Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι πρέπει να ξέρεις για το Γενικό Λύκειο. Όσα ακολουθούν παρακάτω προκύπτουν από την επεξεργασία του νόμου 4186/ΦΕΚ 193/17-9-13 και τη συνέντευξη που.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι πρέπει να ξέρεις για το Γενικό Λύκειο. Όσα ακολουθούν παρακάτω προκύπτουν από την επεξεργασία του νόμου 4186/ΦΕΚ 193/17-9-13 και τη συνέντευξη που."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι πρέπει να ξέρεις για το Γενικό Λύκειο

2 Όσα ακολουθούν παρακάτω προκύπτουν από την επεξεργασία του νόμου 4186/ΦΕΚ 193/17-9-13 και τη συνέντευξη που έδωσε ο Διευθυντής του ΓΕΛ Ξυλοκάστρου

3 Α’ Λυκείου 35 ώρες μαθήματος συνολικά εβδομαδιαίως 2 ώρες μαθήματος εβδομαδιαίως με 1 μάθημα επιλογής ανάμεσα σε 4 33 ώρες μαθήματος εβδομαδιαίως με 9 μαθήματα κοινά για όλους

4 Τα κοινά μαθήματα Ελληνική Γ λώσσα (9 ώρες) -Αρχαία Ελληνική Γ λώσσα και Γ ραμματεία (5 ώρες) -Νέα Ελληνική Γ λώσσα (2 ώρες) -Λογοτεχνία (2 ώρες) Μαθηματικά (5 ώρες) -Άλγεβρα (3 ώρες) -Γεωμετρία (2 ώρες) Φυσικές επιστήμες (6 ώρες) -Φυσική (2 ώρες) -Χημεία (2 ώρες) -Βιολογία (2 ώρες)

5 Τα κοινά μαθήματα Πολιτική παιδεία (2 ώρες) -Οικονομία -Πολιτικοί Θ εσμοί και Αρχές Δ ικαίου ( 1 από τα 3 ) -Κοινωνιολογία Θρησκευτικά (2 ώρες) Ερευνητική εργασία / project (2 ώρες) Ξένη γλώσσα (2 ώρες) Φυσική αγωγή (2 ώρες) Ιστορία (2 ώρες)

6 Τα μαθήματα επιλογής Αρχές Π ληροφορικής Γεωλογία και Δ ιαχείριση Φ υσικών Π όρων Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Κ όσμος Καλλιτεχνική Π αιδεία

7 Β’ Λυκείου 35 ώρες συνολικά εβδομαδιαίως 30 ώρες μαθήματος γενικής παιδείας συνολικά εβδομαδιαίως 5 ώρες μαθήματος ομάδων προσανατολισμού εβδαμαδιαίως

8 Γενικής παιδείας 1 Ελληνική Γ λώσσα (6 ώρες) -Αρχαία Ελληνική Γ λώσσα και Γ ραμματεία (2 ώρες) -Νέα Ελληνική Γ λώσσα (2 ώρες) -Λογοτεχνία (2 ώρες) Μαθηματικά (5 ώρες) -Άλγεβρα (3 ώρες) -Γεωμετρία (2 ώρες) Φυσικές επιστήμες (6 ώρες) -Φυσική (2 ώρες) -Χημεία (2 ώρες) -Βιολογία (2 ώρες)

9 Γενικής παιδείας 2 Εισαγωγή στις Αρχές της Ε πιστήμης των Η/Υ (1 ώρα) Ιστορία (2 ώρες) Φιλοσοφία (2 ώρες) Πολιτική Π αιδεία (2 ώρες) Θρησκευτικά (2 ώρες) Ερευνητική Ε ργασία/ project (1 ώρα) Ξένη Γ λώσσα (2 ώρες) Φυσική Α γωγή ( 1 ώρα)

10 Ομάδες Π ροσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών -Αρχαία Ελληνική Γ λώσσα και Γ ραμματεία (3 ώρες) -Βασικές Α ρχές Κ οινωνικών Ε πιστημών ( Κ οινωνιολογία, Ο ικονομική Ε πιστήμη) (2 ώρες) Θετικών σπουδών -Φυσική (3 ώρες) -Μαθηματικά (2 ώρες)

11 Γ’ Λυκείου 34 ώρες συνολικά εβδομαδιαίως 14 ώρες μαθήματος συνολικά εβδομαδιαίως γενικής παιδείας 20 ώρες μαθήματος συνολικά εβδομαδιαίως ομάδων προσανατολισμού

12 Γενικής παιδείας Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία -Νέα Ελληνική Γ λώσσα (4 ώρες) -Λογοτεχνία (2 ώρες) Εισαγωγή στις Αρχές τις Επιστήμης των Η/Υ (2 ώρες) Ιστορία (2 ώρες) Θρησκευτικά (1 ώρα) Ξένη Γλώσσα (2 ώρες) Φυσική Αγωγή (1 ώρα)

13 Ομάδες Π ροσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών -Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (10 ώρες) -Λατινικά (4 ώρες) -Ιστορία (6 ώρες) Ομάδα θετικών -Φυσική (6 ώρες) -Μαθηματικά (8 ώρες)/ Βιολογία (8 ώρες) για τις Επιστήμες Υγείας -Χημεία (6 ώρες)

14 Ομάδες προσανατολισμού Ομάδες των Οικονομικών – Πολιτικών – Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σ πουδών -Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (8 ώρες) -Αρχές Οικονομικής Επιστήμης (6 ώρες) ενώ όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά τμήματα : Αρχές Φυσικών Επιστημών (6 ώρες) - Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ( 6 ώρες) ενώ όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά τμήματα : Ιστορία (6 ώρες)

15 Στο τέλος της Α’ & Β’ Λυκείου Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του σχολείου που ορίζονται ως εξής α) κατά ποσοστό 50% με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων. Β) κατά ποσοστό 50% από τον διδάσκοντα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

16 Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του (10) β) Μ.Ο προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων : Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών τουλάχιστον (10) και μαθήματα προσανατολισμού για την Β’ Λυκείου τουλάχιστον (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα

17 Όταν ο μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α’ και β’ επαναλαμβάνει τη φοίτηση ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β’ κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση, σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει την φοίτηση κατά τα οριζόμενα και άνω.

18 Στο τέλος της Γ’ Λυκείου Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα μαθήματα:  Νέας Ελληνικής Γλώσσας  Λογοτεχνίας  Ε ισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ  Θρησκευτικών  Ιστορίας  Ξένης Γλώσσας  και 3 από τα μαθήματα της επιλεχθείσας ομάδας προσανατολισμού

19 Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του σχολείου που ορίζονται ως εξής α) κατά ποσοστό 50% με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων. Β) κατά ποσοστό 50% από τον διδάσκοντα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με διακριτά διδακτέα αντικείμενα κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία 60% Ελληνικής Γλώσσας και 40 % Λογοτεχνία.

20 Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του (10) β) Μ.Ο προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων : Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και καθενός από τα μαθήματα της επιλεγείσας Ομάδας Προσανατολισμού τουλάχιστον (10) και μαθήματα προσανατολισμού για την Β’ Λυκείου τουλάχιστον (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα

21 Οι μαθητές της Γ’ Τάξης με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Έκαστος μαθητής επιλέγει μια Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμ εί την εισαγωγή του.

22 Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 1 Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2 Αρχαία Ελληνική & Γραμματεία Μαθηματικά Βιολογία Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 3 Ιστορία Φυσική Αρχές Οικονομικής Επιστήμης Ιστορία 4 Λατινικά Χημεία Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών Αρχές Φυσικών Επιστημών

23 Για τον Βαθμό Προαγωγής Απόλυσης Για τ ο Β αθμό Π ροαγωγή ς Απόλυσης της Α΄, Β΄, Γ΄ προσμετρώνται ο ι «προαγωγικ οί » βαθμ οί της Α΄ λυκείου που πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β΄ με συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» βαθμός της Γ΄ τάξης που πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,9. Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α.. Το εν λόγω πηλίκο (και μέχρι του τρίτου δεκαδικού) λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

24 Ειδικά Μαθήματα Για την άσκηση των υποψηφίων προκειμένου να εισα χθούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται και εξέταση σε «ειδικά μαθήματα» δύνανται να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης Δ.Ε. και σε ώρες εκτός πρωινής λειτουργίας των σχολείων «Τμήματα ενίσχυσης» στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, στα ισπανικά και στα ιταλικά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των «Τμημάτων ενίσχυσης», καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση εφαρμογής.

25 Κάποιες χρήσιμες πληροφορίες Απουσίες στο Λύκειο: Επιτρέπονται 64 δικαιολογημένες και 50 αδικαιολόγητες, σύνολο 114. Οι γονείς δικαιολογούν μέχρι 10 μέρες, όχι παραπάνω από δύο συνεχόμενες μέρες. Το δικαιολογητικό παραδίδεται από τον κηδεμόνα στο σχολείο το πολύ 10 μέρες μετά την απουσία. Απαγορεύονται οι αδικαιολόγητες μεμονωμένες απουσίες. Μετεγγραφές: Από ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ και αντίστροφα μέχρι 15 Οκτωβρίου Κάπνισμα και κινητά: Και τα δύο απαγορεύονται στο χώρο του σχολείου

26 Κάποιες παρατηρήσεις  Παρατηρείται ότι σύμφωνα με το νέο νόμο οι πανελλήνιες εξετάσεις δίνονται μετά την απόλυση των μαθητών της Γ’ τάξης  Οι μαθητές στην Γ’ τάξη επιλέγουν μια ομάδα προσανατολισμού και ένα επιστημονικό πεδίο  Τα μαθήματα βαρύτητας είναι μόνον ένα.

27 Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Παπασταμόπουλο, Διευθυντή του ΓΕΛ Ξυλοκάστρου, για την ενημέρωση που μας έκανε

28 Τη συνέντευξη πήραν οι μαθήτριες Έρικα Χαλαστάνη, Γ3 Σάννυ Φλέσσα, Γ3 Νικολέτα Τσαχτίδη, Γ3 Την παρουσίαση επιμελήθηκε η μαθήτρια Νικολέτα Τσαχτίδη, Γ3 Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σοφία Γ. Σμυρνή, 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου Σχολικό έτος 2013-14


Κατέβασμα ppt "Τι πρέπει να ξέρεις για το Γενικό Λύκειο. Όσα ακολουθούν παρακάτω προκύπτουν από την επεξεργασία του νόμου 4186/ΦΕΚ 193/17-9-13 και τη συνέντευξη που."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google