Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ FINANCIAL ACCOUNTING

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ FINANCIAL ACCOUNTING"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ FINANCIAL ACCOUNTING
ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

2 Η Χρηματοοικονομική Λογιστική ασχολείται με την συστηματική συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία των συναλλαγών – οικονομικών μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και παρουσίασή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα

3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ Κάθε οικονομική μονάδα, έχει δική της νομική και οικονομική οντότητα. Έχει δική της περιουσία και δημιουργεί δικές της απαιτήσεις και υποχρεώσεις

4 2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Για να είναι αποδεκτές οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να εφαρμόζονται σταθερά και να εκφράζονται με την ίδια μονάδα μέτρησης. Η λογιστική ασχολείται με τα οικονομικά γεγονότα που είναι μετρήσιμα. Δεν μπορεί όμως να αποτιμήσει όλες τις άϋλες αξίες όπως τη φήμη και πελατεία, διοικητική ικανότητα στελεχών, ποιότητα προϊόντων κ.α. Σε περιόδους πληθωρισμού δεν είναι σωστή η σύγκριση ειδικά όταν αποκτήθηκαν σε διαφορετικό χρόνο. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ Η αγοραστική αξία θεωρητικά παραμένει σταθερή

5 3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η οικονομική μονάδα δημιουργήθηκε για να ζήσει μελλοντικά, χωρίς να προσδιορίζεται το τέλος της, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό τους, αλλά μπορεί να παραταθεί. Ο ισολογισμός δεν δείχνει αξίες ρευστοποίησης αλλά κόστη κτήσης Διαφορετική αντιμετώπιση για λειτουργούσα και για υπό εκκαθάριση εταιρεία

6 4. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ή ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για να υπάρχουν πληροφορίες και οικονομικές καταστάσεις που να είναι διαχρονικά συγκρίσιμες μεταξύ τους η ζωή των επιχειρήσεων διαιρείται σε ίσα χρονικά διαστήματα και προσδιορίζονται τα αποτελέσματα Λογιστική χρήση, φορολογικό έτος, χρόνος 12<t<24 (τρίμηνο, εξάμηνο, έτος)

7 2 στάδια για την ολοκλήρωση της πώλησης
5. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ή ΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Το αποτέλεσμα κάθε χρήσης προκύπτει από τον συσχετισμό εσόδων και εξόδων που αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση. Δεν πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν η ταμειακή είσπραξη-πληρωμή, αλλά μόνο εάν τα έξοδα αναλώθηκαν ή τα έσοδα αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση Πωλήσεις αγαθών με συμφωνία πληρωμής του ποσού σε δόσεις (σύναψη συμφωνίας, γέννηση απαίτησης, είσπραξη αξίας) 2 στάδια για την ολοκλήρωση της πώλησης η ενοχική ή υποσχετική σύμβαση και η εμπράγματος ή εκποιητική σύμβαση

8 6. ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Η τελική τιμή στην οποία παραλαμβάνεται (τιμή αγοράς + έξοδα) ένα αγαθό αποτελεί και τη συνολική αξία του (λογιστική αξία) Η καταγραφή των στοιχείων της επιχείρησης γίνεται πάντα με βάση το κόστος Λογιστική αξία, αξία ρευστοποίησης, αξία αντικατάστασης

9 7. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ή ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να δίνουν μια πραγματική αντικειμενική εικόνα των λογιστικών γεγονότων στα οποία αναφέρονται Με την ύπαρξη δικαιολογητικών αποδεικνύεται με αντικειμενικό τρόπο η πραγματοποίηση των συναλλαγών και γίνεται επαλήθευση Παραστατικά από τα οποία προκύπτουν δικαιώματα και υποχρεώσεις Προφορικές συμφωνίες δεν καταχωρούνται Εξαίρεση εσωτερικά λογιστικά γεγονότα (αποσβέσεις)

10 8. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
Έσοδα(επιτεύξεις) – έξοδα(θυσίες) = αποτέλεσμα Τα έξοδα πραγματοποιούνται στην ίδια χρήση στην οποία δημιουργούνται τα αντίστοιχα έσοδα Π.χ. πωλήσεις εμπορευμάτων που προκαλούν ανάλωση υλικών συσκευασίας

11 9. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ή ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
Πρέπει να εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να μην υπάρξει παραπλάνηση (καταρτίζονται κάθε χρόνο με βάση τις ίδιες αρχές, μεθόδους και κανόνες, συνοδεύονται από υποσημειώσεις που αφορούν μη μετρήσιμα γεγονότα Πρέπει να τηρούνται μόνιμα, ομοιόμορφα και χωρίς παρεκκλίσεις οι λογιστικές μέθοδοι μέτρησης (απογραφής, αποτίμησης, απόσβεσης) Είναι το βασικότερο επιχείρημα για την καθιέρωση της λογιστικής τυποποίησης

12 10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Συντηρητική προσέγγιση δηλ. η μικρότερη ευνοϊκή επίδραση στην καθαρή θέση ή στο ενεργητικό της επιχείρησης. Σκοπός να προστατευθεί η περιουσία της επιχείρησης από μελλοντικούς κινδύνους (υποτίμηση κέρδους) Καταχωρούνται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι (προβλέψεις απαιτήσεων, υποτίμηση παγίων, αποσβέσεις, αποζημίωση προσωπικού) ενώ δεν καταχωρούνται τα πιθανά κέρδη και οι αισιόδοξες προβλέψεις επιχειρηματία Αποτίμηση αποθεμάτων < τιμή

13 11. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Το έξοδο καταχωρείται όταν αναλώνεται. Έχει σχέση με τον χρόνο ανάλωσης και όχι με την πληρωμή του. Στην περίπτωση που στους λογαριασμούς εξόδων περιλαμβάνονται ποσά που πληρώθηκαν την χρήση αυτή αλλά θα αναλωθούν την επόμενη χρήση, πρέπει να τακτοποιηθούν (μεταβατικοί λογ/σμοί)

14 12. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα έσοδα καταχωρούνται όταν πραγματοποιείται η πώληση (δηλαδή το εμπόρευμα παραδίδεται στον αγοραστή ή ταξιδεύει για λογαριασμό του, Τ.Π., Δ.Α., Τ.Δ.Α., Α.Λ.Π.) Παρέχεται η υπηρεσία στον πελάτη (Τ.Π.Υ., Α.Π.Υ) Το έσοδο έχει σχέση με τον χρόνο και όχι με την είσπραξη

15 ΑΠΟΓΡΑΦΗ Απογραφή είναι η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση με το ίδιο νόμισμα όλων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε δεδομένο χρόνο. Με την απογραφή προσδιορίζεται η περιουσία της επιχείρησης αναλυτικά σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (στατικά)

16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
Ανάλογα με την έκτασή της (γενική, μερική) Ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται (πραγματική ή εξωλογιστική και θεωρητική ή εσωλογιστική) Ανάλογα με τον χρόνο σύνταξης (τακτική, έκτακτη) Με βάση την νομοθεσία

17 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ισολογισμός είναι μια συνοπτική χρηματοοικονομική κατάσταση που εμφανίζει τη συνολική επιχειρηματική περιουσία και τη χρηματοοικονομική θέση της με απόλυτη σαφήνεια, δομημένη σε δύο ισόποσα μεγέθη (Ενεργητικό = Παθητικό) σε μια συγκεκριμένη στιγμή. (δικαιώματα κυριότητας, εκμετάλλευσης και απαίτησης= υποχρεώσεις στον φορέα και τρίτους) Με τον ισολογισμό γνωστοποιείται η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης σε δεδομένη χρονική στιγμή για να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται την πορεία της και να προβαίνουν σε αποφάσεις

18 Για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιαφέρονται
Τα στελέχη της επιχείρησης για να εκτιμήσουν τη βιωσιμότητα, τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα, το μερίδιο αγοράς στο χώρο και τρόπους αύξησής του, την οικονομική εξέλιξη της επιχείρησης και τρόπους αύξησης του κέρδους

19 Τρίτοι υποψήφιοι επενδυτές, μέτοχοι, ανταγωνιστές, επαγγελματικές οργανώσεις – σωματεία, πελάτες, προμηθευτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσιο, επιμελητήρια, στελέχη επιχειρήσεων, αναλυτές

20 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Ο ισολογισμός παρουσιάζει την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης Σε χρονική στιγμή που η δραστηριότητά της πιθανόν να είναι διαφορετική από την πραγματική (π.χ. ξενοδοχείο στη Ρόδο και άλλο στην Αράχωβα) Σε τιμές ιστορικές και όχι σε πραγματικές τρέχουσες τιμές, δηλαδή δεν απεικονίζεται η πραγματική αναμορφωμένη αξία Σε τιμές που έχουν διαφορετική αξία από έτος σε έτος

21 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ -Καταχωρούνται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών -Εμφανίζουν την οικονομική κατάσταση την ίδια χρονική στιγμή -η απογραφή δεν δημοσιεύεται -η απογραφή είναι λεπτομερής καταγραφή -η σύνταξη της απογραφής προηγείται -η απογραφή περιλαμβάνει ποσότητες και αξία -η απογραφή καταχωρείται σε κάθετη μορφή

22 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ είναι τα μέσα δράσης της επιχείρησης, δηλαδή όλα τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμημένα σε χρηματικές μονάδες, τα οποία έχει στη διάθεσή της και χρησιμοποιεί για την επίτευξη του σκοπού της (το σύνολο αγαθών, αξιών, δικαιωμάτων και απαιτήσεων) ΠΑΘΗΤΙΚΟ είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το φορέα της και προς τρίτους. Το παθητικό δείχνει τις πηγές προέλευσης των μέσων δράσης της επιχείρησης, τις πηγές χρηματοδότησης των στοιχείων του ενεργητικού

23 Το ενεργητικό διακρίνεται σε πάγιο ενεργητικό και σε κυκλοφορούν ενεργητικό.
Πάγιο ενεργητικό είναι το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων, που προορίζονται να παραμείνουν μακροχρόνια με την ίδια περίπου μορφή, στην επιχείρηση, με στόχο να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της καθώς και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, οι συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ
Δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας Χρησιμοποιούνται μόνιμα για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης Παραμένουν στην επιχείρηση χωρίς να μεταβάλλεται η μορφή τους Συμβάλλουν με την χρησιμοποίησή τους στην παραγωγή εσόδων

25 Στο πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνονται
Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης (έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης) Οι ασώματες ακινητοποιήσεις (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, φήμη και πελατεία, άδειες εκμετάλλευσης, σήματα, know how, σχέδια) Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, έπιπλα, μεταφορικά μέσα) Οι συμμετοχές (σε άλλες επιχειρήσεις εφόσον αποκτούν τουλάχιστον 10% στο κεφάλαιό τους και υπάρχει πρόθεση για διαρκή κατοχή τους) Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (όταν η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσης)

26 Κυκλοφορούν ενεργητικό είναι τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού που προορίζονται να αλλάξουν μορφή κατά τη διάρκεια της χρήσης ή να ρευστοποιηθούν. Αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, ανταλλακτικά παγίων) Απαιτήσεις (πελάτες, χρεώστες, γραμμάτια εισπρακτέα) Χρεόγραφα (όταν πρόκειται να ρευστοποιηθούν άμεσα) Χρηματικά διαθέσιμα (μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα)

27 Το Παθητικό δείχνει τις πηγές χρηματοδότησης του ενεργητικού και ποιοι έχουν δικαιώματα επί του ενεργητικού και με ποια αναλογία. Διακρίνεται σε Ίδιο Κεφάλαιο ή Καθαρή θέση ή Καθαρή Περιουσία (είναι η υποχρέωση της επιχείρησης προς το φορέα της, δείχνει το ύψος της χρηματοδότησης του φορέα της) Ξένο Κεφάλαιο ή Πραγματικό Παθητικό (είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτους)

28 Το Ίδιο Κεφάλαιο διακρίνεται σε
Κεφάλαιο (για τις εταιρείες είναι το μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο ενώ στις ατομικές επιχειρήσεις είναι η καθαρή περιουσία τους) Αποθεματικά Κεφάλαια είναι συσσωρευμένα καθαρά κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί ή ενσωματωθεί στο κεφάλαιο – τακτικό, ειδικά, έκτακτα, αφορολόγητα) Διαφορές αναπροσαρμογής (είναι η υπεραξία που προκύπτει από αναπροσαρμογή της αξίας οικοπέδων, κτιρίων κάθε 4 χρόνια)

29 Το Ξένο κεφάλαιο διακρίνεται σε
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσης) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης)

30 Η επιχείρηση παρακολουθεί και απεικονίζει σημαντικές πληροφορίες, χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άμεση ποσοτική μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης στους λογαριασμούς τάξεως. Χαρακτηριστικά τους είναι Λειτουργούν κατά ζεύγη λογαριασμών Έχουν ίσα και αντίθετα υπόλοιπα Δεν μπορούν να συλλειτουργήσουν με άλλους λογαριασμούς Καταχωρούνται στο τέλος του ισολογισμού και τα ποσά τους αποτελούν ιδιαίτερο άθροισμα χωρίς να προστίθεται στα συνολικά αθροίσματα των λογ ενεργητικού-παθητικού Λογιστική εγγραφή με συμβολική αξία και όχι πραγματική

31 Παρακολουθούνται Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην επιχείρηση για διάφορους λόγους Εγγυήσεις που λαμβάνονται ή παραχωρούνται για εξασφάλιση απαιτήσεων ή υποχρεώσεών της αντίστοιχα (χρεωστικοί και πιστωτικοί λογαρ εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών) Αμφοτεροβαρείς και άλλης φύσεως συμβάσεις για το ανεκτέλεστο μέρος τους (απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις) Διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία (διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί και πιστωτικοί)

32 TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Είναι ένα σύστημα κανόνων ταξινόμησης των λογιστικών μεγεθών και τυποποίησης της λογιστικής σε εθνικό επίπεδο Καθιερώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 1041/1980 και με το Π.Δ. 1123/1980 ορίστηκε το περιεχόμενο και ο χρόνος έναρξης της προαιρετικής εφαρμογής του που ήταν η 1/1/1982. Από 1/1/97 εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας

33 Η αναλυτική λογιστική τηρείται από τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να επιλέγουν τους ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι εταιρείες των οποίων ο τζίρος είναι < ευρώ και αυτές που δεν είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλίο αποθήκης, απαλλάσσονται από την ενημέρωση των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής και υπολογίζουν εσωλογιστικά το κόστος και τα αναλυτικά αποτελέσματα μόνο στο τέλος της χρήσης

34 Σκοπός η τυποποίηση των λογαριασμών και η λειτουργία τους με ενιαίο τρόπο η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με βάση παραδεκτές ενιαίες αρχές και μεθόδους η ενιαία σύνταξη και δημοσίευση τυποποιημένων ισολογισμών, λογαριασμών αποτελεσμάτων και λοιπών οικονομικών καταστάσεων ο σχεδιασμός γενικά της λογιστικής σε εθνική κλίμακα

35 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η αρχή της αυτονομίας (γενική λογιστική, αναλυτική λογιστική, λογαριασμοί τάξεως) Η αρχή της κατ’ είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων (λειτουργούν με κριτήριο το είδος και όχι τον προορισμό) Η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως με λογιστικές εγγραφές Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών (ύπαρξη παραστατικού, καταχώρισή του και σύντομη αιτιολογία για κάθε εγγραφή)

36 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – Ε.ΣΥ.Λ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Σ.ΛΟ.Τ (τμήμα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) Είναι πενταμελές, συστάθηκε το 2003 και είναι υπεύθυνο για να: γνωματεύει σε θέματα λογιστικής τυποποίησης (παραπέμπονται μετά από απόφαση του Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε απαντά σε ερωτήματα λογιστικής φύσεως επιμέρους ενδιαφερομένων επεξεργάζεται κείμενα εργασίας λογιστικού και ελεγκτικού ενδιαφέροντος επεξεργάζεται, μελετά ή ερευνά θέματα γενικά λογιστικού ενδιαφέροντος Δεν είναι στην αρμοδιότητά του να απαντά για φορολογικά θέματα

37 Οι γνωματεύσεις του Σ.ΛΟ.Τ έχουν τη μορφή
Λογιστικής Οδηγίας (ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένα λογιστικά θέματα και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα) Λογιστικής Εγκυκλίου (αναφέρεται σε ερμηνεία θεμάτων ειδικότερου ενδιαφέροντος και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα) Γνωμοδότησης (αναφέρεται σε θέματα εφαρμογής των Δ.Λ.Π., δεν συνιστά ερμηνεία αυτών και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα) Ατομικής Απάντησης (αναφέρεται σε ερώτημα που έχει τεθεί από ενδιαφερόμενο και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα)

38 Έχουν την εξής δομή: Περιγραφή του θέματος Γνώμη (περιλαμβάνει σαφή και πλήρη διατύπωση άποψης για το λογιστικό θέμα) Αιτιολογία της γνώμης (τεκμηριώνει κατά αναλυτικό και λεπτομερή τρόπο την αιτιολογική βάση της γνωμάτευσης με πλήρη αναφορά στη νομοθεσία) Παρατηρήσεις (πιθανές συμπληρωματικές παρατηρήσεις Άποψη μειοψηφίας Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/5 και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Σ.ΛΟ.Τ.

39 ΟΜΑΔΕΣ 1η : Πάγιο Ενεργητικό 2η : Αποθέματα 3η : Απαιτήσεις και Διαθέσιμα 4η : Καθαρή θέση–Προβλέψεις–Μακροπρ. υποχρ 5η : Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 6η : Οργανικά έξοδα κατ’ είδος 7η : Οργανικά έσοδα κατ’ είδος 8η : Λογαριασμοί αποτελεσμάτων 9η : Αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως 10 ή 0 : Λογαριασμοί τάξεως

40 Πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί με υπογράμμιση υποχρεωτικοί
Οι κενοί κωδικοί αριθμοί συμπληρώνονται με νέους πρωτοβάθμιους μόνο μετά από απόφαση του Σ.ΛΟ.Τ. Ανάπτυξη δευτεροβαθμίων λογαριασμών μπορεί να γίνει στους κωδικούς 90-99

41 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 11. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 12
10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 11. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

42 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ
Για τη διαχειριστική παρακολούθηση κάθε πάγιου στοιχείου και για τη λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσης και των αποσβέσεών του και γενικότερα της τύχης του, τηρείται υποχρεωτικά μητρώο πάγιων στοιχείων, το οποίο αποτελεί την τελευταία ανάλυση των λογαριασμών των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (λογαριασμοί τρίτου ή τέταρτου κ.λ.π. βαθμού)

43 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστον τα κάτωθι: Τα στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του πάγιου (Ονοματολογία και διακριτικά στοιχεία) Τα στοιχεία της λογιστικής του ένταξης (τίτλοι και κωδικοί αριθμοί του πρωτοβάθμιου και του λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας) Η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσης, η αρχική αξία κτήσης και οι μεταβολές αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, μειώσεις) Ο τόπος εγκατάστασης ή ο τρίτος στις εγκαταστάσεις του οποίου τυχόν βρίσκεται Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή λειτουργία του, καθώς και η ημερομηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια

44 Η τυχόν κτήση του με ευεργετική φορολογική διάταξη
Η τυχόν ύπαρξη βαρών πάνω σ’ αυτό Ο κωδικός αριθμός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού αποσβέσεων Οι λογισμένες αποσβέσεις (συντελεστής και ποσά) και τα στοιχεία της λογιστικής τους εγγραφής (α/α παραστατικού, ημερομηνία), καθώς και οι αντιλογισμένες αποσβέσεις (π.χ. σε περίπτωση πώλησης ή καταστροφής) Τα στοιχεία και η αιτία του τερματισμού της παραγωγικής του ζωής (εκποίηση, διάλυση ή καταστροφή)

45 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (οποιαδήποτε έκταση γης της οποίας η κυριότητα ανήκει στην οικονομική μονάδα)
10.00.Γήπεδα – Οικόπεδα 10.01.Ορυχεία 10.02.Μεταλλεία 10.03.Λατομεία 10.04.Αγροί 10.05.Φυτείες 10.06.Δάση

46 Οι εδαφικές εκτάσεις διακρίνονται:
Με απεριόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής (δεν έχουν χρονική φθορά, λειτουργική φθορά, τεχνολογική απαξίωση και συνεπώς δεν αποσβένονται όπως οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεμάχια) Με περιορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής (η αξία τους είναι αποσβεστέα όπως μεταλλεία, ορυχεία, λατομεία, πετρελαιοπηγές, πηγές φυσικών αερίων ή ιαματικών νερών)

47 Οι εδαφικές εκτάσεις χρεώνονται με την αξία κτήσης τους ή της αξίας η οποία προκύπτει έπειτα από νόμιμη αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης. Τα έξοδα κτήσης των εδαφικών εκτάσεων (φόροι μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά και μεσιτικά) παρακολουθούνται στον λ Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων. Εάν έχουν αγοραστεί με πίστωση, οι τόκοι αγοράς τους δεν αυξάνουν την τιμή κτήσης τους, αλλά βαρύνουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα

48 Τα έξοδα διαμορφώσεως των εδαφικών εκτάσεων τα οποία δίνουν αξία σ’ αυτές
Εάν δε φθείρονται, αυξάνουν την αξία κτήσης τους (εκβραχισμοί, ισοπεδώσεις) Εάν φθείρονται (περίφραξη) καταχωρούνται στον λογ «Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων»

49 Τα γήπεδα – οικόπεδα δε φθείρονται και συνεπώς δεν αποσβένονται
Τα γήπεδα – οικόπεδα δε φθείρονται και συνεπώς δεν αποσβένονται. Όταν όμως υπάρχει κίνδυνος οικονομικής απαξίωσης και υποτίμησης, σχηματίζεται ειδική πρόβλεψη _________________ __________________ 83.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων 44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων ________________ ___________________

50 11. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 11. 00
11. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών Λοιπά τεχνικά έργα Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων

51 Κτίρια είναι οι οικοδομικές κατασκευές που γίνονται με τη χρησιμοποίηση δομικών υλικών και προορίζονται για κατοικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες ή οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ή δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις όπως ηλεκτρικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, κλιματιστικές, τηλεπικοινωνιακές, αποχετεύσεως, πνευματικής ή μη μεταφοράς, ενδοσυνεννοήσεως και άλλες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατόν να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή του κτιρίου Τεχνικά έργα είναι μόνιμες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές με τις οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας (δρόμοι, πλατείες, λιμάνια, φράγματα, διώρυγες, λίμνες, γέφυρες, στάδια, σήραγγες, αεροδρόμια, περιφράξεις)

52 Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου ή κτιριακής εγκατάστασης και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητάς του, που γίνεται κατά κανόνα με τη χρησιμοποίηση δομικών υλικών (νέα πτέρυγα κτιρίου) Βελτίωση είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ’ αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση που έχει σαν αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποίησής του (μετά από σεισμό ενισχύονται οι κολώνες κτιρίου )

53 Ο λογ. 11. χρεώνεται με την αξία κτήσης
Τα έξοδα κτήσης (φόροι μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά και μεσιτικά) καταχωρούνται στον λ Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων. Για κάθε επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, χρεώνεται ο λ. 11. Τα έξοδα κατεδάφισης παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στο λ Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων, εκτός αν ακολουθεί ανέγερση νέου κτιρίου οπότε αυξάνουν το κόστος ανέγερσής του. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μισθωτές του υπό κατεδάφιση παλαιού κτιρίου αυξάνουν το κόστος ανέγερσης του νέου

54 Σε περίπτωση αγοράς κτιρίου πρέπει να γίνει διαχωρισμός της αξίας του οικοπέδου και του κτιρίου, ώστε να παρακολουθούνται ξεχωριστά και να γίνεται απόσβεση μόνο στο κτίριο.

55 12.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις Φορητά μηχανήματα «χειρός» Εργαλεία Καλούπια-Ιδιοσυσκευές Μηχανολογικά όργανα Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

56 Η τιμή κτήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού αυξάνεται με τα έξοδα εγκατάστασης και συναρμολόγησης των μηχανημάτων μέχρι να τεθούν σε κατάσταση λειτουργίας. Δηλαδή τιμή κτήσης = τιμολογιακή αξία + ειδικά έξοδα αγορών + κόστος εγκατάστασης. Η παραπάνω αξία κτήσης προσαυξάνεται με την αξία των επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά. Επέκταση ή προσθήκη (αυξάνει το μέγεθος και κατά κανόνα την παραγωγική τους δυναμικότητα) Βελτίωση (αύξηση του χρόνου ωφέλιμης ζωής ή της παραγωγικότητας ή μείωση του κόστους λειτουργίας ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποιήσεώς του)

57 13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 13. 00. Αυτοκίνητα λεωφορεία 13. 01
13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Αυτοκίνητα λεωφορεία Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα Αυτοκίν. φορτηγά-Ρυμούλκες-Ειδικής χρήσης Σιδηροδρομικά οχήματα Πλωτά μέσα Εναέρια μέσα Μέσα εσωτερικών μεταφορών Λοιπά μέσα μεταφοράς

58 Η αξία κτήσης τους προσαυξάνεται με τα ειδικά έξοδα αγοράς, με την αξία των επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά.

59 14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14. 00. Έπιπλα 14. 01. Σκεύη 14. 02
14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Έπιπλα Σκεύη Μηχανές γραφείων Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς Επιστημονικά όργανα Ζώα για πάγια εκμετάλλευση (γεωργικών & κτηνοτροφικών επιχειρήσεων) Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Λοιπός εξοπλισμός

60 Η αξία κτήσης τους προσαυξάνεται με τα ειδικά έξοδα αγοράς, με την αξία των επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων που γίνονται κάθε φορά.

61 ΑΠΟΣΒΕΣΗ είναι η μείωση της αξίας των παγίων που επέρχεται από:
Το χρόνο Τη λειτουργία Την οικονομική – τεχνολογική απαξίωση Το νόμο Το Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζει ότι «απόσβεση είναι η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε καθεμία χρήση»

62 Με την απόσβεση επανεισπράτεται η αξία του παγίου αφού αναγνωρίζεται φορολογικά ως έξοδο, αλλά δεν προκαλείται ταμειακή εκροή όπως στα άλλα έξοδα Υπάρχουν πάγια στα οποία αν και υπάρχει χρονική, λειτουργική φθορά δεν μειώνεται η πραγματική τους αξία, αλλά αντίθετα αυξάνεται, γιατί είναι μοναδικά (κειμήλια, έργα τέχνης, αντίκες, αυθεντικοί πίνακες ζωγραφικής). Σε αυτά δεν γίνονται αποσβέσεις

63 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο Ωφέλιμη διάρκεια ζωής Υπολειμματική αξία Αποσβεστέα αξία Ετήσιες ή τακτικές αποσβέσεις Πρόσθετες ή επιταχυνόμενες αποσβέσεις Αξία μνήμης Αναπόσβεστη ή λογιστική αξία

64 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Κάθε τέλος της χρήσης επί της αξίας κτήσης προσαυξημένης με δαπάνες προσθηκών -βελτιώσεων Από τη στιγμή που αρχίζει να χρησιμοποιείται ή λειτουργεί με βάση τους μήνες Υποχρεωτικές Π.Δ. 299/2003 ορίζει κατώτερο και ανώτερο συντελεστή (δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε ακέραιου ενδιάμεσου συντελεστή) Απόσβεση Η/Υ και λογισμικού εφάπαξ (δυνητικά) Εργαλεία και ανταλλακτικά εφάπαξ υποχρεωτικά Αξία κτήσης <1200 ευρώ εφάπαξ (δυνητικά)

65 Για πάγια που δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της επιχείρησης δεν υπολογίζονται αποσβέσεις Τα πάγια των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχιακά αποσβένονται για 12 μήνες, δεδομένου ότι η μη χρησιμοποίηση των παγίων τους για όλους τους μήνες οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας τους και δεν είναι επιλογή τους. Οι νέες επιχειρήσεις για τις 3 πρώτες χρήσεις που ακολουθούν τη χρήση μέσα στην οποία άρχισε η λειτουργία τους μπορούν να μη διενεργούν αποσβέσεις ή να διενεργούν με συντελεστή 50%

66 Οι αποσβέσεις εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα
Οι αποσβέσεις των παγίων που αγοράζονται από εξωχώρια εταιρεία (offshore company) δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα Οι αποσβέσεις σταματούν όταν η λογιστική αξία του παγίου εμφανίζεται με 0,01 ευρώ, χωρίς να ενδιαφέρει αν αυτό χρησιμοποιείται παραγωγικά Για πάγια που δεν ορίζεται συντελεστής θα αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους

67 ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
Σταθερή μέθοδος Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και οι μικτές επιχειρήσεις αυτών, για τα καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμό έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερής και φθίνουσας μεθόδου, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί θα εφαρμόζεται κατά πάγιο τρόπο. Για την φθίνουσα μέθοδο, οι συντελεστές της σταθερής μεθόδου πολλαπλασιάζονται επί 3 και υπολογίζονται επί του υπολοίπου της αναπόσβεστης αξίας του παγίου κάθε φορά

68 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση είναι η δωρεάν οικονομική ενίσχυση που λαμβάνει μια επιχείρηση από το Δημόσιο ή Ε.Ε. ή Μ.Ο.Π ή ΕΟΜΜΕΧ κ.λ.π. στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων προς τον ιδιωτικό τομέα, για απόκτηση ή αντικατάσταση πάγιου εξοπλισμού. Με την χορηγούμενη επιχορήγηση χρεώνεται ο λογαριασμός διαθεσίμων και πιστώνεται ο λογ Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων. Οι αποσβέσεις των πιο πάνω παγίων καταχωρούνται στους σχετικούς υπολογαριασμούς του 66 «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος».

69 Στο τέλος της χρήσης από το λογαριασμό 41
Στο τέλος της χρήσης από το λογαριασμό μεταφέρεται στο λογαριασμό «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» ποσό ίσο με τις τακτικές και τις πρόσθετες αποσβέσεις πάγιων στοιχείων των λογαριασμών 66 και 85, που αναλογούν στην αξία των αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκε από τις πιο πάνω επιχορηγήσεις. Σε περίπτωση εκποίησης, καταστροφής ή αχρήστευσης πάγιου στοιχείου που χρηματοδοτήθηκε από τις παραπάνω επιχορηγήσεις, από το λογαριασμό μεταφέρεται στην πίστωση του σχετικού λογαριασμού του πάγιου στοιχείου το υπόλοιπο της επιχορήγησης που αφορά το στοιχείο αυτό.

70 Η «ΚΟΣΜΟΣ ΑΕ» με ένα πρόγραμμα της ΕΕ για αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού επιχορηγείται με 40% της συνολικής επένδυσης. Η συνολική επένδυση είναι ευρώ (ΦΠΑ 23% και συντελεστής απόσβεσης 15%) _________________ _________________ 12.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 12.00.Μηχανήματα 54.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 54.00.ΦΠΑ 53.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 53.98.Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Αγορά μηχανήματος Τ.Π __________________ _________________

71 ________________ _________________ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 40. 000 38
________________ _________________ 38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως 41.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ-ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επιχορηγήσεις παγίων επενδ. Κατάθεση επιταγής επιχορήγησης _________________ _________________ 66.ΑΠΟΣΒΕΣ. ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝ Αποσβέσεις μηχανημάτων 12.ΜΗΧΑΝ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣ Αποσ/να μηχαν-τεχν.εγκατ Υπολογισμός αποσβέσεων Χ15% __________________ __________________

72 ___________________ _________________ 41
___________________ _________________ 41.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσ. 81.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ Έκτακτα & ανόργανα έσοδα Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων Αποσβέσεις που αναλογούν στις επιχορηγ. μεταφέρονται στα έσοδα Χ40% ________________ __________________ Αυτή η εγγραφή θα γίνεται μέχρι να εξισωθεί ο λ Οι αποσβέσεις επηρεάζουν το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ενώ οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στο ποσό της επιχορήγησης μεταφέρονται στα ανόργανα έσοδα

73 ΚΤΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ Αγορά Επιχορήγηση (41.10.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσ.) Ιδιοκατασκευή (78.Ιδιοπαραγωγή παγίων) Δωρεά (41.11.Αξία ακινήτων & λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν) Εταιρική εισφορά Σύμβαση κατασκευής έργου - πληρωμή με ενδιάμεσες προκαταβολές - πληρωμή μετά από την ολοκλήρωση επί μέρους σταδίων (εκσκαφές, μπετόν, τοιχοποιία, δάπεδα, επιχρίσματα, χρώματα)

74 15. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχανολογ. εξοπλισμός υπό εκτέλεση Μεταφορικά μέσα υπό εκτέλεση Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός υπό εκτέλεση Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων

75 Πάγια υπό εκτέλεση. Παρακολουθείται το κόστος κάθε κατασκευαστικής φάσης του παγίου Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων. Παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται σε κατασκευαστές πάγιων στοιχείων ή προμηθευτές υλικών κατασκευής Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων Προμηθευτές εσωτερικού πάγιων στοιχείων

76 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ είναι τα άυλα οικονομικά αγαθά τα οποία μπορούν
Να αποτιμηθούν σε χρηματικές μονάδες Να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, είτε αυτά μόνα, είτε μαζί με την οικονομική μονάδα Αποκτούνται με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος. Διακρίνονται σε: Δικαιώματα (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμποροβιομηχανικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία, άδεια αλιείας, καλλιτεχνικά δικαιώματα, συγγραφικά δικαιώματα) Πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις (πελατεία, φήμη, πίστη, καλή οργάνωση της οικονομικής μονάδας ή η ειδίκευση στην παραγωγή ορισμένων αγαθών)

77 Τα άυλα πάγια στοιχεία καταχωρούνται στους σχετικούς λογαριασμούς με την αξία κτήσης τους
Υπεραξία δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης της επιχείρησης και είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ του ολικού τιμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων. Αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε 5 έτη. Εάν το άυλο πάγιο έχει από το νόμο προστασία περιορισμένης διάρκειας, αποσβένεται μέσα στο χρόνο της περιορισμένης αυτής διάρκειας.

78 Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων αποσβένονται:
Εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους ή Τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία Η δαπάνη αγοράς νέου σήματος αποσβένεται ισόποσα σε δέκα χρήσεις, με έναρξη αυτής από το μήνα στον οποίο άρχισε η εκμετάλλευση ή η χρήση του σήματος. Τα υπόλοιπα αποσβένονται με βάση τη χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις

79 Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ προβλέπεται από τα άρθρα 20-27 του Ν. 2065/92
ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Όσες τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο Γ κατηγορίας βιβλία Δεν υποχρεούνται Αυτές που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για τα ακίνητα για τα οποία έχουν καταρτισθεί συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (οι τεχνικές επιχειρήσεις αναπροσαρμόζουν τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν ή που έχουν εκμισθώσει πάνω από 2 χρόνια κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής)

80 ΤΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Γήπεδα – οικόπεδα, κτίρια που ανήκουν στην κυριότητα ή ψιλή κυριότητα της επιχείρησης (και οι εγκαταστάσεις που είναι ενσωματωμένες στα κτίρια αναπροσαρμόζονται) ΔΕΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν εννοιολογικά να θεωρηθούν ακίνητα (π.χ. περιφράξεις, ασφαλτοστρώσεις, αποχετεύσεις) Κατασκευές που είναι δυνατόν να αποχωρισθούν από το έδαφος χωρίς να υποστούν βλάβη και να χρησιμοποιηθούν αλλού (π.χ. μεταλλικά υπόστεγα)

81 Ο φόρος υπεραξίας βαρύνει την επιχείρηση και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών της, ούτε και συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την επιχείρηση για τα λοιπά εισοδήματά της. Υπόχρεη σε υποβολή δήλωση υπεραξίας είναι κάθε επιχείρηση που έχει υπεραξία >880 ευρώ

82 Τιμή κτήσης οικοπέδου: 500. 000 Τιμή κτήσης κτιρίου: 800
Τιμή κτήσης οικοπέδου: Τιμή κτήσης κτιρίου: Αποσβεσμένη αξία κτιρίου: Αναπροσαρμοσμένη αξία οικοπέδου Χ 1,40 = (υπεραξία ) Αναπροσαρμοσμένη αξία κτιρίου Χ 1,30 = Αναπροσαρμοσμένη αποσβεσμένη αξία κτιρίου Χ 1,30 = (υπεραξία – ) =

83 _____________ ____________ 10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 200. 000 10. 00
_____________ ____________ 10.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Γήπεδα-Οικόπεδα 11.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ. ΚΤΙΡ.-ΤΕΧ.ΕΡΓΑ Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων 41.ΑΠΟΘ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ Διαφορές από αναπροσ Αναπροσαρμ. αξίας οικοπέδου-κτιρίου ____________ _____________ 41.ΑΠΟΘΕΜΑΤ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ Διαφορές από αναπροσαρμογή 11.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ. ΚΤ.-ΤΕΧ.ΕΡΓΑ Αποσ/να κτίρια Αναπροσ. αποσβεσμένης αξίας κτιρίου


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ FINANCIAL ACCOUNTING"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google