Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. 09001 Κ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ ΑΡΑΒΟΤΑΣ Α.Μ. 09073 Γ ΕΩΡΓΙΟΣ Π ΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Μ. 09161 D ANIEL T OPI Α.Μ. 09257.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. 09001 Κ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ ΑΡΑΒΟΤΑΣ Α.Μ. 09073 Γ ΕΩΡΓΙΟΣ Π ΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Μ. 09161 D ANIEL T OPI Α.Μ. 09257."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. 09001 Κ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ ΑΡΑΒΟΤΑΣ Α.Μ. 09073 Γ ΕΩΡΓΙΟΣ Π ΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Μ. 09161 D ANIEL T OPI Α.Μ. 09257

2 Ι ΣΤΟΡΙΚΟ Ι ΔΡΥΣΗΣ  Β ΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε ΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  Ε ΜΠΟΡΟΙ,Ν ΑΥΤΙΚΟΙ,Ε ΦΟΠΛΙΣΤΕΣ  Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α ΞΙΩΝ Α ΘΗΝΩΝ ( Χ. Α. Α.) [Β ΑΣΙΛΙΚΟ Δ ΙΑΤΑΓΜΑ 1876] Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Δ ΗΜΟΣΙΟ : ΜΕΤΟΧΕΣ, ΟΜΟΛΟΓΑ  ‘‘Ε ΛΛΗΝΙΚΑ Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α ΝΩΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙΑ Σ ΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ’’ ( ΕΧΑΕ )  ‘‘Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ’’ Λ ΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ  Α ΥΤΟΜΑΤΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Σ ΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( ΑΣΗΣ )(1992) Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Α ΥΤΟΜΑΤΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Σ ΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( ΟΑΣΗΣ ) (1999)

3 ΟΑΣΗΣ  Ε ΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΣΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ  Τ Α ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Ή ΣΕ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (market orders ) - ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ( limit orders ) - ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ( at the open ) - ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΣΗΝ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (at the close )  Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΤΙΜΗ - ΟΓΚΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 Μ ΕΛΗ Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Τ ΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Ε ΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ ( ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΞ ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ )  Α ΝΤΙΚΡΙΣΤΕΣ ( ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ ) ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠ ’ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Χ. Α. Α. ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ / ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ / ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ / ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ.  Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ( ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ )  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ Ή ΤΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠ ’ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ( ΑΓΟΡΑ / ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΩΝ κ.α. ). ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ.

5  ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)  ΟΙ Α ΝΩΝΥΜΕΣ Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ Ε ΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠ ’ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΕΦΑΛΑΙΟ ΥΨΟΥΣ 600.000 ΕΥΡΩ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΝΑΚΑΛΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α. Χ. Ε.  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΝΩΝΥΜΕΣ Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ Ε ΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠ ’ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟ Ϊ ΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠ ’ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

6  Π ΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  Δ ΙΚΑΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Α ΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ.  Υ ΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τ ΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σ ΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε ΚΔΟΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Τ ΗΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Π ΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π ΡΟΣΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ κ.α.

7 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ Τ ΙΤΛΩΝ ΣΤΟ Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Α. Ε. ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ + ΛΟΙΠΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ <= ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ >= ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ

8 Ε ΛΕΓΧΟΣ & Ε ΠΟΠΤΕΙΑ Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α ΓΟΡΑΣ Α ΘΗΝΩΝ  Ε ΠΙΤΡΟΠΗ Κ ΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ : ΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ / ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Ε ΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Μ ΕΛΗ Α ΝΩΝΥΜΕΣ Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ Ε ΤΑΙΡΙΕΣ ( Α. Χ. Ε.) Ε ΤΑΙΡΙΕΣ Π ΑΡΟΧΗΣ Ε ΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ Υ ΠΗΡΕΣΙΩΝ ( Ε. Π. Ε. Υ.) Α ΝΩΝΥΜΕΣ Ε ΤΑΙΡΙΕΣ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α ΜΟΙΒΑΙΩΝ Κ ΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Α. Ε. Δ. Α. Κ.) Ε ΤΑΙΡΙΕΣ Ε ΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Χ ΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ( Ε. Ε. Χ.) Ε ΤΑΙΡΙΕΣ Λ ΗΨΗΣ & Δ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ Ε ΝΤΟΛΩΝ ( Ε. Λ. Δ. Ε.) Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α ΞΙΩΝ Α ΘΗΝΩΝ ( Χ. Α. Α.) Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Π ΑΡΑΓΩΓΩΝ Α ΞΙΩΝ ( Χ. Π. Α.) Κ ΕΝΤΡΙΚΟ Α ΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Α ΞΙΩΝ ( Κ. Α. Α.)

9  Α ΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ ΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΑΝΑΚΑΛΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  Κ ΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠ ΄ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Ή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  Α ΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ / ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε ΠΟΠΤΕΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΠ ΄ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  Γ ΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΕΘΟ ΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ : i. ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΩΝ ii. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΣΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΛΟΣ, Η Ε ΠΙΤΡΟΠΗ Κ ΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

10  Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Σ ΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙΞΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΒΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥ  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ Σ ΑΦΗΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΩΝ Τ ΙΜΗ => * ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΤΙΜΗΣ ( limit orders ) - ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ i. ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ‘‘ ΑΜΕΣΗ ‘ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ’’ / ‘‘ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ’’ ii. Π ΡΟΣΥΜΦΩΝΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ‘ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ‘‘ ΚΑΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ’’ / ‘‘ ΚΑΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ’’ * ΕΝΟΤΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΤΙΜΗΣ (market orders) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Σ ΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ : STOP ( stop market, stop limit ) ΑΜΕΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ

11 Ε ΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Σ ΥΝΑΛΛΑΓΩΝ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ( ΚΑΑ )  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κ. Α. Α. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ Α Ϋ ΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠ ΄ ΤΟ Χ. Α. ΣΤΟ Κ. Α. Α. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΑΞΗ Δ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ( ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ / ΔΙΜΕΡΗΣ )  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠ ΄ ΤΗΝ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Κ ΕΝΤΡΙΚΟΥ Α ΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ Α ΞΙΩΝ Δ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  Σ ΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄΄ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΄΄  Ε ΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

12 Ο ΡΓΑΝΩΣΗ & Ε ΠΟΠΤΕΙΑ Χ ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Α ΓΟΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  Σ ΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 110 ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΞΥ 10.45-13.30 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ( ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ )  Π ΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ : ΦΕΡΕΓΓΥΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ ~~~ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  Ε ΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ

13  Π ΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ( ΤΙΜΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ, ΜΕΓΙΣΤΕΣ / ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΛΠ ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ( ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ, ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΛΠ ) ΕΤΗΣΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΠ ) ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ( ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ) ( ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΠ )  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 11,7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΌ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

14  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

15  ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 586.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΑΡΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ  ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΝ ΝΕΧΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ Η’ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΝΕΧΑ ΕΠΙ ΤΡΙΕΤΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΒΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

16 Ν ΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (B IG C AP )  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (M ILD & S MALL C AP )  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ ΕΓΑΛΗΣ Κ ΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠO 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 20% ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ AΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ > 15% Ή ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ > 10% ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ SPREAD > 2% ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ K ΑΤΗΓΟΡΙΑ M ΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ M ΙΚΡΗΣ K ΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

17  Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ ΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ Μ ΙΚΡΗΣ Κ ΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 10% ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ > 5% ΤΙΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ > 0.30 € ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ K ΑΤΗΓΟΡΙΑ M ΕΓΑΛΗΣ K ΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ (<10%) ΤΙΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ < 0.30 € ΖΗΜΙΕΣ > 50% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ < 50% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA=E ARNINGS B EFORE I NTERESTS, T AXES, D EPRECIATION AND A MORTIZATION ) ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ K ΑΤΗΓΟΡΙΑ M ΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ M ΙΚΡΗΣ K ΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΛΟΓΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ/ΟΦΕΛΗ)  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Η’ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ/ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ

19 ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

20 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Χ.Α.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε

21 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε ΟΤΕ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

22 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

24 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

25 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

26  Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΡΕΩΚΟΠΟΥΝ (ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ LEHMAN BROTHERS ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.  Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΤΩΣΗ ΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 2006-2008

27 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

28  ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  Η ΚΡΙΣΗ ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008  ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2008,ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

29  Κ ΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Χ ΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Τ ΙΤΛΩΝ Π ΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ Κ ΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / Μ ΕΤΟΧΕΣ / Σ ΥΜΒΟΛΑΙΑ Μ ΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε ΝΤΟΚΑ Γ ΡΑΜΜΑΤΙΑ Ε ΛΛΗΝΙΚΟΥ Δ ΗΜΟΣΙΟΥ / Ο ΜΟΛΟΓΑ Ε ΛΛΗΝΙΚΟΥ Δ ΗΜΟΣΙΟΥ  Ε ΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Θ ΕΣΗ : L ONG / S HORT  Α ΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Π ΤΩΤΙΚΗ Π ΟΡΕΙΑ Α ΙΤΙΕΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΠ - ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ Π ΡΟ Ϋ ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥ Χ. Α. Α. - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΡΕΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( RISK - APPETITE )  Π ΡΟΣΕΛΚΥΣΗ Ε ΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΠΟ Ε ΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Ε ΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.  Κ ΑΤΑΛΛΗΛΕΣ Κ ΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Ε ΠΙΔΙΩΞΗ Κ ΕΡΔΩΝ  Α ΛΛΕΣ Δ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ( ΜΟΧΛΕΥΣΗ, ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Χ. Α. Α.)  Π ΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Ε ΞΟΔΟΥ ΤΗΣ Χ ΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κ ΡΙΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ

30 Ε ΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. 09001 Κ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ ΑΡΑΒΟΤΑΣ Α.Μ. 09073 Γ ΕΩΡΓΙΟΣ Π ΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Μ. 09161 D ANIEL T OPI Α.Μ. 09257."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google