Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Η χρήση του Internet ως μέσο επικοινωνίας από μικρές και μεσαίες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Η χρήση του Internet ως μέσο επικοινωνίας από μικρές και μεσαίες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Η χρήση του Internet ως μέσο επικοινωνίας από μικρές και μεσαίες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις»

2 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της διείσδυσης του Internet ως εργαλείου μίγματος επικοινωνίας σε μικρές και μεσαίες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. Προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε την υπάρχουσα κατάσταση στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στο παραγωγικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και να δούμε το βαθμό υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας στις πρακτικές μάρκετινγκ. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της διείσδυσης του Internet ως εργαλείου μίγματος επικοινωνίας σε μικρές και μεσαίες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. Προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε την υπάρχουσα κατάσταση στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στο παραγωγικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και να δούμε το βαθμό υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας στις πρακτικές μάρκετινγκ.

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στην ενασχόληση με το ζήτημα αναλύσαμε το θέμα της ανάπτυξης και διάδοσης του Internet στις πολιτικές των επιχειρήσεων. Παραθέσαμε τα κυριότερα πλεονεκτήματά του και πως αυτά δύνανται να συμβάλλουν στη ριζική αναμόρφωση των εταιρικών στρατηγικών. Επιπλέον, αναφερθήκαμε σε έρευνες δημοσιευμένες, σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους που προσπαθούν να ανιχνεύσουν σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρισκόμαστε, όσον αφορά τα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις από τη χρήση του νέου μέσου. Τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντοτε ξεκάθαρα αλλά αναδεικνυόταν η τάση που έλεγε ότι το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου έχει συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον ανήκει ολοκληρωτικά στα νέα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Στην πορεία πραγματοποιήθηκε έρευνα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη μορφή συνεντεύξεων. Στην ενασχόληση με το ζήτημα αναλύσαμε το θέμα της ανάπτυξης και διάδοσης του Internet στις πολιτικές των επιχειρήσεων. Παραθέσαμε τα κυριότερα πλεονεκτήματά του και πως αυτά δύνανται να συμβάλλουν στη ριζική αναμόρφωση των εταιρικών στρατηγικών. Επιπλέον, αναφερθήκαμε σε έρευνες δημοσιευμένες, σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους που προσπαθούν να ανιχνεύσουν σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρισκόμαστε, όσον αφορά τα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις από τη χρήση του νέου μέσου. Τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντοτε ξεκάθαρα αλλά αναδεικνυόταν η τάση που έλεγε ότι το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου έχει συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον ανήκει ολοκληρωτικά στα νέα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Στην πορεία πραγματοποιήθηκε έρευνα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη μορφή συνεντεύξεων.

5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Για τη δημιουργία του δείγματος χρησιμοποιήθηκε τόσο η on-line βάση δεδομένων του οδηγού επιχειρήσεων ICAP, όσο και η ιστοσελίδα της Forthnet (Directory : Επιχειρήσεις & Οικονομία). Για τη δημιουργία του δείγματος χρησιμοποιήθηκε τόσο η on-line βάση δεδομένων του οδηγού επιχειρήσεων ICAP, όσο και η ιστοσελίδα της Forthnet (Directory : Επιχειρήσεις & Οικονομία). Τη συγκεκριμένη έρευνα αφορούσαν μόνο βιομηχανικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου που πραγματοποιούσαν βιομηχανικές πωλήσεις. Επιλέξαμε δείγμα μη πιθανότητας και ειδικότερα συμβατικό. Μετά την αρχική επιλογή του δείγματος, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο Internet για να διαπιστωθεί η δικτυακή παρουσία της εταιρίας. Τη συγκεκριμένη έρευνα αφορούσαν μόνο βιομηχανικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου που πραγματοποιούσαν βιομηχανικές πωλήσεις. Επιλέξαμε δείγμα μη πιθανότητας και ειδικότερα συμβατικό. Μετά την αρχική επιλογή του δείγματος, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο Internet για να διαπιστωθεί η δικτυακή παρουσία της εταιρίας.

6 Όλες οι επιχειρήσεις πληρούσαν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια : Το προσωπικό τους κυμαινόταν μεταξύ 20 και 200 ατόμων Είχαν έδρα τους το νομό Αττικής Οι συνολικές πωλήσεις τους κατά το προηγούμενο έτος δεν υπερέβαιναν τα 12 εκατομμύρια ευρώ

7 Το καθοδηγητικό νήμα της συνέντευξης Στη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε τα στελέχη των επιχειρήσεων κλήθηκαν να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα : Στη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε τα στελέχη των επιχειρήσεων κλήθηκαν να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα : Περιγραφή της επιχείρησης (τι παράγει, αριθμός προσωπικού). Δομή της επιχείρησης. Σε πόσα και ποια σημεία υπάρχουν Η/Υ. Πως διαχωρίζονται οι υπολογιστές σύμφωνα με τα εργαζόμενα μέλη. Λόγοι για τους οποίους ορισμένα μέλη δεν χρησιμοποιούν Η/Υ και σε τι μέτρα έχει προβεί η επιχείρηση για αυτό.

8 Ενδεχόμενη ύπαρξη τοπικού δικτύου. Σε ποιον έχει ανατεθεί η μέριμνα των συστημάτων ασφαλείας καθώς και του τοπικού δικτύου. Τι είδους σύνδεση χρησιμοποιείται στο Internet – Σημαντικότητα ταχύτητας. Πόσο συχνά και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιείται το Internet (πληροφόρηση, επικοινωνία, συνεργασία με το Δημόσιο π.χ. υποβολή ΦΠΑ)

9 Ο ρόλος της ιστοσελίδας στην πολιτική του μάρκετινγκ της επιχείρησης. Οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία ιστοσελίδας. Το χρονικό διάστημα διατήρησης της ιστοσελίδας. Ποιος ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της και σε ποιον ανατέθηκε η σχεδίασή της. Συχνότητα ανανέωσης. Περιεχόμενο ιστοσελίδας.

10 Εικόνα της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες και συνεργάτες μετά τη χρήση της ιστοσελίδας. Αποτελέσματα για την επιχείρηση (διεύρυνση πελατολογίου, πιθανή αύξηση αναγνωρισιμότητας ή κερδών)

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όσον αφορά την υπολογιστική δομή, κάθε θέση εργασίας, ανεξαρτήτως αρμοδιοτήτων, διαθέτει το δικό της υπολογιστή, του οποίου οι κυριότερες χρήσεις αφορούν εφαρμογές λογιστηρίου, προγράμματα αυτοματισμών γραφείου, χρήσης Internet, και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν σύνδεση με το Internet, οι περισσότερες μέσω γραμμής ISDN. Η τεχνολογία ADSLπαρουσιάζει χαμηλή διείσδυση λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος για τις μεγάλες ταχύτητες. Χρησιμοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητες που δίνονται για ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο και τις τράπεζες. Παρατηρήθηκε η ανάγκη εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού (κυρίως ηλικιωμένοι) που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση υπολογιστών.

12 Όλες οι εταιρείες διαθέτουν ιστοσελίδα. Ο ρυθμός ανανέωσης είναι σχετικά μικρός. Σε όλες τις περιπτώσεις το website περιέχει το εταιρικό προφίλ, μια παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών και μια φόρμα επικοινωνίας, χωρίς να υπάρχουν on-line υπηρεσίες πώλησης. Η αρμοδιότητα για τον καθορισμό των πληροφοριών και της δομής ανατίθεται σε στέλεχος της εταιρίας, το οποίο συνεργάζεται με τον εξωτερικό συνεργάτη που έχει αναλάβει την τεχνική υλοποίησή της. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της χρήσης της είναι η επιτάχυνση της επικοινωνίας με πελάτες και προμηθευτές (αντικατάσταση του fax, τηλεφώνου και κλασσικού ταχυδρομείου).

13 Μετά τη χρήση της ιστοσελίδας παρατηρήθηκε βελτίωση της εταιρικής εικόνας καθώς και της αναγνωρισιμότητας της εταιρίας. Αντίθετα δεν παρατηρήθηκε αύξηση των πωλήσεων ή μείωση του κόστους.

14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα έδειξε ότι η διείσδυση του Internet αποδεικνύεται εξαιρετικά περιορισμένη ως εργαλείου επικοινωνίας στις μικρές και μεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ουσιαστικά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως ένα ηλεκτρονικό διαφημιστικό φυλλάδιο. Η έρευνα έδειξε ότι η διείσδυση του Internet αποδεικνύεται εξαιρετικά περιορισμένη ως εργαλείου επικοινωνίας στις μικρές και μεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ουσιαστικά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως ένα ηλεκτρονικό διαφημιστικό φυλλάδιο. Υπάρχει η πεποίθηση ότι η αγορά είναι ανώριμη να δεχτεί τη νέα τεχνολογία. Υπήρχαν επιχειρήσεις όπου στα έντυπα φυλλάδιά τους δεν ανέφεραν τη δικτυακή διεύθυνση της εταιρικής ιστοσελίδας. Υπάρχει η πεποίθηση ότι η αγορά είναι ανώριμη να δεχτεί τη νέα τεχνολογία. Υπήρχαν επιχειρήσεις όπου στα έντυπα φυλλάδιά τους δεν ανέφεραν τη δικτυακή διεύθυνση της εταιρικής ιστοσελίδας. Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στη χώρα μας έχει ακόμη μεγάλο δρόμο να διανύσει. Κρίνεται πλέον αναγκαίο να επικεντρώσουμε τις ενέργειές μας στην προσπάθεια να ακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και να αποδεχθούμε τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας. Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στη χώρα μας έχει ακόμη μεγάλο δρόμο να διανύσει. Κρίνεται πλέον αναγκαίο να επικεντρώσουμε τις ενέργειές μας στην προσπάθεια να ακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και να αποδεχθούμε τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας.


Κατέβασμα ppt "«Η χρήση του Internet ως μέσο επικοινωνίας από μικρές και μεσαίες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google