Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Παράμετροι Ποιότητας

2 Γιατί αξιολογούμε την Απόδοση του Ανθρώπινου Δυναμικού;
Για λήψη αποφάσεων από τη Διοίκηση σχετικά με προαγωγές, μετακινήσεις, αντικαταστάσεις Για καθορισμό αυξήσεων / παροχών Για καθορισμό αναγκών εκπαίδευσης Για σχεδιασμό προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού Για πληροφόρηση του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με το πώς ο οργανισμός βλέπει την απόδοσή του

3 Η διαδικασία της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού συνδέεται άρρηκτα με την Παρακίνηση (Θεωρία των Προσδοκιών)

4 Θεωρία Προσδοκιών Παράμετροι
Ελκυστικότητα: Η σημασία των απολαβών ή αποτελεσμάτων της εργασίας (αφορά ανικανοποίητες ανάγκες του εργαζόμενου) Σύνδεση Απόδοσης - Απολαβών: Πόσο ο εργαζόμενος πιστεύει ότι ένα συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσής του θα οδηγήσει στις επιθυμητές απολαβές Σύνδεση Προσπάθειας - Απόδοσης: Πόσο ο εργαζόμενος πιστεύει ότι συγκεκριμένος βαθμός προσπάθειας θα οδηγήσει στην απόδοση

5 Θεωρία Προσδοκιών Απλοποιημένο Μοντέλο
Ατομικοί Στόχοι Προσπάθεια Απόδοση Απολαβές

6 Κατηγορίες Κριτηρίων Αξιολόγησης
Αποτελέσματα της Εργασίας Κριτήρια Συμπεριφοράς Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας

7 Αξιολόγηση βάσει Αποτελεσμάτων
Διευθυντής Παραγωγής Παραχθείσα ποσότητα Ποσότητες Φύρας / Σκάρτων Κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος Πωλητής Συνολικό ύψος πωλήσεων Συγκριτική αύξηση πωλήσεων Αριθμός νέων πελατών

8 Αξιολόγηση βάσει Κριτηρίων Συμπεριφοράς
Αξιολόγηση βάσει Κριτηρίων Συμπεριφοράς Διευθυντής Παραγωγής Συνέπεια στην έκδοση της μηνιαίας Αναφοράς Στύλ διοίκησης Πωλητής Μέσος αριθμός τηλεφωνημάτων σε πελάτες Αριθμός ημερών απουσίας

9 Αξιολόγηση βάσει Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας
Αξιολόγηση βάσει Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας Διευθυντής Παραγωγής Διοικητικά προσόντα Δυναμισμός Αυτοπεποίθηση Δυνατότητα επικοινωνίας Αυτοέλεγχος Οργανωτικές ικανότητες Πωλητής Δυνατότητα επικοινωνίας Αυτοπεποίθηση Ευελιξία Τόλμη Επιμονή Εξωστρέφεια

10 Από ποιον διενεργείται η Αξιολόγηση;
Από τον άμεσο Προϊστάμενο Από τους Ομόβαθμους και άμεσους Συνεργάτες Από τον ίδιο τον Εργαζόμενο (Αυτοαξιολόγηση) Από τους άμεσους Υφιστάμενους Από όλους όσους επικοινωνούν καθημερινά με τον Εργαζόμενο: προϊστάμενο, συναδέλφους, υφισταμένους, πελάτες, εξωτερικούς συνεργάτες (Αξιολόγηση 360ο)

11 Μέθοδοι Αξιολόγησης Γραπτά Περιγραφικά Κείμενα
Αξιολόγηση Συμπεριφοράς σε σχέση με Κρίσιμα Περιστατικά Χρήση Κλίμακας Βαθμολόγησης πάνω σε Κριτήρια Απόδοσης Χρήση Κλίμακας Βαθμολόγησης πάνω σε Κριτήρια Συμπεριφοράς Πολυπρόσωπες Συγκρίσεις

12 Γραπτά Περιγραφικά Κείμενα
Απλή γραπτή περιγραφή: των δυνατών και αδύνατων σημείων ενός εργαζόμενου της απόδοσής του των δυνατοτήτων εξέλιξής του προτάσεων για τη βελτίωσή του Πολλές φορές το κείμενο αντανακλά τις δυνατότητες γραπτής έκφρασης του συνάκτη

13 Αξιολόγηση Συμπεριφοράς σε σχέση με Κρίσιμα Περιστατικά
Αξιολόγηση Συμπεριφοράς σε σχέση με Κρίσιμα Περιστατικά Εστίαση στη συμπεριφορά του εργαζόμενου σε σχέση με την αποτελεσματικότητα Επιλογή κρίσιμων περιστατικών και γραπτή αξιολόγηση του τρόπου που αυτά αντιμετωπίστηκαν από τον εργαζόμενο Δεν εξετάζονται χαρακτηριστικά προσωπικότητας, μόνο συμπεριφορές

14 Χρήση Κλίμακας Βαθμολόγησης πάνω σε Κριτήρια Απόδοσης
Επιλέγονται κριτήρια όπως: παραγωγικότητα, ποιότητα εργασίας, γνώση, συνεργασία, πρωτοβουλία Εφαρμόζεται βαθμολόγηση βάσει κλίμακας, π.χ Τα αποτελέσματα: δε δίνουν λεπτομερή στοιχεία επιτρέπουν ποσοτική ανάλυση και συγκρίσεις

15 Χρήση Κλίμακας Βαθμολόγησης πάνω σε Κριτήρια Συμπεριφοράς
Συνδυάζονται στοιχεία Κλίμακας Βαθμολόγησης πάνω σε Κριτήρια και Αξιολόγησης Συμπεριφοράς πάνω σε Κρίσιμα Περιστατικά Καθορίζονται συκεκριμένες, ορατές και μετρήσιμες συμπεριφορές στην εργασία, προς αξιολόγηση Παραδείγματα: Προβλεπτικότητα, Προγραμματισμός, Επίλυση Προβλημάτων, Χειρισμός Επειγουσών Καταστάσεων

16 Πολυπρόσωπες Συγκρίσεις
Συγκριτική βαθμολόγηση βάσει επιπέδων απόδοσης, π.χ. το καλύτερο 5% των εργαζομένων Βαθμολόγηση από τον καλύτερο προς τον χειρότερο Σύγκριση εργαζομένων ανά δύο

17 Πιθανά Εμπόδια για την Σωστή Αξιολόγηση
Πιθανά Εμπόδια για την Σωστή Αξιολόγηση Έμφαση σε ένα μοναδικό κριτήριο Το σφάλμα της θετικής ή αρνητικής επιείκειας Εξιδανίκευση λόγω κάποιας αρετής (Halo Effect) Το σφάλμα των όμοιων στοιχείων Ανεπαρκής διαφοροποίηση των κριτηρίων μεταξύ τους

18 Ενέργειες Αντιμετώπισης των Εμποδίων
Ενέργειες Αντιμετώπισης των Εμποδίων Χρήση Πολλαπλών Κριτηρίων Μείωση της έμφασης στα Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας Έμφαση στα στοιχεία της Συμπεριφοράς Τήρηση γραπτών στοιχείων για τη Συμπεριφορά των εργαζόμενων Επιλογή Αξιολογητών Εμπλοκή περισσότερων του ενός Αξιολογητών Εκπαίδευση Αξιολογητών

19 Κριτήρια Καθορισμού Αποδοχών
Απόδοση - Επίτευξη Στόχων Προσπάθεια που ο εργαζόμενος καταβάλλει Χρονική διάρκεια συνεργασίας με τον Οργανισμό Τυπικά Προσόντα Δυσκολία Εργασίας Σημαντικότητα Εργασίας Βαθμός Αυτονομίας

20 Προσανατολισμός Συστήματος Αποδοχών
Αμοιβή Θέσης Αμοιβή Προσώπου

21 Κατηγορίες Αποδοχών Βελτιώσεις που αφορούν το περιεχόμενο της εργασίας
Βελτιώσεις που αφορούν τον εργαζόμενο Άμεσα οικονομικά οφέλη Έμμεσα οικονομικά οφέλη Μη οικονομικά οφέλη

22 Βελτιώσεις που αφορούν το περιεχόμενο της εργασίας
Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων Μεγαλύτερος βαθμός υπευθυνότητας Ευκαιρίες προσωπικής βελτίωσης Μεγαλύτερος βαθμός εργασιακής αυτονομίας Περισσότερο ενδιαφέρουσα εργασία Ποικιλία δραστηριοτήτων

23 Άμεσα Οικονομικά Οφέλη
Βασικός μισθός ή ημερομίσθιο Υπαρωριακή αμοιβή Εφ’ άπαξ πρόσθετη αμοιβή (Bonus) απόδοσης ή επίτυεξης στόχων Συμμετοχή στα κέρδη Παραχώρηση μετοχών

24 Έμμεσα οικονομικά οφέλη
Προγράμματα Αφάλισης Αμοιβή για Χρόνο Μη Εργασίας από Ασθένεια Άλλες Παροχές (π.χ. Αυτοκίνητο)

25 Μη οικονομικά οφέλη Βελτίωση επίπλωσης γραφείου
Αποκλειστική γραμματειακή υποστήριξη Χρονικές ιδιαιτερότητες Ταξίδια


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google