Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑ1 ΑΘΗΝΑ, 2/10/2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑ1 ΑΘΗΝΑ, 2/10/2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑ1 ΑΘΗΝΑ, 2/10/2015

2

3  Όλα τα σχέδια ανεξάρτητα από το χρόνο προγραμματισμού της κινητικότητας θα έχουν συμβολαιοποιηθεί έως τις 31/12/2015  Τα σχέδια έχουν ετήσια ή διετή διάρκεια από 1/6/2015 έως 31/5/2016 από 1/6/2015 έως 31/5/2017  Οι συμβάσεις θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά (email- υπεύθυνου επικοινωνίας) σε μορφή pdf  Όλα τα σχέδια ανεξάρτητα από το χρόνο προγραμματισμού της κινητικότητας θα έχουν συμβολαιοποιηθεί έως τις 31/12/2015  Τα σχέδια έχουν ετήσια ή διετή διάρκεια από 1/6/2015 έως 31/5/2016 από 1/6/2015 έως 31/5/2017  Οι συμβάσεις θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά (email- υπεύθυνου επικοινωνίας) σε μορφή pdf

4 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης (1)  Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης νομίμου εκπροσώπου (Ενότητα Μ της αίτησης επιχορήγησης) που θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και πρωτότυπη σφραγίδα του οργανισμού.  Το έντυπο «Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού» και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου με εμφανή τα στοιχεία: επωνυμία τραπέζης, δικαιούχος λογαριασμού, αριθμός λογαριασμού, ΙΒΑΝ. Σημειώνεται ότι ο ως άνω τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την εξυπηρέτηση των κινήσεων του προς χρηματοδότηση σχεδίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για Δημόσιους Φορείς π.χ. ΕΠΑΛ/ΕΚ/ΙΕΚ ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να είναι ανοιγμένος στο όνομα του Φορέα και όχι σε φυσικά πρόσωπα και σχολικές επιτροπές.

5 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης (2)  ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑ102_1 ΔΡΑΣΗ ΚΑ1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΟΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2015-1-EL01-KA102-013--- Ροή εκπαιδευομένων ΕΕΚ (VET LEARNERS) Α ΡΙΘΜΟΣ Ρ ΟΗΣ (1) Α ΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Σ ΥΝΟΛΙΚΗ Δ ΙΑΡΚΕΙΑ ( ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ / ΗΜΕΡΕΣ) Η ΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η Ε ΝΑΡΞΗ ΚΑΙ Λ ΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Χ ΩΡΑ Ο ΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Υ ΠΟΔΟΧΗΣ (2) 11214 +2 ΤΑΞΙΔΙ1/11/2015-16/11/2015ΙΤ Ροή προσωπικού/εκπαιδευτών ΕΕΚ (VET STAFF) Α ΡΙΘΜΟΣ Ρ ΟΗΣ (1) Α ΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Σ ΥΝΟΛΙΚΗ Δ ΙΑΡΚΕΙΑ ( ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ / ΗΜΕΡΕΣ) Η ΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η Ε ΝΑΡΞΗ ΚΑΙ Λ ΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Χ ΩΡΑ Ο ΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Υ ΠΟΔΟΧΗΣ (2) 12 ΣΥΝΟΔΟΙ14+2 ΤΑΞΙΔΙ1/11/2015 - 16/11/2015ΙΤ 210 STAFF5+2 ΤΑΞΙΔΙ1/2/2016 -7 /2/2016DE

6 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης (3)  ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου  ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου ή καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή καταστατικό σύστασης και βεβαίωση περί μη τροποποιήσεων.  Πιστοποιητικό περί μη λύσης του νομικού προσώπου.  Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως και πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

7 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης (4)  ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου περί εκπροσώπησής του.  Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών του νομικού προσώπου από το μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  Θα πρέπει να αναγράφεται στην φορολογική ενημερότητα: «ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».  Οι ενημερότητες θα γίνονται αποδεκτές ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις που δεν αναγράφεται παρακράτηση.

8 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης (5) Επιπλέον, οι ιδιωτικοί φορείς που έχουν αιτηθεί χρηματοδότησης άνω των 60.000€ οφείλουν να υποβάλουν:  Τελευταίο νόμιμα συνταγμένο Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και προσαρτήματα ή Ισολογισμό και Οικονομικό Απολογισμό, υπογεγραμμένα από τα αρμόδια πρόσωπα και σε εμφανή θέση τα στοιχεία της σφραγίδας του Φορέα (ανεξαρτήτως Νομικής Μορφής του Φορέα).  Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, (Ε5 ή Φ01-012 κατά περίπτωση) συνοδευόμενη από το έντυπο Ε3 και υπογεγραμμένη από τον λογιστή του Φορέα ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.  Τελευταία έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης εφόσον υφίσταται η σχετική υποχρέωση. Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το φορέα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία δεν είναι αναρτημένα στο URF ή δεν είναι πλέον σε ισχύ.

9 CONSORTIUM Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης (6) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από κοινοπραξία (consortium) απαιτούνται επιπλέον και:  Έγγραφα εξουσιοδότησης (Mandate Letters), υπογεγραμμένα από το συντονιστή και κάθε εταίρο. Τα έγγραφα εξουσιοδότησης απαιτείται να υποβληθούν μόνο στην περίπτωση που δεν είχαν επισυναφθεί στην αίτηση.

10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α’ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

11 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής (1)  ΚΑ102_2 «Κατάσταση στοιχείων συμμετεχόντων» ΔΡΑΣΗ ΚΑ1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2015-1-EL01-KA102-013--- 1 η Ροή εκπαιδευομένων ΕΕΚ (VET LEARNERS) ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: ITAΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: από 1/11/2015 έως 16/11/2015 Α/ΑΟνοματε πώνυμο ΠατρώνυμοΤηλέφων α Επικοινω νίας Ε-mailΕιδικότη τα Ιδιότητα (π.χ. μαθητής, σπουδα στής, κ.ο.κ.) ΑΔΤΑΦΜΔΑΠΑ ΝΗ ΔΙΑΒΙΩ ΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑ ΦΗ(1) 1.1

12 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής (2)  Υπεύθυνες δηλώσεις των καταρτιζομένων θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής  Ασφαλιστήρια συμβόλαια: i) «Ομαδική Ασφάλεια» που καλύπτει τους κινδύνους «ασθένεια, ατύχημα και επαναπατρισμό λόγω θανάτου» και ii) «Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης» που καλύπτει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε τρίτους από τους συμμετέχοντες

13 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής (3)  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2015-1-EL01-KA102-013… Τίτλος σχεδίου: …………… Α. Παραθέστε σύντομη περίληψη του σχεδίου κινητικότητας με αναφορά στον φορέα υποδοχής, τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς. Β. Περιγράψτε αναλυτικά το πρόγραμμα κατάρτισης/τοποθέτησης σε επιχειρήσεις/μαθητείας, πρακτικής άσκησης ανά ημέρα. Αναφέρατε τη μεθοδολογία υλοποίησης της γλωσσικής προετοιμασίας (εάν απαιτείται). Αποτυπώστε επιγραμματικά το αντικείμενο κατάρτισης ανά ημέρα συμπληρώνοντας, επιπροσθέτως με τα ανωτέρω, τον κάτωθι πίνακα. α/α Ροής εκπαιδευομένων ΕΕΚ (VET LEARNERS) ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ:………… (να συμπληρωθεί για τη συγκεκριμένη ροή) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: ………(να συμπληρωθεί για τη συγκεκριμένη ροή) ΗμερομηνίεςΏρεςΑντικείμενο προγράμματος κατάρτισηςΕπιχείρηση/Οργανισμός υποδοχής

14 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής (4)  Συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και των συμμετεχόντων έντυπο σύμβασης για learners και έντυπο σύμβασης για staff  Συμφωνία κατάρτισης (LEΑRNERS)  Πρόγραμμα εργασίας (STAFF)  Δέσμευση ποιότητας (LEΑRNERS-STAFF)

15 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής (5) ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση που οι αρχικές ενημερότητες έχουν λήξει)  Θα πρέπει να αναγράφεται στην φορολογική ενημερότητα: «ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».  Οι ενημερότητες θα γίνονται αποδεκτές ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις που δεν αναγράφεται παρακράτηση προκειμένου να καταβληθεί η δόση.  Οι ενημερότητες αν δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΜΣ πρωτότυπες.

16 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ο δικαιούχος θα λάβει προχρηματοδότηση ύψους 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εντός 30 ημερών εφόσον στείλει στην Εθνική Μονάδα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ιδιωτικοί φορείς που δεν διαθέτουν οικονομική επάρκεια θα λάβουν προχρηματοδότηση ύψους 50-60% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης. Οι κοινοπραξίες (consortia) θα λάβουν προχρηματοδότηση ύψους 60% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης.  Υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης (Interim Report). Η ημερομηνία υποβολής της ορίζεται κατά περίπτωση στη σύμβαση και εξαρτάται από τον αριθμό των ροών και τις περιόδους κατάρτισης.

17 Καλή “διαδρομή”…!!!


Κατέβασμα ppt "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑ1 ΑΘΗΝΑ, 2/10/2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google