Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας http://www.frl.auth.gr

2 Ιστορικό του τμήματος ΓΓΦ Tο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λειτούργησε, για πρώτη φορά, το ακαδημαϊκό έτος 1954-1955, στο πλαίσιο της ίδρυσης του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών. Tο Τμήμα Γαλλικής διευθυνόταν από αλλοδαπό Καθηγητή, όπως προέβλεπε η σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ ελληνικού και γαλλικού κράτους. Το 1978 η διεύθυνση του Τμήματος έρχεται για πρώτη φορά σε «ελληνικά χέρια». Το 1982, το Τμήμα εντάσσεται στη Φιλοσοφική Σχολή ως αυτόνομη ακαδημαϊκή μονάδα και ισότιμη με τα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. 27 Μαρτίου 2015 2

3 Οργανόγραμμα του Τμήματος ΓΓΦ Τρεις (3) Τομείς με τρία (3) Εργαστήρια:  Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας  Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας  Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας  Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών  Τομέας Μετάφρασης  Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου 3 27 Μαρτίου 2015

4 Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας Προσφέρει µαθήµατα Γαλλικής Λογοτεχνίας, Γαλλικού Πολιτισµού και Συγκριτικής Γραµµατολογίας σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Στόχοι: ▫Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών, καθώς και προώθηση της έρευνας  στα πεδία της Γαλλικής και Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, του Θεάτρου και της θεατρολογίας, του Γαλλικού και Ευρωπαϊκού πολιτισµού και της Συγκριτικής Γραµµατολογίας. ▫Αποβλέπει στην καλλιέργεια του πνεύµατος, στην απόκτηση παιδείας, στην ανάπτυξη επιστηµονικής και κριτικής σκέψης και στη διαµόρφωση Ευρωπαϊκής συνείδησης. 27 Μαρτίου 2015 4

5 Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας Ανήκει στον Τομέα Λογοτεχνίας Αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα Συνεργάζεται με πολλά ερευνητικά κέντρα Διοργανώνει διεθνείς συναντήσεις και ετήσιες διεπιστημονικές ημερίδες Εκδίδει το ετήσιο διεθνές επιστημονικό περιοδικό ΔIA-KEIMENA και δημοσιεύει στις δύο εκδοτικές επιστημονικές του σειρές («Διακειμενικά» και «Γαλλοφωνία») επιστημονικά έργα που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της συγκριτικής γραμματολογίας. 27 Μαρτίου 2015 5

6 Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας Αναπτύσσει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στα πεδία της Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, ιδιαίτερα της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Σκοπός: ▫η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητριών και των φοιτητών – µελλοντικών καθηγητών γαλλικής γλώσσας – σύµφωνα µε τις σύγχρονες επιστηµονικές προδιαγραφές και η διαµόρφωση επιστηµόνων µε πολυπολιτισµική/πολύγλωσση συνείδηση/προσωπικότητα. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των µελών του Τοµέα εστιάζονται στις επιστηµονικές περιοχές ▫της θεωρητικής και εφαρµοσµένης γλωσσολογίας, ▫της διδακτικής των γλωσσών-πολιτισµών, ▫της µεθοδολογίας, ▫της κοινωνιογλωσσολογίας, ▫της σηµασιολογίας, ▫της λεξικολογίας-λεξικογραφίας ▫της πραγµατολογίας. 27 Μαρτίου 2015 6

7 Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας Επίσης, µέλη του Τοµέα και του ΕΔΓ υποστηρίζουν το ερευνητικό πρόγραµµα «Διαφοροποιηµένα, διαβαθµισµένα και προσαρµοστικά όργανα µέτρησης Γαλλικής» για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας (ΚΠΓ) και την ετοιµασία θεµάτων εξετάσεων Γαλλικής Γλώσσας για το ίδιο πιστοποιητικό. Επιπλέον, ο Τοµέας οργανώνει και προσφέρει στους φοιτητές του Τµήµατος το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) το οποίο υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους. ▫Οι φοιτητές εργάζονται για διάστηµα δύο (2) µηνών ως αµειβόµενοι ασκούµενοι καθηγητές σε επιλεγµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 27 Μαρτίου 2015 7

8 Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών Ανήκει στον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής. Καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των μελών του Τομέα. Υποστηρίζει, αυτόνομα ή/και σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, ερευνητικά προγράμματα ▫Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, ▫Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, ▫Εργαστήριο FoReLL του Πανεπιστημίου Poitiers, Εργαστήριο RCEL του ΕΚΠΑ, (e-school). ▫παρέχει και κοινωνικό έργο μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως υποστήριξη σε προγράμματα πιστοποίησης εκπαιδευτικών του ΥΠΕΠΘ και διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης καθηγητών ξένων γλωσσών. Το Εργαστήριο θέτει ως στόχους: ▫την εισαγωγή και την άσκηση των προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος στη χρήση των υπολογιστών και των δικτύων, ▫την υποστήριξη της έρευνας των μελών του Τμήματος στο πεδίο των τεχνολογικών και διδακτικο-παιδαγωγικών εφαρμογών, ▫την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και επιμορφωτικών προγραμμάτων στις περιοχές των διδακτικών και τεχνολογικών γλωσσικών εφαρμογών. 27 Μαρτίου 2015 8

9 Τομέας Μετάφρασης Οι βασικοί εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του Τοµέα είναι οι ακόλουθοι: ▫− η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στο αντικείµενο της µετάφρασης, ▫− η προώθηση της έρευνας και της θεωρητικής σκέψης στους τοµείς της µεταφρασεολογίας, της διαπολιτισµικής µεσολάβησης, της αυτόµατης επεξεργασίας γλωσσών και της υπολογιστικής γλωσσολογίας (τοµείς άµεσα συνδεόµενοι µε τη µετάφραση και την τεχνολογία της), ▫− η σύνδεση των φοιτητών µετάφρασης του Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας µε την αγορά εργασίας και αντίστροφα η ενηµέρωση των επαγγελµατιών µεταφραστών για τις εξελίξεις αιχµής στον χώρο και, ενδεχοµένως, η επιµόρφωσή τους. 27 Μαρτίου 2015 9

10 Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά στα αντικείμενα της μεταφρασεολογίας, καθώς και της υπολογιστικής γλωσσολογίας. Στόχος του Εργαστηρίου είναι: ▫- η προώθηση της θεωρητικής σκέψης και της έρευνας στη μετάφραση, ▫- η ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων αυτόματης ανάλυσης και επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας ▫- η έρευνα στο πεδίο της Μεταφρασεολογίας Σωμάτων Κειμένων ▫- η συνεργασία με ποικίλους φορείς σε έργα μετάφρασης και μεταφρασεολογίας, τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω στην έρευνα. 27 Μαρτίου 2015 10

11 Διάρθρωση σπουδών (Προπτυχιακό επίπεδο) Οκτώ (8) εξάμηνα: Πτυχίo Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Μαθήματα κορμού και ειδίκευσης από τους 3 τομείς:  Γλωσσολογίας και Διδακτικής της γαλλικής γλώσσας  Γαλλικής Λογοτεχνίας  Μετάφρασης Πρακτική Άσκηση Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 11 27 Μαρτίου 2015

12 Μεταπτυχιακό επίπεδο: 3 ειδικεύσεις, 4 εξάμηνα σπουδών Γαλλική λογοτεχνία  Γαλλική ιστορία και Πολιτισμός  Θέατρο και Θεωρία της Λογοτεχνίας  Συγκριτική Γραμματολογία και Γαλλοφωνία Διδακτική των Γλωσσών και Γλωσσική Επικοινωνία Μετάφραση – Μεταφρασεολογία Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Διδακτορικό Δίπλωµα (Δ.Δ.) στους παραπάνω επιστηµονικούς τοµείς 12 27 Μαρτίου 2015

13 Συμμετοχή σε άλλα ΠΜΣ  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης στο Α.Π.Θ.  Διδακτορικό πρόγραμμα Ανωτάτων ευρωπαϊκών Σπουδών «Οι Λογοτεχνίες της ενωμένης Ευρώπης» που συντονίζει το πανεπιστήμιο της Βοlogna 13 27 Μαρτίου 2015

14 Διδακτορικό Δίπλωμα: έξι (6) εξάμηνα σπουδών Τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης Διδακτορικό Δίπλωμα 14 27 Μαρτίου 2015

15 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα LLP/ERASMUS ERASMUS/MUNDUS LLP/STAGE ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 15 27 Μαρτίου 2015

16 Γιατί να επιλέξω το Τμήμα ΓΓΦ; ▫Η γαλλική:  Επίσημη γλώσσα των ολυμπιακών αγώνων  Γλώσσα της διπλωματίας (ΝΑΤΟ, UNESCO, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ)  Γλώσσα του πολιτισμού  Γλώσσα της οικονομίας  Γλώσσα της μόδας  Γλώσσα του κινηματογράφου  Γλώσσα του τραγουδιού Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα ή στη Γαλλία. 27 Μαρτίου 2015 16

17 Επαγγελματικές προοπτικές/διέξοδοι Πολυδυναμία του Πτυχίου Καθηγητές στην Πρωτοβάθμια ή/και Δευτεροβάθμια Ιδιωτική ή/και Δημόσια Εκπαίδευση Κριτική-φιλολογική επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων Μεταφραστές – Διερμηνείς σε ιδιωτικούς ή/και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Δημοσιογράφοι Κοινωνικούς φορείς Ερευνητές σε ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα 17 27 Μαρτίου 2015

18 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 27 Μαρτίου 2015 18


Κατέβασμα ppt "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google