Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΙΣΤΑ-ΠΑΝΤΑΖΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΙΣΤΑ-ΠΑΝΤΑΖΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΙΣΤΑ-ΠΑΝΤΑΖΗ
Αντεισαγγελέας Εφετών Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών

2 Μειονεκτήματα του πρώτου νόμου 3189/2003 συστήματος για τον ανήλικο παραβάτη
Η έκθεσή του σε υποχρεωτική ποινική δίωξη και για ελαφρές παραβάσεις. Η εισαγωγή του σε μακρόχρονη, ψυχικά επίπονη και στιγματική διαδικασία. Η μεταχείρισή του με αναμορφωτικά μέτρα που δεν επιτελούσαν το σκοπό τους. ( Ιδρυματοποίηση, καθυστερημένη επιβολή εκτιμήσεώς του ως αθωωτική) Η κοινωνική και επαγγελματική περιθωριοποίησή του σε περίπτωση εγκλεισμού του σε Ε.Κ.Κ.Ν. Ο κίνδυνος υποτροπής τους σε νέα παραβατική συμπεριφορά.

3 Άρθρο 45Α. Αποχή από ποινική δίωξη ανηλίκου
1. Αν ανήλικος τελέσει αξιόποινη πράξη, η οποία είναι πταίσμα ή πλημμέλημα, ο εισαγγελέας μπορεί να απόσχει την άσκηση της ποινικής δίωξης αν κρίνει, ερευνώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη και την όλη προσωπικότητα του ανηλίκου, ότι η άσκησή της δεν είναι αναγκαία για να συγκρατηθεί ο ανήλικος από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων.

4 2. Στον ανήλικο μπορεί να επιβληθούν με διάταξη του εισαγγελέα ένα ή περισσότερα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ έως και ια’ του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και η καταβολή χρηματικού ποσού μέχρι Ευρώ σε μη κερδοσκοπικό ή κοινωφελές νομικό πρόσωπο. Με την ίδια διάταξη ορίζεται και η προθεσμία συμμόρφωσης. Αν ο ανήλικος συμμορφωθεί με τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν, ο εισαγγελέας ενεργεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ.2. Σε αντίθετη περίπτωση κινεί την ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο43 παρ. 1.

5 Σημ. Το άρθρο 45Α προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του ν 3189/2003
Σημ. Το άρθρο 45Α προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του ν 3189/2003 Σημ. Το άρθρο 11 παρ. 5 του ν 3500/2006 έχει ως εξής: « Αν την πράξη ενδοοικογενειακής βίας σε βαθμό πλημμελήματος φέρεται να έχει τελέσει ανήλικος, εφαρμόζεται το άρθρο 45Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

6 Η προώθηση υποθέσεως Η αρχειοθέτηση της υπόθεσης
Με την πρόβλεψη της δυνατότητας αποχής του εισαγγελέα από την ποινική δίωξη (αρ. 45Α του ΚΠΔ) ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η παράκαμψη της Η αποφυγή στιγματισμού εξαιτίας ποινικής διαδικασίας της ποινικής καταδίκης Η προώθηση υποθέσεως Η αρχειοθέτηση της υπόθεσης σε υπηρεσίες κοινοτικής σε μη σοβαρές περιπτώσεις υποστήριξης

7 Οι αρχές του συστήματος δικαιοσύνης για ανηλίκους (δηλ)
Με την πρόβλεψη της δυνατότητας αποχής του εισαγγελέα από την ποινική δίωξη (αρ. 45Α του ΚΠΔ) ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ Οι αρχές του συστήματος δικαιοσύνης για ανηλίκους (δηλ) Της ευημερίας του ανηλίκου Της αναλογικότητας

8 Με την πρόβλεψη της δυνατότητας αποχής του εισαγγελέα από την ποινική δίωξη (αρ. 45Α του ΚΠΔ)
ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ Η διεύρυνση και επέκταση Η έγκαιρη, άμεση παιδαγωγικότερη, του ρόλου του εισαγγελέα και αποτελεσματικότερη παρέμβαση στον τομέα της πρόληψης στην αποφυγή υποτροπής Η διεκπεραίωση των υποθέσεων με τον συνυπολογισμό και συνδυασμό των εννοιών της δικαιοσύνης και της πρόνοιας

9 Υποχρεώσεις του Εισαγγελέα σύμφωνα με άρθρο 45Α ΚΠΔ
Η έρευνα της φύσης και Η έρευνα προσωπικότητας του είδους εγκλήματος που ανηλίκου (ηθική, ψυχική κατάσταση, τέλεσε ο ανήλικος προηγούμενη ζωή του, οικογενειακές συνθήκες και περιβάλλοντος) Η έρευνα συνθηκών τέλεσης του εγκλήματος (τόπος, χρόνος, τρόπος, μέσα τέλεσης)

10 Αν κριθεί ότι δεν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη Έκδοση διάταξης περί αποχής από π. δ.
Χωρίς επιβολή περιοριστικών Με την επιβολή αναμορφωτικών μέτρων μέτρων με την συναίνεση του ανηλίκου 2. Με την καταβολή χρηματικού ποσού μέχρι 1.000,00€ σε μη κερδοσκοπικό ή κοινωφελές νομικό πρόσωπο (ορίζεται προθεσμία συμμόρφωσης και στις δύο περιπτώσεις) Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση ασκείται ποινική δίωξη αρχειοθετείται η υπόθεση (Αρ.43 Παρ.2 ΚΠΣ)

11 Αναμορφωτικά μέτρα που μπορεί να επιβάλλει ο εισαγγελέας με την περί αποχής από την ποινική δίωξη διάταξη του Αρ45Α ΚΠΔ είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 122 του ΠΚ Άρθρο 122-Αναμορφωτικά μέτρα είναι α. Η επίπληξη του ανηλίκου β. Η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή τους επιτρόπους του γ. Η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια δ. Η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρίες ή σε ιδρύματα ανηλίκων ή σε επιμελητές ανηλίκων ε. Η συνδιαλλαγή μεταξύ ανηλίκου δράστη και θύματος για έκφραση συγγνώμης και εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης

12 ….. Άρθρο 122-Αναμορφωτικά μέτρα είναι στ. Η αποζημίωση του θύματος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή μείωση των συνεπειών της πράξης από τον ανήλικο ζ. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας από τον ανήλικο η. Η παρακολούθηση από τον ανήλικο κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς θ. Η φοίτηση του ανηλίκου σε σχολές επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης ι. Η παρακολούθηση από τον ανήλικο προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής ια. Η ανάθεση της εντατικής επιμέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή επιμελητές ανηλίκων ιβ. Η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό, κοινοτικό, ή ιδιωτικό ίδρυμα.

13 …… Σε κάθε περίπτωση ως πρόσθετο αναμορφωτικό μέτρο μπορεί να επιβληθούν επιπλέον υποχρεώσεις που αφορούν τον τρόπο ζωής του ανηλίκου ή τη διαπαιδαγώγησή του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν δύο ή περισσότερα από τα μέτρα που προβλέπονται στις περ. α’ έως ια’ των δύο προηγουμένων διαφανειών Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται η μέγιστη διάρκεια του αναμορφωτικού μέτρου (Αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.3 του ν 3189/2003 )

14 Κριτήρια επιλογής του αναμορφωτικού μέτρου
…..Εκείνο που επιτυχέστερα συντελεί στην πρόληψη-διευκόλυνση και κοινωνικοποίηση του ανηλίκου. Δεν γίνεται απομάκρυνση ανηλίκου από οικογένεια εκτός αν οι συνθήκες της υπόθεσης το απαιτούν.


Κατέβασμα ppt "ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΙΣΤΑ-ΠΑΝΤΑΖΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google