Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Στο δίκαιο της κλασικής Αθήνας. Η έννοια της κυριότητας  Στην αρχαία Ελλάδα η κυριότητα δεν διακρίνεται με σαφήνεια από τη νομή  Το ίδιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Στο δίκαιο της κλασικής Αθήνας. Η έννοια της κυριότητας  Στην αρχαία Ελλάδα η κυριότητα δεν διακρίνεται με σαφήνεια από τη νομή  Το ίδιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Στο δίκαιο της κλασικής Αθήνας

2 Η έννοια της κυριότητας  Στην αρχαία Ελλάδα η κυριότητα δεν διακρίνεται με σαφήνεια από τη νομή  Το ίδιο και στην αρχαία Ρώμη μέχρι τον 2 ο -3 ο αι. μ. Χ.  Γι ’ αυτό δεν υπάρχει ιδιαίτερος όρος για την κυριότητα  Χρησιμοποιούνται οι όροι εμός και κύριος, ἔχειν και κρατεῖν  Η κυριότητα δεν έχει τον χαρακτήρα απόλυτου δικαιώματος που στρέφεται κατά παντός, όπως στο σύγχρονο δίκαιο

3 Είδη περιουσίας  Ακίνητη ( Φανερά ουσία )  Γη, οικίες  Κινητή ( Αφανής ουσία )  Δούλοι, έπιπλα, κοσμήματα, πλοία, πολύτιμα μέταλλα, νομίσματα ( από τον 6 ο αι. π. Χ.)

4 Δικαίωμα κυριότητας  Αθηναίοι πολίτες : έχουν δικαίωμα κυριότητας σε κινητά και ακίνητα  Ξένοι : μόνο σε κινητά. Για ακίνητα πρέπει να τους απονεμηθεί το δικαίωμα εγκτήσεως  Δούλοι : δεν έχουν δικαίωμα κυριότητας

5 Περιορισμοί στο δικαίωμα διάθεσης  Οι ανήλικοι και οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να διαθέσουν περιουσιακά στοιχεία  Με διαθήκη μπορεί να διαθέσει μόνον αθηναίος πολίτης που δεν έχει άρρενες κατιόντες  Οι άρχοντες δεν επιτρέπεται να διαθέσουν περιουσιακό στοιχείο μέχρι τη λήξη της θητείας και τον έλεγχο ( εύθυνα )  Σε περίπτωση συγκυριότητας, πρέπει να συμφωνούν όλοι οι συγκύριοι  Σε διαφωνία, ο συγκύριος ζητά διανομή της περιουσίας

6 Τα υπερκείμενα υπόκεινται τοις υποκειμένοις  Η αρχή αυτή του σύγχρονου δικαίου ίσχυε και στην αρχαιότητα, δίχως όμως να είναι ρητά διατυπωμένη  Όποιος έχει την κυριότητα της γης, είναι κύριος και όσων είναι κτισμένα ή φυτρώνουν επάνω στη γη του

7 Περιορισμοί της κυριότητας  Ιερά ελαιόδενδρα ( μορίαι )  Απαγόρευση κοπής τους ( δίκη στον Άρειο Πάγο, θάνατος )  Απαγόρευση εκσκαφής πολύ κοντά στο γειτονικό ακίνητο  Απόσταση ίση με το βάθος του ορύγματος  Δουλεία νερού  Υποχρέωση του γείτονα να προμηθεύει νερό από το πηγάδι  Απαγόρευση φύτευσης πολύ κοντά στο γειτονικό ακίνητο  Συκιές - ελιές : 9 πόδια, άλλα δένδρα : 5 πόδια  Απαγόρευση ανέγερσης τοίχων που φράζουν τα όμβρια ύδατα  Δημοσθένης 56 Κατά Καλλικλέους

8 Πώληση  Εξέλιξη της ανταλλαγής  Αναγνωρίζεται μόνο η πώληση τοις μετρητοίς  Όμως μπορεί ο αγοραστής να « δανειστεί » ένα ποσόν από τον πωλητή  Δυνατότητα εξασφάλισης της αγοράς με προκαταβολή ( αρραβών )  Υπάρχει νόμος για τα ελαττώματα του πράγματος απαγόρευε τις ψευδείς δηλώσεις στην αγορά  Σε περίπτωση σωματικού ελαττώματος δούλου, αναστροφήπωλήσεως  Για πώληση γης : δημόσια αναγγελία 60 μέρες πριν  Ελλείψει κτηματολογίου

9 Μίσθωση  Μίσθωση ιδιωτικής περιουσίας : Αφορά αγρούς, οικίες  Στο συμβόλαιο μπορούσαν να αναφέρονται ειδικοί όροι  Χρόνος καταβολής μισθώματος, είδος καλλιέργειας  Σε περίπτωση μη καταβολής, ο εκμισθωτής ασκεί δίκη ενοικίου, δίκη καρπού ή δίκη ουσίας  Μίσθωση περιουσίας που ανήκε σε συλλόγους  π. χ. Ιερά που ανήκαν σε οργεώνες ( θρησκευτικούς συλλόγους )  Μίσθωση δημόσιας περιουσίας  π. χ. ορυχεία, χωράφια  Αν ο μισθωτής δεν πληρώσει μέχρι ορισμένη προθεσμία, γίνεται οφειλέτης της πόλεως και χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα

10 Δάνειο  Το δάνειο είναι συνηθισμένη δικαιοπραξία  Το επιτόκιο ήταν συνήθως 1% το μήνα  Ο Σόλων κατάργησε τον δανεισμό με ενέχυρο το σώμα, που επέφερε την υποδούλωση του οφειλέτη  Την κλασική εποχή, δυνατότητα εξασφάλισης του δανειστή με παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας  Σε κινητό ( ενέχυρο ): π. χ. Χρυσό κύπελλο, δούλοι, άλογο  Σε ακίνητο ( υποθήκη ): π. χ. Χωράφι, οικία

11 Εμπράγματη ασφάλεια σε ακίνητα  Για εξασφάλιση μιας απαίτησης, συνήθως δανείου  Χρησιμοποιούνται οι λέξεις Πρᾶσις επἰ λύσει, ὑποθήκη  Συνήθως ο οφειλέτης διατηρεί τη νομή στο ακίνητο  Δεν επιτρέπεται να το μεταβιβάζει χωρίς τη συναίνεση του δανειστή  Είναι δυνατόν ένα ακίνητο να εξασφαλίζει περισσότερες από μία απαιτήσεις ( να παραχωρηθεί ως εμπράγματη ασφάλεια σε περισσότερους από έναν δανειστές ), αλλά το σύνολο των απαιτήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του ακινήτου  Αν το ακίνητο πωληθεί σε πλειστηριασμό, ο κάθε δανειστής θα λάβει το ποσόν που του οφείλεται

12 Αποτίμημα σε μίσθωση περιουσίας ορφανού  Υποχρεωτικό εκ του νόμου, για εξασφάλιση του ορφανού  Ο άρχων εκμισθώνει περιουσία που ανήκει σε ορφανό  Ο μισθωτής παρέχει δικό του περιουσιακό στοιχείο ως ασφάλεια για την καταβολή του ενοικίου και την επιστροφή της περιουσίας  Ο άρχων διατάζει την αποτίμηση και της περιουσίας και της ασφάλειας  Στο ακίνητο του μισθωτή τοποθετείται ὅρος που αναγράφει ότι έχει παραχωρηθεί ως εμπράγματη ασφάλεια για την μίσθωση της περιουσίας του ορφανού  Ο μισθωτής διατηρεί τη νομή του δικού του ακινήτου

13 Αποτίμημα προικός  Όταν δίνεται προίκα, μπορεί να συμφωνηθεί η παροχή εμπράγματης ασφάλειας από τον σύζυγο ως εγγύηση για την επιστροφή της προίκας  Κατά τη λύση του γάμου λόγω διαζυγίου ή θανάτου, όταν δεν υπάρχουν τέκνα  Ο σύζυγος παρέχει ένα ακίνητο ως εμπράγματη ασφάλεια  Αυτό απαγορεύεται να πωληθεί, μεταβιβάζεται στην οικογένεια της συζύγου σε περίπτωση μη επιστροφής της προίκας κατά τη λύση του γάμου  Στο ακίνητο τοποθετείται ὅρος προικὸς

14 Δικαστική διεκδίκηση περιουσίας  Η διαδικασία ήταν η συνήθης δίκη σε περίπτωση διεκδίκησης ενός περιουσιακού στοιχείου  Κατά κανόνα σε κληρονομικές υποθέσεις  Χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν υπάρχει ενάγων και εναγόμενος, αλλά δύο ή περισσότεροι διάδικοι που διεκδικούν την κληρονομιαία περιουσία

15 Δίκη εἰς εμφανῶν κατάστασιν  Ο ενάγων που διεκδικούσε ένα κινητό πράγμα ασκούσε αγωγή που είχε ως αντικείμενο την υποχρέωση του εναγομένου να εμφανίσει το πράγμα  Το δικαστήριο της Ηλιαίας αποφάσιζε για την κυριότητα του πράγματος

16 Δίκη βλάβης  Η δίκη βλάβης έχει πολύ ευρύ περιεχόμενο  Είναι από τις πιο συνήθεις δίκες  Η αγωγή ασκείται για  φθορά ξένης ιδιοκτησίας  Απώλεια χρημάτων  Μη καταβολή οφειλόμενων

17 Εκτέλεση : Δίκη ἐξούλης  Η δίκη ἐξούλης έχει αντικείμενο την εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή απόφασης διαιτητή  Όταν κάποιος είχε καταδικαστεί να αποδώσει ένα πράγμα ή ένα χρηματικό ποσόν και δεν το απέδιδε  Προϋπόθεση για την έγερση δίκης εξούλης είναι να επιχείρησε ο ενάγων να παραλάβει το περιουσιακό στοιχείο, αλλά ο εναγόμενος να τον εμπόδισε  Εγείρεται για την αποβολή εκείνου που αρνείται να παραδώσει ένα ακίνητο ή την αποζημίωση που του επιδικάσθηκε  Ο ηττηθείς σε δίκη εξούλης καταδικαζόταν σε πρόστιμο ίσης αξίας με την επίδικη περιουσία  Ο ενάγων που κέρδισε τη δίκη μπορούσε να κατάσχει τα οφειλόμενα ή περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας


Κατέβασμα ppt "Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Στο δίκαιο της κλασικής Αθήνας. Η έννοια της κυριότητας  Στην αρχαία Ελλάδα η κυριότητα δεν διακρίνεται με σαφήνεια από τη νομή  Το ίδιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google