Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΣ ΣΑΕ 3 Φεβρ. 2011ΘΜΓ1 33 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 3 Φεβρουαρίου 2011 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2010 Σ.Α.Ε. 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΣ ΣΑΕ 3 Φεβρ. 2011ΘΜΓ1 33 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 3 Φεβρουαρίου 2011 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2010 Σ.Α.Ε. 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΣ ΣΑΕ 3 Φεβρ. 2011ΘΜΓ1 33 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 3 Φεβρουαρίου 2011 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2010 Σ.Α.Ε. 2011 Θωμάς Μ. Γράτσιας, CChem, MRSC, OH&S/EMS Prov. Auditor IRCA cert., Εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ., ΕΚΕΠΙΣ

2 ΓΣ ΣΑΕ 3 Φεβρ. 2011ΘΜΓ2 Θέματα – δράσεις & αποτελέσματα 1.Αναθεώρηση VOC Paints Directive 2004/42/ΕC 2.Οδηγία Αεροζόλ 75/324/EEC 3.Αναθεώρηση Οδηγίας Seveso II 96/82/EC 4.F-Gases Κανονισμός EC No 842/2006 - Αναθεώρηση 5.GHS-Labelling «ως αέρια υπό πίεση»

3 ΓΣ ΣΑΕ 3 Φεβρ. 2011ΘΜΓ3 1. Αναθεώρηση VOC (ΠΟΕ) Paints Directive 2004/42/EC Θέμα υπό συζήτηση: Η αρχική πρόταση των συμβούλων της ΕΕ ήταν: 10% όριο ΠΟΕ στα Αποσμητικά/Ανθιδρωτικά Κόστος 500-700 εκ.Ε & 4000 θέσεις εργασίας συνολικά). 90% όριο ΠΟΕ στα hairsprays Κόστος σε R&D 1εκ Ε/brand και πιθανή μεταφορά παραγωγής εκτός ΕΕ. ΠΟΕ στην ετικέτα των καλλυντικών Απαγόρευση (ban) των εντομοκτόνων τύπου αεροζόλ Στοχοποίηση αεροζόλ χρωμάτων μη χρησιμοποιουμένων στη βαφή αυτοκινήτων. Συντονισμένες ενέργειες FEA & Εθνικών Συνδέσμων: Αποστολή απόψεων FEA στους συμβούλους της ΕΕ. Κοινά Task Forces με Colipa, AISE και CEPE – Συνηγορία στο Συμβούλιο. Ο ΣΑΕ συμμετείχε ενεργά σαν μέλος κοινού T.F. FEA-AISE-Colipa. Η κατάσταση τώρα: Οι συστάσεις στο τελικό report Okopol (Συμβούλων) είναι: ΠΟΕ στην ετικέτα των Ηairsprays και Αποσμητικών/Ανθιδρωτ. 90% όριο ΠΟΕ στα hairsprays

4 ΓΣ ΣΑΕ 3 Φεβρ. 2011ΘΜΓ4 2. Οδηγία Αεροζόλ 75/324/EEC Θέμα υπό συζήτηση: Η FEA πρότεινε την προσαρμογή στην πρόοδο της ADD (δηλ. νομοθετική διαδικασία με προσεκτική εξέταση) σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: - Απαιτήσεις ετικέτας, εναρμόνιση με τον Κανονισμό CLP (EC) Νο 1272/2008 - Πρόταση για αύξηση της μέγιστης εσωτερικής πίεσης από 13.2 σε 15 bar σε 50ο C για αεροζόλ που χρησιμοποιούν μη-εύφλεκτα προωθητικά. - Επικαιροποιημένες απαιτήσεις για πλαστικά αεροζόλ WG : Flammability / ADD WG Νομοθετική διαδικασία: Δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Έγγραφο οδηγιών μετά από συμφωνία των DG ENTR G.3 και G.5 και DG ENV εκδόθηκε τελικά την 20.12.2010 με τίτλο: “Directive 75/324/EEC on Aerosol Dispensers and Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging mixtures – Aerosol dispensers containing a single substance” Επιτεύξεις: H DG ENTR έχει επιτυχώς πεισθεί να αρχίσει μία διαδικασία νέας αναθεώρησης, παρά την πολύ χαμηλή προτεραιότητα, μία άκόμη πρόσφατη αναθεώρηση της ADD και μία ακόμη συζήτηση σε εξέλιξη για τις απαιτήσεις ετικέτας στα ΗΕ.

5 ΓΣ ΣΑΕ 3 Φεβρ. 2011ΘΜΓ5 3. Αναθεώρηση Οδηγίας Seveso II 96/82/EC Πρωτοβουλία: DG Environment Θέμα υπό συζήτηση: αρχική πρόταση ήταν: Νέα όρια ποσοτήτων 50/200 τόννων για εύφλεκτα αεροζόλ ή ξεχωριστά όρια ποσοτήτων για εύφλεκτα αεροζόλ κατηγορίας 1 (75/300 τόννοι) και κατηγορίας 2 (250/1000 τόννοι) και όχι καταχώρηση για εύφλεκτα αεροζόλ με μη εύφλεκτα προωθητικά. WG: Safety & Security WG Νομοθετική διαδικασία: 21.12.2010 εκδόθηκαν: (α) Πρόταση της ΕΕ για Οδηγία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων που περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες (SEVESO III). Καταχωρήθηκαν στο Παράρτ.Ι, μέρος 1: P3a ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΟΖΟΛ, «Εξαιρετικά εύφλεκτα» ή «Εύφλεκτα» αεροζόλ, που περιέχουν εύφλεκτα αέρια Κατηγ.1 ή 2 ή εύφλεκτα υγρά Κατηγ.1, Όρια 150/500 τόννοι και P3b ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΟΖΟΛ «Εξαιρετικά εύφλεκτα» ή «εύφλεκτα» αεροζόλ, που δεν περιέχουν εύφλεκτα αέρια Κατ.1 ή 2 ούτε εύφλεκτα υγρά κατ.1, Όρια 5000/50000 τον. (β) Impact Assessment της παραπάνω πρότασης Οδηγίας Επιτεύξεις: Οι παραπάνω καταχωρήσεις

6 ΓΣ ΣΑΕ 3 Φεβρ. 2011ΘΜΓ6 4. F-gases Κανονισμός (EC) No 842/2006 - Αναθεώρηση Πρωτοβουλία: DG Climate Action Θέμα υπό συζήτηση: Περαιτέρω απαγορεύσεις ή περιορισμοί στη χρήση HFCs στα αεροζόλ. Στόχοι για την αναθεώρηση θα επιλεγούν μέχρι το τέλος 2010. Η Αυστρία και η Δανία μπορούν να διατηρήσουν τα αυστηρότερα εθνικά τους μέτρα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012. WG: HFC WG Νομοθετική διαδικασία: Δεν ξεκίνησε ακόμη. Η μελέτη των Συμβούλων της ΕΕ συνεχίζεται. Η FEA έστειλε πληροφορίες στην Οko-Recherche. Επιτεύξεις: Η FEA επιδεικνύει συνεχιζόμενη μείωση επίδρασης στον Κώδικα Πρακτικής της FEA στην Χρήση HFC στα Αεροζόλ (με πληροφορίες που συλλέγονται από τους Εθνικούς Συνδέσμους).

7 ΓΣ ΣΑΕ 3 Φεβρ. 2011ΘΜΓ7 5. GHS-Labelling «ως αέρια υπό πίεση» Πρωτοβουλία: Σουηδία, FEA, UK Θέμα υπό συζήτηση: Περαιτέρω συζήτηση επί των αναγραφών ετικέτας αεροζόλ στο UN SCE-GHS. Τα αεροζόλ μπορεί να καλύπτονται επι-προσθέτως από το κεφ. 2.5 «αέρια υπό πίεση» δηλ. μία υποχρέωση για επι-πρόσθετη τοποθέτηση στην ετικέτα του συμβόλου «κυλίνδρου αερίου». Μη-εύφλεκτα αεροζόλ μπορεί να συμπεριληφθούν στον UN GHS. WGs : Flammability/ADD WG (support Transport WG) Νομοθετική διαδικασία: Υιοθέτηση αναμένεται τον Δεκέμβριο 2010. Επιτεύξεις: Ο Υπεύθυνος Υγείας & Ασφάλειας (HSE) έχει επιτυχώς πεισθεί να υποβάλλει κοινές θέσεις με την FEA. Η Γερμανία και η Σουηδία προσάρμοσαν τις πρώτες τους θέσεις. Η Αυστραλία επίσης. Όχι τελική συμφωνία ακόμη, αλλά γενική υποστήριξη να περιληφθούν αμφότερα εύφλεκτα και μη εύφλεκτα στο κεφ. 2.3, να δοθεί εξαίρεση στο άρθρο 2.5 (αέρια υπό πίεση) και να μη χρειάζεται το σύμβολο «κύλινδρος αερίου».


Κατέβασμα ppt "ΓΣ ΣΑΕ 3 Φεβρ. 2011ΘΜΓ1 33 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 3 Φεβρουαρίου 2011 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2010 Σ.Α.Ε. 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google