Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Pritisak vazduha Vazduh je smeša gasova koja sadrži 80% azota, 18% kiseonika i 2% ugljen dioksida, drugih gasova i vodene pare. vazdušni (atmosferski)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Pritisak vazduha Vazduh je smeša gasova koja sadrži 80% azota, 18% kiseonika i 2% ugljen dioksida, drugih gasova i vodene pare. vazdušni (atmosferski)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Pritisak vazduha Vazduh je smeša gasova koja sadrži 80% azota, 18% kiseonika i 2% ugljen dioksida, drugih gasova i vodene pare. vazdušni (atmosferski) pritisak na površini Zemlje parcijalni pritisak zasićene vodene pare - reda veličine nekoliko mmHg

2 Vlažnost vazduha Masa vodene pare koju sadrži 1 m3 vazduha naziva se apsolutna zapreminska vlažnost. Relativna vlažnost je odnos mase vodene pare u 1 m3 vazduha i maksimalne mase vodene pare u 1 m3 vazduha na datoj temperaturi. Relativna vlažnost se izražava i preko odnosa pritisaka p – parcijalni pritisak vodene pare pz – parcijalni pritisak zasićene vodene pare

3 Fazni prelaz tečno- gasovito agregatno stanje
Pritisak zasićene vodene pare u zavisnosti od temperature Empirijska formula za vodenu paru T Fazni prelaz tečno- gasovito agregatno stanje

4 Zadatak: Da li je vazduh „ suvlji” kada je njegova apsolutna zapreminska vlažnost 6 g/m3 i nalazi se na temperaturi 25 oC ili kada mu je apsolutna vlažnost 1,68 g/m3 a nalazi se na temperaturi 2 oC. Gustine zasićene vodene pare na temperaturama 2 oC i 25 oC iznose 0,0056 kg/m3 i 0,023 kg/m3, respektivno. Rešenje: AZV1= 6 g/m3 = 0,006 kg/m3 t1= 25 oC AZV2= 1,68 g/m3 = 0,00168 kg/m3 t2= 2 oC ρZ1= 0,023 kg/m3 ρZ2= 0,0056 kg/m3 RV1/RV2 = ?

5 Difuzija Difuzija je spontan proces prenošenja materije iz jednog dela prostora u drugi koji se odvija usled termičkog kretanja molekula. Do difuzije dolazi bez uticaja spoljašnjih sila koje bi za posledicu imale strujanje (konvekciju) molekula. Do difuzije dolazi i ako je temperatura sistema kao celine ista. Difuziju karakteriše protok mase (difuzioni fluks) G i gustina protoka mase (gustina difuzionog fluksa) g

6 Zadatak: Izračunati srednju gustinu difuzionog fluksa ako za vreme od 1 minuta kroz normalnu površinu od 50 cm2 difunduje 10 g vodene pare. Rešenje: t= 60 s S = 50 cm2 = 50·10-4 m2 m = 10 g = 10-2 kg g = ?

7 Difuzija vodene pare u vazduhu
Fick-ov zakon Gustina čestica Koeficijent difuzije (para u vazduhu) D= m2/s Gradijent gustine Jedna dimenzija vodenapara vazduh

8 Zadatak: Izračunati protok mase vodene pare kroz površinu S= 40 cm2 koja je normalna na pravac u kom gradijent gustine vodene pare iznosi -0,03 g/m4. Koeficijent difuzije vodene pare u vazduhu iznosi 25·10-6 m2/s. Rešenje: S = 40 cm2 = 4·10-3 m2 D = 25·10-6 m2/s G = ?

9 Difuzija vodene pare kroz zidove
Fick-ov zakon sa pritiskom Jedna dimenzija permeabilnost sredine [s] (koef. difuzije …., koef. parne provodljivosti) Permeabilnost većine materijala zavisi od temperature, odnosno relativne vlažnosti.

10 T; p Tu Ts = Tu Ts pz p x

11 Zimi je spoljašnja temperatura manja od unutrašnje
T; p Tu pz Ts pu ps x Zimi je spoljašnja temperatura manja od unutrašnje Ukoliko je p<pz ne dolazi do kondenzacije.

12 Zimi je spoljašnja temperatura manja od unutrašnje
T; p Tu pz Ts pu ps a x Zimi je spoljašnja temperatura manja od unutrašnje Za x>a p=pz te dolazi do kondenzacije.

13 Dvoslojni zid – teorijski model
T; p T; p Tu Tu T T p p pz pz Ts Ts izolacija noseći zid noseći zid izolacija x x izolacija unutra IZOLACIJA SPOLJA dolazi do kondenzacije NE dolazi do kondenzacije


Κατέβασμα ppt "Pritisak vazduha Vazduh je smeša gasova koja sadrži 80% azota, 18% kiseonika i 2% ugljen dioksida, drugih gasova i vodene pare. vazdušni (atmosferski)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google