Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια περίοδος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια περίοδος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια περίοδος
Κεφάλαιο 12 Το κόστος Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια περίοδος

2 Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας περιόδου δεν είναι χρονικός. Βασίζεται στην ευελιξία που έχουν οι οικονομικοί παράγοντες να μεταβάλλουν κάποιες οικονομικές μεταβλητές

3 Έτσι υποθέτουμε ότι στην βραχυχρόνια περίοδο στο υπόδειγμα της συνάρτησης παραγωγής με δύο παραγωγικούς συντελεστές, η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει μόνον την χρήση του συντελεστή «εργασία», αλλά όχι το επίπεδο απασχόλησης του κεφαλαίου

4 Διάφοροι βαθμοί ευελιξίας στην χρήση των παραγωγικών συντελεστών
Υπερωρίες Πρόσληψη εργαζομένων μερικής ή προσωρινής απασχόλησης Ενοικίαση μηχανημάτων ή εξοπλισμού (π.χ. Αυτοκίνητα) Πρόσληψη και εκπαίδευση μόνιμου προσωπικού Παραγγελία νέων μηχανημάτων Παραγγελία εξειδικευμένων μηχανημάτων Κατασκευή νέων εργοστασίων

5 Βραχυχρόνιο συνολικό κόστος
Το συνολικό κόστος εξακολουθεί να είναι αλλά υποθέτουμε ότι το κεφάλαιο είναι σταθερό στο επίπεδο και άρα το βραχυχρόνιο συνολικό κόστος (short-run total cost) γράφεται ως

6 Σταθερό και μεταβλητό κόστος
Σταθερό (βραχυχρόνιο) κόστος [Fixed cost] Μεταβλητό (βραχυχρόνιο) κόστος [Variable cost]

7 Συνολικό βραχυχρόνιο κόστος = Σταθερό κόστος + μεταβλητό κόστος

8 Βραχυχρόνιο σταθερό και μεταβλητό κόστος
Το βραχυχρόνιο σταθερό κόστος (SFC) είναι το κόστος των συντελεστών που δεν μπορούν να μεταβληθούν βραχυχρόνια. Το βραχυχρόνιο μεταβλητό κόστος (SVC) είναι το κόστος των συντελεστών που μπορούν να μεταβληθούν ώστε να μεταβάλλουν το επίπεδο παραγωγής της επιχείρησης

9 Το βραχυχρόνιο κόστος δεν είναι το ελάχιστο κόστος
Το βραχυχρόνιο κόστος δεν είναι το ελάχιστο κόστος. Βραχυχρόνια, ο ΟΛΤΥ δεν είναι ίσος με τον λόγο των τιμών των παραγωγικών συντελεστών

10

11 Βραχυχρόνιο μέσο κόστος = συνολικό βραχυχρόνιο κόστος / συνολικό προϊόν Βραχυχρόνιο οριακό κόστος = μεταβολή συνολικού βραχυχρόνιου κόστους / μεταβολή συνολικού προϊόντος

12 Βραχυχρόνιο μέσο σταθερό κόστος = συνολικό σταθερό κόστος / συνολικό προϊόν Βραχυχρόνιο μέσο μεταβλητό κόστος = συνολικό μεταβλητό κόστος / συνολικό προϊόν

13

14 Σχέση μεταξύ καμπυλών βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου κόστους
Η καμπύλη μακροχρόνιου κόστους «περιβάλλει» τις καμπύλες βραχυχρόνιου κόστους

15

16 Βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο μέσο και οριακό κόστος

17 SMC, SATC, LAC, LMC Σταθερές αποδόσεις κλίμακος

18 SMC, SATC, LAC, LMC Κυβική συνάρτηση κόστους

19 Παράδειγμα Βραχυχρόνιο κόστος συνάρτησης Cobb-Douglas με σ. α. κ
Παράδειγμα Βραχυχρόνιο κόστος συνάρτησης Cobb-Douglas με σ.α.κ Για v=w=4 έχουμε

20 (1) (2) (3) (4) (5) q STC(K=1) STC(K=4) STC(K=9) TC 4 16 36,00 10 8 17
(1) (2) (3) (4) (5) q STC(K=1) STC(K=4) STC(K=9) TC 4 16 36,00 10 8 17 36,44 20 37,78 30 40 25 40,00 24 68 32 43,11 50 104 41 47,11 60 148 52 52,00 48 70 200 65 57,78 56 80 260 64,44 64 90 328 97 72,00 72 100 404 116 80,44

21

22 Εξαγωγή περιβάλλουσας καμπύλης
Για

23

24 Καμπύλες μέσου και οριακού κόστους

25

26

27

28 Κεφάλαιο 13 Μεγιστοποίηση κέρδους και προσφορά
Κεφάλαιο 13 Μεγιστοποίηση κέρδους και προσφορά

29 Προϋποθέτουμε ότι οι επιχειρήσεις μεγιστοποιούν τα κέρδη ως εάν να επρόκειτο για την ορθολογική επιλογή ενός ατόμου παρόλον ότι η διαδικασία λήψεως αποφάσεων είναι πιο πολύπλοκη.

30 Υποθέτουμε ότι η επιχείρηση επιλέγει τα επίπεδα των εισροών και της εκροής έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, δηλαδή να μεγιστοποιήσει την διαφορά μεταξύ συνολικών εσόδων και συνολικού οικονομικού κόστους

31 Μεγιστοποίηση οικονομικού κέρδους, π
Συνολικά έσοδα Συνολικό οικονομικό κόστος Οικονομικό κέρδος = έσοδα – κόστος

32 Η μεγιστοποίηση του κέρδους απαιτεί η πρώτη παράγωγος του π ως προς q να είναι ίση με το μηδέν

33 Συνθήκες δευτέρας τάξεως

34

35 Οριακό έσοδο

36 Οριακό έσοδο και ελαστικότητα Ελαστικότητα ζήτησης αγοράς
Οριακό έσοδο και ελαστικότητα Ελαστικότητα ζήτησης αγοράς

37 Κατ’ αναλογίαν ορίζουμε την ελαστικότητα ζήτησης που αντιμετωπίζει η επιχείρηση ως

38 Το οριακό έσοδο γράφεται ως

39 Επειδή eq,P<0 έχουμε ότι

40 Σχέση ελαστικότητας και οριακού εσόδου

41 Εφόσον MR=MC προκύπτει ότι

42 Παράδειγμα: Γραμμική συνάρτηση ζήτησης

43

44 Παράδειγμα: Μεγιστοποίηση με γραμμική συνάρτηση ζήτησης και σταθερό μέσο κόστος


Κατέβασμα ppt "Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια περίοδος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google