Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία και τη Διεθνή Πρακτική διαχείρισης επικίνδυνων φορτίων και αποβλήτων σε λιμένες. Κατηγοριοποίηση των επικίνδυνων φορτίων και των σχετικών κινδύνων. Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας εργαζομένων και περιβάλλοντος.

3 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Βασικές έννοιες Κατηγοριοποίηση επικίνδυνων φορτίων
Αρχές διαχείρισης επικίνδυνων φορτίων Οργάνωση λιμενικών εγκαταστάσεων Προστασία εργαζομένων και περιβάλλοντος

4 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CTU (Cargo transport unit) Containers.
ΙΒCs (Intermediate Bulk Containers) UN number (United Nations number) ADR (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. NLS Certificate (Noxious Liquid Substances) Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης πλοίου.

5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων συσκευασμένων Αγαθών. Ιnternational Bulk Chemical Code (BCH Code): Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα. Ιnternational Bulk Gas Carrier Code (GC Code): Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα. Ιnternational Convention for Safe Containers (CSC Code): Διεθνής Σύμβαση για Ασφαλή εμπορευματοκιβώτια.

6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
International Ship and Port facility Security Code (ΙSPS Code) : Διεθνής Κώδικας για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS): Διεθνής Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (ΜARPOL 73/78): Διεθνής Σύμβαση MARPOL 73/78 για την Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία.

7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΙΜΟ-International Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code): Διεθνής Κώδικας επικινδύνων στερεών φορτίων χύμα ΙΜΟ-International Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing: Διεθνής Κώδικας ασφαλούς πρακτικής για την στοιβασία και ασφάλεια φορτίων ΙΜΟ-Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas: Ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και σχετικές δραστηριότητες σε λιμενικές περιοχές ILO - Recommendations for Safety and health in Ports: Ασφάλεια και Υγεία σε λιμάνια

8 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΦΟΡΤΙΟ;
ΟΡΙΣΜΟΣ Ως επικίνδυνα ορίζονται τα είδη και υλικά από τα οποία μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Οι κίνδυνοι μπορεί να οφείλονται στη φύση, στις ιδιότητες και την κατάσταση αυτών των φορτίων, καθώς και σε τυχόν ατύχημα κατά τη μεταφορά τους.

9 ΠΟΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ
Πετρελαιοειδή σύμφωνα με τον Annex(παράρτημα) I της Διεθνούς Σύμβασης Marpol 73/78 Αέρια όπως ορίζονται στον GC Code Επιβλαβείς υγρές ουσίες/χημικά, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων, όπως ορίζονται στον BCH Code και στο Annex II της Διεθνής Σύμβασης MARPOL 73/78 Στερεά χύμα φορτία που εμφανίζουν χημικό κίνδυνο σύμφωνα με τον BC Code Επιβλαβείς ουσίες εντός συσκευασίας που καλύπτονται από το Annex III της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 Συσκευασμένα επικίνδυνα εμπορεύματα: ουσίες, υλικά και είδη που όπως ορίζονται στον IMDG Code

10 ΣΗΜΑΝΣΗ Κάθε συσκευασμένο επικίνδυνο φορτίο θα πρέπει να φέρει εξωτερικά στην συσκευασία του αλλά και στη μονάδα μεταφοράς (πχ εμπορευματοκιβώτια) προειδοποιητικές σημάνσεις κινδύνου ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας, έτσι ώστε να γίνεται άμεσα η αναγνώριση του κινδύνου σε όλα τα στάδια μεταφοράς και να χειρίζεται ανάλογα.

11 ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΣ IMDG-CODE ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΚΛΑΣΗ 1: ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΠΟΚΛΑΣΗ 1.1: Είδη που έχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης. ΥΠΟΚΛΑΣΗ 1.2: Είδη που έχουν κίνδυνο ανατίναξης, όχι όμως μαζικής έκρηξης. ΥΠΟΚΛΑΣΗ 1.3: Είδη που έχουν κίνδυνο πυρκαγιάς και μικρότερο κίνδυνο έκρηξης ή μικρότερο κίνδυνο ανατίναξης, ή και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο μαζικής έκρηξης.

12 ΚΛΑΣΗ 1: ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΠΟΚΛΑΣΗ 1.4: Ουσίες και είδη που δεν παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο μαζικής έκρηξης. ΥΠΟΚΛΑΣΗ 1.5: Εκρηκτικά είδη που έχουν πολύ μικρή πιθανότητα ενεργοποίησης ή μετάβασης από την καύση στην έκρηξη κάτω από κανονικές συνθήκες μεταφοράς. ΥΠΟΚΛΑΣΗ 1.6: Αντικείμενα που περιέχουν μη ευαίσθητες ουσίες για πυροκρότηση και δεν εγκυμονούν κίνδυνο μαζικής έκρηξης.

13 ΚΛΑΣΗ 2 ΑΕΡΙΑ ΥΠΟΚΛΑΣΗ 2.1: Εύφλεκτα αέρια ΥΠΟΚΛΑΣΗ 2.2: Άφλεκτα αέρια ΥΠΟΚΛΑΣΗ 2.3: Δηλητηριώδη αέρια

14 ΚΛΑΣΗ 3 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΥΠΟΚΛΑΣΗ 3.1: Υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω των - 18ΟC ΥΠΟΚΛΑΣΗ 3.2: Υγρά με σημείο ανάφλεξης μεταξύ - 18ΟC και 23ΟC ΥΠΟΚΛΑΣΗ 3.3: Υγρά με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23ΟC και 61ΟC. Συμπεριλαμβανομένου και του μαζούτ ανεξαρτήτως σημείου ανάφλεξης.

15 ΚΛΑΣΗ 4. 1: Εύφλεκτα στερεά ΚΛΑΣΗ 4
ΚΛΑΣΗ 4.1: Εύφλεκτα στερεά ΚΛΑΣΗ 4.2: Είδη (στερεά και υγρά) υποκείμενα σε αυτανάφλεξη. ΚΛΑΣΗ 4.3: Είδη (στερεά και υγρά) που εκλύουν εύφλεκτα αέρια όταν έρθουν σε επαφή με το νερό.

16 ΚΛΑΣΗ 5. 1: Οξειδωτικά είδη
ΚΛΑΣΗ 5.1: Οξειδωτικά είδη. Τα είδη αυτά δεν είναι εύφλεκτα, παράγουν όμως οξυγόνο και προκαλούν ή συμβάλλουν στην καύση άλλων υλικών. ΚΛΑΣΗ 5.2: Οργανικά υπεροξείδια. Είδη της κλάσης είναι εύφλεκτα, ενεργούν σαν οξειδωτικά, μπορούν να υποστούν εκρηκτική διάσπαση, προκαλούν επικίνδυνες αντιδράσεις με άλλες ουσίες, καίγονται ταχέως, είναι ευπαθή σε κρούση και τριβή.

17 ΚΛΑΣΗ 6. 1: Δηλητηριώδη είδη
ΚΛΑΣΗ 6.1: Δηλητηριώδη είδη. Μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ‘η σοβαρή βλάβη στην υγεία αν ληφθούν από το στόμα ή εισπνευσθούν ή σε επαφή με το δέρμα. ΚΛΑΣΗ 6.2: Μολυσματικά είδη. Περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς. ΚΛΑΣΗ 7: Ραδιενεργά είδη.

18 ΚΛΑΣΗ 8: Διαβρωτικά είδη.
ΚΛΑΣΗ 9: Διάφορα επικίνδυνα είδη που δεν μπορούν να περιληφθούν στις προηγούμενες κλάσεις. Π.χ. υγρά θερμοκρασίας 100ΟC και άνω, στερεά θερμοκρασίας 240ΟC και άνω και άλλες ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ. MARPOL.

19 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σήμανση υποκαπνισμού Σήμανση ανεβασμένης Σήμανση θαλάσσιων θερμοκρασίας ρυπαντών

20 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ
ΚΛΑΣΗ 1 : Εκρηκτικές Ύλες Και Είδη όπως βαβµακοπυρίτιδα, φυσίγγια πεπιεσµένης µελανής πυρίτιδας, νιτροκυτταρινούχος πυρίτιδα, µελανή πυρίτιδα, ζελατινώδης νιτροτολουόλη. Είδη Γεµισµένα Με Εκρηκτικές Ύλες όπως εκρηκτικά φυσίγγια, πυροσωλήνες κρουσιφλεγή καψύλλια, εµπύρια, φυσίγγια κυνηγιού, πυροκροτητές, καπνογόνοι µηχανισµοί, κλπ. Αναφλεκτήρες, Πυροτεχνήµατα & Παρόµοια Εµπορεύµατα όπως πυρεία ασφαλείας, σωληνωτοί αναφλεκτήρες, πυροτεχνικά είδη και παιχνίδια, στρογγυλά βαρελότα, εµπρηστικές βόµβες, βεγγαλικά, καπνογόνες ύλες κλπ. ΚΛΑΣΗ 2 : Αέρια Πεπιεσµένα, Υγροποιηµένα Ή ∆ιαλυόµενα Υπό Πίεση όπως άζωτο, αργό, οξυγόνο, υδρογόνο, µεθάνιο, φθόριο, φυσικό αέριο, αµµωνία, χλώριο, βουτάνιο, προπάνιο, αιθάνιο, υδροχλώριο, διοξείδιο και άνθρακα κλπ. ΚΛΑΣΗ 3: Εύφλεκτα Υγρά όπως βενζίνη, πετρέλαια, ορυκτά έλαια, προϊόντα συµπυκνώσεως φυσικού αερίου, υδατάνθρακες, αλκοόλες, αιθέρες, αλδεϋδες, κετόνες, αστέρες, νιτρίλια, διθειούχος άνθρακας, παρασιτοκτόνα, υδρογονάνθρακες κλπ.

21 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ
ΚΛΑΣΗ 4.1: Εύφλεκτα Στερεά όπως ξυλάνθρακας, θείον, κυτταροειδή, πλαστικοποιηµένη νιτροκυτταρίνη, κόκκινος φώσφορος, καουτσούκ, λιγνίτης, γαιάνθρακας, ναφθαλίνη. ΚΛΑΣΗ 4.2: Εύφλεκτα Στερεά Ή Ύλες Υποκείµενες Σε Αυτόµατη Καύση όπως λευκός και κίτρινος φώσφορος, ενώσεις φωσφόρου µε διάφορα µέταλλα, αλκύλια λιθίου, µέταλλα σε πυροφόρο µορφή, άνυδρα σουλφίδια καλίου ή νατρίου, φρεσκοκοµµένος ξυλάνθρακας σε σκόνη κλπ ΚΛΑΣΗ 4.3: Εύφλεκτα Στερεά Ή Ουσίες Που Ελκύουν Εύφλεκτα Αέρια Σε Επαφή Με Το Νερό όπως αλκαλοµέταλλα (π.χ. κάλιο, νάτριο, ασβέστιο), πυριτιούχο ασβέστιο σε σκόνη, πυριτιούχου αλκάλια, ανθρακασβέστιο, τριφθοριούχο βόριο κλπ. ΛΑΣΗ 5.1: Οξειδωτικές Ύλες όπως υδατικά διαλύµατα υπεροξειδίου του υδρογόνου, υπερχλωρικό οξύ, χλωρικά άλατα, υπερχλωρικό οξύ σε υδατικά διαλύµατα, νιτρικό αµµώνιο, λιπάσµατα νιτρικού αµµωνίου τύπου Α1, Α2, Α3, Α4, νιτρικό νάτριο, νιτρικό βάριο, νιτρικός µόλυβδος, ανόργανα νιτρώδη άλατα, υπεροξείδιο αλκαλικών µετάλλων κλπ.

22 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ
ΚΛΑΣΗ 5.2: Οργανικά Υπεροξείδια όπως υπεροξείδιο διτριτογενούς βουτυλίου κλπ. ΚΛΑΣΗ 6.1: Τοξικές Ύλες όπως υδροκυανικό οξύ, νιτρίλια, νιτρογενείς οργανικές ενώσεις, αλκύλια µολύβδου όπως τετρααιθυλικός µόλυβδος, χλωρονιτροβενζόλια, κρεζόλες κλπ. ΚΛΑΣΗ 6.2:Απεχθείς Ύλες Και Ύλες Που Μπορούν Να Προκαλέσουν Μόλυνση όπως νωπά δέρματα, νωπά κόκαλα, εντόσθια, αδένες, κοπριά, περιττώματα, άλλες ύλες ζώων κλπ ΚΛΑΣΗ 7: Ραδιενεργές Ύλες ΚΛΑΣΗ 8: Διαβρωτικές Ύλες όπως θειικό οξύ, νιτρικά οξέα, διαλύματα υδροχλωρικού οξέος, διάλυμα καυστικής σόδας, διάλυμα καυστικής ποτάσας, διαλύματα υποχλωριώδους οξέος, βρώμιο, συσσωρευτές γεμιζόμενοι με αλκαλικάδιαλύματα κλπ. ΚΛΑΣΗ 9: Διάφορες Επικίνδυνες Ύλες Και Είδη όπως άσβεστος PCB''S (π.χ. κλοφέν), συσκευές που περιέχουν PCB''S (π.χ. μετασχηματιστές) κλπ.

23 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΦΟΡΤΙΟΥ
Τεχνική ονομασία (Proper shipping name) Κλάση ή υποκλάση επικινδυνότητας (Dangerous Class or division) και ο Δευτερεύων κίνδυνος (Subsidiary risk) Τετραψήφιος αριθμός: μοναδικός για κάθε φορτίο (UΝ Number) Ομάδα συσκευασίας (Packing Group) ανάλογα με την επικινδυνότητα: PG I: Πολύ επικίνδυνες ουσίες PG II: Ουσίες που εμφανίζουν μέτριο κίνδυνο PG III: Ουσίες που εμφανίζουν χαμηλό κίνδυνο Συμπληρωματικές πληροφορίες όπου απαιτούνται: Marine Pollutant, elevated temperature, waste, empty uncleaned packages κλπ Οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για την ασφαλή διαχείριση των φορτίων στη λιμενική ζώνη

24 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ IMDG-CODE
UN Barium Chlorate, Solid, (6.1) PGII UN no Τεχνική ονομασία: Κλάση: Δευτερεύον κίνδυνος: Ομάδα συσκευασίας: Χλωριούχο βάριο, Διαβρωτική Εμφανίζει τοξικότητα Συσκευασία κατάλληλη στερεό Ουσία για μεσαίας επικινδυνό- τητας φορτία Σήμανση Συσκευασίας

25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τα επικίνδυνα φορτία συσκευάζονται σε ειδικού τύπου – πιστοποιημένες συσκευασίες η καταλληλότητα των οποίων εξαρτάται από την κατηγορία του φορτίου. (χύμα διακινούνται όσα επιτρέπει ο Bulk Cargo code). Κάθε συσκευασία ανάλογα με τον τύπο της, είναι επισημασμένη ανεξίτηλα με συγκεκριμένο κωδικό από τον οποίο προκύπτουν στοιχεία σχετικά με : Το είδος (βαρέλι, κιβώτιο, σάκος, Intermediate Bulk containers IBCs κλπ) Καταλληλότητα για την αντίστοιχη ομάδα συσκευασίας Το υλικό (μέταλλο, πλαστικό, ενισχυμένο ύφασμα, αλουμίνιο, χάλυβας κλπ.) Έτος κατασκευής Χώρα κατασκευής κλπ.

26 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τα εμπορευματοκιβώτια, εμπορευματοκιβώτια δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια για χύμα στερεά (μεγάλες συσκευασίες και μονάδες μεταφοράς), πρέπει να είναι πιστοποιημένα ως προς τα κατασκευαστικά τους στοιχεία και ως προς την καταλληλότητά τους. (CSC Code).

27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ:
Τεχνική ονομασία (Proper shipping name) Κλάση και δευτερεύων κίνδυνος UN Number Packing Group Αριθμός και είδος συσκευασιών Συνολική ποσότητα των επικίνδυνων φορτίων Επικουρικοί χαρακτηρισμοί όπως: Marine pollutant, elevated temperature, Ειδικές πληροφορίες για τις κατηγορίες: 1, 6.2 και 7, για ορισμένα φορτία των κατηγοριών 4.1 και 5.2 και για τις υποκαπνισμένες μονάδες (under fumigation units) Ελάχιστο σημείο ανάφλεξης, αν το Σ.Α. του φορτίου είναι ≤61οC Ειδική αναφορά αν πρόκειται για κενές ακαθάριστες συσκευασίες που περιείχαν επικίνδυνα φορτία: uncleaned package Οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για την ασφαλή διαχείριση των φορτίων στη λιμενική περιοχή

28 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
Καθορισμός συγκεκριμένων θέσεων φορτοεκφόρτωσης πλοίων όπου πληρούνται αποστάσεις ασφαλείας από χώρους βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κατοικημένων περιοχών, ναυπηγοεπισκευαστικές περιοχές, χώρους εκτέλεσης εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο κλπ. Περιορισμοί στην αποδοχή- παραμονή επικίνδυνων φορτίων στις λιμενικές εγκαταστάσεις ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας. Οργάνωση καθορισμένων χώρων παραμονής επικίνδυνων φορτίων. Ασφαλής πρόσδεση των πλοίων στους προβλήτες ή αγκυροβολία.

29 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
Κατάλληλες καιρικές συνθήκες ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος για το φορτίο ή το πλοίο Προσεκτικοί χειρισμοί των επικινδύνων φορτίων ώστε να μην επηρεαστεί η συσκευασία τους. Τα μέσα φορτοεκφόρτωσης να ελέγχονται πριν την έναρξη εργασιών από τους υπεύθυνους για την καλή τους κατάσταση. Σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης για τα επικίνδυνα φορτία που πρόκειται να φορτωθούν/εκφορτωθούν ή παραμένουν στη λιμενική περιοχή και τήρηση σχετικού αρχείου.

30 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που εμπλέκονται επικίνδυνα φορτία: Έκρηξη Φωτιά Διαρροή υγρών, αερίων ή στερεών επικίνδυνων φορτίων και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων Διαρκής εποπτεία των χώρων παραμονής και διαχείρισης επικίνδυνων φορτίων και κατάλληλη σήμανση για την προειδοποίηση κινδύνων.

31 ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης επικινδύνων ειδών που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την μεταφορά τους απαιτούν σήμανση εκρηκτικού, εξαιρούμενων των εκρηκτικών των ενόπλων δυνάμεων και των εκρηκτικών της κατηγορίας 1.4.S. Επιτρέπονται να διεξάγονται από μία ώρα προ της ανατολής του ηλίου έως μία ώρα μετά την δύση του ηλίου. Για όλα τα υπόλοιπα επικίνδυνα είδη που δεν περιλαμβάνονται στην άνω παράγραφο, συμπεριλαμβανομένων των εκρηκτικών των ενόπλων δυνάμεων και της κατηγορίας 1.4.S, επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση όλο το εικοσιτετράωρο με την προϋπόθεση ότι μία ώρα μετά την δύση μέχρι και μία ώρα προ ανατολής του ηλίου υπάρχει επαρκής και κατάλληλος φωτισμός. Ειδικότερα για τα εκρηκτικά των ενόπλων δυνάμεων, πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις ΓΕΕΘΑ/ΥΠ/ΠΧΛ που αναφέρονται στον χειρισμό των ειδών αυτών τη νύχτα.

32 ΚΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία, δεξαμενές, κιβώτια κτλ) που περιείχαν επικίνδυνες ουσίες εξακολουθούν και μετά την εκκένωση τους να θεωρούνται επικίνδυνα και γι αυτό έχουν την ίδια μεταχείριση με τα γεμάτα. Κενά μέσα συσκευασίας που είχαν ουσίες της υποκλάσης 2.2, της κλάσης 1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 και 9 εφόσον δεν έχουν δευτερεύουσα σήμανση κλάσης 3 και 5.2 μπορούν να χαρακτηριστούν σαν μη επικίνδυνα εφόσον καθαριστούν καλά και συνοδεύονται από βεβαίωση χημικού μηχανικού ότι τα έλεγξε και τα βρήκε απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες. Κενά μέσα συσκευασίας που περιείχαν υγρά της κλάσης 3, ουσίες της κλάσης 5.2 και ουσίες των κλάσεων της παραγράφου 2 που έχουν δευτερεύουσα σήμανση της κλάσης 3 ή της 5.2 μπορούν να χαρακτηριστούν σαν μη επικίνδυνα εφόσον καθαριστούν καλά και συνοδεύονται από βεβαίωση χημικού μηχανικού ότι τα έλεγξε και τα βρήκε απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες.

33 ΚΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Κενά μέσα συσκευασίας που περιείχαν ουσίες της κλάσης 6.2 μπορούν να χαρακτηριστούν σαν μη επικίνδυνα εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση ιατρού μικροβιολόγου ότι δεν περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς. Κενά μέσα συσκευασίας ραδιενεργών υλικών ελέγχονται από την αρμόδια για τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών αρχή ΕΚΕΦΕ <<ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ>> (ΕΕΑΕ) ή από εξουσιοδοτημένο από αυτή επιστήμονα που γνωματεύει ότι είναι ασφαλή και δεν περιέχουν ραδιενεργές ουσίες. Κενά μέσα συσκευασίας των υποκλάσεων 2.1 και 2.3 δεν αίρουν όσο κι αν καθαριστούν την επικινδυνότητα τους. Για τα κενά μέσα συσκευασίας επικινδύνων ουσιών ενόπλων δυνάμεων κατ΄ εξαίρεση των παραγράφων 2 και 5 (ραδιενεργά) οι βεβαιώσεις παρέχονται από αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων.

34 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εύφλεκτα υλικά
Απαγορεύεται στη περιοχή και σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων: Η εκτέλεση θερμών εργασιών Το κάπνισμα Η χρήση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων Η παραμονή ατόμων ασχέτων με το πλοίο ή το φορτίο. Η αποφυγή σπινθήρα μεταξύ πλωτών μέσων και πλοίου με ειδικά παραβλήματα. Ετοιμότητα πυροσβεστικού κλιμακίου λιμένος. Τα περονοφόρα οχήματα να είναι κατάλληλα για την μεταφορά εύφλεκτων ειδών.

35 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εκρηκτικά ( Κλάση 1):
Οι εκρηκτικές ουσίες και είδη (εκτός από την κλάση 1.4s) θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές μόνο για άμεση παράδοση/παραλαβή. Η παραμονή τους εντός λιμενικής περιοχής απαιτεί εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών. Οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες θα πρέπει να : Παρακολουθούνται από ειδικά εξουσιοδοτημένο άτομο Πραγματοποιούνται με προσοχή Χρησιμοποιούνται μηχανήματα αντιεκρηκτικού τύπου (πχ περονοφόρα ηλεκτροκίνητα κλειστού τύπου) Ο εξοπλισμός και η ένδυση των εμπλεκόμενων στη διαδικασία να είναι κατάλληλος.

36 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ραδιενεργά (Κλάση 7):
Τα ραδιενεργά είδη θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά μόνο για άμεση παράδοση/παραλαβή. H παραμονή του στις λιμενικές εγκαταστάσεις έστω και για λίγες ώρες απαιτεί διαμόρφωση χώρου ειδικών προδιαγραφών, ο οποίος πρέπει να είναι απομονωμένος και όχι προσβάσιμος από μη αδειοδοτημένα άτομα. Οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες θα πρέπει να: Παρακολουθούνται από ειδικά εξουσιοδοτημένο άτομο Πραγματοποιούνται με προσοχή Ο εξοπλισμός και η ένδυση των εμπλεκόμενων στη διαδικασία να είναι κατάλληλος.

37 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Φορτία ελεγχόμενης θερμοκρασίας:
Oυσίες αυτόματης ανάφλεξης (κλάση 4.1) Οργανικά Υπεροξείδια (κλάση 5.2) Ορισμένες μολυσματικές ουσίες (Κλάση 6.2) Τα φορτία αυτά θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά μόνο για άμεση παράδοση/παραλαβή Η παραμονή εντός λιμενικής περιοχής απαιτεί εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών όπου θα υπάρχει σύστημα για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ανόδου της θερμοκρασίας, σημεία σύνδεσης για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας όταν απαιτείται επιπλέον, ειδικές διατάξεις ελέγχου της θερμοκρασίας κλπ

38 ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Κτίρια αποθηκών: Παραμονή/ αποθήκευση συσκευασιών συμβατικού τύπου όπως Βαρέλια IBCs, Big bags Υπαίθριοι χώροι: Παραμονή/αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων (containers) Ειδικές κατασκευές (ημιυπαίθριοι χώροι-sheds, boxes): Παραμονή/ αποθήκευση συσκευασιών και εμπορευματοκιβωτίων

39 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Χρήση μη εύφλεκτων κατασκευαστικών υλικών Εξασφάλιση άμεσης πρόσβασης εξοπλισμού αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών: ασθενοφόρο, πυροσβεστικό όχημα κλπ Προστασία από πλημμύρες και απόρριψη στον θαλάσσιο χώρο Οριοθέτηση και περιορισμός της περιοχής Εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας Εγκαταστάσεις παροχής απαιτούμενου νερού και άλλων πυροσβεστικών υλικών Εξοπλισμός αυτόματης ανίχνευσης φωτιάς ή/και αυτόματης κατάσβεσης Συνεχή παρακολούθηση και επιτήρηση του χώρου με ηλεκτρονικά μέσα ή με χρήση εποπτών

40 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Κλειστό σύστημα συλλογής διαρροών και ρυπασμένων υδάτων Στεγανοποίηση και παροχή απορροφητικού εξοπλισμού για την παραμονή επικίνδυνων εμπορευμάτων επιβλαβών για το θαλάσσιο περιβάλλον Ανεξάρτητο σύστημα μηχανικού αερισμού (για κλειστούς χώρους) Περιορισμοί όσον αφορά τις κλάσεις, ποσότητες και τη στοιβασία Διαχωρισμός διαφορετικών κλάσεων με βάση τους κανόνες διαχωρισμού IMDG Ειδικός χώρος για αντιμετώπιση και παραμονή συσκευασιών ή containers που εμφανίζουν διαρρoή ή είναι κατεστραμμένες για αποκατάσταση, συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων και ανασυσκευασία των κατεστραμμένων συσκευασιών

41 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟΥ
Κατάλληλη ενημέρωση των εργασιών ανάλογα με την επικινδυνότητα του φορτίου. Απαγόρευση απασχόλησης στις εργασίες ατόμων υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και οινοπνευματωδών ποτών. Τα μέσα φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης των επικίνδυνων ουσιών να είναι κατάλληλα και ασφαλή. Απαγορεύεται η είσοδος ατόμων σε κλειστούς χώρους πλοίων που περιέχουν ή περιείχαν επικίνδυνες ουσίες.

42 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ

43 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Επεξήγηση των συμβόλων του πίνακα: 1 - ΄΄away from΄΄. Στον ίδιο χώρο αλλά ΄΄μακριά από΄΄ συγκεκριμένη κλάση. 2 - ΄΄separated from΄΄. ΄΄Διαχωρισμένο από΄΄ δηλαδή σε διαφορετικό χώρο από συγκεκριμένη κλάση. 3 - ΄΄separated by a complete compartment or hold from΄΄. ΄΄Διαχωρισμένο με ένα πλήρες διαμέρισμα ή αμπάρι από συγκεκριμένη κλάση. 4 - ΄΄separated longitudinally by an intervening complete compartment or hold from΄΄. ΄΄Διαχωρισμένο κατά μήκος από ένα παρεμβάλον πλήρες διαμέρισμα ή αμπάρι΄΄ από συγκεκριμένη κλάση. Χ – Πρέπει να συμβουλευτούμε την Dangerous goods list για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις διαχωρισμού. * Δείτε τις ειδικές απαιτήσεις διαχωρισμού των ουσιών της ίδιας κλάσης στον IMDG-CODE.

44 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
Εκρηκτικά κατηγορίας 1.1, 1.2, 1.5 ΄΄*΄΄ Δείτε τις ειδικές απαιτήσεις διαχωρισμού των ουσιών της ίδιας κλάσης στον IMDG-CODE. ΄΄4΄΄ Διαχωρισμένο κατά μήκος από ένα παρεμβάλον πλήρες διαμέρισμα ή αμπάρι΄΄ από την κλάση 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2 και 8. ΄΄2΄΄ Διαχωρισμένο από τις κλάσεις 2.2, 2.3, 6.1 και 7. ΄΄Χ΄΄ Dangerous goods list για την κατηγορία 9

45 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στον παρακάτω Πίνακα προσδιορίζεται η συμβατότητα των κατηγοριών επικινδυνότητας καθώς και η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρείται για την ασφαλή ταυτόχρονη παραμονή μη συμβατών κατηγοριών στις λιμενικές εγκαταστάσεις Οι ακόλουθες κατηγορίες φορτίων: 1: Εκρηκτικές ύλες και είδη 7: Ραδιενεργά είδη 6.2: Μολυσματικά είδη δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα διαχωρισμού γιατί διαχειρίζονται συνήθως με τη διαδικασία άμεσης παράδοσης και απομάκρυνσης από την περιοχή του λιμανιού.

46 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

47 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Επικίνδυνα φορτία εντός συσκευασιών/ IBCs ( Intermediate Bulk Containers) / trailers / επίπεδες πλατφόρμες ή πλατφόρμες containers 0= δεν απαιτείται διαχωρισμός εκτός αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στη λίστα επικινδύνων φορτίων του IMDG-Code a= μακριά από-απαιτείται διαχωρισμός τουλάχιστον 3 μέτρων s= διαχωρισμένο από- σε ανοικτές περιοχές, απαιτείται διαχωρισμός τουλάχιστον 6 μέτρων, σε προσωρινούς αποθηκευτικούς χώρους ή μόνιμες αποθήκες, απαιτείται διαχωρισμός τουλάχιστον 12 m εκτός αν παρεμβάλλεται πυρανθεκτικός τοίχος σύμφωνα με προδιαγραφές.

48 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Επικίνδυνα φορτία εντός εμπορευματοκιβωτίων (Freight containers)/ φορητές δεξαμενές (portable tanks)/κλειστά οδικά οχήματα 0= δεν απαιτείται διαχωρισμός a= μακριά από-δεν απαιτείται διαχωρισμός s= διαχωρισμένο από- σε ανοικτές περιοχές, κατά μήκος και κατά πλάτος απαιτείται διαχωρισμός τουλάχιστον 3 μέτρων, σε προσωρινούς αποθηκευτικούς χώρους ή μόνιμες αποθήκες, απαιτείται διαχωρισμός τουλάχιστον 6 m εκτός αν παρεμβάλλεται πυράνθεκτικός τοίχος σύμφωνα με προδιαγραφές

49 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Επικίνδυνα φορτία σε ανοικτά οδικά οχήματα/σιδηροδρομικά βαγόνια (Freight wagons)/εμπορευματοκιβώτια ανοικτής οροφής (open top freight containers) 0= δεν απαιτείται διαχωρισμός a= μακριά από- απαιτείται διαχωρισμός τουλάχιστον 3 μέτρων s= διαχωρισμένο από- σε ανοικτές περιοχές, κατά μήκος και κατά πλάτος απαιτείται διαχωρισμός τουλάχιστον 6 μέτρων, σε προσωρινούς αποθηκευτικούς χώρους ή μόνιμες αποθήκες, απαιτείται διαχωρισμός τουλάχιστον 12 m εκτός αν παρεμβάλλεται πυρανθεκτικός τοίχος σύμφωνα με προδιαγραφές

50 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Για τα freight containers η απόσταση των 3 μέτρων ισοδυναμεί με το πλάτος ενός container 20ft με το πλάτος ενός standard 20ft container. O διαχωρισμός φορτίων που έχουν δευτερεύοντα κίνδυνο γίνεται με βάση την κλάση που απαιτεί τον πιο αυστηρό διαχωρισμό. Containers ή συσκευασίες που περιέχουν φορτία διαφορετικών κλάσεων δεν επιτρέπονται να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο. Container με την ίδια κατηγορία φορτίων εκτός της κλάσης 8, επιτρέπεται να στοιβάζονται το ένα επάνω στο άλλο.

51 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Συσκευασίες υποκαπνισμένες (under fumigation)
Συσκευασίες που περιέχουν μη επικίνδυνα φορτία όπως: Σιτηρά, Τρόφιμα, Ξυλεία εμφανίζουν επικινδυνότητα λόγω της εφαρμογής εντομοκτόνων και τρωκτικογόνων με τη μέθοδο του υποκαπνισμού (σταδιακή απελευθέρωση αερίου με τοξικές ιδιότητες στο σώμα του φορτίου) με χημικές ουσίες όπως:Carbon dioxide, Methyl bromide, Phosphine, Hydrogen cyanide. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του υποκαπνιστικού και η ημερομηνία εφαρμογής και ταξινομούνται ως: UN 3359,FUMIGATED UNIT, Class 9. Το άνοιγμα των υποκαπνισμένων συσκευασιών απαγορεύεται έως ότου υποστούν κατάλληλο αερισμό και βεβαιωθεί η απαλλαγή τους (gas free certificate) από επικίνδυνα αέρια από εξουσιοδοτημένο άτομο. Στην περίπτωση που εντός του λιμένα, επιτρέπονται οι εργασίες υποκαπνισμού, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ειδικό οριοθετημένο χώρο και από εξουσιοδοτημένα άτομα λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

52 Κατά την αποθήκευση των «επικινδύνων» containers
Οι αποστάσεις μεταξύ των σειρών είναι 3m. Επιτρέπεται η στοιβασία μέχρι 2 σειρών. Περιμετρικά του χώρου υπάρχουν τροχήλατοι πυροσβεστήρες με την αντίστοιχη σήμανση. Καθώς και σήμανση απαγόρευσης καπνίσματος, εκτέλεσης θερμών εργασιών και χρήσης ηλεκτρικών εργαλείων. Η τοποθέτηση της σήμανσης και των πυροσβεστήρων γίνεται με τρόπο που να μην εμποδίζει την κίνηση των μηχανημάτων έργου. Αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα και τα κενά containers ή οι δεξαμενές που δεν έχουν καθαριστεί. Η περιοχή όπου γίνεται η εναπόθεση των επικινδύνων πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά, για εντοπισμό τυχόν προβλημάτων.

53 Κατά την αποθήκευση των «επικινδύνων» containers
Πρέπει να προτρέπονται οι διακινητές να απομακρύνουν τα επικίνδυνα σε διάστημα 7 έως 10 ημέρες, με ανάλογη τιμολογιακή πολιτική και να ορίζεται ένα μέγιστο όριο εναπόθεσης. Για τη διαχείριση των διαρροών των επικινδύνων απαιτείται σε χώρο περιμετρικά των container terminal με εύκολη πρόσβαση και μακριά από χώρους συγκέντρωσης, η δημιουργία μίας ή περισσοτέρων λεκανών συλλογής των διαρροών και η προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (προσροφητικά μέσα).

54 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΕΜΠΟ
Εγχώρια προς εξαγωγή Δηλώνονται από το Ναυτικό Πρακτορείο στη λίστα φόρτωσης Για την έκδοση της άδειας από το ΣΕΜΠΟ προσκομίζεται αντίγραφο αίτησης-δήλωσης για έγκριση φόρτωσης, πρωτοκολλημένη από το ΚΛΘ. Φορτώνονται απευθείας (με τη μέχρι σήμερα πρακτική καθώς αντιμετωπίζονται όπως και τα λοιπά Εγχώρια).

55 ΛΟΙΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Δηλώνονται από το ναυτιλιακό πρακτορείο στη λίστα φόρτωσης Για την έκδοση της άδειας από το ΣΕΜΠΟ προσκομίζεται αντίγραφο αίτησης-δήλωσης για έγκριση φόρτωσης, πρωτοκολλημένη από το ΚΛΘ και το πιστοποιητικό κατά ADR του οδηγού. Η διακίνηση όλων των κλάσεων, πλην της 1 και της 7, μπορεί να γίνει είτε απευθείας, είτε με ενδιάμεση αποθήκευση σε ειδικό χώρο στο ΣΕΜΠΟ. Από την κλάση 1 (εκρηκτικά), επιτρέπεται μόνο η απευθείας διακίνηση της κλάσης 1,4s Η κλάση 7 διακινείται μόνο απευθείας Απαγορεύεται η αποσυσκευασία επικινδύνων

56 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Φορτoεκφορτώνονται όλα τα εκρηκτικά της κλάσης 1 Προηγείται άδεια από το ΚΛΘ

57 ΥΓΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ ΧΥΜΑ
Τα πλοία που προσεγγίζουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ανά περίπτωση (IOPP certificate, NLS certificate, certificate of fitness for the carriage of dangerous chemicals or liquιfied gases in bulk). Ειδικά μέτρα ασφαλείας για την έκλυση αερίων στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των εργασιών φορτοεκφόρτωσης. Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση της περιοχής φορτοεκφόρτωσης και χειρισμού των φορτίων. Τα πλοία που προσεγγίζουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις Τα πλοία που προσεγγίζουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ανά περίπτωση (ΙΟPP Certificate, NLS Certificate, ανά περίπτωση (ΙΟPP Certificate, NLS Certificate, certificate of Fitness for the carriage of dangerous certificate of Fitness for the carriage of dangerous chemicals ή liquefied gases in bulk). chemicals ή liquefied gases in bulk). ✓Eιδικά μέτρα ασφαλείας για την έκλυση αερίων στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των εργασιών φορτοεκφόρτωσης. ✓Σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης. ✓Κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση της περιοχής φορτοεκφόρτωσης και χειρισμού των φορτίων.

58 ΥΓΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ ΧΥΜΑ
Τήρηση κανόνων συμβατότητας για διαφορετικής επικινδυνότητας φορτία. Χρήση σωληνώσεων πιστοποιημένων για τα συγκεκριμένα φορτία. Λήψη μέτρων για την αποφυγή / αντιμετώπιση περιπτώσεων φωτιάς και διαρροής.

59 ΣΤΕΡΕΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ ΧΥΜΑ
Τα πλοία που προσεγγίζουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ανα περίπτωση (Document of Compliance in accordance with SOLAS 1974). Ειδικά μέτρα ασφαλείας για την έκλυση επικίνδυνης σκόνης κατά την διάρκεια χειρισμών φορτοεκφόρτωσης και στοιβασίας. Ειδικά μέτρα ασφαλείας για την έκλυση επικίνδυνων αερίων (κυρίως τοξικών και εύφλεκτων). Παρακολούθηση με ειδικά όργανα μέτρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο εργαζομένων σε κλειστούς χώρους να έχει βεβαιωθεί η απαλλαγή του χώρου από επικίνδυνα αέρια (Gas free) και η επάρκεια του σε οξυγόνο.

60 ΣΤΕΡΕΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΥΜΑ ΦΟΡΤΙΑ
Ειδικά μέτρα ασφαλείας για την περίπτωση φορτίων από τα οποία μπορεί να εκλυθεί εκρηκτική σκόνη. Σωστός αερισμός, αποφυγή πηγών γυμνής έναυσης, στοιβασία σε μικρό ύψος, καθαρισμός με πλύσιμο και αποφυγή σάρωσης. Ειδικά μέτρα ασφαλείας για την περίπτωση αυτενεργών φορτίων και φορτίων που αντιδρούν με το νερό. Κίνδυνος αυτανάφλεξης ή πρόκλησης εύφλεκτων και τοξικών αερίων σε επαφή με το νερό. Ο χειρισμός τέτοιων φορτίων επιτρέπεται μόνο όταν επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες όσον αφορά την υγρασία.

61 ΣΤΕΡΕΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΥΜΑ ΦΟΡΤΙΑ
Ειδικά μέτρα ασφαλείας για την περίπτωση οξειδωτικών φορτίων. Χειρισμός και στοιβασία μακρυά από πηγές έναυσης και έκλυσης θερμότητας. Σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ανάγκης. Κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση της περιοχής φορτοεκφόρτωσης και χειρισμού των φορτίων. Τήρηση κανόνων συμβατότητας για διαφορετικής επικινδυνότητας χύμα φορτία.

62 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΤΙΑ
Εντοπισμός της θέσης στοιβασίας του φορτίου που καίγεται ή βγάζει καπνούς. Αποφυγή οποιασδήποτε επαφής με επικίνδυνες ουσίες. Διατήρηση απόστασης ασφαλείας από φωτιά, καπνό και αναθυμιάσεις. Ενεργοποίηση του συναγερμού φωτιάς. Αναγνώριση του φορτίο: σήμανση, κλάση επικινδυνότητας, UN No. Αναζήτηση πληροφοριών από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αν είναι εφικτό. Επικοινωνία με τον υπεύθυνο της Λιμενικής εγκατάστασης για την διαχείριση επικινδύνων φορτίων. Απομάκρυνση άλλων επικίνδυνων φορτίων από την γειτονική περιοχή όπου είναι εφικτό.

63 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΤΙΑ
Ψύξη των συσκευασιών με χρήση νερού ή άλλου κατάλληλου υλικού. Ενεργοποίηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών. Εκτίμηση και επιλογή των μέτρων που προβλέπονται στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς είναι εφαρμόσιμα και θα πρέπει να ληφθούν. Το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία πυρόσβεσης πρέπει να φοράει κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Διαθέσιμος Οδηγός Πρώτων Βοηθειών. Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης.

64 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
Τα εκτεθειμένα φορτία μπορεί να εκραγούν ή να προκληθεί ρήξη στο περιεχόμενό τους. Αντιμετωπίστε την φωτιά από προστατευμένη θέση και όσο πιο μακριά γίνεται. Όλα τα εμπλεκόμενα άτομα πρέπει να είναι ενήμερα για τους κινδύνους έκρηξης και εκπαιδευμένα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Χρησιμοποιήστε άφθονες ποσότητες νερού. Το φορτίο θα εκραγεί ή θα φλέγεται έντονα. Η πυρόσβεση μπορεί να μην είναι δυνατή.

65 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ Αέρια σε κλειστά δοχεία που εκτίθενται σε θερμότητα μπορεί να εκραγούν ξαφνικά κατά την διάρκεια ή μετά από πυρκαγιά από φαινόμενο τύπου BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion). Οι εμπλεκόμενοι πρέπει να είναι ενήμερα για τον κίνδυνο έκρηξης και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Διατηρήστε χαμηλή θερμοκρασία στα δοχεία με χρήση άφθονου νερού. Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας, όσο μεγαλύτερη είναι δυνατόν, κατά την πυρόσβεση. Η πυρόσβεση μιας φλεγόμενης διαρροής αερίου μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό εκρηκτικής ατμόσφαιρας. Πιθανότητα αόρατων φλογών. Δημιουργήστε ψεκασμό νερού από όσο περισσότερες μάνικες. Μην προσπαθήσετε να σβήσετε φλόγα αερίου. Διατηρήστε σε χαμηλή θερμοκρασία φλεγόμενα φορτία και παρακείμενα φορτία που μπορεί να εμπλακούν στη φωτιά με χρήση άφθονου νερού.

66 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ
Φορτία σε κλειστά δοχεία που εκτίθενται σε θερμότητα μπορεί να εκραγούν ξαφνικά κατά την διάρκεια ή μετά από πυρκαγιά από τύπου BLEVE φαινόμενο. Διατηρήστε χαμηλή θερμοκρασία στα δοχεία με χρήση άφθονου νερού. Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας, όσο μεγαλύτερη είναι δυνατόν, κατά την πυρόσβεση. Σταματήστε την διαρροή ή κλείστε τις βαλβίδες αν είναι εφικτό. Πιθανότητα μη ορατών φλογών. Δημιουργήστε ψεκασμό νερού από όσο περισσότερες μάνικες. Διατηρήστε σε χαμηλή θερμοκρασία φλεγόμενα φορτία και παρακείμενα φορτία που μπορεί να εμπλακούν στη φωτιά με χρήση άφθονου νερού.

67 ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΝΕΡΟ
Τα εκτεθειμένα φορτία μπορεί να εκραγούν ή να προκληθεί ρήξη στο περιεχόμενό τους. Αντιμετωπίστε την φωτιά από προστατευμένη θέση. Χρήση άφθονης ποσότητας νερού συνίσταται για να ψυχθεί το υπό καύση φορτίο αλλά και τα παρακείμενα θερμά φορτία. Μόνο σαν δευτερεύουσα παρενέργεια το νερό θα προκαλέσει έναρξη καύσης ή θα εντείνει φωτιά. Μην χρησιμοποιήσετε μικρές ποσότητες νερού, θα προκληθεί έντονη αντίδραση. ΜΗΝ χρησιμοποιείται νερό η αφρό, αντιμετώπιση με στεγνή σκόνη αδρανούς υλικού ή φυσική εκτόνωση της φωτιάς. Ψύξτε τα παρακείμενα φορτία με άφθονες ποσότητες νερού. Χρησιμοποιείτε μόνο άφθονη ποσότητα νερού. Αν η φωτιά δεν απειλεί παρακείμενα φορτία αφήστε τη να εκτονωθεί, αλλιώς ψύξτε το φλεγόμενο φορτίο με άφθονο νερό. Προσπαθήστε να μην εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό του κιβωτίου.

68 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗ
Αποφυγή οποιασδήποτε επαφής με επικίνδυνες ουσίες. Διατήρηση απόστασης από αναθυμιάσεις και αέρια. Ενεργοποίηση συναγερμού. Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής από τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία αποκατάστασης. Εντοπισμός της θέσης στοιβασίας του διαρρέοντος φορτίου. Αναγνώριση του φορτίου. Γνωστοποίηση των UN numbers και ενεργοποίηση του σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης διαρροών για τα επικίνδυνα φορτία που εμπλέκονται.

69 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗ
Προσδιορισμός και επιλογή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης διαρροών. Χρήση Οδηγού Πρώτων Βοηθειών. Ενημέρωση του υπευθύνου της λιμενικής εγκατάστασης για τη διαχείριση επικινδύνων φορτίων για τη λήψη εξειδικευμένων οδηγιών για τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε επικίνδυνα φορτία. Τα απόβλητα των διαρροών συλλέγονται και διαχειρίζονται κατάλληλα ως επικίνδυνα απόβλητα. Λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση των αγωγών ομβρίων υδάτων και του θαλάσσιου χώρου.

70 ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή απαραίτητα. Αποφύγετε επαφή ακόμα και αν φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Σταματήστε, αν είναι εφικτό, τη διαρροή. Μολυσμένος ρουχισμός πρέπει να ξεπλυθεί με νερό και να απομακρυνθεί. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό το χώρο Μην κατευθύνετε το νερό απευθείας πάνω στη διαρροή. Διατηρήστε απόσταση από τις απορροές. Καθαρίστε εκτενώς την περιοχή.

71 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Προστατευτικός εξοπλισμό και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Αποφύγετε επαφή Διατηρήστε απόσταση από τις απορροές. Διατηρήστε απόσταση από εκλυόμενους ατμούς. Ακόμα και σύντομη εισπνοή μικρής ποσότητας ατμών μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην αναπνοή. Η χρήση νερού άμεσα πάνω στην ουσία μπορεί να προκαλέσει βίαιη αντίδραση και να παραχθούν επικίνδυνοι ατμοί. Μολυσμένος ρουχισμός πρέπει να ξεπλυθεί με νερό και να απομακρυνθεί. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό το χώρο. Μην κατευθύνετε το νερό απευθείας πάνω στη διαρροή. Διατηρήστε απόσταση από τις απορροές. Καθαρίστε εκτενώς την περιοχή. Προστατεύστε το προσωπικό από διαβρωτικούς και τοξικούς ατμούς χρησιμοποιώντας ψεκασμό νερού για να διώξετε τους ατμούς.

72 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ Προστατευτικός εξοπλισμός και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή απαραίτητα. Αποφύγετε οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης (π.χ. γυμνούς λαμπτήρες, ηλεκτρικά εργαλεία, προστριβές). Σταματήστε την διαρροή αν είναι εφικτό. Αποφύγετε επαφή ακόμα και αν φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Η διαρροή ή αντίδραση με νερό μπορεί να δημιουργήσει εύφλεκτους ατμούς. Μολυσμένος ρουχισμός πρέπει να ξεπλυθεί με νερό και να απομακρυνθεί. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό το χώρο. Μην κατευθύνετε το νερό απευθείας πάνω στη διαρροή. Διατηρήστε απόσταση από τις απορροές. Καθαρίστε εκτενώς την περιοχή.

73 ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ
Αποφύγετε οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης. Μπορεί να εκλυθούν εύφλεκτοι ατμοί. Προστατευτικός εξοπλισμός και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Σταματήστε την διαρροή αν είναι εφικτό. Γενικά, ουσίες αυτής της κατηγορίας θα έχουν ιδιότητες καυσίμων και λιπαντικών, μη αναμίξιμα με το νερό και τείνουν να επιπλέουν στο νερό Χρήση αδρανών απορροφητικών. Για κολλώδη να χρησιμοποιούνται φτυάρια από μη σιδηρούχο υλικό ή υλικό που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελαφρώς ελαιώδη ή σαπωνοειδή προϊόντα (απορρυπαντικά) για τον καθαρισμό μικρών περιοχών. Καθαρίστε εκτενώς την περιοχή λόγω του κινδύνου ανάφλεξης. Οποιαδήποτε ρήψη υγρού στη θάλασσα θα δημιουργήσει κηλίδα. Επικοινωνήστε με τις λιμενικές αρχές και αναφέρετε το γεγονός σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα MARPOL.

74 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Αποφύγετε οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης (π.χ. γυμνούς λαμπτήρες, ηλεκτρικά εργαλεία, προστριβές). Μπορεί να αναφλέξουν καύσιμα υλικά (π.χ. ξύλο, χαρτί, ρουχισμό). Σταματήστε τη διαρροή αν είναι εφικτό. Ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό. Διατηρήστε απόσταση από τις απορροές.

75 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Προστατευτικός εξοπλισμός και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Αποφύγετε τους χειρισμούς της διαρροής ή των κατεστραμμένων κιβωτίων. Ενημερώστε τη δημόσια υγεία, την κτηνιατρική και οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία αν άνθρωποι ή θαλάσσιο περιβάλλον έχουν εκτεθεί Η αρμόδια υπηρεσία στην οποία έχει αναφερθεί διαρροή ή υποψία διαρροής, θα πρέπει να ενημερώσει τις αρχές σε όποιες χώρες έχει περάσει. Επικοινωνήστε για εξειδικευμένες οδηγίες. Ειδοποιήστε αποστολέα/παραλήπτη. Σταματήστε τη διαρροή αν είναι εφικτό. Συλλέξτε πιθανά μολυσμένα κιβώτια ή εξοπλισμό. Απομονώστε και καλύψτε τα κιβώτια. Ξεπλύνετε τη διαρροή ή τα κατάλοιπα με άφθονο νερό. Κρατήστε απόσταση από τις απορροές. Καθαρίστε τη μολυσμένη περιοχή με λευκαντικά προϊόντα (όπως υποχλωρικό νάτριο 1-6% διάλυμα ή Javel water) .

76 ΑΠΟΒΛΗΤΑ Κάθε ουσία ή αντικείμενο σε στερεά ή υγρή κατάσταση ή σε μορφή που ο κάτοχος του απορρίπτει ή υποχρεούται να απορρίπτει. Επικίνδυνα απόβλητα Όσα απόβλητα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

77 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Σκοπός της διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων από λιμενικές εγκαταστάσεις είναι η αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της παράκτιας ζώνης από την ανεξέλεγκτη απόρριψή τους στην θάλασσα. Το πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων πλοίων καθορίζεται από τη Διεθνή, Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και πρακτική. Πιο συγκεκριμένα στηρίζεται στη Διεθνή Σύμβαση ΜARPOL 73/78. Στη διαχείριση των αποβλήτων πλοίων έχουν καθορισμένες υποχρεώσεις εκτός των πλοίων και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς όπως ο Φορέας Διαχείρισης Λιμένα και Η Λιμενική Αρχή. O Οργανισμός λιμένος εφαρμόζει «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων» βάσει του οποίου παρέχονται στα πλοία υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται σ’αυτά.

78 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

79 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

80 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

81 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΣΕΜΠΟ
Προηγείται έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων από το ΥΠΕΚΑ Ακολουθεί η κοινοποίηση μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων της αδειοδοτημένης εταιρείας που διενεργεί τη μεταφορά των αποβλήτων Πρόκειται μόνο για φορτώσεις (εξαγωγές) Δηλώνονται από το Ναυτικό Πρακτορείο στη λίστα φόρτωσης Για την έκδοση της άδειας από το ΣΕΜΠΟ προσκομίζεται αντίγραφο αίτησης-δήλωσης για έγκριση φόρτωσης, πρωτοκολλημένη από το ΚΛΘ και το πιστοποιητικό κατά ADR του οδηγού. Φορτώνονται απευθείας


Κατέβασμα ppt "ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google