Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υλοποίηση πράξεων με Ίδια Μέσα Υπόδειγμα Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υλοποίηση πράξεων με Ίδια Μέσα Υπόδειγμα Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υλοποίηση πράξεων με Ίδια Μέσα Υπόδειγμα Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2 Υλοποίηση Υποέργου με ίδια μέσα πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα νοούνται οι περιπτώσεις εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου των πράξεων από τον ίδιο το δικαιούχο, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, με τη χρησιμοποίηση ιδίων πόρων υπαρχόντων ή νέων με τη διαδικασία προσλήψεων ως προς το ανθρώπινο δυναμικό και μικρών αναθέσεων ως προς τα υλικά. σημαίνει ότι Ανάδοχος και Αναθέτουσα Αρχή συμπίπτουν στον Δικαιούχο. Η Απόφαση υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα και εγκρίνεται από το ανώτατο όργανο διοίκησης του Δικαιούχου. Η Απόφαση αυτή είναι ισοδύναμο ανάληψης νομικής δέσμευσης του Δικαιούχου

3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο Δικαιούχος προκειμένου να αποφασίσει να υλοποιήσει έργο με ίδια μέσα πρέπει να καλύπτει αθροιστικά τις παρακάτω αναγκαίες προϋποθέσεις : να προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης που τον διέπει η άσκηση των αρμοδιοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση της συγκεκριμένης κατηγορίας Πράξης. να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για την υλοποίηση της Πράξης και του / των Υποέργου / ων της όπως περιγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης ( ΤΔΕΠ ): Προσωπικό ( επιστημονικό και διοικητικό ) που θα απασχοληθεί στην υλοποίηση της Πράξης Λοιπό προσωπικό ( υπεύθυνοι οργάνωσης και συντονισμού ) για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης Υποδομή ( κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός χώρων ), όπου απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης Λοιπός εξοπλισμός λειτουργίας. να έχει εξασφαλίσει ότι ο τρόπος αυτός υλοποίησης του έργου ( με ίδια μέσα ) θα έχει σαφώς χαμηλότερο κόστος και τουλάχιστον ίδιας ποιότητας, έναντι της προσφυγής σε τρίτους.

4 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ να τηρεί τις διαδικασίες και να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται κάθε φορά από το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο ανάλογα με την νομική μορφή του φορέα. ( όπως τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων κλπ.) το / α Υποέργο / α μιας πράξης που θα υλοποιηθεί / ούν με ίδια μέσα δεν μπορεί να περιλαμβάνει / ουν φυσικό / οικονομικό αντικείμενο το οποίο θα υλοποιηθεί με ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο μέσω διενέργειας τακτικού διαγωνισμού και άνω.

5 Υπόδειγμα Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα - περιεχόμενα Περιγραφή Αντικειμένου Διαδικασία Υλοποίησης - Ανάλυση Του Προϋπολογισμού Σχήμα Διοίκησης, Παρακολούθησης Και Παραλαβής Τρόπος Πληρωμής

6 Υπόδειγμα Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα – περιεχόμενα ( συνέχεια ) Τροποποιήσεις / Ισχύς Απόφασης Εμπιστευτικότητα / Υποχρεώσεις Εχεμύθειας / Ασφάλεια Πνευματικά Δικαιώματα – Άδειες Χρήσης Παραγόμενου Έργου / Δεδομένων Τήρηση Υποχρεώσεων Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης - Δημοσιότητα

7 Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή για το φυσικό αντικείμενο τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές τις τεχνολογίες σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο ( ΤΔΕΠ ) Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

8 Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή παραδοτέων ( προδιαγραφές για την παραλαβή τους ) χρονοδιάγραμμα (Gantt) των επιμέρους στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προσδιορισμός της χωροθέτησης του υποέργου ( εφ ’ όσον αφορά περισσότερες των μία γεωγραφικών περιφερειών ) Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (συνέχεια)

9 Περιγράφεται ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης του Υποέργου Επιπλέον εξειδικεύονται το ανθρώπινο προσωπικό ( πίνακες Χ 1 και Χ 2) με ονομαστική κατάσταση του υφιστάμενου προσωπικού τυχόν πρόσθετο προσωπικό ( σχέδιο απόφασης για πρόσληψη νέου προσωπικού / θεσμικό πλαίσιο που ακολουθείται ) τα υλικά, πόροι και υποδομές που απαιτούνται για την υλοποίηση του υποέργου ( πίνακες Χ 3 και Χ 4) ο τόπος υλοποίησης των εργασιών & τήρησης του φακέλου του υποέργου Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

10 Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει την αναλυτική κοστολόγηση των παραδοτέων αναλυτική καταγραφή του κόστους : των ανθρώπινων πόρων που θα χρησιμοποιηθούν ( πίνακες Χ 1- Χ 2) των υλικών μέσων ( πίνακας Χ 4) των επί μέρους αναθέσεων ( πίνακας Χ 5) των έμμεσων δαπανών ( πίνακας Χ 6) σε συμφωνία με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Γ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τεκμηριώνεται επαρκώς το κόστος του έργου;

11 Περιγράφεται το σύστημα διοίκησης, το σύστημα παρακολούθησης, το σύστημα παραλαβής και το σύστημα πληρωμής των δαπανών Δ.ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

12 Ειδικότερα, ο Δικαιούχος οφείλει να ορίσει : το αναλυτικό σχήμα Διοίκησης, ( στοιχεία εμπλεκομένων, οργανόγραμμα, ο Υπεύθυνος υλοποίησης (Project manager), ο Επιστημονικός υπεύθυνος ( αν απαιτείται ) - οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων στην οποία προσδιορίζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες την Επιτροπή Αξιολόγησης τυχόν πρόσθετου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Υποέργο με σαφή διάκριση μεταξύ των οργάνων Δ.ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (συνέχεια)

13 Περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος καταβολής των αμοιβών και πληρωμής των επιμέρους συμβάσεων, συνδέεται άμεσα με την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή του / των παραδοτέου / έων προϋποθέτει την ύπαρξη πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των επιμέρους παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή  Ε.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

14 ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Περιγράφονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να τροποποιείται η απόφαση καθώς και να λήγει η ισχύς της απόφασης ( πχ με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου ) Ζ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ Περιγράφονται οι όροι που δεσμεύουν τους εμπλεκόμενους στην διασφάλιση των ανωτέρω υποχρεώσεων απέναντι στον Δικαιούχο ως Αναθέτουσα Αρχή

15 Περιγράφεται το σύστημα συλλογής, εκκαθάρισης και διάθεσης του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται και διατίθενται κατά την εκτέλεση του Υποέργου πρέπει να γίνει εκτενής αναφορά των ενεργειών του Δικαιούχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα Η.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

16 Ο Δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους όρους που αναγράφονται στην Απόφαση Ένταξης της πράξης και στο συνημμένο σε αυτήν Σύμφωνο Αποδοχής Όρων, στο Σύστημα Διαχ / σης και Ελέγχου ( ΣΔΕ ) και Τους όρους σχετικά με την Δημοσιότητα ( άρθρο 9 Συμφώνου Αποδοχής Όρων ), ενημερώνοντας όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό ότι η πράξη στην οποία συμμετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (X Μ ) Του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου ( ΕΟΧ ) Περιοδου 2009 – 2014. ΣΤ. ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

17 Έναρξη υλοποίησης με ίδια μέσα Υποέργου Πράξης ενταγμένης στο ΕΠ « ΨΣ » - Πρώτα Βήματα Προετοιμάζονται από τον Δικαιούχο και υποβάλλονται στην ΓΓΕΤ Σχέδιο Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα σύμφωνα με το υπόδειγμα Διατύπωση σύμφωνης γνώμης / σύμφωνης γνώμης με παρατηρήσεις από ΓΓΕΤ προϋπόθεση για την συγχρηματοδότηση της πράξης Υπογραφή της Απόφασης και κοινοποίησή της στην ΓΓΕΤ


Κατέβασμα ppt "Υλοποίηση πράξεων με Ίδια Μέσα Υπόδειγμα Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google