Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus « ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2012» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ για.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus « ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2012» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ για."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus « ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2012» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011 Αθήνα, Ξενοδοχείο ‘Athens Park Hotel’ Ευφροσύνη Παπασταματίου, Συντονίστρια Erasmus

2 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012: διάρθρωση DG EAC websiteDG EAC website: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htmhttp://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm Διάρθρωση Official announcement of the Call for ProposalsStrategic prioritiesLifelong Learning Programme Guide - Part I – General ProvisionsLifelong Learning Programme Guide - Part IIa – Sub-Programmes and ActionsLifelong Learning Programme Guide - Part IIb – Explanations by actionExplanations by action+ Ελληνικό Call ( αναμένεται αρχές 2012)

3 Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 2012 Ελβετία, Κροατία και η Μάλτα συμμετέχουν στο π ρόγραμμα κανονικά Αυξομειώσεις στα ανώτατα π οσά φοιτητών και π ροσω π ικού ανά χώρα Υ π οδοχής π ου θέτει η Ευρω π αϊκή Ε π ιτρο π ή. Τα τελικά π οσά π ου θα χρησιμο π οιηθούν, αναγράφονται στην Εθνική π ρόσκληση υ π οβολής ενδιαφέροντος.

4 Αλλαγές στα τελικά π οσά φοιτητών και π ροσω π ικού ανά χώρα υ π οδοχής για το 2012/2013. Όχι μειώσεις αλλά ούτε και σημαντικές αυξήσεις. Αλλαγές στον αλγόριθμο κατανομής των κονδυλίων της οργάνωσης κινητικότητας έτσι ώστε να αυξηθεί το π οσό π ου λαμβάνει το Ίδρυμα για την οργάνωση κινητικότητα. Αύξηση του π οσού των οργανωτικών δα π ανών των Εντατικών Προγραμμάτων.(lump sum) Αύξηση του π οσού οργάνωσης των Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων.(lump sum)

5 Χρονοδιάγραμμα Προθεσμίες για αιτήσεις 2012 :  Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS Θα ανακοινωθεί  Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα ERASMUS (EILCs) 3 Φεβρουαρίου 2012  Κεντρικές Δράσεις ERASMUS ( Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα ) 2 Φεβρουαρίου 2012  Kινητικότητα ERASMUS (κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση) 9 Μαρτίου 2012  Όμιλο ι ERASMUS για πρακτική άσκηση 9 Μαρτίου 2012  Εντατικά Προγράμματα ERASMUS (IPs) 9 Μαρτίου 2012  Α π οφάσεις ΕΜ ε π ί των χρηματοδοτήσεων για α π οκεντρωμένες δράσεις Μάιος/Ιούνιος 2012  Προ π αρασκευαστικές ε π ισκέψεις Θα ανακοινωθεί Προθεσμίες για αιτήσεις 2012 :  Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS Θα ανακοινωθεί  Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα ERASMUS (EILCs) 3 Φεβρουαρίου 2012  Κεντρικές Δράσεις ERASMUS ( Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα ) 2 Φεβρουαρίου 2012  Kινητικότητα ERASMUS (κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση) 9 Μαρτίου 2012  Όμιλο ι ERASMUS για πρακτική άσκηση 9 Μαρτίου 2012  Εντατικά Προγράμματα ERASMUS (IPs) 9 Μαρτίου 2012  Α π οφάσεις ΕΜ ε π ί των χρηματοδοτήσεων για α π οκεντρωμένες δράσεις Μάιος/Ιούνιος 2012  Προ π αρασκευαστικές ε π ισκέψεις Θα ανακοινωθεί

6 Αιτήσεις 2012:Επισημάνσεις Κινητικότητα 2012 : e-forms ( εκτός α π ό τα Εντατικά Προγράμματα ) Εμ π ρόθεσμη υ π οβολή τόσο της e-form ηλεκτρονικά όσο και του ενυ π όγραφου π ρωτότυ π ου ταχυδρομικώς. Στους αιτούμενους φοιτητές και φοιτητομήνες – π ροσω π ικό : αναγραφή ρεαλιστικών αριθμών.

7 Αλλαγές στο Guide for NA’s για το πρόγραμμα Erasmus το 2012 Κινητικότητα φοιτητών Ο φοιτητής μ π ορεί να λάβει δύο υ π οτροφίες : Μία για σ π ουδές, μία για π ρακτική άσκηση και μ π ορεί να μετακινηθεί όσες φορές θέλει ως “zero grant”. Υ π οτροφία σημαίνει ο π οιαδή π οτε μορφής οικονομικής υ π οστήριξης π ου π αρέχει η Εθνική Μονάδα ανεξαρτήτως την π ηγή δηλαδή εάν θα π ροέρχεται α π ό Ευρω π αϊκά κονδύλια ή α π ό Εθνικά. Καθορισμός ενός ολόκληρου μήνα : Καλύ π τει την π ερίοδο α π ό την ημέρα Χ του μήνα Ν μέχρι την ημέρα Χ -1 του ε π όμενου μήνα Ν + Ι. Π. χ Ένας ολόκληρος μήνας είναι α π ό 01/11-30/11

8 ΑΛΛΑΓΕΣ για 2012:Κινητικότητα φοιτητών Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση: Οι συμβάσεις πρακτικής των φοιτητών θα περιλαμβάνουν διευκρινήσεις για τους διάφορους τύπους ασφάλισης. Στοιχεία που θα αναγράφονται: Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου/Ασφαλιστική εταιρία, ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση. Ασφάλιση :1) Ασφάλεια Υγείας-Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης του φοιτητή+ Συμπληρωματική ασφάλιση 2) Ασφάλεια αστικής ευθύνης 3) Ασφάλεια ατυχήματος στην εργασία Η ασφάλιση του φοιτητή θεωρείται υποχρεωτική.

9 ◦ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά να περιλαμβάνεται στην διμερή συμφωνία, προαιρετικός όρος, για τον τερματισμό της ισχύος της συμφωνίας. ◦ Διευκρινίζεται ο όρος “home country” είναι η χώρα του Ιδρύματος που στέλνει φοιτητές ή και η χώρα Ιθαγένειας του φοιτητή. Στην πρακτική άσκηση μη επιλέξιμοι οργανισμοί είναι οι πρεσβείες της χώρας του Ιδρύματος ή της χώρας που έχει ιθαγένεια ο φοιτητής. ΑΛΛΑΓΕΣ για 2012:Κινητικότητα φοιτητών

10 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κινητικότητα π ροσω π ικού : Το υ π ογεγραμμένο π ρόγραμμα διδασκαλίας ή ε π ιμόρφωσης δεν α π αιτείται στο στάδιο της αίτησης. Πριν την αναχώρηση του δικαιούχου τα Ιδρύματα εταίροι θα π ρέ π ει να έχουν συμφωνήσει για το π ρόγραμμα. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το π ρόγραμμα διδασκαλίας και ε π ιμόρφωσης θεωρείται α π αραίτητο στην διαδικασία της ε π ιλογής. Κινητικότητα για ε π ιμόρφωση : Το Ίδρυμα Υ π οδοχής δεν χρειάζεται να έχει EUC. Δεν χρειάζεται να υ π άρχει διμερής συμφωνία ανάμεσα στα Ιδρύματα – Εταίροι. Κινητικότητα για ε π ιμόρφωση : Στο π ρόγραμμα ε π ιμόρφωσης στις ελάχιστες π ροϋ π οθέσεις θα π ροστεθεί το σημείο της π ροστιθέμενης αξίας π ου π ροκύ π τει α π ό την μετακίνηση του δικαιούχου.

11 ΑΛΛΑΓΕΣ 2011 που πρέπει να δείξουμε προσοχή 1. Σύμβαση του φοιτητή :Κανόνες για τον υπολογισμό της υποτροφίας του φοιτητή σε σχέση με την διάρκεια παραμονής στην χώρα Υποδοχής. 1-10 – Ο φοιτητής δεν παίρνει το μήνα. 11-17- Ο φοιτητής παίρνει τον μισό μήνα. 18-30 – Ο φοιτητής παίρνει ολόκληρο τον μήνα. 2. Αλλαγές στην σύμβαση του φοιτητή: Έγγραφη ή ηλεκτρονική ενημέρωση του φοιτητή έχει ισχύ τροποποιημένης σύμβασης. Στην περίπτωση της παράτασης επιβάλλεται η γνωστή διαδικασία που οδηγεί σε τροποποιημένη σύμβαση.

12 Σας ευχαριστώ π ολύ για την π ροσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus « ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2012» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ για."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google