Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

12 Οκτωβρίου 2000 1 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ" ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ " ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ" ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "12 Οκτωβρίου 2000 1 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ" ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ " ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ" ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 12 Οκτωβρίου 2000 1 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ" ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ " ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ" ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

2 12 Οκτωβρίου 2000 2 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η καύση οργανικών αποβλήτων πρέπει να πληρεί ορισμένες προδιαγραφές, προκειμένου να διασφαλίζονται : 4 4 η ποιότητα του τσιμέντου 4 4 οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις

3 12 Οκτωβρίου 2000 3 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται : 4Οι παραγόμενοι από την καύση ρύποι να είναι εντός των προδιαγραφών της Οδηγίας της ΕΕ 94/67. 4Τα περιεχόμενα ανόργανα συστατικά του εναλλακτικού καυσίμου να δεσμεύονται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζουν τις ιδιότητες του τελευταίου ή τις ποιοτικές προδιαγραφές του τσιμέντου. 4Η καύση του να μην επηρεάζει αρνητικά τα χαρακτηριστικά της φλόγας.

4 12 Οκτωβρίου 2000 4 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται : 4 Οι ιδιότητες του να μην επηρεάζουν την πορεία της έψησης. 4 Το θερμικό δυναμικό του να είναι οικονομικά αποδεκτό. 4 Οι φυσικοχημικές του ιδιότητες να είναι σταθερές στο χρόνο. 4 Να είναι ομοιογενές χωρίς ξένα σώματα.

5 12 Οκτωβρίου 2000 5 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ομάδα έρευνας ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ/ΙΤΕ, του Πολυτεχνείου της Πάτρας ΙΗΔΛ/ΙΤΕ του Παν/μίου Κρήτης ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" ECON Βιομηχανίες ΑΒΕ

6 12 Οκτωβρίου 2000 6 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Το έργο της ομάδας ήταν : να περισυλλέξει μια ικανή ποσότητα οργανικών 3 να περισυλλέξει μια ικανή ποσότητα οργανικών αποβλήτων αποβλήτων να τυποποιήσει τα απόβλητα αυτά σε 3 να τυποποιήσει τα απόβλητα αυτά σε δευτερογενές καύσιμο δευτερογενές καύσιμο να τα χρησιμοποιήσει ως εναλλακτικό καύσιμο 3 να τα χρησιμοποιήσει ως εναλλακτικό καύσιμο να ελέγξει τις ποιοτικές παραμέτρους του προϊόντος 3 να ελέγξει τις ποιοτικές παραμέτρους του προϊόντος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 3 να διερευνήσει τους μηχανισμούς καύσεως στη φλόγα στη φλόγα

7 12 Οκτωβρίου 2000 7 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η συλλογή, μεταφορά και τυποποίηση των αποβλήτων έγινε από την Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. Η τυποποίηση των διαδικασιών στηρίχθηκε :  Στην αξιοποίηση της εμπειρίας της ΤΠΠ στην διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων με διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων με παράλληλη αξιοποίηση της υπάρχουσας παράλληλη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής της εταιρίας υποδομής της εταιρίας Στην βελτίωση των μεθόδων επεξεργασίας ελέγχου,  Στην βελτίωση των μεθόδων επεξεργασίας ελέγχου, αποθήκευσης και μεταφοράς των οργανικών αποθήκευσης και μεταφοράς των οργανικών αποβλήτων αφ' ετέρου αποβλήτων αφ' ετέρου  Στην εφαρμογή ευέλικτου συστήματος κινητής μονάδος μονάδος

8 12 Οκτωβρίου 2000 8 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα πετρελαιοειδή απόβλητα του θαλάσσιου τομέα είναι: 8Βαριά κατάλοιπα διαχωρισμού καυσίμων 8Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 8Αποπλύματα δεξαμενών πλοίων 8Βαρέα κατάλοιπά (Sludges) από υπολείμματα δεξαμενών καυσίμων ή διαχωριστήρων δεξαμενών καυσίμων ή διαχωριστήρων 8Νερά ιζημάτων (σεντινόνερα) που περιέχουν υδρογονάνθρακες υδρογονάνθρακες 8Πετρελαιοειδή που προέρχονται από πετρελαιοκηλίδες πετρελαιοκηλίδες.

9 12 Οκτωβρίου 2000 9 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα απόβλητα του βιομηχανικού τομέα προέρχονται από: Τα απόβλητα του βιομηχανικού τομέα προέρχονται από: : 4 Βαριά υπολείμματα απόσταξης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 4 Ελαφροί υδρογονάνθρακες από απόσταξη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 4 Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 4 Βαρέα υπολείμματα απόσταξης λιπαρών οξέων 4 Αποπλύματα δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων καυσίμων

10 12 Οκτωβρίου 2000 10 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερογενές καύσιμο Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Υγρασία 5% 2% ΚΘΔ 5.000 kcal ΑΘΔ 10.083 kcal Τέφρα 0,1% max 0,39% Ιξώδες 2 0 Ε 2 0 Ε Σημείο Αυτ/λεξης 110 0 C min 162 0 C S 2% max 1,59% Cl 0,1% max 0,05% Pb 0,5% max 467 ppm Hg 2 ppm max 19,7 ppm Tl 10 ppm max 0 ppm Cd 60 ppm max 0 ppm F 600 ppm max 0 ppm Zn 759 ppm PCB 50 ppm max κάτω 50 ppm

11 12 Οκτωβρίου 2000 11 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1η Βιομηχανική καύση  Κλίνκερ:  Μεταβολές σε Cd, Be, και Cr  Εκπομπές:  Cd = 0,0006 mg/m 3  Cr = 0,0035 mg/m 3  Στο τσιμέντο δεν παρατηρήθηκαν διαφορές από το συνηθισμένο. από το συνηθισμένο.

12 12 Οκτωβρίου 2000 12 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2η Βιομηχανική καύση κλίνκερ  Στο κλίνκερ μεταβολή των :  Zn από 226 ppm σε 414 ppm  Pb από 164 ppm σε 248 ppm Εκπομπές Εκπομπές  Zn από 0,026 σε 0,028 mg/m 3  Pb από 0,020 σε 0,05 mg/m 3

13 12 Οκτωβρίου 2000 13 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3η Βιομηχανική καύση  Στο κλίνκερ δεν σημειώθηκε αύξηση των μετάλλων αύξηση των μετάλλων  Εκπομπές  Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn : 0,46 mg/m 3 : oριο 1mg/m 3 0,46 mg/m 3 : oριο 1 mg/m 3  Cd,+Pb 0,093 mg/m 3 : οριο 0,1mg/m 3  Cd,+Pb 0,093 mg/m 3 : οριο 0,1 mg/m 3  Hg 0,015 mg/m 3 : οριο 0,1mg/m 3  Hg 0,015 mg/m 3 : οριο 0,1 mg/m 3

14 12 Οκτωβρίου 2000 14 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Συγκριτικός Πίνακας Προδιαγραφών και Εκπομπών (94/67/EC) Ρύπος Μέτρηση Ρύπου* (mg/Nm 3 ) CO 5047 1930 HCl 10 0,630 HF 1 0,030 SO 2 340 219 Cd + Tl 0,1 0,078 Hg 0,1 0,015 Sb+As+Pb+Cr+Co+ 1 0,460 Cu+Mn+Ni+V+Sn Φουράνια - Διοξίνες 100 pg 5,27 - 7,72 pg * Αναφέρονται ενδεικτικές μετρηθείσες τιμές ρύπων κατά το διάστημα καύσης εναλλακτικού καυσίμου στον ΠΚ2 του Εργοστασίου Καμαρίου Όριο εκπομπής mg/m 3 για 30% υπ. ΚΥΑ 2487/455-99 ΦΕΚ 196/8-3-99 Σκόνη 85 56

15 12 Οκτωβρίου 2000 15 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Συμπεράσματα Συμπεράσματα :  H καταστροφή επικίνδυνων αποβλήτων είναι περιβαλλοντικά ασφαλής περιβαλλοντικά ασφαλής  Aναπτύχθηκε τεχνογνωσία για την παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά προτυποποιημένου αποθήκευση και μεταφορά προτυποποιημένου δευτερογενούς καυσίμου προερχόμενου από δευτερογενούς καυσίμου προερχόμενου από οργανικά απόβλητα οργανικά απόβλητα  Aναπτύχθηκε η τεχνογνωσία που απαιτείται για την γενίκευση της χρήσεως δευτερογενούς την γενίκευση της χρήσεως δευτερογενούς καυσίμου σε όλους τους κλιβάνους της εταιρείας καυσίμου σε όλους τους κλιβάνους της εταιρείας


Κατέβασμα ppt "12 Οκτωβρίου 2000 1 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ" ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ " ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ" ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google