Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου
Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

2 Περιεχόμενα Παρουσίασης
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο Τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία 10 ερωτήματα για τη νέα προγραμματική περίοδο Τα 8 πρώτα βήματα για την ενεργοποίηση των Δήμων

3 Η Στρατηγική “Ευρώπη 2020”

4 Στόχος της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” είναι μια ανάπτυξη:
Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία. Βιώσιμη: μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα & σε μια πιο ανταγωνιστική βιομηχανία.   Χωρίς αποκλεισμούς: με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας & στη μείωση της φτώχειας.

5 Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο προβλήματα & προκλήσεις
Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο προβλήματα & προκλήσεις

6 Τα προγράμματα & τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προβλέπονται για την ΤΑ είναι άκρως ανταγωνιστικά
Οι πιθανές ελλείψεις τεχνικού & επιστημονικού προσωπικού, αλλά & εμπειρίας δυσχεραίνουν την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου Οι Δήμοι που θα αποκτήσουν προβάδισμα θα έχουν σαφές πλεονέκτημα στη διεκδίκηση των παρεμβάσεων που έχουν σχεδιάσει

7 Πρωτοβουλίες της ΕΕΤΑΑ
Δημιουργία ιδιαίτερης σελίδας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ με όλα τα σχετικά έγγραφα & οι κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο νέο ΕΣΠΑ Δημιουργία δικτύου 20 δήμων (μικροί - μεγάλοι, πεδινοί - ορεινοί, νησιωτικοί), μέσω του οποίου αλληλοενημερώνονται αιρετοί & στελέχη για τις εξελίξεις στο νέο ΕΣΠΑ & ανταλλάσουν καλές πρακτικές Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διευκολύνει τις επαφές του δικτύου & επιταχύνει διαδικασίες διάχυσης της γνώσης Υλοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων σε Ελλάδα & Βρυξέλλες με αντικείμενο την καλύτερη πληροφόρηση & την επαφή της ΤΑ με τα κέντρα λήψης αποφάσεων & τα αρμόδια στελέχη Εκπόνηση 2 μελετών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με αντικείμενο το ρόλο της ΤΑ στη νέα προγραμματική περίοδο & το πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος ειδικά για την ΤΑ Επαφές με στελέχη των ΓΔ της ΕΕ με αντικείμενο την πληρέστερη & αποτελεσματικότερη ενημέρωση της εταιρείας & την παρουσίαση των σχετικών πρωτοβουλιών της Σε συνεργασία με 3 «πιλοτικούς» δήμους προσπάθεια διατύπωσης & εφαρμογής, προτάσεων σχετικών με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η εμπειρία αυτή θα ενταχθεί στον πρακτικό οδηγό των δήμων για τη νέα προγραμματική περίοδο

8 Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

9 Α. Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)
αναπτύσσεται με πρωτοβουλία κοινοτήτων από ομάδες τοπικής δράσης που απαρτίζονται από εκπροσώπους των τοπικών δημόσιων & ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων. Η κοινωνία των πολιτών & οι εταίροι του ιδιωτικού τομέα κατέχουν τουλάχιστον το 50% της εξουσίας στη λήψη αποφάσεων & καμία ομάδα συμφερόντων δεν έχει πάνω από το 49% των ψήφων χρηματοδοτείται από το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας & Ταμείο Συνοχής) στην προγραμματική περίοδο καθορίζει την περιοχή & τον πληθυσμό που καλύπτει η στρατηγική, περιλαμβάνει ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών & της δυναμικής της περιοχής, περιγράφει τους στόχους, διαμορφώνει σχέδιο δράσης, όπου θα καταδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι μεταφράζονται σε συγκεκριμένα έργα, καθώς & ένα χρηματοοικονομικό σχέδιο

10 Β. Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση
Η ΟΕΕ είναι ένα εργαλείο υλοποίησης εδαφικών στρατηγικών με ολοκληρωμένο τρόπο. βασικά στοιχεία μιας ΟΕΕ είναι: α) καθορισμένη περιοχή & ολοκληρωμένη εδαφική στρατηγική ανάπτυξης, β) δέσμη δράσεων προς υλοποίηση γ) ρυθμίσεις διακυβέρνησης για τη διαχείριση της ΟΕΕ χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & το Ταμείο Συνοχής, αλλά δεν είναι υποχρεωτικός ο συνδυασμός όλων των ταμείων σε κάθε ΟΕΕ ενθαρρύνεται ο συνδυασμός των ΕΤΠΑ & ΕΚΤ από την ΟΕΕ, καθώς η ολοκληρωμένη προσέγγιση απαιτεί τη σύνδεση κοινωνικών επενδύσεων, με τις επενδύσεις σε φυσικές υποδομές

11 Γ. Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
στοχεύει στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών, με σκοπό να ενισχυθεί ο ρόλος των πόλεων εντός του πλαισίου της πολιτικής συνοχής οι πόλεις συνδυάζουν δράσεις που υποστηρίζονται από τομεακές επενδυτικές προτεραιότητες αστικού χαρακτήρα (προώθηση στρατηγικών μειωμένης χρήσης άνθρακα, βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας) & τις ενσωματώσουν στην ολοκληρωμένη στρατηγική αστικής ανάπτυξης προσφέρει τη δυνατότητα για συνδυασμό χρηματοδοτήσεων που συνδέονται με διαφορετικούς θεματικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιοτήτων και επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). οι καινοτόμες αστικές δράσεις θα είναι πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης & σχετικές μελέτες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το πεδίο εφαρμογής τους μπορεί να καλύπτει όλους τους θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες

12 Η επιλογή έγκριση και χρηματοδότηση των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και τοπικών ομάδων δράσης, θα γίνει στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής με κριτήρια (ενδεικτικά) που θα αφορούν στην καταλληλότητα της τοπικής στρατηγικής, στη συμβολή στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και στη διαχειριστική επάρκεια, τεχνική ετοιμότητα και δυνατότητα μόχλευσης πόρων του φορέα.

13 Δέκα Ερωτήματα για τη νέα προγραμματική περίοδο

14 Γιατί αυτοί και όχι άλλοι
1 Όραμα Το όραμα να εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα να έχει διακριτό τοπικό στοιχείο 2 Επιλογή Κλάδου Λίγους και Καλούς Γιατί αυτοί και όχι άλλοι Πώς μπορούν αυτοί να συμπαρασύρουν το σύνολο της οικονομίας - κοινωνίας 3 Επιλογή Χώρου Σημεία σύνθεσης και δυνατότητας ολοκληρωμένων παρεμβάσεων - Ακτίνα Δράσης 4 Προβολή Προβολή και Προώθηση Τοπικού Συγκριτικού Πλεονεκτήματος 5 Συγκρότηση Τοπικής Ομάδας Δράσης Κινητοποίηση του συνόλου των συμμετεχόντων 6 Τι θα χρηματοδοτηθεί και από ποιά χρηματοδοτική πηγή Εξαρτάται από την οριστική αρχιτεκτονική και τους κανονισμούς (τι θα χρηματοδοτηθεί από ΠΕΠ, ΙΤΙ, CLLD, Αλιείας, κλπ) 7 Καινοτομία Ποιά είναι τα καινοτόμα στοιχεία της πρότασης και πως συνδέονται μεταξύ τους ικανοποιητικά 8 Πηγές Χρηματοδότησης Εναλλακτικές ή πολυσυλλεκτικές μορφές χρηματοδότησης 9 Τοπική Ταυτότητα Ανάδειξη / Συγκρότηση Τοπικής Ταυτότητας - Trade Mark 10 Αναμενόμενα Αποτελέσματα Ποιά τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θα πρέπει να είναι μετρήσιμα στην αγορά εργασίας και να έχουν Τοπική Προστιθέμενη Αξία Βιωσιμότητα

15 Τα 8 πρώτα βήματα για την ενεργοποίηση & την προετοιμασία των Δήμων

16 3. Αξιολόγηση δυνατοτήτων & ευκαιριών
1. Ενημέρωση – κινητοποίηση υπηρεσιών, προσωπικού & αιρετών του Δήμου αναφορικά με τις προκλήσεις της νέας περιόδου 2. Ενημέρωση & εισήγηση Δήμου προς Περιφέρεια & Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, σχετικά με την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων 3. Αξιολόγηση δυνατοτήτων & ευκαιριών 4. Επιλογή & εστίαση του Δήμου στην πιλοτική προετοιμασία OXE ή CLLD 5. Επιλογή περιοχής – προέλεγχος εκπλήρωσης κριτηρίων ΕΕ 6. Εκκίνηση διαδικασιών διαβούλευσης & ενημέρωσης δυνητικών ομάδων στόχου 7. Κατάρτιση αρχικού Α’ φάσης σχεδίου Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την περιοχή παρέμβασης 8. Επεξεργασία – προετοιμασία εισήγησης προϋπολογισμού προτεινόμενων παρεμβάσεων & εξειδίκευση σε άξονες-μέτρα-πεδία παρέμβασης

17 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google