Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ το νέο Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ το νέο Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ το νέο Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020)

2 Οδηγίες για τη διαχείριση σχεδίων στη Σχολική Εκπαίδευση Βασική Δράση 2 Συμπράξεις μεταξύ Σχολείων Σεπτέμβριος 2015

3 Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση Μέρος Ι: Θέματα που αφορούν στη Συμφωνία Επιχορήγησης

4 -Οι Συμφωνίες επιχορήγησης έχουν αποσταλεί -Υπογραφή και από τα 2 συμβαλλόμενα μέρη - Υπογραφή και σφραγίδα από το άτομο που μπορεί να δεσμεύσει νομικά το ίδρυμα (Διευθυντής). -Πρωτότυπο αντίγραφο στο αρχείο του σχολείου. -Διάρκεια: 2 - 3 έτη Η συμφωνία επιχορήγησης συνοδεύεται από 3 παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

5 Παραρτήματα συμφωνίας  Παράρτημα Ι: Περιγραφή του Σχεδίου – τμήματα D, E, F, G της αίτησης επιχορήγησης.  Παράρτημα ΙΙ: Εγκεκριμένο κονδύλι.  Παράρτημα ΙΙΙ: Οικονομικοί και συμβατικοί κανονισμοί.

6 Επιχορήγηση Μοναδιαίο κόστος (unit cost) για όσα από τα πιο κάτω ισχύουν στο σχέδιό σας: –Project Management costs (διάρκεια του σχεδίου) –Project meetings (αριθμός συμμετεχόντων, απόσταση) –Intellectual outputs (αριθμός ανθρωποημερών, χώρα) –Multiplier events (αριθμός συμμετεχόντων) –Training, Teaching and Learning activities (διάρκεια κινητικότητας και χώρα) Πραγματικά έξοδα (επιλέξιμες δαπάνες, με τιμολόγια και αποδείξεις) για: –Συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες –Exceptional costs.

7 Καταβολή Επιχορήγησης (1/2) Για συμφωνίες διάρκειας 2 ετών: 80% προχρηματοδότηση με την υπογραφή της συμφωνίας (εντός 30 ημερών) Αποπληρωμή που αντιστοιχεί είτε στο 20% του ποσού επιχορήγησης είτε στο υπόλοιπο, αν είναι λιγότερο, μετά την υποβολή και έγκριση της τελικής έκθεσης και των αποδεικτικών στοιχείων.

8 Καταβολή Επιχορήγησης (2/2) Για συμφωνίες διάρκειας 3 ετών: 40% προχρηματοδότηση με την υπογραφή της συμφωνίας (εντός 30 ημερών) περαιτέρω προχρηματοδότηση 40% με βάση την ενδιάμεση έκθεση και αφού ξοδευτεί το 70% της πρώτης πληρωμής (ημερομηνία υποβολής: 28 Φεβρουαρίου 2017). καταβολή του 20% (ή του υπολοίπου) με την υποβολή και έγκριση της τελικής έκθεσης

9 Επιτρεπόμενες Μεταφορές κονδυλίων Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να αυξηθεί σε καμιά περίπτωση Επιτρέπεται η μεταφορά έως και 20% των κονδυλίων μεταξύ των κατηγοριών του προϋπολογισμού (αύξηση ή μείωση) με εξαίρεση τις κατηγορίες Management Costs και Exceptional Costs όπου δεν επιτρέπεται η αύξησή τους (επιτρέπεται η μείωση). Επιτρέπεται η μεταφορά κονδυλίων στην κατηγορία που αφορά στα άτομα με Ειδικές ανάγκες, ακόμη και αν δεν έχει δηλωθεί κονδύλι γι’ αυτή την κατηγορία - Σε μια τέτοια περίπτωση, η μέγιστη αύξηση του 20% για άτομα με Ειδικές ανάγκες δεν ισχύει.

10 Οικονομική διαχείριση Όλα τα εμβάσματα και οι δαπάνες σε καταχωρούνται σε Λογιστικά Βιβλία και φυλάγονται τα σχετικά αποδεικτικά. Φύλαξη πρωτότυπων αποδεικτικών στοιχείων Για τουλάχιστον 5 χρόνια από την αποπληρωμή από το ΙΔΕΠ, εάν το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ξεπερνά τις 60,000 Ευρώ. Για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή από το ΙΔΕΠ, εάν το μέγιστο ποσό επιχορήγησης δεν ξεπερνά τις 60,000 Ευρώ.

11 Project Management and implementation (1/2) Πιθανές δραστηριότητες διαχείριση του σχεδίου (πχ. σχεδιασμός/προγραμματισμός, οικονομικά, συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, κλπ.) μικρής κλίμακας υλικά μάθησης/διδασκαλίας, εργαλεία, προσεγγίσεις κλπ. εικονική συνεργασία και τοπικές δραστηριότητες (πχ. ένταξη εργασιών του σχεδίου στην τάξη, διοργάνωση και παρακολούθηση ενσωματωμένων δραστηριοτήτων μάθησης/κατάρτισης, κλπ) πληροφόρηση, προώθηση και διάδοση (πχ.έκδοση έντυπου υλικού, δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας, κλπ)

12 Project Management and implementation (2/2) Φιλοξενία εταίρων Επιπλέον κινητικότητες Κάλυψη επιπλέον εξόδων των κινητικοτήτων Ασφάλεια συμμετεχόντων Κάλυψη επιπλέον εξόδων που αφορούν οποιαδήποτε από τις κατηγορίες προϋπολογισμού του σχεδίου

13 Επιλέξιμες Δραστηριότητες Διακρατικές συναντήσεις της Σύμπραξης Σκοπός τους είναι ο συντονισμός για την υλοποίηση του σχεδίου Πραγματοποιούνται μόνο σε εταιρικά σχολεία της σύμπραξης Επιτρέπεται μόνο η συμμετοχή ατόμων που έχουν επίσημη σύνδεση με το σχολείο (προσωπικό και μαθητές – η αναγκαιότητα της παρουσίας των μαθητών θα πρέπει να αποδεικτεί) Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε συνάντηση, όπως δηλώθηκε στην αίτηση δεν είναι δεσμευτικός

14 Επιλέξιμες Δραστηριότητες Πνευματικά Προϊόντα (Intellectual Outputs) H παραγωγή τους χρηματοδοτείται στη βάση ανθρωποημερών ατόμων που ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου, που μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικό, διευθυντικό, και μη εκπαιδευτικό προσωπικό. Η επιχορήγηση είναι ανάλογη με τη βαθμίδα του προσωπικού. Απαιτείται επίσημη σύνδεση των ατόμων που συμμετέχουν στην παραγωγή των προϊόντων με το σχολείο. Προσωπικό που εργάζεται βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών (π.χ. μεταφραστές, web designer, κλπ) δεν θεωρείται ως μέλος του προσωπικού του ιδρύματος. Τα έξοδα διευθυντικού ή διοικητικού προσωπικού έχουν ήδη καλυφθεί από το κόστος διαχείρισης, επομένως δεν θεωρούνται επιλέξιμα σ’ αυτή την κατηγορία.

15 Επιλέξιμες Δραστηριότητες Πολλαπλασιαστικές Δράσεις (Multiplier Events) Η επιχορήγηση αφορά στα οργανωτικά έξοδα για τη δράση (ανά συμμετέχοντα) Συνδέονται με την διάδοση ενός πνευματικού προϊόντος – Σε περίπτωση που αυτό δεν υλοποιηθεί, τότε και η Πολλαπλασιαστική Δράση δεν θεωρείται επιλέξιμη Διεξάγονται μόνο σε χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημένα τα σχολεία της σύμπραξης Άτομα από τα συμμετέχοντα σχολεία δεν είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό της επιχορήγησης

16 Επιλέξιμες Δραστηριότητες Διεθνικές δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας και μάθησης Βραχύχρονες ανταλλαγές ομάδων μαθητών Blended mobility των μαθητών που συνδυάζει φυσική και εικονική κινητικότητα Μακρόχρονη εκπαιδευτική κινητικότητα μαθητών Βραχύχρονες κοινές δράσεις κατάρτισης του προσωπικού Μακρόχρονη ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης προσωπικού

17 Επιλέξιμες Δραστηριότητες Διεθνικές δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας και μάθησης - μαθητές Βραχύχρονες ανταλλαγές ομάδων μαθητών/ Blended mobility των μαθητών –Διάρκεια: 5 ημέρες έως 2 μήνες –Συνήθως φιλοξενούνται από οικογένειες –Επιχορηγούνται έξοδα ταξιδιού (distance calculator) και έξοδα διαβίωσης (ανά ημέρα) –Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε δραστηριότητα, όπως δηλώθηκε στην αίτηση δεν είναι δεσμευτικός – συμμετοχή όμως σε δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί –Προσοχή στον αριθμό των συνοδών!

18 Επιλέξιμες Δραστηριότητες Διεθνικές δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας και μάθησης - προσωπικό Βραχύχρονες κοινές δράσεις κατάρτισης του προσωπικού –Διάρκεια: 5 ημέρες έως 2 μήνες –Επιχορηγούνται έξοδα ταξιδιού (distance calculator) και έξοδα διαβίωσης (ανά ημέρα) –Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε δραστηριότητα, όπως δηλώθηκε στην αίτηση δεν είναι δεσμευτικός – συμμετοχή όμως σε δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί

19 Επιλέξιμες Δραστηριότητες Διεθνικές δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας και μάθησης Η επιλέξιμη ελάχιστη διάρκεια των δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνει το ταξίδι. Ο δικαιούχος μπορεί να προσθέσει μία ημέρα για ταξίδι πριν και μετά από τη δραστηριότητα στο εξωτερικό - Αυτές οι επιπλέον ημέρες για το ταξίδι υπολογίζονται στο πλαίσιο της ατομικής υποστήριξης. Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι τα πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με το σχολείο. Οι δραστηριότητες πρέπει να λαμβάνουν χώρα στις χώρες του προγράμματος στις οποίες βρίσκονται τα σχολεία του σχεδίου.

20 Επιλέξιμες Δαπάνες Απαραίτητα αποδεικτικά για κάθε δραστηριότητα Management Costs Περιγραφή των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων στην τελική έκθεση. Τα αποτελέσματα που παράγονται, αναρτώνται στην πλατφόρμα "Erasmus+ Project Results Platform" και ανάλογα με τη φύση τους, διατίθενται για ελέγχους στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου.

21 Επιλέξιμες Δαπάνες Απαραίτητα αποδεικτικά για κάθε δραστηριότητα Transnational Project Meetings Δήλωση (Certificate of attendance) που υπογράφεται από τον οργανισμό υποδοχής και αναφέρει το όνομα του συμμετέχοντος, το σκοπό της συνάντησης, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της Σε περίπτωση ταξιδιού από ή και προς τόπο διαφορετικό από εκείνο στο οποίο βρίσκεται ο οργανισμός αποστολής και ο οργανισμός υποδοχής (αλλαγή του distance band), χρειάζονται ταξιδιωτικά εισιτήρια ή άλλα αποδεικτικά που προσδιορίζουν τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο άφιξης.

22 Επιλέξιμες Δαπάνες Απαραίτητα αποδεικτικά για κάθε δραστηριότητα Intellectual outputs Χρειάζεται ανάρτησή τους στην πλατφόρμα διάδοσης και/ή ανάλογα με τη φύση τους, διατίθενται για έλεγχο στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου ή στους εταιρικούς οργανισμούς του σχεδίου. Πίνακες κατανομής χρόνου (time sheets) ανά άτομο, που προσδιορίζουν το ονοματεπώνυμο του προσώπου, την κατηγορία του προσωπικού, τις ημερομηνίες και το συνολικό αριθμό των ημερών εργασίας του ατόμου για την παραγωγή των πνευματικών προϊόντων. Αποδεικτικό για τη φύση της σχέσης μεταξύ του προσωπικού και του δικαιούχου (όπως σύμβαση εργασίας, εθελοντική εργασία, κλπ), όπως καταγράφεται στα επίσημα αρχεία του δικαιούχου οργανισμού.

23 Επιλέξιμες Δαπάνες Απαραίτητα αποδεικτικά για κάθε δραστηριότητα Multiplier events Περιγραφή της πολλαπλασιαστικής Δράσης στην τελική έκθεση Λίστα συμμετεχόντων που υπογράφεται από τους συμμετέχοντες, όπου προσδιορίζεται ο τίτλος, η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της δραστηριότητας και για κάθε συμμετέχοντα, το όνομα, η ηλ. διεύθυνση, το όνομα και διεύθυνση του οργανισμού αποστολής και υπογραφή Λεπτομερής ημερήσια διάταξη (agenda) και τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ή διανέμονται κατά τη διάρκεια της πολλαπλασιαστικής Δράσης

24 Επιλέξιμες Δαπάνες Απαραίτητα αποδεικτικά για κάθε δραστηριότητα Transnational Training, Teaching and Learning activitiesΤαξιδιωτικά Δήλωση (Certificate of attendance) που υπογράφεται από τον οργανισμό υποδοχής και περιλαμβάνει το όνομα του συμμετέχοντα, τον τόπο διεξαγωγής και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της δραστηριότητας Σε περίπτωση ταξιδιού από τόπο διαφορετικό της κατοικίας του συμμετέχοντος ή και προς τόπο διαφορετικό από τον οργανισμός υποδοχής (αλλαγή distance band), χρειάζονται ταξιδιωτικά εισιτήρια ή άλλα αποδεικτικά που προσδιορίζουν τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο άφιξης.

25 Επιλέξιμες Δαπάνες Απαραίτητα αποδεικτικά για κάθε δραστηριότητα Transnational Training, Teaching and Learning activities Έξοδα Διαβίωσης Δήλωση (Certificate of attendance) που υπογράφεται από τον οργανισμό υποδοχής και περιλαμβάνει το όνομα του συμμετέχοντος, τον τόπο διεξαγωγής και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της δραστηριότητας

26 Επιλέξιμες Δαπάνες Απαραίτητα αποδεικτικά για κάθε δραστηριότητα Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες Η επιχορήγηση περιλαμβάνει έξοδα που έχουν άμεση σχέση με τους συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες και των συνοδών τους, μόνο στην περίπτωση συμμετοχής σε Transnational Training, Teaching and Learning activities Τιμολόγια και αποδείξεις για τις πραγματικές δαπάνες, όπου θα αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του οργανισμού που εκδίδει το τιμολόγιο, το ποσό και το νόμισμα, καθώς και η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

27 Επιλέξιμες Δαπάνες Απαραίτητα αποδεικτικά για κάθε δραστηριότητα Exceptional costs Υπεργολαβία: Υπεργολαβία: Τιμολόγια των πραγματικών δαπανών, όπου προσδιορίζεται το όνομα και η διεύθυνση του οργανισμού που εκδίδει το τιμολόγιο, το ποσό και το νόμισμα, ο σκοπός της υπεργολαβίας, καθώς και η ημερομηνία του τιμολογίου. Δαπάνες Απόσβεσης: Δαπάνες Απόσβεσης: (Ισχύει για την αγορά εξοπλισμού) Απόδειξη της αγοράς, ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, όπως καταγράφονται στις λογιστικές καταστάσεις του δικαιούχου, καθώς και το ποσοστό χρήσης του εξοπλισμού για τις ανάγκες του σχεδίου.

28 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία χρηματοδότησης Καταχώρηση των αποτελεσμάτων/τελικών προϊόντων από το συντονιστικό σχολείο στην "Erasmus+ Project Results Platform" http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/projects, αφού έχουν δοθεί οι απαραίτητες πληροφορίες από τους άλλους εταίρους στο συντονιστή.http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/projects Περιγραφή από το συντονιστικό σχολείο των πολλαπλασιαστικών δραστηριοτήτων, των πνευματικών προϊόντων, του leading organization και των συμμετεχόντων οργανισμών, της χώρα υποδοχής, καθώς και τον αριθμό των ντόπιων και ξένων συμμετεχόντων στο Mobility tool..

29 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία χρηματοδότησης Καταχώρηση της έκθεσης προόδου, της ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης και καταγραφή όλων των πληροφοριών σε σχέση με τις δραστηριότητες κινητικότητας από το δικαιούχο στο Mobility tool, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων με μηδενική επιχορήγηση. Η έκθεση προόδου συμπληρώνεται από τα κυπριακά σχολεία των οποίων τα σχέδια έχουν διάρκεια περισσότερη από 2 έτη και υποβάλλεται μέχρι τις 31/7/16

30 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία χρηματοδότησης Τελική Έκθεση: Συμπληρώνεται στο Mobility Tool από το συντονιστικό σχολείο με τη συνεισφορά κάθε εταίρου (επισυνάπτεται ξεχωριστό αρχείο Excel με τα έξοδα κάθε εταίρου). Αξιολογείται με βάση τα κριτήρια ποιότητας και με ανώτατο όριο τις 100 μονάδες. Σε περίπτωση που αξιολογηθεί κάτω από 50 μονάδες συνολικά, η Ε.Y. μπορεί να μειώσει το τελικό ποσό της επιχορήγησης βάσει της φτωχής, μερικής ή καθυστερημένης εφαρμογή του προγράμματος, ακόμη και αν όλες οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν ήταν επιλέξιμες και όντως πραγματοποιήθηκαν.

31 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία χρηματοδότησης Κριτήρια Ποιότητας Το σχέδιο υλοποιείται σύμφωνα με την αίτηση. Η ποιότητα των δραστηριοτήτων και η συνοχή τους με τους στόχους του σχεδίου. Η ποιότητα των προϊόντων και των αποτελεσμάτων Τα μαθησιακά αποτελέσματα και ο αντίκτυπός στους συμμετέχοντες. Το σχέδιο είναι καινοτόμο/συμπληρωματικό προς άλλες πρωτοβουλίες. Εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την ποιότητα, καθώς και μέτρων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

32 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία χρηματοδότησης Κριτήρια Ποιότητας Αντίκτυπός στους συμμετέχοντες. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης: η ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων που προβλέπονται για την υποστήριξη της κινητικότητας, όσον αφορά την προετοιμασία, την παρακολούθηση και την υποστήριξη στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της κινητικότητας τους, οι ρυθμίσεις ποιότητας για την αναγνώριση / επικύρωση της μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων

33 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία χρηματοδότησης Κριτήρια Ποιότητας Η ποιότητα και το εύρος των δραστηριοτήτων διάδοσης. Ο ευρύτερος αντίκτυπος του σχεδίου σε άτομα και οργανισμούς, πέραν των συμμετεχόντων.

34 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία χρηματοδότησης Σε κάθε ανακοίνωση ή δημοσίευση που σχετίζεται με το σχέδιο πρέπει να αναφέρεται ότι το σχέδιο έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ, να φέρει το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίσημο λογότυπο και τη γραφική ταυτότητα που σχετίζεται με το πρόγραμμα Erasmus+, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που διατίθενται στους πιο κάτω συνδέσμους: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_e n.htmhttp://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_e n.htm και http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pd f/use-emblem_en.pdf http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pd f/use-emblem_en.pdf Συμμετοχή σε δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης που διοργανώνονται από το ΙΔΕΠ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από πρόσωπα και φορείς εντεταλμένους από αυτούς.

35 Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση Μέρος ΙΙ: Οργανωτικά Θέματα της Σύμπραξης

36 Οργάνωση της σύμπραξης μετά την υπογραφή της συμφωνίας Όλα τα σχολεία της Σύμπραξης είναι: 1. υπεύθυνα για την υλοποίηση του Σχεδίου. 2. υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση Οργάνωση της ομάδας: Συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων και μαθητών Μελέτη της συμφωνίας και των παραρτημάτων της από την ομάδα του σχολείου (έτσι γνωρίζουμε τι θα μας ζητηθεί κατά τη διάρκεια και στο τέλος της σύμπραξης) Αρχική/Άμεση επικοινωνία με τους εταίρους (ιδιαίτερα για τα σχολεία που είναι συντονιστικά) Ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου, του συνδέσμου γονέων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινότητας και άλλων σχετικών φορέων

37 Οργάνωση της σύμπραξης μετά την υπογραφή της συμφωνίας Τακτικές συνεδρίες στο σχολείο με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της ομάδας για αλληλοενημέρωση. Τακτική και ουσιαστική επικοινωνία με τους εταίρους. Συμφωνία με τους εταίρους ως προς τα μέσα και τη συχνότητα επικοινωνίας. Το σχολείο πρέπει να λάβει γονική συγκατάθεση στην περίπτωση της κινητικότητας των ανήλικων μαθητών στη σχολική εκπαίδευση. Το σχολείο είναι υπεύθυνο για την ασφάλιση των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κινητικότητας. Σε περίπτωση δραστηριοτήτων κατάρτισης, διδασκαλίας και μάθησης ενθαρρύνεται η χρήση του Europass certificate για αναγνώριση και επικύρωση της μάθησης των συμμετεχόντων (επικοινωνία με το ΚΕ.ΠΑ.)

38 Οργάνωση της σύμπραξης μετά την υπογραφή της συμφωνίας Επιβεβαίωση ότι όλοι οι εταίροι έχουν σαφή ιδέα για τα διάφορα στάδια της σύμπραξης και λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους των άλλων εταίρων (αργίες, διακοπές, εξετάσεις κ. ά.). Καταγραφή εκδηλώσεων, επιτυχιών, προβλημάτων και αποτυχιών την ώρα που συμβαίνουν για σκοπούς μελλοντικής αξιολόγησης. Συνεχής έλεγχος του προϋπολογισμού και σωστή διαχείριση των χρονοδιαγραμμάτων. Λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων (π.χ. αντιμετώπιση συγκρούσεων). Συμφωνία με τους εταίρους για τον τρόπο και χρόνο της αξιολόγησης της σύμπραξης.

39 Οργάνωση της σύμπραξης μετά την υπογραφή της συμφωνίας Διοργάνωση διακρατικής συνάντησης στην Κύπρο (project meeting) Πρόγραμμα και πρόσκληση Agenda θεμάτων για συζήτηση και εργασία (ετοιμάζεται από κοινού πριν τη συνάντηση) Θέματα εργασίας (Προγραμματισμός, συντονισμός και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων της σύμπραξης, προετοιμασία τελικής έκθεσης, δημοσιοποίηση) Διαμονή των εταίρων Οι συναντήσεις για εργασία στο χώρο του σχολείου Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων Ευκαιρία για άνοιγμα προς την κοινότητα και δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων της σύμπραξης Δραστηριότητες περιήγησης (το πολιτιστικό μέρος της συνάντησης είναι σημαντικό)

40 Οργάνωση της σύμπραξης μετά την υπογραφή της συμφωνίας Προτρέπονται τα σχολεία όπως κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου κάνουν χρήση των εργαλείων του eTwinning. Τα σχολεία πρέπει να παρέχουν σε όλους ελεύθερη πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς πόρους (ή άλλα έγγραφα και μέσα που παράγονται από το σχέδιο) μέσω ανοικτών αδειών. Η ανοικτή άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα σχολεία θα παραμένουν κάτοχοι των δικαιωμάτων αναπαραγωγής και έχουν δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν όπως επιθυμούν.

41 Υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας Το Ίδρυμα-Δικαιούχος μπορεί να καταβάλει σε κάθε συμμετέχοντα σε δραστηριότητα κινητικότητας το ποσό που αναλογεί στην κινητικότητα (έξοδα ταξιδίου και διαβίωσης) ή να οργανώσει από μόνο του την κινητικότητα (αγορά ταξιδιωτικών εισιτηρίων, παροχή διαμονής και διατροφής στους συμμετέχοντες)

42 Υλοποίηση του Σχεδίου Χρήσιμοι οδηγοί για την υλοποίηση του Σχεδίου: Καλός και απαραίτητος οδηγός είναι η αίτηση που υπέβαλε το σχολείο Η συμφωνία με το ΙΔΕΠ με τα παραρτήματά της (π.χ. ANNEX III – Financial and Contractual Rules) Οδηγός Προγράμματος Erasmus+ ( 2015 Erasmus+ Programme Guide) (βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ http://www.erasmusplus.cy/ ) http://www.erasmusplus.cy/

43 Άλλα Θέματα Η επικοινωνία με το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης που αφορά στη συμφωνία θα πρέπει να γίνεται γραπτώς (σε ηλεκτρονική ή γραπτή μορφή) και να αναφέρεται ο κωδικός της συμφωνίας. Οι συντονιστές να παρακολουθούν την ιστοσελίδα και το Facebook του ΙΔΕΠ για ενημέρωση.

44 Άλλα Θέματα Το ΙΔΕΠ πρέπει να ενημερώνεται για οποιαδήποτε αλλαγή που ενδέχεται να επηρεάσει ή να καθυστερήσει την υλοποίηση του σχεδίου. Το ΙΔΕΠ πρέπει να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγή της νομικής, οικονομικής, τεχνικής, οργανωτικής κατάστασης του σχολείου και για οποιαδήποτε αλλαγή του διευθυντή και συντονιστή. Το ΙΔΕΠ πρέπει να ενημερώνεται για τυχόν αποχώρηση εταιρικού σχολείου.

45 Άλλα Θέματα Η άδεια απουσίας από το ΥΠΠ, για συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχεδίου, να ζητείται έγκαιρα συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επιστολή έγκρισης του προγράμματος που εστάλη στο ίδρυμα από το ΙΔΕΠ, πρόγραμμα ή πρόσκληση από το ίδρυμα υποδοχής). Τα σχολεία πρέπει να είναι σε θέση να δεχτούν είτε μαθητές είτε προσωπικό που εγκρίθηκε από χώρα εταίρο για συμμετοχή σε Μακρόχρονη κινητικότητα. Για δημοσιοποίηση των διακρατικών συναντήσεων που πραγματοποιούνται στην Κύπρο, ο συντονιστής προτρέπεται να επικοινωνεί με τα ΜΜΕ.

46 Άλλα Θέματα Προτρέπεται η χρήση του eTwinning για εξεύρεση εταίρων για συνεργασίες μεταξύ σχολείων Το «School Education Gateway» στα πλαίσια της πλατφόρμας eTwinning παρέχει: –Κατάλογο σεμιναρίων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ( για τη βασική Δράση 1 - KA1 ). –Δυνατότητα εξεύρεσης εταίρων για συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2 - ΚΑ2.

47 Εκδηλώσεις/Δραστηριότητες που προγραμματίζει το ΙΔΕΠ για το πρόγραμμα Erasmus+ Επισκέψεις στα ιδρύματα για παρακολούθηση/έλεγχο από λειτουργούς του ΙΔΕΠ Παγκύπριο Συνέδριο eTwinning, Οκτώβριος Παγκύπριο Συνέδριο για τη διάδοση αποτελεσμάτων του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, Νοέμβριος Θεματικό Συνέδριο, Δεκέμβριος Ημερίδες πληροφόρησης για το Πρόγραμμα Erasmus+, Δεκέμβριος Εκτυπώσεις εντύπων και αφισών για το Πρόγραμμα Erasmus+ Συνεχής αναβάθμιση και ενημέρωση της νέας ιστοσελίδας του ΙΔΕΠ (www.erasmusplus.cy )www.erasmusplus.cy

48 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ το νέο Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google