Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

2 Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2007 Η αναγέννηση

3 Τι ονομάζουμε αναγέννηση;
Τι ονομάζουμε αναγέννηση; Υπό τη στενή έννοια: Αναγέννηση ονομάζουμε το μυστικό έργο της χάριτος του Θεού, διά του οποίου εμφυτεύει στον άνθρωπο νέα ζωή και ο καθοριστικός χαρακτήρας της ψυχής γίνεται άγιος. Υπό την ευρεία έννοια: η αναγέννηση συμπεριλαμβάνει και τη μεταστροφή του ανθρώπου, δηλαδή τα πρώτα αποτελέσματα της ενέργειας του Θεού. Στο μάθημα αυτό θα μιλήσουμε για την αναγέννηση υπό τη στενή έννοια.

4 Α. Η αναγέννηση είναι έργο του Θεού

5 Η αναγέννηση είναι απολύτως απαραίτητη για τη σωτηρία
«Δύναται ο Αιθίοψ να αλλάξη το δέρμα αυτού ή η πάρδαλις τα ποικίλματα αυτής; τότε δύνασθε και σεις να κάμητε καλόν, οι μαθόντες το κακόν». Ιερεμίας ιγ’ 23 «Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού». Ιωάν. γ’ 3.

6 Η αναγέννηση είναι ολοκληρωτικά έργο του Θεού
«Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν». Ιωάν. α’ 12-13 Συνεπώς, στην αναγέννηση αυτός που δρα είναι ο Θεός, χωρίς δική μας συμμετοχή.

7 Η αναγέννηση είναι ολοκληρωτικά έργο του Θεού
«Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς διά του λόγου της αληθείας, διά να ήμεθα ημείς απαρχή τις των κτισμάτων αυτού». Ιάκ. α’ 18 «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών,». Α’ Πέτρου α’ 3

8 Η αναγέννηση είναι ολοκληρωτικά έργο του Θεού
«Και θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν νέαν, και πνεύμα νέον θέλω εμβάλει εν υμίν, και αποσπάσας την λιθίνην καρδίαν από της σαρκός σας θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν σαρκίνην. Και θέλω εμβάλει εν υμίν το Πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατήτε εν τοις διατάγμασί μου και να φυλάττητε τας κρίσεις μου και να εκτελήτε αυτάς». Ιεζ. λς’ 26-27

9 Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος
Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος «Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος». Ιωάν. γ’ 8

10 Αναφέρεται όμως και ως έργο του Πατέρα Θεού
«ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι …» Εφεσ. β’ 5 «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών,». Α’ Πέτρου α’ 3

11 Β. Η αναγέννηση είναι μυστήριο
Β. Η αναγέννηση είναι μυστήριο

12 Η αναγέννηση είναι μυστήριο
Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην αναγέννηση. Ο λόγος του Θεού λέει πως ήμασταν πνευματικά νεκροί και τώρα ζωοποιούμαστε (Εφεσ. β’ 1). «Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος». Ιωάν. γ’ 8

13 Η αναγέννηση επηρεάζει όλον τον άνθρωπο
Η αναγέννηση επηρεάζει όλον τον άνθρωπο Οι τριχοτομιστές πιστεύουν ότι οι μη αναγεννημένοι έχουν μόνο σώμα και ψυχή, ενώ οι αναγεννημένοι έχουν σώμα-ψυχή-πνεύμα. Ωστόσο, η αναγέννηση επηρεάζει όλον τον άνθρωπο. Δεν ήταν απλώς νεκρό το πνεύμα μας. Εμείς ως προσωπικότητες ήμασταν νεκροί, και ως ολόκληρες προσωπικότητες γινόμαστε νέα δημιουργία: «Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα· τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγειναν νέα». Β’ Κορ. ε’ 17

14 Η αναγέννηση είναι στιγμιαίο γεγονός
Η αναγέννηση είναι στιγμιαίο γεγονός Όπως και η φυσική γέννηση, η πνευματική γέννηση συμβαίνει μια φορά και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ωστόσο, τα αποτελέσματά της δεν συνδέονται πάντα με μια συγκλονιστική στιγμιαία αλλαγή, αλλά με μια σταδιακή συν τω χρόνω αλλαγή.

15 Γ. Αναγέννηση: προηγείται ή έπεται της πίστης;
Γ. Αναγέννηση: προηγείται ή έπεται της πίστης;

16 Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ευαγγέλιο
«Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού· διότι είναι μωρία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίση αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται». Α’ Κορ. β’ 14 «δεν υπάρχει τις έχων σύνεσιν· δεν υπάρχει τις εκζητών τον Θεόν». Ρωμ. γ’ 11

17 Υπό τη στενή έννοια, η αναγέννηση προηγείται της κλήσης του ευαγγελίου
Πρέπει να είμαστε ζωοποιημένοι, για να μπορέσουμε να ακούσουμε την κλήση του ευαγγελίου και να ανταποκριθούμε. Η αναγέννηση υπό τη στενή έννοια προηγείται της κλήσης του ευαγγελίου. «Και γυνή τις Λυδία το όνομα, πωλήτρια πορφύρας εκ πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τον Θεόν, ήκουε, της οποίας ο Κύριος διήνοιξε την καρδίαν διά να προσέχη εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου». Πράξεις ις’ 14

18 Η αναγέννηση προηγείται της κλήσης του ευαγγελίου
Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστινας θέλει ζωοποιεί […] Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι νεκροί θέλουσιν ακούσει την φωνήν του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες θέλουσι ζήσει. «Ουδείς δύναται να έλθη προς εμέ, εάν δεν ελκύση αυτόν ο Πατήρ ο πέμψας με, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Ιωάν. ς’ 44 «ουδείς δύναται να είπη Κύριον Ιησούν, ειμή διά Πνεύματος Αγίου». Α’ Κορ. ιβ’ 3

19 Εξάλλου, ο Θεός μπορεί κυριαρχικά να αναγεννήσει και νήπια
«Διότι (ο Ιωάννης ο Βαπτιστής) θέλει είσθαι μέγας ενώπιον του Κυρίου, και οίνον και σίκερα δεν θέλει πίει, και θέλει πληρωθή Πνεύματος Αγίου έτι εκ κοιλίας της μητρός αυτού, …» Λουκ. α’ 15

20 Υπό την ευρεία έννοια, η αναγέννηση έπεται της κλήσης
Βέβαια η αναγέννηση υπό την ευρεία έννοια (μεταστροφή) συντελείται διά του κηρύγματος του ευαγγελίου. «επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα […] Και ούτος είναι ο λόγος ο ευαγγελισθείς εις εσάς». Α’ Πέτρου α’ 23-25 «Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς διά του λόγου της αληθείας, διά να ήμεθα ημείς απαρχή τις των κτισμάτων αυτού». Ιάκ.α’ 18

21 Γιατί συχνά νομίζουμε ότι η αναγέννηση ακολουθεί την πίστη;
Γιατί συγχέουμε τη στενή και την ευρεία έννοια της αναγέννησης, δηλαδή την αναγέννηση με τα αποτελέσματά της. Αυτό που ακολουθεί την πίστη είναι στην πραγματικότητα τα ορατά αποτελέσματα της αναγέννησης. Η αναγέννηση, ωστόσο, υπό τη στενή έννοια δεν φαίνεται ακριβώς τη στιγμή που λαμβάνει χώρα. «Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος». Ιωάν. γ’ 8

22 Πώς κηρύττουμε; Γι’ αυτόν τον λόγο δεν κηρύττουμε: «Αναγεννήσου και θα σωθείς», διότι αυτό δεν είναι στο χέρι του ανθρώπου. Κηρύττουμε «πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς». Όσοι αναγεννώνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί και πιστεύουν.

23 Δ. Η αναγέννηση οδηγεί σε νέα ζωή
Δ. Η αναγέννηση οδηγεί σε νέα ζωή

24 Ο αναγεννημένος προσέχει στον λόγο του Θεού
«Και γυνή τις Λυδία το όνομα, πωλήτρια πορφύρας εκ πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τον Θεόν, ήκουε, της οποίας ο Κύριος διήνοιξε την καρδίαν διά να προσέχη εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου». Πράξεις ις’ 14

25 Ο αναγεννημένος πιστεύει στον Χριστό
«Πας όστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη,» Α’ Ιωάννου ε’ 1

26 Ο αναγεννημένος δεν μένει στην αμαρτία
«Πας όστις εγεννήθη εκ του Θεού αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτώ· και δεν δύναται να αμαρτάνη, διότι εγεννήθη εκ του Θεού». Α’ Ιωάννου γ’ 9 «πας ο πράττων την δικαιοσύνην εξ αυτού εγεννήθη». Α’ Ιωάννου β’ 29

27 Ο αναγεννημένος αγαπά «Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού, και πας όστις αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν.». Α’ Ιωάννου δ’ 7

28 Ο αναγεννημένος νικά τον κόσμο
«Διότι αύτη είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάττωμεν τας εντολάς αυτού· και αι εντολαί αυτού βαρείαι δεν είναι. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμον· και αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών.». Α’ Ιωάννου γ’ 9

29 Ο αναγεννημένος είναι προστατευμένος από τον Σατανά
«Εξεύρομεν ότι πας ο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλ' όστις εγεννήθη εκ του Θεού φυλάττει αυτόν, και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν». Α’ Ιωάννου ε’ 18.

30 Ο αναγεννημένος χαρακτηρίζεται από τον καρπό του Πνεύματος
«Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια». Γαλάτας ε’ 22-23

31 Προσευχή και περισυλλογή
Είναι ορατά τα σημεία της νέας ζωής του Θεού στη ζωή μου;

32 Βιβλιογραφία Wayne Grudem, Systematic Theology, κεφ. 34.
L. Berkhof, Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν (1987) σελ


Κατέβασμα ppt "Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google