Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ Καθηγ. Αστικού Δικονομικού Δικαίου Α.Π.Θ Πρόεδρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ Καθηγ. Αστικού Δικονομικού Δικαίου Α.Π.Θ Πρόεδρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ Καθηγ. Αστικού Δικονομικού Δικαίου Α.Π.Θ Πρόεδρος ΝΣυμβουλίου Τράπεζας Πειραιώς

2 1. Νομοθετικό Πλαίσιο του Κανονισμού Αναδοχών Η νομοθετική εξουσιοδότηση του Ν. 2651/1998 Η κατά νομοθετική εξουσιοδότηση εκδοθείσα Υ.Α. 41517/Β/1972/15.12.1998 Η επικείμενη τροποποίηση του κανονισμού αναδοχών (α. 31 παρ. 9-10 του Ν. 3461/2006)

3 2. Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων ανάδοχος (underwriter) και σύμβουλος (α.1 και 2. της Υ.Α. 41517/1998 ) Νομική φύση της συμβάσεως αναδοχής. Επιμέρους σχέσεις που απορρέουν από αυτήν: (α) μεταξύ του εκδότη των κινητών αξιών της δημόσιας εγγραφής και του αναδόχου (β) μεταξύ του αναδόχου και των επενδυτών (γ) μεταξύ περισσοτέρων αναδόχων Η αποστολή του συμβούλου, ιδίως η συμμετοχή του στις δημόσιες προτάσεις (α.12 Ν 3461/2006)

4 3. Ταξινόμηση των υποχρέωσεων του αναδόχου κατά την Υ.Α. 41517/1998 Αντικειμενική πληροφόρηση των επενδυτών ιδίως μέσω του ενημερωτικού δελτίου ως πρωταρχική υποχρέωση (α.3 Υ.Α. 41517 και α. 6, 25 Ν. 3401/2005) - Κυρώσεις από την παράβαση της συγκεκριμένης κύριας υποχρέωσης (α. 9 Υ.Α. 41517 και 25 Ν. 3401/2005, που αντικατέστησε το άρθρο 3 α του π.δ. 350/1985, όπως αυτό είχε προστεθεί από το α.11 Ν. 2324/1995)

5 Παρεπόμενες υποχρεώσεις: 1.Επαρκείς εσωτερικές διαδικασίες για θέματα αναδοχής (α. 4 Υ.Α. 41517) 2.‘Ιση μεταχείριση επενδυτών (α. 4 Υ.Α. 41517) 3.Διασφάλιση της πραγματικής καταβολής της συμμετοχής των επενδυτών στην κτήση των κινητών αξιών με δημόσια εγγραφή (α. 4 παρ.1, εδ. β’ Υ.Α. 41517)

6 4. Διαφύλαξη του απορρήτου, των προνομιακών πληροφοριών και η απαγόρευση χειραγώγησης (α. 6 παρ.6. της Υ.Α. 41517/1998, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΠΕΘΟ 42756/2001) και η εξαίρεση της διενέργειας σταθεροποιητικών πράξεων (α. 6 παρ. 7 και 8 της Υ.Α. 41517 και οδηγία 2003/6/ΕΚ) 5. Περιορισμοί ή απαγορεύσεις ως προς τη διαφήμιση (α. 7 Υ.Α. 41517/1998). Η πρόσθετη προστασία του α. 9 Ν. 2251/1994 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν. 3587/2007

7 4. Το ερμηνευτικό κενό που ανακύπτει ως προς την ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος παραβιάζει μία από τις προαναφερθείσες παρεπόμενες υποχρεώσεις

8 Για ποιο λόγο πρέπει να αποκλειστεί η αναλογική εφαρμογή του α. 25 Ν. 4301/2005, το οποίο καθιερώνει υποχρέωση αποζημιώσεως μόνο εάν παραβιαστούν οι σχετικές με το ενημερωτικό δελτίο διατάξεις. Επαρκείς: α) οι διοικητικές κυρώσεις (α. 9 παρ. 1 και 2 Υ.Α. 41517/1998) β) η αξίωση αποζημίωσεως με βάση τις κοινές διατάξεις του ΑΚ ανάλογα με το ζημιωθέντα.

9 5. Χαρακτηριστική νομολογία ΣτΕ 1041/2005 και 2634-2636/2005


Κατέβασμα ppt "ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ Καθηγ. Αστικού Δικονομικού Δικαίου Α.Π.Θ Πρόεδρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google