διάρκεια υλοποίησης θεωρήθηκε πολύ καλό (με εξαίρεση μια περίπτωση Θερμοκοιτίδας η οποία αντιμετώπισε συνολικά 3 αξιολογήσεις) Συνεργασία με ΓΓΕΤ

9 Αποτελέσματα Η Τεχνοκυψέλη Β. Αιγαίου συνεχίζει να είναι σε λειτουργία, Μία από τις έξι εγκεκριμένες προτάσεις της Αττικής δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την υλοποίηση του έργου της στα πλαίσια της Δράσης ΕΛΕΥΘΩ, Μία από τις πέντε θερμοκοιτίδες της Αττικής έχει αλλάξει σήμερα δραστηριότητα, Οι τρεις θερμοκοιτίδες στην Κεντρική Μακεδονία παραμένουν ενεργές, Στις θερμοκοιτίδες της Κεντρικής Μακεδονίας στεγάζονται περίπου 35 εταιρείες / οργανώσεις.

10 Η σημαντικότερη συμβολή των δράσεων που είχαν σκοπό την ενίσχυση των θερμοκοιτίδων έγκειται στο ότι κατάφερε να: Προωθήσει την παρουσία των Θερμοκοιτίδων δίνοντας έτσι εναλλακτικές λύσεις για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ( tech. start ups και εταιρίες που στηρίζονται στην τεχνογνωσία και στις τεχνολογικές καινοτομίες ) Συνεισφέρει στην μείωση αρχικού ρίσκου για τους ενοικιαστές ( δίνοντας την ευκαιρία σε νέες εταιρίες να παράγουν νέες υπηρεσίες / προϊόντα ) Συνεισφέρει σε θέματα δικτύωσης των συμμετεχόντων ( Διαχ. Και ενοικιαστές ). Συμπεράσματα 1/5

11 Η δράση κατάφεραν να: καλύψει δραστηριότητες υψηλού ρίσκου & το πρόβλημα της έλλειψης χρηματοδότησης των νέων επιχειρήσεων, που δεν μπορούν να καλυφθούν από τον ιδιωτικό τομέα δώσει ώθηση στην ελληνική οικονομία για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων/ υπηρεσιών. αποτελέσει ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε άμεση παρέμβαση στην αγορά κεφαλαίων σποράς για 1η φορά στην Ελλάδα Συμπεράσματα 2/5

12 Οι θερμοκοιτίδες στην Ελλάδα είναι αρκετά μικρότερες (1,300 τ.μ.) από το συνηθισμένο ευρωπαϊκό standard (5,800 τ.μ.) με εξαίρεση την Thermi (5,500 τ.μ.) Σημειώνεται επιτυχία στο θέμα της βιωσιμότητας μόνο στην Κεντρική Μακεδονία και Χίο οπού βρίσκονται σε λειτουργία χωρίς επιπρόσθετη δημόσια χρηματοδότηση, Συμπεράσματα 3/5

13 Συμπεράσματα 4/5 Η οικονομική προσθεκτικότητα δείχνει να είναι υψηλή και επιβεβαιώνεται από τους συμμετέχοντες που θεώρησαν την χρηματοδότηση αναγκαίά, Κρίνεται ως αρνητικό γεγονός ότι οι διαχειριστές των θερμοκοιτίδων δεν παρακολουθούν την πορεία των αποφοίτων τους ούτε παρέχονται after-care υπηρεσίες στους αποφοίτους,

14 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που απάντησαν τα ερωτηματολόγια για τις θερμοκοιτίδες συμφωνούν πως μια δράση που θα ενισχύσει τις θερμοκοιτίδες, προ-θερμοκοιτίδες, τα co-working places και τα acceleration programmes θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, διότι: 1.Η δράση ήταν πρωτοποριακή και αναγκαία αλλά έχουν εντοπιστεί αρκετά αδύναμα σημεία, 2.Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις χρειάζονται επιπλέον στήριξη ειδικά στην τωρινή εποχή, 3.Η υλοποίηση μιας αντίστοιχης δράσης θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για την αγορά, την ενίσχυση της εγχωρίας προώθησης ΕΤΑΚ και την κοινωνία στο σύνολό της. Συμπεράσματα 5/5

15 Προτάσεις βελτίωσης 1 Δεν υπήρχε η σχετική βάση δεδομένων που να τηρείται για τις θερμοκοιτιζόμενες εταιρείες στις θερμοκοιτίδες όπου είχαν χρηματοδοτηθεί. Θα πρέπει να τηρείται στο μέλλον Θα πρέπει να τηρείται το ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο των έργων από τη ΓΓΕΤ με μεγαλύτερη επιμέλεια. Θα πρέπει το σύνολο των αρχείων να είναι ψηφιακό και όχι φυσικό ειδικά σε μία υπηρεσία σχετιζόμενη με την πολιτική της έρευνας και τεχνολογίας. Δεν υπήρχε κάποια απόδειξη αποτελεσματικής εποπτείας της χρηματοδότησης που είχε εκταμιευθεί προς τις θερμοκοιτιζόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναφέρεται στο μέλλον

16 Προτάσεις βελτίωσης 2 Υπήρξε έλλειψη εξειδικευμένων θερμοκοιτίδων σε όλη την Ελλάδα και δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς με τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί. Η αποτίμηση της επίδρασης παρόμοιων προγραμμάτων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση των έργων, Η γεωγραφική κάλυψη των υλοποιημένων έργων δεν βοήθησε στο θέμα της εθνικής κάλυψης και θα πρέπει να ενισχυθούν ξανά στην χώρα τόσο για την επίτευξη του στόχου της εθνικής κάλυψης όσο και σε εξειδικευμένους τομείς εθνικής προτεραιότητας,

17 Προτάσεις βελτίωσης 3 Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μια νέα αντίστοιχη δράση την χρηματοδότηση για κτηριακές εγκαταστάσεις, πάρα μόνον σε περίπτωση ανακαινίσεων ή ενοικίου. Θα πρέπει και να ενισχυθούν οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στα χρόνια της κρίσης για προγράμματα επιτάχυνσης της επιχειρηματικότητας, προ-θερμοκοιτίδευσης, συνεργατικών χώρων συνεργασίας κ.α. Δεν θα πρέπει στο ίδιο πρόγραμμα και έργο να καλύπτονται ταυτόχρονα δαπάνες ανέγερσης, λειτουργικές και κεφάλαια συμμετοχών

18 Προτάσεις βελτίωσης 4 Θα πρέπει να ενισχυθούν δράσεις στήριξης και εξωστρέφειας των νεοφυών επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε τριμηνιαία προγράμματα θερμοκοιτίδων στην Ευρώπη και την Ανατολική και κυρίως τη Δυτική ακτή των ΗΠΑ, Θα πρέπει να ενισχυθεί η αδελφοποίηση των ελληνικών θερμοκοιτίδων με αντίστοιχες των βαλκάνιων και του εξωτερικού

19 Ευχαριστώ πολύ Chris Kennard, Ατλαντίς Συμβουλευτική


Κατέβασμα ppt "«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ» «Αποτίμηση αποτελεσμάτων Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ» ΕΛΕΥΘΩ & ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google