Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Εισηγητής: Δημήτριος Καρασταύρου Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ. & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΠΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑ 9-10/06/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Εισηγητής: Δημήτριος Καρασταύρου Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ. & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΠΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑ 9-10/06/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Εισηγητής: Δημήτριος Καρασταύρου Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ. & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΠΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑ 9-10/06/2016

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΔΡΟΜΗ Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έργα αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. σε αστικά κέντρα. 1.Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Δανεισμός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τις ΔΕΥΑ (άρθρο13, Ν.1069/80), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύναψε δάνειο ύψους 11 δις δρχ. με την Ε.Τ.Ε. για την δανειοδότηση Δ.Ε.Υ.Α. 2.Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: 1980-84. Σύμβαση δανεισμού μεταξύ Ε.Δ. και Ε.Τ.Ε. για τη χρηματοδότηση τμήματος του έργου της αποχέτευσης Χαλκίδας, αποχετευτικών έργων Ιωαννίνων, Λάρισας, Καστοριάς, Πτολεμαΐδας και επέκταση για τις πόλεις της Κέρκυρας, Ηρακλείου και Χίου. 1988. 30 έργα αποχέτευσης και 15 έργα Ε.Ε.Λ. με συνολική πίστωση 8,4 δις. δρχ., χρηματοδοτήθηκαν από τα Περιφερειακά Προγράμματα, 34 έργα αποχέτευσης και 4 έργα Ε.Ε.Λ. σε Ο.Τ.Α. με συνολική πίστωση 11,1 δις. δρχ.).

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΔΡΟΜΗ Κοινοτικά Προγράμματα Μετά το 1983 η εφαρμογή των Μ.Ο.Π. (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα) αποτέλεσε έναρξη χρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΤΠΑ) προς τις Δ.Ε.Υ.Α. και τους Ο.Τ.Α. 1.Α΄ Κ.Π.Σ. (1989-1993) 13 Π.Ε.Π. αρκετά τμήματα έργων ύδρευσης αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού σε 27 Δ.Ε.Υ.Α. Κοινοτική Πρωτοβουλία Envireg, μια σειρά έργων Ε.Ε.Λ. σε 50 Ο.Τ.Α. και 15 Δ.Ε.Υ.Α με συνολική χρηματοδότηση 1,6 δις δρχ. 2.Β΄ Κ.Π.Σ. (1994-1999) σε σύνολο 32.000 mecu (< ΚΠΣ + Ταμείο Συνοχής και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες) για περιβαλλοντικές δράσεις διετέθησαν 2.430 mecu (ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα)

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1.Ταμείο Συνοχής (Προσωρινό Ταμείο Συνοχής) Ιδρύθηκε επίσημα με τον Κανονισμό 1164/94 του Συμβουλίου και στόχευε στη σύγκλιση και υποβοήθηση των λιγότερο εύπορων κρατών-μελών. Προήγαγε την περιβαλλοντική διάσταση της κοινοτικής πολιτικής συνοχής, ενισχύοντας άμεσα έργα του τομέα περιβάλλοντος και του τομέα διευρωπαϊκών δικτύων υποδομής και μεταφορών. 1994-2002, το συνολικό ποσό των πιστώσεων για την Ελλάδα ήταν 3 δις ευρώ. 2001-2006, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς 1264 και 1265/99 το σύνολο των διαθέσιμων πόρων ανήλθε στα 30 δις ευρώ (50% στο περιβάλλον, 50% στις μεταφορές). 2.Οριστικό Ταμείο Συνοχής Μέχρι 31-12-2000, χρηματοδοτήθηκαν 72 έργα Δ.Ε.Υ.Α. και αποτελούσαν το 35,6% του συνόλου του τομέα περιβάλλοντος του Ταμείου Συνοχής. Ειδικότερα, χρηματοδοτήθηκαν σε 30 αστικά κέντρα έργα αποχετεύσεων και σε 28 Ε.Ε.Λ. τα έργα των ΔΕΥΑ είναι τα μόνα που είχαν ίδια συμμετοχή και όπου ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τις ΔΕΥΑ. 3.Νέο Ταμείο Συνοχής – Γ΄ Κ.Π.Σ. ή ΕΠΠΕΡ, συνολικού ύψους 1,55 δις € στον τομέα της αποχέτευσης και καθαρισμού αστικών λυμάτων, εγκρίθηκαν 32 έργα ΔΕΥΑ, συνολικού προϋπολογισμού 152,59 εκατ. €.

5 ΕΣΠΑ 2007 -2013 Υλοποιήθηκαν 334 Έργα Προϋπολογισμού 1.098.725.905 € Ύψους συμβάσεων 751.263.619 € 163 Έργα αφορούν παρεμβάσεις στον τομέα της Ύδρευσης, υλοποιήθηκαν από 57 ΔΕΥΑ με συνολικό προϋπολογισμό 289.636.911 € συνολικό ύψος συμβάσεων 242.395.996 € 171 Έργα αφορούν παρεμβάσεις στον τομέα της Αποχέτευσης υλοποιήθηκαν από 61 ΔΕΥΑ Συνολικός προϋπολογισμός 809.088.994 € Συνολικό ύψος συμβάσεων 508.867.623 €

6 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιείται μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής, οι οποίες ρυθμίζονται από το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 - Μέρος Ι & ΙΙ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1303/2013.

7 Βασικά χαρακτηριστικά του ΕΣΠΑ 2014-2020 Χρηματοδοτικές Προτεραιότητες – Στόχοι 1.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 2.Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση. 3.Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον. 4.Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 5.Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

8 Δυνατότητα χρηματοδότησης Πράξεων Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Προγράμματα, από τα οποία τα 7 είναι Τομεακά και τα 13 Περιφερειακά: Τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα. Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας.

9 Ανάλυση - Χρηματοδοτικά Μεγέθη Προγραμμάτων Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στα οποία οι Δ.Ε.Υ.Α. θα μπορούσαν να είναι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι: 1.Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) Προϋπολογισμός: Κ.Σ. 4,334 δις. ευρώ (Δ.Δ. 5,186 δις.) Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό (ΕΤΠΑ και ΤΣ) και χρηματοδοτεί μέσω των Ταμείων αυτών κυρίως τις βασικές υποδομές των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Ένα μέρος του προϋπολογισμού που αφορά στο περιβάλλον, και ειδικότερα του Ταμείου Συνοχής, εκχωρείται προς τα 13 ΠΕΠ, προκειμένου να τα διαχειριστούν οι Περιφέρειες για την υλοποίηση κυρίως έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Αναλυτικότερα στοιχεία που αφορούν τις ΔΕΥΑ παρατίθενται στη συνέχεια.

10 Ανάλυση - Χρηματοδοτικά Μεγέθη Προγραμμάτων 2.Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Προϋπολογισμός: ΚΣ 2,104 δις. ευρώ (ΔΔ 2,667 δις.) Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό (ΕΚΤ) περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη στήριξη της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, την ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας, με βασικό στόχο τον περιορισμό η/και την εξάλειψη των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, ή/και την ελαχιστοποίηση του κόστους που προκαλείται από την υψηλή ανεργία. Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω δράσεων κατάρτισης προσωπικού.

11 Ανάλυση - Χρηματοδοτικά Μεγέθη Προγραμμάτων 3.Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» Προϋπολογισμός: Κ.Σ. 0,377 δις. ευρώ (Δ.Δ. 0,487 δις.) Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Περιλαμβάνει δράσεις παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης, αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, αναδιοργάνωσης δομών και λειτουργίας, διαχείρισης της μετανάστευσης, αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών Υγείας κ.α. Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω δράσεων Διοικητικής Αναβάθμισης.

12 Ανάλυση - Χρηματοδοτικά Μεγέθη Προγραμμάτων 4.Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» (ΠΑΑ) Προϋπολογισμός: ΚΣ 4,7 δις. ευρώ (ΔΔ 5,40 δις.) Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ). Το ΠΑΑ στοχεύει στην επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω της μετάβασης σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκχωρείται για διαχείριση στις Περιφέρειες περίπου το 30%. Το ΠΑΑ θα παρέχει επίσης στήριξη για την τοπική ανάπτυξη σε Ομάδες Τοπικής Δράσης, μέσω της πρωτοβουλίας Leader καλύπτοντας σχεδόν το ήμισυ του αγροτικού πληθυσμού και θα συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες από περίπου το 10% του πληθυσμού της υπαίθρου, περιλαμβανομένων των υποδομών τεχνολογίας της πληροφορίας (π.χ. ευρυζωνικό διαδίκτυο). Δυνατότητα χρηματοδότησης κυρίως στους τομείς υποδομών περιβάλλοντος αγροτικού χώρου, άρδευσης κ.λ.π.

13 Ανάλυση - Χρηματοδοτικά Μεγέθη Προγραμμάτων 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Προϋπολογισμός: Κ.Σ. 4,495 δις. ευρώ (Δ.Δ. 5,753 δις €) Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) πολυτομεακό και πολυταμειακό (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ).

14 Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. – 2 η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άξονας Προτεραιότητας 14: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Άξονας Προτεραιότητας 15: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ Άξονας Προτεραιότητας 16: Τεχνική Συνδρομή Τ.Σ.

15 ΔΡΑΣΕΙΣ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. – 2 η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Δράση 14.6i.27.10.1-6 Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ 35.000.000 € Δράση 14.6ii.29.14-16 Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων 477.674.060 € Δράση 14.6ii.30.17-19 (17-23 1η) Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων 276.470.588 € Δράση 14.6ii.31.20-35 (24-30 1η) Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων 100.000.000 €

16 ΔΡΑΣΕΙΣ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. – 2 η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Δημόσια Δαπάνη: 1.923.660 € Δυνητικοί δικαιούχοι : ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, Διευθύνσεις και υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Αττικό Μετρό ΑΕ, Υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ και των εποπτευόμενων φορέων του, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, ΕΦΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού, κλπ Δράση 15.34.2: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων. Δημόσια Δαπάνη: 1.750.000,00 € Δυνητικοί δικαιούχοι :ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, Διευθύνσεις και υπηρεσίες του ΥΠΥΜΕΔΙ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Αττικό Μετρό ΑΕ, Υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ και των εποπτευόμενων φορέων του, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, κλπ Δράση 15.35.1: Ενίσχυση της Διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων

17 ΔΡΑΣΕΙΣ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. – 2 η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Δημόσια Δαπάνη: 17.000.000 € Δυνητικοί δικαιούχοι : Μεταξύ των υπολοίπων δικαιούχων είναι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δράση 16.36.2: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων Δημόσια Δαπάνη: 3.000.000 € Δυνητικοί δικαιούχοι : Μεταξύ των υπολοίπων δικαιούχων είναι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δράση 16.37.1: Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων

18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣΗΜ/ΝΙΑΔ.Δ. (€)ΣΥΝΟΛΟ (€)% ΚΑΛΥΨΗ 14.6i.27.10.100 0% 14.29.14.1 14.6ii.29.14.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ 7/3/201649.000.000 10,26% 14.30.23.2 14.6ii.30.17-23 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7/4/201630.000.000 46.000.000 16,64% 14.30.23.1 14.6ii.30.17-23 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΝΗΣΙΑ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ» 7/4/201616.000.000 14.31.34.1 14.6ii.31.34 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 28/4/201630.000.000 71.000.000 71,00% 14.31.32.1 14.6ii.31.32 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 28/4/201641.000.000

19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Π.Ε.Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΜΙΣΜΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ 28/03/2016 - 30/06/2016 09/02/2016 – 31/12/2020 - 2.900.000 € 28.000.000 € ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ --- ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 30/12/2015 - ΕΛΗΞΕ - 14.575.000 €6.000.000 € ΗΠΕΙΡΟΣ 09/11/2015 - ΕΛΗΞΕ28/01/2016 - ΕΛΗΞΕ15/04/2016 – ΕΛΗΞΕ 3.250.000 € 52.550.000 €1.400.000 € ΘΕΣΣΑΛΙΑ 18/02/2016 – 22/06/201619/02/2016 – 30/06/2016 - 19.000.000 € 6.450.000 € ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-- - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-- 16/02/2016 - ΕΛΗΞΕ 10.500.000 € ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ---

20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Π.Ε.Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΜΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ-- 30/10/2015 - ΕΛΗΞΕ 1.982.000 € ΑΤΤΙΚΗ 22/03/201611/05/2016 – 20/07/2016 9.500.000 € 16.000.000 € ΚΡΗΤΗ- 02/12/2015 (ΑΝΕΝΕΡΓΗ) - 53.333.834 € ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ-- 16/05/2016 – 15/07/2016 11/05/2015 - ΕΛΗΞΕ 3.000.000 €4.552.284 € ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ---

21 ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ COSME CREATIVE EUROPE EaSI ERASMUS+ ESPON 2020 EUROPE FOR CITIZENS HORIZON 2020 LIFE 2014-2020 URBACT III ΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ε

22 Προτάσεις – Παρεμβάσεις 1.Οι Δ.Ε.Υ.Α. αποτελούν το δυναμικότερο εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης. 2.Η οριζόντια διαχείριση, ο συντονισμός και η κατάρτιση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου για τις Δ.Ε.Υ.Α. είναι απαραίτητη στη Νέα Περίοδο 2014-2020. 3.Οι τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Αερίου, της Καινοτομίας αποτελούν νέες προκλήσεις για τη διεύρυνση του ρόλου των Δ.ΕΥ.Α.

23 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ερωτήσεις & Απαντήσεις


Κατέβασμα ppt "Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Εισηγητής: Δημήτριος Καρασταύρου Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής Μέλος Δ.Σ. & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΠΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑ 9-10/06/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google