Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτική της Πληροφορικής ΗΥ302 Εργασία :Παρουσίαση σχολικού βιβλίου Γ’ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτική της Πληροφορικής ΗΥ302 Εργασία :Παρουσίαση σχολικού βιβλίου Γ’ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτική της Πληροφορικής ΗΥ302 Εργασία :Παρουσίαση σχολικού βιβλίου Γ’ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον» Εκπονητές:Τζιάκη Αθηνά Καρδίτση Κυριακή Ζησοπούλου Αναστασία Καρδίτση Κυριακή Ζησοπούλου Αναστασία

2 Κεφάλαιο 1’Καθορισμός και Κατανόηση του Προβλήματος’ 1.1 Εισαγωγή 1.2 Τι είναι πρόβλημα 1.3 Είδη προβλημάτων 1.4 Παραδείγματα 1.5 Σύνοψη κεφαλαίου

3 Κεφάλαιο 2’Δομή του Προβλήματος’ 2.1 Εισαγωγή 2.2 Ανάλυση και σύνθεση 2.3 Φραστική και Σχηματική Παρουσίαση της ανάλυσης 2.4 Παραδείγματα 2.5 Σύνοψη κεφαλαίου

4 Κεφάλαιο 3’Καθορισμός του Προβλήματος’ 3.1 Εισαγωγή 3.2 Προσδιορισμός δεδομένων 3.3 Προσδιορισμός ζητουμένων 3.4 Σαφήνεια στη διατύπωση του προβλήματος 3.5 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 3.6 Παραδείγματα 3.7 Σύνοψη κεφαλαίου

5 Κεφάλαιο 4’Αλόριθμοι-Βασικές έννοιες' 4.1 Εισαγωγή 4.2 Αλγοριθμική Προσέγγιση στη λύση προβλημάτων 4.3 Πληρότητα Αλγορίθμου 4.4 Παρουσίαση Αλγορίθμου 4.4.1 Ελεύθερο κείμενο 4.4.2 Φυσική γλώσσα 4.4.3 Διάγραμμα ροής

6 4.4.4 Ψευδοκώδικας 4.4.5 Σύγκριση των τρόπων παράστασης αλγορίθμων 4.5 Σταθερές-Μεταβλητές 4.6 Πράξεις 4.7 Σχόλια 4.8 Εντολή Απόδοσης Τιμής 4.9 Παρακολούθηση τιμών μεταβλητών 4.10 Σύνοψη κεφαλαίου

7 Κεφάλαιο 5’Ανάπτυξη Αλγορίθμων’ 5.1 Εισαγωγή 5.2 Βασικές αλγοριθμικές δομές 5.3 Διαδοχή 5.4 Επιλογή 5.4.1 Απλή Επιλογή 5.4.2 Περιορισμένη Επιλογή 5.4.3 Πολλαπλή Επιλογή 5.4.4 Εμφωλευμένη Επιλογή 5.4.5 Τυπική εκτέλεση Εντολής Επιλογής

8 5.5 Επαναληπτικές δομές 5.5.1 Πρώτη μορφή επαναληπτικής δομής (όσο-κάνε) 5.5.2 Δεύτερη μορφή εντολής επανάληψης (επανέλαβε-μέχρι) (επανέλαβε-μέχρι) 5.5.3 Τρίτη μορφή επαναληπτικής δομής (για-μέχρι-κάνε) (για-μέχρι-κάνε) 5.5.4 Εμφωλευμένη Επανάληψη

9 5.6 Εμφωλευμένες δομές 5.7 Λογικές Συνθήκες 5.8 Διαδικασίες και συναρτήσεις 5.8.1 Διαδικασίες 5.8.2 Συναρτήσεις 5.9 Πίνακες 5.9.1 Αναζήτηση στοιχείων πίνακα 5.9.1.1 Σειριακή αναζήτηση 5.9.1.2 Δυαδική αναζήτηση

10 5.9.2 Ταξινόμηση 5.9.2.1 Ταξινόμηση με επιλογή 5.9.2.2 Ταξινόμηση φυσαλίδας 5.9.2.3 Ταξινόμηση με εισαγωγή 5.9.2.4 Ταξινόμηση του Shell 5.9.2.5 Γρήγορη ταξινόμηση 5.9.2.6 Σύγκριση των τεχνικών ταξινόμησης πίνακα

11 5.10 Δομές Δεδομένων 5.10.1 Η εγγραφή 5.10.2 Πίνακες εγγραφών 5.10.3 Χρησιμότητα δυναμικών δομών δεδομένων 5.10.4 Κεντρική μνήμη και αποθήκευση μεταβλητών 5.10.5 Δείκτες 5.10.6 Δείκτες σε εγγραφές

12 5.10.7 Λίστες 5.10.8 Στοίβες 5.10.8 Στοίβες 5.10.9 Ουρές 5.10.9 Ουρές 5.10.10 Δέντρα 5.10.10 Δέντρα 5.11 Αναδρομή 5.12 Σύνοψη κεφαλαίου

13 Κεφάλαιο 6’Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Αλγορίθμων’ 6.1 Εισαγωγή-Το πρόβλημα 6.2 Κλασσική Ανάπτυξη Αλγορίθμων 6.3 Δομημένη Ανάπτυξη Αλγορίθμων 6.3.1 Τμηματοποίηση 6.3.2 Προγραμματισμός χωρίς goto 6.3.3 Ιεραρχική Σχεδίαση 6.4 Παράδειγμα 6.5 Σύνοψη κεφαλαίου

14 Κεφάλαιο 7’Έλεγχος και Ανάλυση Αλγορίθμων’ 7.1 Εισαγωγή 7.2 Έλεγχος αλγορίθμου 7.2.1 Εξαγωγή Δεδομένων Ελέγχου 7.2.2 Εξέταση οριακών περιπτώσεων 7.2.3 Τερματισμός επαναληπτικών δομών 7.3 Ανάλυση αλγορίθμων 7.3.1 Μέγεθος προβλήματος 7.3.2 Πολυπλοκότητα αλγορίθμου

15 Κεφάλαιο 7(συνέχεια) 7.3.3 Παραδείγματα 7.3.4 Προβλήματα δύσκολου χειρισμού και ευρετικοί αλγόριθμοι 7.4 Σύνοψη κεφαλαίου.

16 Κεφάλαιο 8’Είδη,Τεχνικές και ΠεριβάλλονταΠρογραμματισμού’ 8.1 Εισαγωγή 8.2 Βασικές έννοιες προγραμματισμού υπολογιστών 8.2.1 Αλγόριθμος και δεδομένα 8.2.2 Ανάπτυξη προγράμματος 8.3 Εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού 8.3.1 Γλώσσες πρώτης γενιάς 8.3.2 Γλώσσες δεύτερης γενιάς

17 8.3.3 Γλώσσες τρίτης γενιάς 8.3.4 Γλώσσες τέταρτης γενιάς 8.4 Είδη προγραμματισμού 8.4.1 Διαδικασιακός ή προστακτικός προγραμματισμός. 8.4.2 Παράλληλος προγραμματισμός 8.4.3 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός 8.4.4 Συναρτησιακός και λογικός προγραμματισμός

18 8.5 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα 8.5.1 Διορθωτές-Μεταγλωτιστές-Συνδέτες- Φορτωτές 8.5.2 Διερμηνείς 8.5.3 Βοηθητικά εργαλεία 8.5.4 Ολοκληρωμένα προγραμματιστικά περιβάλλοντα 8.5.5 Γραφικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα 8.5.6 Γεννήτριες προγραμμάτων

19 8.6 Τεχνικές προγραμματισμού 8.6.1 Συγγραφή-Μεταγλώττιση 8.6.2 Συγγραφή-Διερμηνεία 8.6.3 Ανάπτυξη εφαρμογής σε γραφικό περιβάλλον 8.7 Σύνοψη κεφαλαίου

20 Κεφάλαιο 9’Στοιχεία Δομημένου Προγραμματισμού’ 9.1 Εισαγωγή 9.2 Τα χαρακτηριστικά του δομημένου προγραμματισμού 9.3 Τα συστατικά ενός δομημένου προγράμματος 9.4 Τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού 9.5 Γενικά χαρακτηριστικά μιας γλώσσας δομημένου προγραμματισμού

21 9.6 Δεδομένα και τύποι 9.6.1 Σταθερές και μεταβλητές 9.6.2 Βασικοί τύποι δεδoμένων 9.6.3 Σύνθετοι τύποι δεδομένων 9.7 Βασικά στοιχεία προγραμματιστικής υλοποίησης αλγορίθμων υλοποίησης αλγορίθμων 9.7.1 Πράξεις και παραστάσεις 9.7.2 Εντολή εκχώρησης 9.7.3 Είσοδος –έξοδος δεδομένων και αποτελεσμάτων

22 9.7.4 Βασικές προγραμματιστικές δομές 9.8 Υποπρογράμματα 9.8.1 Είδη προγραμμάτων 9.8.2 Εμβέλεια αναγνωριστικών 9.8.3 Μεταβίβαση ορισμάτων σε παραμέτρους παραμέτρους 9.8.4 Υποπρογράμματα γενικής χρήσης 9.8.5 Αναδρομικά υποπρογράμματα 9.9 Αρχεία 9.10 Σύνοψη κεφαλαίου

23 Κεφάλαιο 10’Στοιχεία Σύγχρονων Προγραμματιστικών Περιβαλλόντων’ 10.1 Εισαγωγή 10.2 Γενικές αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού προγραμματισμού 10.2.1 Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά 10.2.2 Βασικά στοιχεία αντικειμενοστραφούς προγράμματος αντικειμενοστραφούς προγράμματος 10.2.3 Δομή και μορφή αντικειμενοστραφούς προγράμματος

24 10.3 Αντικείμενα και υποπρογράμματα 10.3.1 Αντικείμενα και ιδιότητές τους 10.3.2 Γεγονότα,χειριστές γεγονότων και μέθοδοι 10.4 Στοιχεία γραφικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος περιβάλλοντος 10.5 Επιπλέον στοιχεία αντικειμενοστραφούς προγράμματος προγράμματος 10.5.1 Μενού επιλογών

25 10.5.2 Πλαίσια διαλόγου 10.5.3 Επικοινωνία με άλλες εφαρμογές 10.6 Σύνοψη κεφαλαίου

26 Κεφάλαιο 11’ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Περιβάλλοντος Διεπαφής 11.1 Εισαγωγή 11.2 Περιβάλλον διεπαφής 11.3 Κανόνες εργονομίας λογισμικού 11.4 Στοιχεία ψυχολογίας χρωμάτων 11.5 Σύνοψη κεφαλαίου

27 Κεφάλαιο 12’Έλεγχος και Εκσφαλμάτωση Προγράμματος’ 12.1 Εισαγωγή 12.2 Κατηγορίες λαθών 12.2.1 Συντακτικά λάθη 12.2.2 Λογικά λάθη 12.3 Μέθοδοι και εργαλεία ελέγχου και εκσφαλμάτωσης 12.3.1 Εντοπισμός και διόρθωση συντακτικών λαθών 12.3.2 Έλεγχος ορθότητας προγράμματος

28 12.3.3 Τεχνικές και εργαλεία λογικής εκσφαλμάτωσης 12.4 Βηματική εκτέλεση προγράμματος 12.5 Σύνοψη κεφαλαίου

29 Κεφάλαιο13’Αξιολόγηση, Βελτιστοποίηση, Επέκταση του Προγράμματος’ 13.1 Εισαγωγή 13.2 Ποιότητα λογισμικού 13.3 Κριτήρια αξιολόγησης προγράμματος 13.4 Σύγκριση,βελτιστοποίηση και επέκταση προγράμματος 13.4.1 Σύγκριση προγραμμάτων 13.4.2 Βελτιστοποίηση προγράμματος 13.4.3 Επέκταση προγράμματος 13.5 Σύνοψη κεφαλαίου

30 Κεφάλαιο 14’Τεκμηρίωση του Προγράμματος’ 14.1 Εισαγωγή 14.2 Βασικές έννοιες 14.3 Φάκελος τεκμηρίωσης προγράμματος 14.3.1 Τεχνική τεκμηρίωση 14.3.2 Τεκμηρίωση χρήστη 14.4 Σύνοψη κεφαλαίου

31 Κεφάλαιο 15’Κύκλος ζωής Λογισμικού’ 15.1 Εισαγωγή 15.2 Βασικές έννοιες 15.3 Στάδια κύκλου ζωής λογισμικού 15.3.1 Ανάλυση απαιτήσεων 15.3.2 Λογικός σχεδιασμός 15.3.3 Φυσικός σχεδιασμός 15.3.5 Λειτουργία-Συντήρηση 15.4 Σύνοψη κεφαλαίου


Κατέβασμα ppt "Διδακτική της Πληροφορικής ΗΥ302 Εργασία :Παρουσίαση σχολικού βιβλίου Γ’ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google