Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμέλεια: Ιωάννης Λάζος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμέλεια: Ιωάννης Λάζος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμέλεια: Ιωάννης Λάζος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2012

2  ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΟΔ)  OΡΙΣΜΟΣ Ένα σύστημα διαχείρισης όπου πραγματοποιείται ελεγχόμενη χρήση εισροών για την επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά με προσαρμοστικότητα για ταυτόχρονη ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς

4 ΜΕ ΤΟ ΣΟΔ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ  Οργάνωση της αγροτικής εκμετάλλευσης  Προγραμματισμός παραγωγής  Εφαρμογή κανόνων ΟΓΠ  Ορθολογική χρήση πόρων  Συνεχής έλεγχος παραγωγών  Ιχνηλασιμότητα και εργαστηριακός έλεγχος προϊόντος  Εκπαίδευση παραγωγών  Μείωση κόστους παραγωγής  Προστασία του παραγωγού, καταναλωτή, περιβάλλοντος

5 ΑΛΛΑ Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ: ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ: Να συμμορφώνεται προς την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία ΠΡΕΠΕΙ: ΠΡΕΠΕΙ: Να εφαρμόζει τουλάχιστον τις αρχές της ορθής γεωργικής πρακτικής ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ: ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ: Να επιλέγει σημεία –στόχους για συνεχή βελτίωση

6 AGRO 2.2 Εφαρμόζεται το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2. Το πρότυπο AGRO 2.2 έχει εξειδικευμένα προτύπων για τις ακόλουθες καλλιέργειες: AGRO 2-2/1:  AGRO 2-2/1: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια της ροδακινιάς AGRO 2-2/2:  AGRO 2-2/2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια βαμβακιού AGRO 2-2/3:  AGRO 2-2/3: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια ελιάς H Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών στην Ελλάδα

7 Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  Εφαρμόζονται οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Good Agricultural Practice) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GLOBALGAP (EUREPGAP)  Η κάθε γεωργική εκμετάλλευση που επιθυμεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με κάποιο από τα παραπάνω πρότυπα (AGRO 2 & GLOBALGAP) πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα σύστημα ποιότητας το οποίο να ακολουθεί και να συμμορφώνεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου

8 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (2000-2010) AGROCERT 2011 2000 2004 2006 2007 2008 2009 2010

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ AGROCERT 2011

10 ΤΟ ΣΟΔ ΚΑΤΑ AGRO (ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)  Σε συλλογική ή ατομική βάση  Σύστημα οργάνωσης και διοίκησης σύμφωνα με τις αρχές της ολικής ποιότητας και περιλαμβάνει: Γεωτεχνική υποστήριξη Φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις Ιχνηλασιμότητα Συνεχή βελτίωση εκμετάλλευσης Εστίαση στον πελάτη-καταναλωτη Ελαχιστοποίηση εισροών-οικονομία πόρων

11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  AGRO 2-1 Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή Μέρος 1: Προδιαγραφή  AGRO 2-2 Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή Μέρος 2: Aπαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή

12 ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2.1  Η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μπορεί να γίνεται σε ατομικό επίπεδο από μεμονωμένους παραγωγούς, είναι όμως προτιμότερο να πραγματοποιείται με τη σύμπραξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τη μορφή κοινοπραξίας  Το πρότυπο AGRO 2.1 περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις που μπορούν να επιθεωρηθούν, με σκοπό των πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Έχει εφαρμογή σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από το είδος των γεωργικών προϊόντων που παράγει

13 ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2.1 (ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ)  ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ  Η γεωργική εκμετάλλευση θέτει τεκμηριωμένους σκοπούς και επιμέρους στόχους οι οποίοι θα πρέπει να είναι :  Pεαλιστικοί και μετρήσιμοι  Nα ακολουθούν χρονοδιάγραμμα  Nα είναι σωστά ιεραρχημένοι με βάση τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί  Nα αναφέρονται τρόποι, μέθοδοι και μέσα επίτευξης τους  Nα αφορούν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της γ.ε

14 ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2.1 (ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ)  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να εκπαιδεύει προγραμματισμένα και σε ετήσια βάση τους παραγωγούς σύμφωνα με:  τις αδυναμίες και τις ανάγκες που έχουν εντοπιστεί  τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και την αγορά  την ένταξη ή όχι στο σύστημα νέων μελών και απαιτείται τήρηση αρχείων που να τεκμηριώνουν την κατάρτιση και την παρουσία των παραγωγών σε αυτές

15 ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2.2 Το πρότυπο AGRO 2-2 περιλαμβάνει τις νομικές και τεχνικές απαιτήσεις του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Σκοπός του είναι να συμπεριλάβει σε ένα κείμενο την ορθή θέση, σύμφωνα με την τρέχουσα επιστημονική γνώση, ως προς το σύνολο των δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, ώστε αφενός μεν να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, αφετέρου δε να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος

16 ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2.2 1. Υποχρεούται να εφαρμόζει τις νομικές απαιτήσεις 2. Πρέπει να συμμορφώνεται με τις κύριες απαιτήσεις του Συστήματος και τις πολύ σοβαρές τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να μην έχουν τη μορφή νομικής υποχρέωσης αλλά συνθέτουν την συνήθως λεγόμενη “Ορθή Γεωργική Πρακτική” 3. Συνιστάται να εφαρμόζει κατ’ επιλογή της μέτρα, τα οποία κρίνει πρόσφορα για την υλοποίηση της συνεχούς βελτίωσης που αποτελεί την πιο καίρια απαίτηση του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

17 Η εφαρμογή ενός Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2, προϋποθέτει: την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων με άμεσα φιλοπεριβαλλοντικά αποτελέσματα

18 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ AGRO 2.2 Πολλαπλασιαστικό υλικό Γενικές καλλιεργητικές φροντίδες Διαχείριση εδάφους Παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων Θρέψη φυτών Άρδευση Φυτοπροστασία Συγκομιδή και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί Περιβάλλον - Βιοποικιλότητα Υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση εργαζομένων

19 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (AGROCERT)  Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (Επιβλέπουσα αρχή) έχει σαν ρόλο την επίβλεψη του συστήματος ελέγχου με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του έχουν εκχωρηθεί από το ΥΠ.Α.Α.Τ. και την Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας  Υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την έγκριση ή ανάκληση της έγκρισης των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων

20 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΩΝΤΩΝ(AGROCERT)  Διενεργεί ελέγχους:  Χορηγεί ειδική άδεια

21 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Η εφαρμογή των Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αποτελεί πλέον ένα βασικό εργαλείο για το σύγχρονο παραγωγό  Ο παραγωγός μπορεί να ελέγξει αναλυτικά από τον τρόπο ανάπτυξης των καλλιεργειών του, τον όγκο της παραγωγής έως την ενέργεια που χρησιμοποίησε και τα εργατικά που χρειάστηκε. Είναι ικανός να ελέγξει τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια της γης, για την επεξεργασία του καρπού, για την εξάλειψη διαφόρων ασθενειών που απειλούν την καλλιέργεια του και την παραγωγή του προϊόντος

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης εξασφαλίζουν την παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων τα οποία αποκτούν ταυτότητα, διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα μη-πιστοποιημένα προϊόντα και γίνονται πιο ανταγωνιστικά στην αγορά  Η γεωργική εκμετάλλευσή αποκτά «κύρος» στην αγορά και έτσι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή αυξάνεται  Η παραγωγή αυξάνεται παρόλο που το κόστος παραμένει χαμηλό λόγω μείωσης των αναγκών των εισροών (νερό, λιπάσματα κλπ). Λόγω της βελτιωμένης ποιότητας των προϊόντων που παράγονται από την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

23 ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΛΑΘΗ  Το προσωπικό νομίζει ότι οι διαδικασίες δεν είναι για αυτούς και συνεχίζουν με τον δικό τους τρόπο  Το σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο και εφαρμοσμένο  Στο σύστημα δεν περιγράφεται τι πραγματικά γίνεται αλλά τι θα έπρεπε να γίνεται  Οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και δεν γίνονται κατανοητές  Το σύστημα είναι υπερ-τεκμηριωμένο και δύσκολο στην εφαρμογή του  Ανεπαρκείς οι εσωτερικές επιθεωρήσεις

24

25  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Επιμέλεια: Ιωάννης Λάζος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google