Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υποχρεώσεις Διαχειριστικής Αρχής:  Διασφάλιση της υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με τους όρους έγκρισής της  Διασφάλιση της συμμόρφωσης των πράξεων με.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υποχρεώσεις Διαχειριστικής Αρχής:  Διασφάλιση της υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με τους όρους έγκρισής της  Διασφάλιση της συμμόρφωσης των πράξεων με."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Υποχρεώσεις Διαχειριστικής Αρχής:  Διασφάλιση της υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με τους όρους έγκρισής της  Διασφάλιση της συμμόρφωσης των πράξεων με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους Τις Βασικές Υποχρεώσεις δικαιούχων καθορίζει:  Ο Νόμος 3614/07, όπως ισχύει  Η Υπ. Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου  Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων  Τα Στοιχεία με τα οποία επιβεβαιώθηκε η επάρκεια του δικαιούχου

3  Τήρηση εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας κατά την υλοποίηση της πράξης (διαφάνεια, ίση μεταχείριση, επαρκής δημοσιότητα στις ενέργειες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων άνω των 15.000 ευρώ).  Περιοδικές αναφορές προς τη Διαχειριστική Αρχή  Λήψη προέγκρισης σε συγκεκριμένες φάσεις εκτέλεσης της πράξης  Τήρηση συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών σε επί μέρους φάσεις εκτέλεσης της πράξης  Λειτουργία μηχανισμού πιστοποίησης των παραδοτέων αγαθών και υπηρεσιών και εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου πληρωμών, χωριστική λογιστική κωδικοποίηση,,τήρηση ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού για κάθε πράξη.

4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (2/2)  Επικαιροποιημένα στοιχεία τιμολογιακής πολιτικής σε περίπτωση έργου που δημιουργεί έσοδα  Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών δαπανών κατ΄ελάχιστον μέχρι το 2020 (κατάσταση με υπηρεσίες/διευθύνσεις φορέων)  Αποδοχή όλων των εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων και παροχή σε αυτά κάθε αναγκαία πληροφορία  Τήρηση κανόνων δημοσιότητας  Διασφάλιση της λειτουργίας της πράξης  Διασφάλιση της μη σημαντικής τροποποίησης της πράξης για πέντε έτη μετά την ολοκλήρωσή της  Άλλοι ειδικοί όροι που έχουν τεθεί από τη ΔΑ

5 Περιοδικές αναφορές προς τη Διαχειριστική Αρχή:  Υποβολή εξαμηνιαίων αναφορών: Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης και των υποέργων της ◦ Μέχρι τις 20 Ιουλίου για το εξάμηνο αναφοράς από 1/1ου έως 30/6ου ◦ Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου για το εξάμηνο αναφοράς από 1/7ου έως 31/12 ου ΔΠΠ:  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου  Φυσική πρόοδος του έργου/ πρόοδος διακριτών στοιχείων της σύμβασης

6  Τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται και προτεινόμενες λύσεις  Υποβολή Δ ελτίων Δ ήλωσης Δ απανών ◦ Μέχρι τις 10 του μήνα που έπεται του μήνα πραγματοποίησης της δαπάνης  Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης, παραστατικά πληρωμής δικαιούχου, στοιχεία επιβεβαίωσης της εξόφλησης των επιταγών (EXTRAIT) και πρακτικά παραλαβής ΤΔΥ :  Μετά την υπογραφή της Σύμβασης υποβολή ηλεκτρονικά ΤΔΥ και αποστολή σε έντυπη μορφή ΤΔΥ και αντίγραφο Σύμβασης.

7  Διαβούλευση προκηρύξεων (για προκηρύξεις τακτικού διαγωνισμού και άνω)  Τεύχη προέγκρισης δημοσίων συμβάσεων  Έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης

8 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (1/2)  1 Ανάρτηση Δημόσιας Διαβούλευσης ◦ Ο δικαιούχος αναρτά την προκήρυξη για 15 ημέρες στη σχετική διαδικτυακή θέση  2 Κοινοποίηση Διαβούλευσης. ◦ Δικαιούχος αποστέλλει στο χειριστή τη σχετική προκήρυξη με τη σχετική Διαδικτυακή Θέση (URL) και συμπληρωμένο το έντυπο «Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης» με τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης της διαβούλευσης

9 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (2/2)  3. Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων της Διαβούλευσης ◦ Ο Δικαιούχος ενσωματώνει, με τη λήξη της Διαβούλευσης, στο τεύχος της Διακήρυξης, κατά την κρίση του, στοιχεία από την διαβούλευση και αποστέλλει σε έντυπη μορφή στον αρμόδιο χειριστή της Μονάδας Β της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulesi@infosoc.gr τα εξής: α) το προς έγκριση τεύχος διακήρυξης, και β) συμπληρωμένο το έντυπο «Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης».

10  Υποβολή τευχών δημοπράτησης πριν τη δημοσίευσή τους /σχεδίου αυτεπιστασίας για διατύπωση σύμφωνη γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ ◦ Υποβολή σχεδίου σύμβασης πριν την υπογραφή τους (δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στα όρια των Κοινοτικών Οδηγιών) για διατύπωση σύμφωνη γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ ◦ Υποβολή πρότασης τροποποίησης σύμβασης πριν την υπογραφή της

11

12

13 Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν έχουν συμπεριληφθεί:  Προθεσμίες αναμονής που προβλέπονται από τη νομοθεσία για διαδικασίες ενστάσεων ή προσφυγών  Διάρκεια προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (όπου απαιτείται)  Διάρκεια προσφυγών και λοιπών ένδικων μέσων Στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων προσδιορίζεται η χρονική προθεσμία για την ανάληψη νομικής δέσμευσης κύριου/ κύριων υποέργου/ων. Στην περίπτωση απόκλισης η ΔΑ υποχρεούται να επανεξετάσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης της πράξης. Αποκλίσεις από τους όρους του Συμφώνου συνεπάγονται επίσης δυνατότητα ανάκλησης της πράξης.

14  Μηχανισμός πιστοποίησης της εκτέλεσης της πράξης ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των παραδιδόμενων αγαθών και υπηρεσιών  Ολοκλήρωση διαδικασιών πιστοποίησης και ελέγχου παραδοτέων: εντός 30 εργασίμων ημερών από υποβολή αιτήματος αναδόχου  Εκτέλεση πληρωμής: εντός 20 εργασίμων ημερών από ημερομηνία κοινοποίησης εγγράφων πιστοποίησης  Τήρηση χωριστικής λογιστικής μερίδας για την πράξη όπου θα καταχωρούνται όλες οι σχετικές δαπάνες

15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (1/6)  Σύσταση στην Τράπεζα Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) υπό το λογαριασμό διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου (28) εφεξής Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ  Στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή, καθορίζεται και ειδικότερα στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων στο συγχρηματοδοτούμενο τμήμα που περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό που δύναται να κινηθεί μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ.

16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (2/6)  Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΓΓΕΑ) αποστέλλει μέχρι 20 Ιουλίου κάθε έτους οδηγία προς τις αρμόδιες Δ/νσεις Υπουργείων, Περιφερειών και Βουλής για την έναρξη συλλογής στοιχείων χρηματοδότησης των έργων για το επόμενο έτος. Ειδικότερα τα στοιχεία που δίδονται είναι: οι προτεινόμενες πιστώσεις για όλο το έτος καθώς και οι εκτιμώμενες δαπάνες της πράξης για κάθε μήνα.  Οι Ειδικές υπηρεσίες μεριμνούν για την υποβολή των προτάσεων προγραμματισμού της χρηματοδότησης των πράξεων από τους δικαιούχους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων/Περιφερειών(Δ/νσεις Προγραμματισμού, Οικονομικές Υπηρεσίες, ΔΙΣΑ κ.α.).

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (3/6)  Οι προτάσεις αυτές αποτυπώνονται σε Πίνακες και αποστέλλονται στις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες από τους φορείς χρηματοδότησης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου κάθε έτους  Οι Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τα τομεακά Προγράμματα και οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, εξετάζουν και επιβεβαιώνουν τις προτάσεις χρηματοδότησης των έργων και καταχωρούν τα αναγκαία στοιχεία στο ΟΠΣ,

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (4/6)  Τα καταχωρημένα στοιχεία των πιστώσεων του ΟΠΣ επιβεβαιώνονται από την ΕΥΣ και ενημερώνεται η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία μεριμνά για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης των ετήσιων πιστώσεων των πράξεων του επόμενου έτους, το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.

19 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (5/6)  Τα αρχεία με τις ετήσιες πιστώσεις των πράξεων αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Τράπεζα της Ελλάδος το πρωί της πρώτης εργάσιμης ημέρας του νέου έτους, ούτως ώστε με την έναρξη του νέου έτους όλα τα έργα του ΕΣΠΑ να έχουν εγκεκριμένη πίστωση (πλαφόν).  Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων μεριμνά ώστε μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους να έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις χρηματοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων κατά φορέα μαζί με τις ενοποιημένες κατά ΣΑΕ εντολές χρηματοδότησης για το μήνα Ιανουάριο για όλα τα έργα του ΕΣΠΑ.

20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (6/6)  Για να ισχύουν οι προβλεπόμενες κατανομές οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά στους φορείς χρηματοδότησης μέχρι τις 5 του προηγούμενου μήνα  Οι φορείς χρηματοδότησης επικαιροποιούν τους πίνακες και τους αποστέλλουν μέχρι τις 20 του προηγούμενου μήνα στις ΕΥΔ  Οι ΕΥΔ τροποποιούν τα νέα στοιχεία στο ΟΠΣ και τα υποβάλλουν μέχρι τις 25 του προηγούμενου μήνα.  Οι ΕΥΔ ενημερώνουν τους δικαιούχους και τους φορείς για την εκτέλεση των κατανομών.  Σε περίπτωση μη ανάληψης των ποσών η ΔΔΕ εντός τριμήνου αποσύρει τα χρήματα.


Κατέβασμα ppt "Υποχρεώσεις Διαχειριστικής Αρχής:  Διασφάλιση της υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με τους όρους έγκρισής της  Διασφάλιση της συμμόρφωσης των πράξεων με."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google