Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

In the Cyclops ’ cave, Odyssey 9.360 - 420 Ο ὖ τις Greek has two ways of saying “nobody”. Syntax determines whether the speaker says ο ὖ τις or whether.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "In the Cyclops ’ cave, Odyssey 9.360 - 420 Ο ὖ τις Greek has two ways of saying “nobody”. Syntax determines whether the speaker says ο ὖ τις or whether."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 in the Cyclops ’ cave, Odyssey 9.360 - 420 Ο ὖ τις Greek has two ways of saying “nobody”. Syntax determines whether the speaker says ο ὖ τις or whether he says μή τίς. Both expressions mean “nobody”. Odysseus uses a pun to show his cleverness. The name of Athena’s mother, Metis (Greek Μ ῆ τις), is is where the pun plays out. The following slides help explain the pun.

2 in the Cyclops ’ cave, Odyssey 9.360 - 420 Ο ὖ τις Cf. Shewring Odyssey 9.366 ff. Odysseus: “… My name is Noman; Noman is what my mother and father call me; so likewise do all my friends.” ‘To these words of mine the savage creature made quick response: “Noman then shall come last among those I eat; his friends I will eat first; this is to be my favour to you.” “Ο ὖ τις ἐ μοί γ ᾿ ὄ νομα· Ο ὖ τιν δέ με κικλήσκουσι μήτηρ ἠ δ ὲ πατ ὴ ρ ἠ δ ᾿ ἄ λλοι πάντες ἑ τα ῖ ροι.” Ὣ ς ἐ φάμην, ὁ δέ μ ᾿ α ὐ τικ ᾿ ἀ μείβετο νηλέι θυμ ῷ · “Ο ὖ τιν ἐ γ ὼ πύματον ἔ δομαι μετ ὰ ο ἷ ς ἑ τάροισι…

3 in the Cyclops ’ cave, Odyssey 9.360 - 420 Ο ὖ τις Cf. After Shewring Odyssey 9.403ff. The other Cyclopes respond: “Polyphemus, what dire affliction has come upon you? … Surely no human creature driving away your flocks? Surely no one is threatening death to yourself by craft or by violence?” ‘From inside the cave the giant answered: “Friends, it is Noman’s craft and no violence that is threatening death to me.”’ “Τίπτε τόσον, Πολύφημ ᾿, ἀ ρημένος ὧ δε ἐ βόησας νύκτα δι ᾿ άμβροσίην, κα ὶ ἀ ύπνους ἄ μμε τίθησθα; ἦ μή τίς σευ μ ῆ λα βροτ ῶ ν ἀ έκοντος ἐ λαύνει; ἦ μή τίς σ ᾿ α ὐ τ ὸ ν κτείνει δόλ ῳ ἠὲ βίηφιν;” Το ὺ ς δ ᾿ α ὖ τ ᾿ ἐ ξ ἄ ντρου προσέφη κρατερ ὸ ς Πολύφημος· “ ὦ φίλοι, Ο ὖ τίς με κτείνει δόλ ῳ ο ὐ δ ὲ βίηφιν.”

4 in the Cyclops ’ cave, Odyssey 9.360 - 420 Ο ὖ τις Cf. Shewring Odyssey 9.409ff. Ο ἱ δ ᾿ ἀ παμειβόμενοι ἔ πεα πτερόεντ ᾿ ἀ γόρευον· “ε ἰ μ ὲ ν δ ὴ μή τίς σε βιάζεται ο ἶ ον ἐ όντα, νο ῦ σον γ ᾿ ο ὔ πως ἔ στι Δι ὸ ς μεγάλου ἀ λέασθαι, ἀ λλ ὰ σύ γ ᾿ ε ὔ χεο πατρ ὶ Ποσειδάωνι ἄ νακτι.” ‘Swiftly their words were borne back to him: “If no man is doing you violence — if you are alone — then this is a malady sent by mighty Zeus from which there is no escape; you had best say a prayer to your father, Lord Poseidon.”’

5 in the Cyclops ’ cave OÔtiw Cf. Shewring Odyssey 9.413 ff. “ With these words they left him again, while my own heart laughed within me to think how the name I gave and my ready wit snared him.” Ὣ ς ἄ ρ ᾿ ἔ φαν ἀ πιόντες, ἐ μ ὸ ν δ ᾿ ἐ γέλασσε φίλον κ ῆ ρ, ὡ ς ὄ νομ ᾿ ἐ ξαπάτησεν ἐ μ ὸ ν κα ὶ μ ῆ τις ἀ μύμων.

6 in the Cyclops ’ cave OÔtiw Cf. Shewring Odyssey 9.455ff “You are grieving, surely, over your master’s eye, which malicious Noman quite put out, with his evil friends, after overmastering my wits with wine; but I swear he has still not escaped destruction. If only your thoughts were like my own, if only you had the gift of words to tell me where he is hiding from my fury! Then he would be hurled to the ground and his brains dashed hither and thither across the cave; then my heart would find some relief from the tribulations he has brought me, unmanly Noman. ” Ο ὖ τις, ὃ ν ο ὔ πώ φημι πεπφυγμένον ἔ μμεν ὄ λεθρον. … Τ ῷ κέ ο ἱ ἐ γκέφαλός γε δι ὰ σπέος, ἄ λλυδις ἄ λλ ῃ θεινομένου ῥ αίοιτο πρ ὸ ς ο ὔ δει, κ ὰ δ δέ κ ᾿ ἐ μ ὸ ν κ ῆ ρ λωφήσειε κακ ῶ ν, τά μοι ο ὐ τιδαν ` ς πόρεν Ο ὖ τις.


Κατέβασμα ppt "In the Cyclops ’ cave, Odyssey 9.360 - 420 Ο ὖ τις Greek has two ways of saying “nobody”. Syntax determines whether the speaker says ο ὖ τις or whether."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google