Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν.

2 Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές Στρατηγική «έξυπνης εξειδίκευσης» Ι.Ν. Εξειδίκευση Αγροτική Στρατηγική Στρατηγική «Μακρο – Περιφέρειας» Α.Ι. Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη Τομεακές Στρατηγικές

3 στον Ευρω-Μεσογειακό περίγυρο Στο «δυτικό ανάπτυγμα» του ελλαδικού χώρου Η Περιφερειακή οντότητα Η θέση της Π.Ι.Ν. Μακρο- περιφέρεια ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν.

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. - Αναπτυξιακό Συνέδριο Π.Ι.Ν. (ΑΠΡ. 2013) - Ημερίδες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (05/2013) - Περιφερειακό Συμβούλιο Ι.Ν.: συζήτηση επί σχεδίου Αναπτυξιακής Στρατηγικής (05/2013) -Διαβούλευση Στρατηγικής «ΕΞ –ΕΞ» (07 –12/2013) - Συζήτηση επί των «Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων» (ΣΕΠΤ. 2012) σε: Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος Οικονομική & Κοινωική Επιτροπή Π.Ι.Ν. Περιφερειακό Συμβούλιο Ι.Ν. - Περιφερειακό Συμβούλιο Ι.Ν.: συζήτηση επί σχεδίου ΠΕΠ (03/2014) Διαβούλευση

5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Η Περιφερειακή Στρατηγική για τα Ιόνια Νησιά ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Ο Σ ΤΟΠΟΣ Στρατηγική ΤΙ επιδιώκουμε

6 Προτεραιότητες Περιφερειακής Στρατηγικής ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Ο Σ ΤΟΠΟΣ ΠΩΣ θα το προσεγγίσουμε

7 Η προσέγγιση της Περιφερειακής Στρατηγικής μέσω Π.Ε.Π. 2014-2020 Άξονας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ Άξονας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη Άξονας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών Άξονας 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας & πρόνοιας Άξονας 5: Κοινωνική ένταξη & καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων Άξονας : Ενίσχυση της Απασχόλησης Άξονες : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ & ΕΚΤ 226,9 εκ. € 226,9 … 6 + 2 Άξονες Προτεραιότητας

8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Το Π.Ε.Π. Ι.Ν. 2014-2020 (σχέδιο) Θεματικός Στόχος 1:Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας (4,3 εκ.€) - ενίσχυση υποδομών Ε/Κ σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ικανότητας ανάπτυξης αριστείας (Ε.Π. 1.α.). (2,3 εκατ.€ για έρευνα ΑΕΙ) - ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξη και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, κλπ (Ε.Π. 1.β.). (2,0 εκατ.€ για δικτύωση ΑΕΙ με ΜΜΕ)) Άξονας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητα ς με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητα ς, της καινοτομίας & των ΤΠΕ Άξονες Θεματικός Στόχος 2: Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ (4,87 εκ€) - ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΑ, κυρίως στον «ψηφιακό πολιτισμό», την «ηλεκτρονική υγεία» κ.ά. (Ε.Π. 2.γ.). (3,8 εκ€ για ψηφιακή προβολή και 1,07 εκ€ για «τηλεφροντίδα») Θεματικός Στόχος 3: Βελτίωση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ ( 13,1 εκ.€) - προαγωγή της επιχειρηματικότητας ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομική αξιοποίησης νέων ιδεών (Ε.Π. 3.α.). (5,8 εκ€ για ενίσχυση ΜΜΕ) - ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, με έμφαση στην τομεακή και δια-τομεακή δικτύωση των επιχειρήσεων κλπ φορέων (Ε.Π. 3.β.). (2,1 εκ.€ για δικτύωση ΜΜΕ) - στήριξη της ικανότητας των Μ.Μ.Ε. να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας (Ε.Π. 3.δ.). (5,2 εκ€ για προώθηση της Καινοτομίας) 22,3 έως 23,7 εκ€ 22,3 έως 23,7 εκ€ ΣΗΜ.: η διακύμανση του Π/Υ του κάθε Άξονα αφορά στην «παρακράτηση» που γίνεται λόγω του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

9 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη μετάβασης σε οικονομία χαμηλών ρύπων (11,5 εκ.€) - η στήριξη της ενεργειακής απόδοσης στις δημόσιες υποδομές και τη στέγαση (Ε.Π.4.γ.). Άξονας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη Άξονες Θεματικός Στόχος 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή – πρόληψη και διαχείριση κινδύνων ( 9,57 εκ.€) - η στήριξη των επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Ε.Π.5.α.). (5,0 εκ€) - η προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων (Ε.Π.5.β.). (4,57 εκ€) Θεματικός Στόχος 6:Προστασία περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων (57,0 εκ€) - οι επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων (Ε.6.α.). (4,0 εκ€ για τα Μικρά Νησιά) - οι επενδύσεις στον τομέα των υδάτων (Ε.Π.6.β.). (19,0 εκ€) - η διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Ε.Π.6.γ.), (23,8 εκ€ για πολιτιστικές υποδομές & δράσεις) - η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας (Ε.Π.6.δ.). (6,0 εκ€ για οικότοπους) - η ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (Ε.Π. 6.ε.) (4,2 εκ€ για ανάπλαση αστικών περιοχών) 78,1 έως 83,2 εκ € 78,1 έως 83,2 εκ € Το Π.Ε.Π. Ι.Ν. 2014-2020 (σχέδιο)

10 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Θεματικός Στόχος 7: Προώθηση βιώσιμων μεταφορών ( 38,8 εκ€) - η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας (Ε.Π.7.β.). (8,5 εκ€ για χερσαία δίκτυα)) - η ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον (Ε.Π.7.γ.). (30,3 εκ€ για λιμάνια & τουριστικά αγκυροβόλια) Άξονας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών Άξονες 38,8 έως 41,3 εκ € 38,8 έως 41,3 εκ € Θεματικός Στόχος 9: Προώθηση κοινωνικής ένταξης (19,8 εκ€) - οι επενδύσεις σε υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές (Ε.Π.9.α.). Άξονας 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας & πρόνοιας Θεματικός Στόχος 10:Επένδυση στην εκπαίδευση (20,2 εκ€) - η ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης (Ε.Π. 10.α.). 40,0 έως 42,6 εκ € 40,0 έως 42,6 εκ € Το Π.Ε.Π. Ι.Ν. 2014-2020 (σχέδιο)

11 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Θεματικός Στόχος 9: Προώθηση κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση φτώχειας (ΕΚΤ) ( 30,0 εκ€) - η ενεργός ένταξη με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας (Ε.Π. 9.i.) (6,4 εκ€ για απασχόλη & φροντίδα ευπαθών ομάδων) - η ενεργός ένταξη περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων (Ε.Π.9.ii). (0,6 εκ€ για ROMA) - η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας (Ε.Π. 9.iii). (6,1 εκ€ για ΑΜΕΑ και γυναίκες) - η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης, κοινωνικές υπηρεσίες κ.ά. (Ε.Π.9.iv). (11,0 εκ€ για πρόσβαση ευπαθών ομάδων σε κοινων. υπηρεσίες) -η προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (Ε.Π.9.v.). (4,0 εκ€) - η υιοθέτηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (Ε.Π.9.vi). (1,9 εκ€ σε Μικρά Νησιά) Άξονας 5: Κοινωνική ένταξη & καταπολέμη ση της φτώχειας & των διακρίσεων Άξονες 30,0 έως 31,9 εκ € 30,0 έως 31,9 εκ € Θεματικός Στόχος 8: Προώθηση της απασχόλησης -Πρόσβαση στην απασχόληση για τους αναζητούντες θέση εργασίας και τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων· Άξονας : Ενίσχυση της Απασχόλησης 2,3 εκ € 2,3 εκ € ΣΗΜ.: προωθείται η μεταφορά πόρων 2,3 εκ€ περίπου από τον ΘΣ 9 (ΕΚΤ) στο «νέο» ΘΣ 8 (ΕΚΤ) Το Π.Ε.Π. Ι.Ν. 2014-2020 (σχέδιο)

12 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Άξονες Άξονας : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ Άξονας : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 3,6 εκ € 3,6 εκ € 0,6 εκ € 0,6 εκ € Το Π.Ε.Π. Ι.Ν. 2014-2020 (σχέδιο)

13 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. - Στις 17 Ιουλίου 2014 θα υποβληθεί επίσημα σχέδιο του Προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος SFC2014 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις παρατηρήσεις της προς την Περιφέρεια εντός τριμήνου, το αργότερο. - Προς το τέλος του Φθινοπώρου, η Περιφέρεια θα υποβάλει το τελικό και συμφωνημένο κείμενο του ΠΕΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κείμενο αυτό θα τύχει εκ νέου έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο -Στόχος είναι η έγκριση του ΠΕΠ από την Ε.Ε. πριν από το τέλος του 2014 Τα επόμενα βήματα….


Κατέβασμα ppt "«Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google