Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου  Ωρολόγια π ρογράμματα ανά τάξη  Τρό π ος π ροαγωγής και α π όλυσης  Παρουσιάζονται κατά σειρά :  Α ’ Λυκείου  Β ’

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου  Ωρολόγια π ρογράμματα ανά τάξη  Τρό π ος π ροαγωγής και α π όλυσης  Παρουσιάζονται κατά σειρά :  Α ’ Λυκείου  Β ’"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου  Ωρολόγια π ρογράμματα ανά τάξη  Τρό π ος π ροαγωγής και α π όλυσης  Παρουσιάζονται κατά σειρά :  Α ’ Λυκείου  Β ’ Λυκείου  Γ ’ Λυκείου  Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκ π αίδευση  Ωρολόγια π ρογράμματα ανά τάξη  Τρό π ος π ροαγωγής και α π όλυσης  Παρουσιάζονται κατά σειρά :  Α ’ Λυκείου  Β ’ Λυκείου  Γ ’ Λυκείου  Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκ π αίδευση 1

2 Α΄ Λυκείου  Μαθήματα γενικής π αιδείας + ένα μάθημα ε π ιλογής  Σύνολο ωρών = 35  33 ώρες κοινά μαθήματα γενικής π αιδείας και  2 ώρες ένα μάθημα ε π ιλογής  Μαθήματα γενικής π αιδείας + ένα μάθημα ε π ιλογής  Σύνολο ωρών = 35  33 ώρες κοινά μαθήματα γενικής π αιδείας και  2 ώρες ένα μάθημα ε π ιλογής 2

3 Α΄ Λυκείου: Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος – Μαθήματα γενικής παιδείας. Διακριτά διδακτέα αντικείμενα -κλάδοιΏρες 1 Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 9 Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 2 2 ΜαθηματικάΆλγεβρα 3 5 Γεωμετρία 2 3 Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2 6 Χημεία 2 Βιολογία 2 4 Ιστορία 2 5 Πολιτική Παιδεία Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία 3 6 Θρησκευτικά 2 7Ερευνητική Εργασία (Συνθετική Εργασία project) 2 8 Ξένη Γλώσσα 2 9 Φυσική Αγωγή 10 Α΄ Λυκείου: Μαθήματα Επιλογής ( επιλέγεται ένα από τα παρακάτω) α Εφαρμογές Πληροφορικής2 β Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων2 γ Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός2 δ Καλλιτεχνική Παιδεία2

4 Ετήσιες π ροαγωγικές Εξετάσεις  Θέματα ετησίων π ροαγωγικών εξετάσεων α π ό τους διδάσκοντες.  Δεν εξετάζονται γρα π τώς : Ερευνητική εργασία και Φυσική Αγωγή.  Θέματα ετησίων π ροαγωγικών εξετάσεων α π ό τους διδάσκοντες.  Δεν εξετάζονται γρα π τώς : Ερευνητική εργασία και Φυσική Αγωγή. 4

5 Β΄ Λυκείου Ο μαθητής π αρακολουθεί  Μαθήματα γενικής π αιδείας, και  Μαθήματα της ομάδας π ροσανατολισμού ( αφού ε π ιλέξει Ομάδα Προσανατολισμού ).  Ομάδες π ροσανατολισμού :  θεωρητικών σ π ουδών,  Θετικών σ π ουδών. Ο μαθητής π αρακολουθεί  Μαθήματα γενικής π αιδείας, και  Μαθήματα της ομάδας π ροσανατολισμού ( αφού ε π ιλέξει Ομάδα Προσανατολισμού ).  Ομάδες π ροσανατολισμού :  θεωρητικών σ π ουδών,  Θετικών σ π ουδών.

6 Β΄ Λυκείου  Έντεκα μαθήματα γενικής (30 ώρες την εβδομάδα )  Δύο μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ( κατεύθυνσης ), (5 ώρες την εβδομάδα )  Σύνολο ωρών = 35  Έντεκα μαθήματα γενικής (30 ώρες την εβδομάδα )  Δύο μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ( κατεύθυνσης ), (5 ώρες την εβδομάδα )  Σύνολο ωρών = 35

7 Τάξη Β ΄ Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος – Μαθήματα γενικής παιδείας. Διακριτά διδακτέα αντικείμενα -κλάδοι Ώρες 1 Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2 6 Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 2 2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3 5 Γεωμετρία 2 3 Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2 6 Χημεία 2 Βιολογία 2 4 Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 5 Ιστορία 2 6 Φιλοσοφία 2 7 Πολιτική Παιδεία Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία 2 8 Θρησκευτικά 2 9 Ερευνητική Εργασία (Συνθετική Εργασία project) 1 10 Ξένη Γλώσσα 2 11 Φυσική Αγωγή1

8 Τάξη Β΄- Ομάδες προσανατολισμού Α. Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού Θεωρητικών Σπουδών Μάθημα ώρες α Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία3 β Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 2 Β. Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών α Φυσική3 β Μαθηματικά2

9 Ετήσιες π ροαγωγικές Εξετάσεις  Θέματα ετησίων π ροαγωγικών εξετάσεων  α π ό τον διδάσκοντες.  Δεν εξετάζονται γρα π τώς : Ερευνητική εργασία και Φυσική Αγωγή.  Θέματα ετησίων π ροαγωγικών εξετάσεων  α π ό τον διδάσκοντες.  Δεν εξετάζονται γρα π τώς : Ερευνητική εργασία και Φυσική Αγωγή.

10 Τρό π ος π ροαγωγής α π ό την Β΄ Λυκείου …. συνέχεια..  Ειδική Ρύθμιση : Όταν μαθητής έχει ε π ιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει ε π ιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων « Ελληνική γλώσσα » ή « Μαθηματικά » και ταυτόχρονα έχει ε π ιτύχει Μ. Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και π έντε δέκατα (12,5), ο ο π οίος π ροκύ π τει α π ό την π ροφορική και γρα π τή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων « Ελληνική γλώσσα », « Μαθηματικά » και « Φυσικές ε π ιστήμες », ο μαθητής δεν π αρα π έμ π εται στους ανωτέρω κλάδους και π ροάγεται ή π αρα π έμ π εται ή ε π αναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.  Η ε π ανεξέταση γίνεται τον Σε π τέμβριο με τον ίδιο τρό π ο, ό π ως και τον Ιούνιο και για την π ροαγωγή ή α π όρριψης ισχύουν οι ίδιες π ροϋ π οθέσεις με αυτές του Ιουνίου.  Ειδική Ρύθμιση : Όταν μαθητής έχει ε π ιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει ε π ιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων « Ελληνική γλώσσα » ή « Μαθηματικά » και ταυτόχρονα έχει ε π ιτύχει Μ. Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και π έντε δέκατα (12,5), ο ο π οίος π ροκύ π τει α π ό την π ροφορική και γρα π τή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων « Ελληνική γλώσσα », « Μαθηματικά » και « Φυσικές ε π ιστήμες », ο μαθητής δεν π αρα π έμ π εται στους ανωτέρω κλάδους και π ροάγεται ή π αρα π έμ π εται ή ε π αναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.  Η ε π ανεξέταση γίνεται τον Σε π τέμβριο με τον ίδιο τρό π ο, ό π ως και τον Ιούνιο και για την π ροαγωγή ή α π όρριψης ισχύουν οι ίδιες π ροϋ π οθέσεις με αυτές του Ιουνίου. 10

11 Γ΄ Λυκείου  Μαθήματα γενικής π αιδείας, και  Μαθήματα της ομάδας π ροσανατολισμού.  Ομάδες π ροσανατολισμού :  Ανθρω π ιστικών σ π ουδών,  Θετικών σ π ουδών.  Οικονομίας και π ληροφορικής.  Μαθήματα γενικής π αιδείας, και  Μαθήματα της ομάδας π ροσανατολισμού.  Ομάδες π ροσανατολισμού :  Ανθρω π ιστικών σ π ουδών,  Θετικών σ π ουδών.  Οικονομίας και π ληροφορικής.

12 Γ ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας (15 ώρες την εβδομάδα) Ελληνική Γλώσσα(3 ώρες) -Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες) -Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρες) Μαθηματικά και Στοιχεία στατιστικής (2 ώρες) Βιολογία (2 ώρες)Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών (1 ώρα) Ιστορία (2 ώρες)Ξένη γλώσσα (2 ώρες) Θρησκευτικά (1 ώρα)Φυσική αγωγή (2 ώρες)

13 Γ ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (5 ώρες) Μαθηματικά (5 ώρες) Ιστορία (3 ώρες)Φυσική (3 ώρες) ΑΟΘ – Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (3 ώρες) Λατινικά (3 ώρες)Χημεία (3 ώρες)Ιστορία (3 ώρες) Κοινωνιολογία (2 ώρες)Βιολογία (2 ώρες)Α.Ε.Π.Π. (2 ώρες) Λογοτεχνία (2 ώρες)Α.Ε.Π.Π. (2 ώρες)Κοινωνιολογία (2 ώρες)

14 Γ΄ Λυκείου

15

16 Ετήσιες π ροαγωγικές Εξετάσεις  Θέματα ετησίων προαγωγικών εξετάσεων  από τον διδάσκοντες.  Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60% Ελληνικής Γλώσσας και 40% Λογοτεχνίας.  Θέματα ετησίων προαγωγικών εξετάσεων  από τον διδάσκοντες.  Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60% Ελληνικής Γλώσσας και 40% Λογοτεχνίας.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α ) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β ) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 3 ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α ) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9) β ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4) 4 ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης α ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β ) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

37 2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών α ) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β ) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 3o E πιστημονικό Πεδίο Υγείας και Ζωής α ) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β ) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 4 ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Εκπαίδευσης α ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β ) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

38 3 ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α ) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9) β ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4) 4o E πιστημονικό Πεδίο Επιστημών Εκπαίδευσης α ) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β ) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 5 ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής α ) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β ) ΑΟΘ με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)


Κατέβασμα ppt "Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου  Ωρολόγια π ρογράμματα ανά τάξη  Τρό π ος π ροαγωγής και α π όλυσης  Παρουσιάζονται κατά σειρά :  Α ’ Λυκείου  Β ’"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google