Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο.Α.Ε.Π ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

3 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
Το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» είναι ένας άριστος συνδυασμός ασφάλισης & χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς στους αγοραστές - πελάτες τους εξωτερικού. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη στενή συνεργασία μεταξύ Ο.Α.Ε.Π. και Ελληνικών Τραπεζών, οι οποίες πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έθεσε ο Ο.Α.Ε.Π. Η συνεργασία των δύο μερών ξεκίνησε με την υπογραφή μιας «Σύμβασης Πλαίσιο».

4 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
Αυτή η «Σύμβαση Πλαίσιο» μεταξύ Ο.Α.Ε.Π. και Τραπεζών περιέχει αρκετά Παραρτήματα που αποτελούν ειδικά «Υποδείγματα» και χρησιμοποιούνται από τους εξαγωγείς, τον Ο.Α.Ε.Π., καθώς και τις Τράπεζες, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ». Σύμφωνα με τη «Σύμβαση Πλαίσιο» ο Ο.Α.Ε.Π. καταθέτει σε κάθε Τράπεζα ένα ποσό, υπό τη μορφή «προθεσμιακής κατάθεσης», από το οποίο η Τράπεζα αποζημιώνεται σε περίπτωση που δεν υπάρξει εξόφληση των ασφαλισμένων από τον Ο.Α.Ε.Π. τιμολογίων από τους αγοραστές τους του εξωτερικού.

5 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
Ποιες είναι όμως οι τράπεζες που υλοποιούν το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» και έχουν υπογράψει τη σχετική «Σύμβαση Πλαίσιο»; Οι Τράπεζες με τις οποίες ο Ο.Α.Ε.Π. έχει ήδη υπογράψει τη σχετική «Σύμβαση Πλαίσιο» είναι οι εξής: EUROBANK ΠΕΙΡΑΙΩΣ ALPHA BANK ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

6 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η εξαγωγική επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να κάνει χρήση «Ειδικού Συμβούλου», αλλά το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία ασφάλισης - χρηματοδότησης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

7 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
Στο Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Π. Η εξαγωγική επιχείρηση πρέπει να έλθει πρώτα σε επαφή με τον Ο.Α.Ε.Π. ακολουθώντας τα 8 βήματα που περιγράφουμε στη συνέχεια:

8 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
ΒΗΜΑ 1ο : Η εξαγωγική επιχείρηση συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης, συνοδευμένη από καταθετήριο Τράπεζας για τα έξοδα εμπορικών πληροφοριών. Η εξαγωγική επιχείρηση αποστέλλει στον Ο.Α.Ε.Π. την αίτησή της και το καταθετήριο Τράπεζας

9 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
BHMA 1o (Συνέχεια): Τα έξοδα εμπορικών πληροφοριών είναι για κάθε ξένο αγοραστή: Για μεν τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.): € 60,00 Για δε τις χώρες Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης (Κ.Α.Ε.): € 100,00 Και για τις Λοιπές Χώρες: € 70,00

10 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
ΒΗΜΑ 2ο: Στη συνέχεια ο Ο.Α.Ε.Π. ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα (φερεγγυότητα) των ξένων αγοραστών έναντι των οποίων έχουν ζητήσει να ασφαλιστούν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Με βάση την παραπάνω έρευνα, ο Ο.Α.Ε.Π. ορίζει ένα μέγιστο «πιστωτικό όριο» για κάθε ξένο αγοραστή.

11 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
ΒΗΜΑ 3ο: Κατόπιν ο Ο.Α.Ε.Π. ενημερώνει γραπτώς την εξαγωγική επιχείρηση που υπέβαλε αίτηση ασφάλισης για τα εγκριθέντα «πιστωτικά όρια» ανά ξένο αγοραστή καθώς και για τους «όρους ασφάλισης» δηλαδή: Το ποσοστό κάλυψης Το ασφάλιστρο

12 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
ΒΗΜΑ 4ο: Η εξαγωγική επιχείρηση, εφόσον συμφωνεί, αποδέχεται τα εγκριθέντα από τον Ο.Α.Ε.Π. «πιστωτικά όρια» και τους «όρους ασφάλισης» και Στη συνέχεια, υπογράφεται και από τα δύο μέρη το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

13 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
ΒΗΜΑ 5ο: Ακολούθως, οι ασφαλιζόμενες εξαγωγικές επιχειρήσεις, εντός 10 ημερών μετά από κάθε φόρτωση, αποστέλλουν στον Ο.Α.Ε.Π. τα σχετικά προς ασφάλιση τιμολόγια, καταβάλλοντας τα αναλογούντα ασφάλιστρα σε Τράπεζες που αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης.

14 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
ΒΗΜΑ 6ο: Μετά τις παραπάνω διαδικασίες ασφάλισης, και εφόσον η εξαγωγική επιχείρηση επιθυμεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», υποβάλει έγγραφο αίτημα στον Ο.Α.Ε.Π. Στο παραπάνω αίτημα, η εξαγωγική επιχείρηση αναφέρει τα συγκεκριμένα ασφαλισμένα τιμολόγια τα οποία ζητά να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, καθώς και τη συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα Τράπεζα.

15 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
ΒΗΜΑ 7ο: Η Τράπεζα ενημερώνεται γραπτώς από τον Ο.Α.Ε.Π. για τα ασφαλισμένα τιμολόγια που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια, η εξαγωγική επιχείρηση απευθύνεται στην Τράπεζα για χρηματοδότησή της, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη «Συμφωνία Πλαίσιο» μεταξύ των Τραπεζών και του Ο.Α.Ε.Π.

16 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»
ΒΗΜΑ 8ο: Η χρηματοδότηση της ασφαλισμένης εξαγωγικής επιχείρησης ανέρχεται στο 80% της αξίας των ασφαλισμένων τιμολογίων της, μέχρι του ποσού του € Η αποπληρωμή του δανείου είναι μέχρι 4 μήνες. Το επιτόκιο είναι «ευνοϊκό» αλλά το σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι για την υλοποίηση του προγράμματος δεν απαιτούνται «εμπράγματες ασφάλειες» από την Τράπεζα και Σε περίπτωση ζημίας, ο εξαγωγέας κρατάει το 80% που ήδη έχει εισπράξει και ο ΟΑΕΠ αναλαμβάνει τις σχετικές ενέργειες για την είσπραξη όλης της οφειλής από τον ξένο αγοραστή. Έτσι με αυτές τις απλές και γρήγορες κινήσεις υλοποιείται το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

17 Εκείνο όμως που κάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα όχι μόνο σημαντικό αλλά ξεχωριστό, είναι το γεγονός ότι σε περίπτωση ζημίας, ενώ στην ασφάλιση πρέπει να παρέλθει ο χρόνος της πιστώσεως (δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο) ανάλογα με την περίπτωση για να διαπιστωθεί ο κίνδυνος και η ζημία και κατόπιν να κινηθεί με εξώδικα ο ίδιος ο εξαγωγέας, στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» αυτό δεν ισχύει.

18 Και αυτό γιατί ο εξαγωγέας κρατάει το 80% που ήδη έχει εισπράξει και μάλιστα σε ελάχιστο χρόνο από τη φόρτωση των προϊόντων του και ο Οργανισμός αναλαμβάνει να κινηθεί δικαστικά κατά του ξένου αγοραστή για την είσπραξη ολόκληρης της οφειλής.

19 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ


Κατέβασμα ppt "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google