Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 e-mail: sambra@.unipi.gr
Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια. Η εμπειρία από την περίπτωση του Κρατικού Αερολιμένα της Σαντορίνης

2 Καθηγητής Ε. Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς sambra@unipi.gr
Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια. Η εμπειρία από την περίπτωση του Κρατικού Αερολιμένα της Σαντορίνης Καθηγητής Ε. Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς

3 Αντικείμενο Ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτίμησης και προσδιορισμού του οικονομικού αποτελέσματος σχεδίου επένδυσης σε μεταφορική υποδομή, όπως αυτή αποκομίστηκε από μελέτη που πραγματοποιήθηκε για την επέκταση του Κρατικού Αερολιμένα της Σαντορίνης (ΚΑΣΡ). Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

4 Γενική Μεθοδολογία Καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης στον αερολιμένα (έσοδα, έξοδα, λογαριασμός εκμετάλλευσης, οικονομικό αποτέλεσμα, δείκτες αποδοτικότητας). Χρηματοοικονομική αξιολόγηση, από την πλευρά του επενδυτικού φορέα (κράτος) Οικονομική- Κοινωνική αξιολόγηση, όπου μελετώνται οι επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

5 Προαπαιτούμενα πρόβλεψη της ζήτησης για μεταφορές στον εν λόγω αερολιμένα για το χρονικό ορίζοντα των 20 ετών προσδιορισμός των επιπτώσεων από τη λειτουργία του νέου αερολιμένα στα έσοδα του αερολιμένα προσδιορισμός των επιπτώσεων από τη λειτουργία του νέου αερολιμένα στο κόστος λειτουργίας, στο κόστος υποδομών και εγκαταστάσεων προσδιορισμός της αξίας του χρόνου προσδιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιπτώσεις στην οικονομία και ανάπτυξη Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

6 Υφιστάμενη κατάσταση - Έσοδα
1. Έσοδα από εμπορικές εκμεταλλεύσεις: α. Έσοδα από Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου, με αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες πετρελαιοειδών (ενοίκιο) β. Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου, με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς το επιβατηγό κοινό (μίσθωμα) Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

7 Υφιστάμενη κατάσταση - Έσοδα
2. Έσοδα από αεροπορικά τέλη: α. Τέλη Χρήσης Αεροδρομίου (ΤΧΑ), επιβαρύνουν τις αεροπορικές εταιρείες για την προσγείωση και στάθμευση του στόλου τους (Τέλος Προσγείωσης και το Τέλος Παραμονής). β. τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΕΑΑ), καταβάλλονται από τους επιβάτες προς αναχώρηση ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, 65% παραμένει στον αερολιμένα Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

8 Διάρθρωση Εσόδων Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

9 Υφιστάμενη κατάσταση - Έξοδα
Δαπάνες απασχόλησης προσωπικού (σταθερά έξοδα), τα λειτουργικά έξοδα τις προμήθειες, συντηρήσεις και επισκευές (μεταβλητά έξοδα) κατασκευές νέων έργων (επενδυτικές δαπάνες) Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

10 Οικονομικοί δείκτες α.Αποδοτικότητα Κύκλου Εργασιών = Οικονομικό Αποτέλεσμα προς Κύκλο Εργασιών, (ικανότητα των εσόδων να παράγουν κέρδη για την επιχείρηση) β. Δείκτης εσόδων προς έξοδα, γ.Ο Δείκτης οικονομικού αποτελέσματος ανά επιβάτη, δ. Ο Δείκτης εσόδων ανά επιβάτη, ε. Ο Δείκτης επιβατών ανά υπάλληλο, Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

11 Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εκτίμηση της εφικτότητας, βιωσιμότητας και αποδοτικότητας των έργων στον αερολιμένα από την πλευρά του επενδυτικού φορέα. Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

12 Μεθοδολογία 1. Χρονικός προγραμματισμός εκτέλεσης των επενδυτικών έργων και ετήσιες εκταμιεύσεις, υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης, (% ετήσιου κόστους λειτουργίας του αεροδρομίου) 2. Πρόβλεψη μελλοντικής ζήτησης για μία χρονοσειρά και για διάφορα σενάρια κίνησης (βασικό-αισιόδοξο-απαισιόδοξο). Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

13 Μεθοδολογία 3. Προσδιορισμός των χρηματοδοτικών πόρων και των αντίστοιχων εναλλακτικών σχεδίων χρηματοδότησης. - Δημόσιος χαρακτήρας υποδομής - Ενδεχόμενη κάλυψη από το ελληνικό δημόσιο Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

14 Μεθοδολογία 4.Εκτίμηση χρηματικών εισροών, για τα διάφορα σενάρια ζήτησης. Σε συνάρτηση με τη ζήτηση για μεταφορά (σενάρια κίνησης) Τ.Ε.Α.Α.: αναχωρούντες επιβάτες, τέλος,απόδοση (65%) Τ.Χ.Α.:αφικνούμενα αεροσκάφη, σύνθεση στόλου (Τ.Ω.Α.Σ.), το μέγιστο βάρος της κάθε κατηγορίας σκάφους, αντίστοιχο τέλος Μισθώματα: προβλέψεις εμπορικών χώρων, χρόνος διάθεσής των, τιμολογιακή πολιτική Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

15 Μεθοδολογία 5. Εκτίμηση χρηματικών εκροών
το απασχολούμενο προσωπικό, εξέλιξη ανάλογα με το μεταφορικό έργο (με μικρότερο όμως βαθμό ανάπτυξης) λειτουργικές δαπάνες και πιστώσεις, ανάλογα με το βαθμό αλληλεξάρτησης των δαπανών με την επιβατική κίνηση στον αερολιμένα, τις οικονομίες κλίμακας, τα ιστορικά στοιχεία. Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

16 Μεθοδολογία 6. Λογαριασμός εκμετάλλευσης
αποσβέσεις, αρχική αξία των παγίων στοιχείων, πολιτική αποσβέσεων ανάλογα με τη φύση των παγίων στοιχείων και τους ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους της. το υφιστάμενο επίπεδο φορολογίας της χώρας Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

17 Μεθοδολογία 7. Εκτίμηση εμπορικής αποδοτικότητας με τη χρήση των κριτηρίων της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Συντελεστή Αποδοτικότητας. 8. Ανάλυση αβεβαιότητα: ανάλυση νεκρού σημείου, ανάλυση ευαισθησίας Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διερεύνηση αποδοτικότητας του σχεδίου επένδυσης από την άποψη της εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου. Κοινωνική αποδοτικότητα των προτεινόμενων έργων μέσα από την μέτρηση του συνολικού κοινωνικού κόστους και των συνολικών κοινωνικών ωφελειών από την επένδυση αυτή. Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

19 Βασικές έννοιες αποτίμηση των στοιχείων κόστους και οφέλους,
λογιστικές ή κοινωνικές τιμές, οι οποίες αντανακλούν την πραγματική οικονομική αξία και το οικονομικό κόστος των αγαθών. κοινωνικό επιτόκιο. Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

20 Στοιχεία κόστους Έμεσα κόστη: Έμμεσα κόστη Το κόστος κατασκευής,
Κόστη λειτουργίας, προσωπικού, συντηρήσεις, κλπ. Οικονομικό κόστος γης, Περιβαλλοντικό κόστος, Κεφάλαιο Κίνησης Έμμεσα κόστη ποιοτικού χαρακτήρα (κυκλοφοριακός φόρτος συμφόρηση, καταστροφή παραδοσιακών οικισμών και αρχαιοτήτων, εξάντληση σπανιζόντων πόρων, επίδραση στην αναδιανομή του εισοδήματος κλπ.) Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

21 Στοιχεία ωφελειών Άμεσες: Έμμεσες:
έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (εμπορικές εκμεταλλεύσεις, έσοδα από αεροπορικά τέλη) υπολειμματική αξία Έμμεσες: Εξοικονόμηση χρόνου επιβατών,αεροσκαφών. Διακινούμενοι επιβάτες (δαπάνες) Αύξηση απασχόλησης (φορολογία, ανεργία) Αύξηση της αξίας Πρόσθετες επιδράσεις (περιφερειακή ανάπτυξη, κατανομή του εισοδήματος, στη μεταφορική υποδομή, στην Εθνική Άμυνα, Ε.Ε. κλπ) Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

22 Οικονομική Αποδοτικότητα
- Οικονομική Καθαρή Παρούσα Αξία (ΟΚΠΑ) των Έργων, Κοινωνικό Επιτόκιο Προεξόφλησης (8%). - Οικονομικός Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (ΟΕΣΑ), όπου το σχέδιο γίνεται αποδεκτό όταν ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος από την αποδοτικότητα κεφαλαίου, που επικρατεί στην οικονομία (για τον τριτογενή τομέα υπολογίζεται σε 11%). Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

23 Συμπέρασμα Δημόσιος χαρακτήρας αεροπορικής υποδομής
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η χρηματική αξιολόγηση Ιδιαίτερα πολύπλοκη η κοινωνική - οικονομική (σε τοπικό-περιφερειακό-εθνικό και διεθνές επίπεδο) Ερευνα στις Μεταφορές, 2002

24 Σας ευχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογία αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων στα αεροδρόμια"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google