Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Matteo Zaccarini STORIA GRECA corso avanzato A.A. 2015/16 7 – Atene, Sparta e la guerra navale Università degli Studi di Trieste.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Matteo Zaccarini STORIA GRECA corso avanzato A.A. 2015/16 7 – Atene, Sparta e la guerra navale Università degli Studi di Trieste."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Matteo Zaccarini matteo.zaccarini2@unibo.it STORIA GRECA corso avanzato A.A. 2015/16 7 – Atene, Sparta e la guerra navale Università degli Studi di Trieste CdL Discipline storiche e filosofiche

2 Guerra navale arcaica 1.1 mVI sec.: triere (τριήρης) Corinto et al. Origini fenice? Scafo esclusivamente militare

3 Fonti iconografiche 2.1 Rilievo di Lenormant (tardo V sec.) – Acropoli, 1852

4 Fonti materiali 2.2 Rostro (embolos)

5 Fonti archeologiche 2.3 Molo di Zea, Pireo

6 Ricostruzione di una triere 3.1

7 Caratteristiche 3.2 Relativamente piccola e leggera Propulsione mista vela/remo Speronamento + piattaforma per soldati Spazio di bordo limitatissimo Autonomia ridottissima

8 Equipaggio 3.3 Trierarco Ca. 15 marinai (hyperesia) Ca. 170 rematori (nautai) Soldati di complemento Soldati imbarcati (epibatai)

9 Triere ‘classica’ 3.4

10 Olympias 4.1

11 Olympias 4.2

12 Olympias 4.3

13 Olympias 4.4

14 Olympias 4.5

15 Olympias 4.6 Velocità (nodi): 4,5-7 (navigazione, vela-remi) 8,5-9 (battaglia, solo remi) (1 miglio nautico = 1.852 m)

16 Trieri temistoclee 5.1 Th. 1.14.2-3: ὀ λίγον τε πρ ὸ τ ῶ ν Μηδικ ῶ ν κα ὶ το ῦ Δαρείου θανάτου, ὃ ς μετ ὰ Καμβύσην Περσ ῶ ν ἐ βασίλευσε, τριήρεις περί τε Σικελίαν το ῖ ς τυράννοις ἐ ς πλ ῆ θος ἐ γένοντο κα ὶ Κερκυραίοις: τα ῦ τα γ ὰ ρ τελευτα ῖ α πρ ὸ τ ῆ ς Ξέρξου στρατείας ναυτικ ὰ ἀ ξιόλογα ἐ ν τ ῇ Ἑ λλάδι κατέστη. [3] Α ἰ γιν ῆ ται γ ὰ ρ κα ὶ Ἀ θηνα ῖ οι, κα ὶ ε ἴ τινες ἄ λλοι, βραχέα ἐ κέκτηντο, κα ὶ τούτων τ ὰ πολλ ὰ πεντηκοντόρους: ὀ ψέ τε ἀ φ ᾽ ο ὗ Ἀ θηναίους Θεμιστοκλ ῆ ς ἔ πεισεν Α ἰ γινήταις πολεμο ῦ ντας, κα ὶ ἅ μα το ῦ βαρβάρου προσδοκίμου ὄ ντος, τ ὰ ς να ῦ ς ποιήσασθαι α ἷ σπερ κα ὶ ἐ ναυμάχησαν: κα ὶ α ὗ ται ο ὔ πω ε ἶ χον δι ὰ πάσης καταστρώματα. Poco prima delle guerre persiane e della morte di Dario, che regnò sui Persiani dopo Cambise, i tiranni di Sicilia e i Corciresi ebbero una moltitudine di trieri. Queste ultime erano le flotte degne di nota esistenti in Grecia prima della spedizione di Serse. Egineti e Ateniesi, e anche alcuni altri, ne avevano poche, e la maggior parte di queste erano penteconteri. E questo avvenne tardi, quando Temistocle persuase gli Ateniesi, in guerra con gli Egineti, e allo stesso tempo aspettandosi l’arrivo del barbaro, a costruire le navi con le quali combatterono in mare. E anche queste non avevano ponti integrali.

17 Trieri fenicie 5.2

18 Trieri cimoniane 5.3 Plu. Cim. 12.2: διακοσίαις τριήρεσι, πρ ὸ ς μ ὲ ν τάχος ἀ π ᾽ ἀ ρχ ῆ ς κα ὶ περιαγωγ ὴ ν ὑ π ὸ Θεμιστοκλέους ἄ ριστα κατεσκευασμέναις, ἐ κε ῖ νος δ ὲ τότε κα ὶ πλατυτέρας ἐ ποίησεν α ὐ τ ὰ ς κα ὶ διάβασιν το ῖ ς καταστρώμασιν ἔ δωκεν, ὡ ς ἂ ν ὑ π ὸ πολλ ῶ ν ὁ πλιτ ῶ ν μαχιμώτεραι προσφέροιντο το ῖ ς πολεμίοις. […] 200 trieri, in origine ottimamente approntate da Temistocle per la velocità e la manovrabilità. Egli [Cimone] le rese più larghe e pose passerelle tra i ponti, affinché per via dei molti opliti potessero scagliarsi con più combattività contro i nemici.

19 Guerra del Peloponneso 5.4 Paradigma tucidideo Ateniesi: Velocità e manovra: speronamento Improvvisazione, abilità tecnica, esperienza e tolma Max 10 epibatai + 4 arcieri Spartani e Peloponnesiaci: Lentezza e staticità Inesperienza, approccio dilettantistico e andreia Decine di soldati imbarcati

20 Guerra del Peloponneso 5.5 Distinzione molto meno netta No reale supremazia ateniese Dottrina navale = disputa ideologica Flotta simbolo delle classi povere Ostilità e rivalità con l’ideologia oplitica

21 Manovre: diekplous (e periplous) 6.1

22 Manovre: difesa dal diekplous 6.2

23 Manovre: pezomachia sull’acqua 6.4

24 Pezomachia sull’acqua 6.5 Equipaggiamento specifico: P asserelle (apobathra), lance navali, ‘mani di ferro’, ecc. Epibatai: fanti di marina Status incerto Equipaggiamento vario Manovre e taxis


Κατέβασμα ppt "Matteo Zaccarini STORIA GRECA corso avanzato A.A. 2015/16 7 – Atene, Sparta e la guerra navale Università degli Studi di Trieste."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google