Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

2 Βουλεύομαι τί Οδυσσέαν ποιήσω.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Βουλεύομαι τί Οδυσσέαν ποιήσω.

3 Ας κλίνουμε ένα ρήμα στον Ενεστώτα και τον Μέλλοντα της Μέσης Φωνής.
Τι παρατηρείς; ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Πορεύομαι Πορεύει/πορεύῃ Πορεύεται Πορευόμεθα Πορεύεσθε Πορεύονται ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Πορεύσομαι Πορεύσει/ πορεύσῃ Πορεύσεται Πορευσόμεθα Πορεύσεσθε πορεύσονται

4 Να σχηματίσεις τη Μέση Φωνή των παρακάτω ρημάτων στον Ενεστώτα και τον Μέλλοντα.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Λύω=λύομαι Θύω= Τάττω= Πράττω= Γυμνάζω= Πείθω= Βλάπτω= ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ λύσομαι

5 Ἐβουλευόμην πῶς τήν Τροίαν κυριεύσομεν.
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ Ἐβουλευόμην πῶς τήν Τροίαν κυριεύσομεν.

6 Ας κλίνουμε ένα ρήμα στον Παρατατικό της Μέσης Φωνής.
Να σχηματίσεις τον Παρατατικό της Μέσης Φωνής στα παρακάτω ρήματα: τάττομαι, γυμνάζομαι, βλάπτομαι. ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ἐθυόμην ἐθύου ἐθύετο ἐθυόμεθα ἐθύεσθε ἐθύοντο

7 Ἐβουλευσάμην πῶς τήν Τροίαν κυριεύσομεν.
ΑΟΡΙΣΤΟΣ Ἐβουλευσάμην πῶς τήν Τροίαν κυριεύσομεν.

8 Ας κλίνουμε ένα ρήμα στον Παρατατικό της Μέσης Φωνής.
Να σχηματίσεις τον Αόριστο της Μέσης Φωνής στα παρακάτω ρήματα: τάττομαι, γυμνάζομαι, βλάπτομαι. ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐθυσάμην ἐθύσω ἐθύσατο ἐθυσάμεθα ἐθύσασθε ἐθύσαντο

9 Βεβούλευμαι πῶς τήν Τροίαν κυριεύσομεν.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ Βεβούλευμαι πῶς τήν Τροίαν κυριεύσομεν.

10 Ας κλίνουμε ένα ρήμα στον Παρακείμενο της Μέσης Φωνής.
Να σχηματίσεις τον Παρακείμενο της Μέσης Φωνής στα παρακάτω ρήματα: λύομαι, παύομαι. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ τέθυμαι τέθυσαι τέθυται τεθύμεθα Τέθυσθε τέθυνται

11 ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ Τέταγμαι Τέταξαι Τέτακται Τετάγμεθα
Τέταχθε Τεταγμένοι εἰσίν Γέγραμμαι Γέγραψαι Γέγραπται Γεγράμμεθα Γέγραφθε Γεγραμμένοι εἰσίν Κεκόμισμαι Κεκόμισαι Κεκόμισται Κεκομίσμεθα Κεκόμισθε Κεκομισμένοι εἰσίν

12 ἘΒεβουλεύμην πῶς τήν Τροίαν κυριεύσομεν.
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἘΒεβουλεύμην πῶς τήν Τροίαν κυριεύσομεν.

13 Ας κλίνουμε ένα ρήμα στον Υπερσυντέλικο της Μέσης Φωνής.
Να σχηματίσεις τον Υπερσυντέλικο της Μέσης Φωνής στα παρακάτω ρήματα: λύομαι, παύομαι. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐτεθύμην ἐτέθυσο ἐτέθυτο ἐτεθύμεθα ἐτέθυσθε ἐτέθυντο

14 ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐτετάγμην ἐτέταξο ἐτέτακτο ἐτετάγμεθα
ἐτέταχθε τεταγμένοι ἦσαν ἐγεγράμμην ἐγέγραψο ἐγέγραπτο ἐγεγράμμεθα ἐγέγραφθε γεγραμμένοι ἦσαν ἐκεκομίσμην ἐκεκόμισο ἐκεκόμιστο ἐκεκομίσμεθα ἐκεκόμισθε κεκομισμένοι ἦσαν

15 ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ λύειν λύσειν λῡσαι λελυκέναι τάττειν τάξειν τᾶξαι τεταχέναι γυμνάζειν γυμνάσειν γυμνάσαι γεγυμνακέναι βλάπτειν βλάψειν βλάψαι βεβλαφέναι

16 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ Λύων Λύουσα Λῡον Λύσων Λύσουσα Λῡσον Λύσας Λύσασα λῡσαν Λελυκώς Λελυκυῖα λελυκός Τάττων-ουσα-ον Τάξων-ουσα-ον Τάξας-ασα-αν Τεταχώς-υῖα-ός Γυμνάζων-ουσα-ον Γυμνάσων-ουσα-ον Γυμνάσας-ασα-αν Γεγυμνακώς-υῖα-ός Βλάπτων-ουσα-ον Βλάψων-ουσα-ον Βλάψας-ασα-αν Βεβλαφώς-υῖα

17 ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ ΑΟΡΙΣΤΟΣ λύεσθαι λύσεσθαι λύσασθαι λελῡσθαι
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ λύεσθαι λύσεσθαι λύσασθαι λελῡσθαι τάττεσθαι τάξεσθαι τάξασθαι τετᾶχθαι γυμνάζεσθαι γυμνάσεσθαι γυμνάσασθαι γεγυμνάσθαι βλάπτεσθαι βλάψεσθαι βλάψασθαι βεβλάφθαι

18 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Λυόμενος Λυομένη Λυόμενον Λυσόμενος
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ Λυόμενος Λυομένη Λυόμενον Λυσόμενος Λυσομένη Λυσόμενον Λυσάμενος Λυσαμένη λυσάμενον Λελυμένος Λελυμένη λελυμένον Τάττόμενος-μένη-ον Τάξόμενος-μένη-ον Τάξάμενος-αμένη-ον Τεταγμένος-η-ον Γυμναζόμενος-η-ον Γυμνασόμενος-η-ον Γυμνασάμενος-η-ον Γεγυμνασμένος-η-ον Βλαπτόμενος-η-ον Βλαψόμενος-η-ον Βλαψάμενος-η-ον Βεβλαμμένος-η-ον


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google