Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA ESPB: 6 Semestar: V Snežana Marinković DIMENZIONISANJE PRESEKA PREMA TEORIJI GRANIČNIH STANJA - Granična stanja nosivosti.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA ESPB: 6 Semestar: V Snežana Marinković DIMENZIONISANJE PRESEKA PREMA TEORIJI GRANIČNIH STANJA - Granična stanja nosivosti."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA ESPB: 6 Semestar: V Snežana Marinković DIMENZIONISANJE PRESEKA PREMA TEORIJI GRANIČNIH STANJA - Granična stanja nosivosti -

2 1.Centrično pritisnuti elementi 2.Centrično zategnuti elementi 3.Mali ekscentricitet - Ekscentrično zategnuti elementi 4.Elementi opterećeni momentima savijanja 5.Ekscentrično opterećeni elementi – veliki ekscentricitet 6.“T” preseci 7.Mali ekscentricitet – Ekscentrično pritisnuti elementi. Dijagrami interakcije 8.Elementi opterećeni transverzalnim silama 9.Elementi opterećeni momentima torzije 2

3 Opterećenje transverzalnim silama – smicanje: Čisto savijanje nosača je retko u praksi => nosače je potrebno projektovati na dejstvo transverzalnih sila Interakcija savijanja i smicanja je kompleksna pojava koja još uvek nije potpuno razjašnjena 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 3

4 Kod linijskih nosača opterećenih na savijanje, pored momenata savijanja javljaju se i transverzalne sile 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 4

5 Glavni naponi zatezanja: U zonama van oslonaca: U neutralnoj liniji gde jesmičući naponi su ujedno glavni naponi: Pravci glavnih napona su definisani uglom  : 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 5

6 Trajektorije glavnih napona zatezanja ______________ Trajektorije glavnih napona pritisaka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 6

7 7 Homogeni armiranobetonski poprečni preseci u fazi I: S i – statički moment idealizovane površine iznad vlakana u kojima se traži napon I i – moment inercije idealizovanog poprečnog preseka u odnosu na težišnu osu Ako je neutralna linija ujedno i težišna linija aktivnog poprečnog preseka, napon smicanja u neutralnoj liniji za presek sa prslinom u fazi II je: Krak unutrašnjih sila se kreće u uskim granicama duž ose nosača pravougaonog preseka, kao srednja vrednost usvaja se: 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama

8 8 U slučaju nosača sa promenjljivom širinom rebra raspodela napona smicanja je prikazana na slici: 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama

9 Lom nastaje iz tri razloga: 1.Nedostatak ili mali procenat poprečne armature 2.Lom betona kada se kosa prslina proteže visoko po preseku 3.Proklizavanje zategnute armature kada nije pravilno usidrena nad osloncima 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 9

10

11 Greda bez uzengija P=160 kN Pr = 160 kN

12 Greda bez uzengija P=175 kN

13 Greda bez uzengija P=175 kN lom

14 Greda bez uzengija P=175 kN lom

15 Greda bez uzengija P=175 kN lom

16 Greda sa uzengijama UΦ6/15 P=160 kN Pr = 120 kN

17 P=220 kN Greda sa uzengijama UΦ6/15

18 P=280 kN lom Greda sa uzengijama UΦ6/15

19 P=280 kN lom Greda sa uzengijama UΦ6/15

20 Dimenzionisanje prema merodavnoj transverzalnoj sili T mu Nominalni napon smicanja: 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 20

21 Nominalni napon smicanja se poredi sa računskom čvrstoćom betona pri smicanju, τ r =f(MB) Ako je nije potrebna računska armatura za prihvatanje uticaja od transverzalnih sila! Ako je potrebna je računska armatura u području gde je U ovom slučaju se deo transverzalne sile može poveriti betonu! => redukcija T mu => redukovana računska transverzalna sila T Ru T bu se prenosi trenjem u prslini i preko pritisnute zone betona 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 21 MB152030405060 τ r (MPa)0.60.81.11.31.51.6

22 Ako je celokupnu silu prihvata armatura (T bu =0) Slučaj nije dozvoljen! => povećavanje dimenzija preseka ili MB Dimenzionisanje pomoću koeficijenata sigurnosti koji važe za 3‰ ≤ ε a ≤10‰ 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 22

23 Model rešetke: 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 23 pritisnute dijagonale: betonski štapovi zategnute dijagonale/vertikale: kosi profili/uzengije gornji pojas: pritisnuti beton donji pojas: podužna armatura

24 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama

25 Model rešetke: Ritter i Mörsch Sile u štapovima: Uslovi ravnoteže! 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 25

26 Proračun armature: Sila zatezanja u kosoj (poprečnoj) armaturi, u blizini oslonca se određuje: Sila u armaturi na jed. dužini: Horizontalna sila veze: 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 26

27 Proračun armature: Integracija izraza na dužini osiguranja λ, uz zamenu => Ukupna površina kose armature: Ako se osiguranje vrši samo vertikalnim uzengijama (α=90º) prema maksimalnom redukovanom smičućem naponu τ Ru iz uslova da je Z uu =T Ru - površina poprečnog preseka uzengija - rastojanje uzengija - “sečnost” uzengija 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 27 m=2 T m=4 T m=2

28 Proračun armature: Pored poprečne potrebna je i dodatna podužna zategnuta armatura, ΔA a Sila u zategnutoj armaturi: model rešetke ≠ gredni model ! Model rešetke (suma mom.savijanja oko tačke A): Gredni model: Razlika između dva modela: Dodatna površina zategnute armature: 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 28

29 Proračun armature: Neophodno je obezbediti minimalni procenat armiranja na dužini osiguranja λ Minimalna površina preseka armature se određuje iz prethodnog uslova: Maksimalno rastojanje uzengija: 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama 29

30 U neposrednoj blizini oslonaca može se izvršiti redukcija transverzalne sile na dužini c/2+0.75d Deo jednakopodeljenog opterećenja q se na ovoj dužini direktno uliva u oslonac 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama


Κατέβασμα ppt "1 TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA ESPB: 6 Semestar: V Snežana Marinković DIMENZIONISANJE PRESEKA PREMA TEORIJI GRANIČNIH STANJA - Granična stanja nosivosti."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google