Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Children games: Work plan with ICTs use

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Children games: Work plan with ICTs use"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Children games: Work plan with ICTs use
Asimina Sidiropoulou - Primary Teacher Primary School of Evlalo

2 ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Children games: Work plan with ICTs use
Ταυτότητα του Σεναρίου Διαθεματικό Διδακτικό Σενάριο: υλοποιείται με τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος Τάξη: Γ΄ Δημοτικού Identity of the Senario Based on the cross curriculum approach (meaning that it is implemented through the different subjects of the curriculum) Grade: 3rd year

3 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Involved subjects of the curriculum)
Γλώσσα Greek Language Μαθηματικά Maths Ιστορία History ΤΠΕ Information Technology Children games Εικαστικά Drawing Μουσική Music Φυσική Αγωγή Physical Education

4 Previous Knowledge or perceptions of students
ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ ή ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ως προς τη γνωστική διαδικασία Ως προς τις δεξιότητες αναφορικά με τις ΤΠΕ Ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση Previous Knowledge or perceptions of students Cognitive Process Abilities regarding ICT Methodological Process

5 ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ ή ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ως προς τη γνωστική διαδικασία Ως προς τις δεξιότητες αναφορικά με τις ΤΠΕ Ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση Οι μαθητές γνωρίζουν τα παιχνίδια από την προσωπική τους ζωή Students know the games from their personal life Cognitive process Οι μαθητές έχουν τις βασικές δεξιότητες στον επεξεργαστή κειμένου, στο λογισμικό παρουσίασης και στη χρήση του διαδικτύου Students have basic skills on word and powerpoint and on the use of internet Abilities regarding ICT Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι στην εργασία σε ομάδες. Students can work in teams Methodological Process

6 ΣΚΟΠΟΣ – General Aim Να γνωρίσουν οι μαθητές τα παιδικά παιχνίδια και τους κανόνες τους στο πέρασμα του χρόνου κατανοώντας το ρόλο του παιχνιδιού στη ζωή από την αρχαιότητα ως σήμερα To know children's games, their rules and their role in life from ancient time until today

7 Γνωστικοί Στόχοι -Cognitive objectives Γλώσσα – Greek Language
to describe and they categorize games and collections. To understand what adjectives are and their use in descriptions to manage information of the internet Να περιγράφουν και να ταξινομούν αγαπημένα παιχνίδια και συλλογές. Να εντοπίζουν επίθετα και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία τους στο κειμενικό είδος της περιγραφής Να διαχειριστούν πληροφορίες.

8 Γνωστικοί Στόχοι -Cognitive objectives
History Ιστορία Να ανακαλύψουν μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα τα παιχνίδια των παιδιών της Μινωική εποχής. Να συσχετίσουν το παιδικά παιχνίδια της Μινωικής εποχής με τα σημερινά. Να αντιληφτούν την ύπαρξη των παιδικών παιχνιδιών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με διαφορετική ονομασία. Το discover ancient games from Minoan Time through archaeological discoveries To compare ancient games with present games To understand the existence of games from past to present with different names

9 Γνωστικοί Στόχοι -Cognitive objectives
Maths Μαθηματικά Να χειρίζονται με ευχέρεια και να ασκηθούν περαιτέρω στα γινόμενα της προπαιδείας. Εικαστικά: Να εκφραστούν δημιουργικά ζωγραφίζοντας, καλλιεργώντας την αισθητική τους αντίληψη και αναπτύσσοντας τη φαντασία τους. To easily handle and practice on the use of multiplication Drawing: To express themselves creatively by painting, to cultivate their aesthetic perception and to develop their imagination.

10 Γνωστικοί Στόχοι -Cognitive objectives
Music Μουσική Να προσεγγίσουν στοιχεία και έννοιες της μουσικής μέσα από το παιχνίδι. Να γνωρίσουν τι είναι τα λαχνίσματα. To approach elements and significances of music through the games. To know what lachnismata are?

11 Γνωστικοί Στόχοι -Cognitive objectives
Physical Education Φυσική Αγωγή Να αναπτυχθεί η ικανότητα συνεργασίας με την ομάδα. Να αναπτυχθεί η ικανότητα επαφής και επικοινωνίας Να μάθουν να εφαρμόζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Να διασκεδάζουν παίζοντας ομαδικά παιχνίδια. To developed the ability of collaboration within the team. To developed the ability of communication within the team to learn and apply the rules of different games. To enjoy playing different games.

12 Γνωστικοί Στόχοι -Cognitive objectives
ΤΠΕ ICT Να ενταχθούν  δημιουργικά οι ΤΠΕ στις εργασίες των μαθητών. Να διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, οργανώνουν την πληροφορία μέσα από το Διαδίκτυο. Να μάθουν να χειρίζονται  εκπαιδευτικά λογισμικά To creatively include ICT in the work of students. To creatively manage and organize the information through the use of Internet. To easily handle different educational software.

13 Μεθοδολογικοί στόχοι – Objectives on the methodological process
Να αναπτύξουν κοινωνικές - συνεργατικές δεξιότητες Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα. Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Να αυτενεργούν, να πειραματίζονται, να ακολουθούν οδηγίες και να επαναλαμβάνουν διαδικασίες με τη μέθοδο της αυτοκαθοδήγησης Το δevelop social – cooperative abilities to learn how to collaborate and exchange opinions to reach common conclusions. To improve their self-confidence through team work activities. To actively follow directives and repeating processes with the self – evaluatated method.

14 Στόχοι για ΤΠΕ – Objectives regarding ICT
Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών. Να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι Η/Υ. Να εξοικειωθούν με διάφορα προγράμματα λογισμικών. Να αναζητήσουν φωτογραφίες και πληροφορίες στο διαδίκτυο. Να γράψουν λέξεις και προτάσεις χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου. Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για διερευνήσεις, αναζητήσεις, παραγωγές. To acquire positive attitudes towards ICT To familiarize themselves with the advantages offered by ICT To familiarize themselves with the use of various software. Seek photographs and information in the internet. To write words and sentences using word processing and presentation To develop exploitation abilities of new technologies as tools for investigations, searches, productions.

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ- SOFTWARE USED
Το λογισμικό «επεξεργαστής κειμένου» - Word Το διαδίκτυο Το λογισμικό παρουσίασης - PowerPoint. Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης -Kidspiration Το λογισμικό πακέτο της «Γλώσσας Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού (Π.Ι.)» είναι πολύ εύκολο στη χρήση και παρέχει πληροφορίες για τα παιδικά παιχνίδια. Το πρόγραμμα ζωγραφικής Revelation Natural Art . Το λογισμικό Hot Potatoes Word Internet Powerpoint Kidspiration Greek Language – 3rd – 4th class Revelation Natural Art Hotpotatoes

16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ -DURATION Το σενάριο σχεδιάστηκε για να ολοκληρωθεί σε δέκα διδακτικές ενότητες The senario will be completed in 10 lessons - hours

17 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ – CLASSROOM ORGANIZATION
Αίθουσα διδασκαλίας των Η/Υ του σχολείου. Τα λογισμικά εγκατεστημένα σε όλους τους υπολογιστές Τα φύλλα εργασίας θα βρίσκονται στην επιφάνεια εργασίας μέσα στο φάκελο «Παιδικά παιχνίδια». Θα χρησιμοποιηθεί και ένας εκτυπωτής. Ο ρόλος του δασκάλου καθ΄ όλη τη διάρκεια τη διδασκαλίας είναι ρόλος εμψυχωτή, καθοδηγητή και συντονιστή των ομάδων. Συγκεντρώνει τα φύλλα εργασίας που έχουν μοιραστεί στους μαθητές  και αξιολογεί τα αποτελέσματα. Team work ICT classroom Software installed in all computers All working sheets -in the same envelope The role of teacher – coordinator and istructor

18 1η δραστηριότητα: Εισαγωγή του θέματος 1st activity: Import to the topic
Καταιγισμός ιδεών Brainstorming Παρουσίαση της θεματικής Presentation on the topic 29 παιδιά απ’ όλο τον κόσμο φωτογραφίζονται με τα παιχνίδια τους

19 2η δραστηριότητα-διερευνητική 2nd activity-exploratory
A work sheet is given to each team with direction to visit certain webpages and gather information on children's games. Selected information is transferred to their worksheet A member of each team presents their work. Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας με προεπιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους Οι μαθητές επισκέπτονται τις ιστοσελίδες για να αντλήσουν πληροφορίες για τα παιδικά παιχνίδια. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται από την κάθε ομάδα. (Φ.Ε.1 ).

20 3η δραστηριότητα –διερευνητική 3rd activity - exploratory
Στο λογισμικό kidspiration καλούνται οι μαθητές να ομαδοποιήσουν τις εικόνες και να τις καταχωρίσουν σε δύο κατηγορίες: ομαδικά και ατομικά . (Φ.Ε. 2 ). Στη συνέχεια αφήνουμε τα παιδιά να παίξουν στο περιβάλλον του λογισμικού με τις εικόνες και ταυτόχρονα τους ζητάμε να μας πουν με ποια από τα παιχνίδια που υπάρχουν καταχωρημένα στο φύλλο εργασίας έχουν ασχοληθεί. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε επανάληψη της προηγούμενης γνώσης που αποκτήθηκε. Using kidspiration (conceptual mapping) pupils separate games in: individual or team games. Using the names of the games that are on the working sheet we discuss about the games that they were involved with. This gives an opportunity for repetition of previous knowledge

21 4η δραστηριότητα – διδασκαλίας 4th activity - teaching
With a working sheet students are led to a software based on Greek Language – Class 3rd in order to play a game and in order to write its rules. Με ένα Φ.Ε. οι μαθητές οδηγούνται στο λογισμικό της Γλώσσας Γ΄ Τάξης για να παίξουν ένα παιχνίδι και για να γράψουν τους κανόνες του. (Φ.Ε. 3).

22 5η δραστηριότητα – διδασκαλίας 5th activity - teaching
The teacher is given a work sheet to all teams and pupils are called to completed. The aim of this sheet is work in work processing and complete a grammar exercise. Η εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας κοινό για όλες τις ομάδες όπου υπάρχουν ασκήσεις με γραμματικά φαινόμενα και οι μαθητές καλούνται να κάνουν χρήση του επεξεργαστή κειμένου για να τις συμπληρώσουν. (Φ.Ε.4)

23 6η δραστηριότητα – διδακτική 6th activity - teaching
Πατήστε πάνω στον παρακάτω υπερσύνδεσμο και παρακολουθήστε το «ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» Με τη βοήθεια του λογισμικού γενικής χρήσης Παρουσίασης οι μαθητές παρακολουθούν επιλεγμένες εικόνες από το διαδίκτυο στις οποίες εμφανίζονται παιχνίδια παλαιοτέρων εποχών και της σημερινής. Στη συνέχεια σε ένα φύλλο εργασίας καλούνται να κατηγοριοποιήσουν σε δύο ομάδες τα παιχνίδια του «χθες» και του «σήμερα». (Φ.Ε.5) Pupils watch a video on “Past and present games” On a working sheet pupils categorize the games in two categories: games of past and games present

24 7η δραστηριότητα – διδακτική 7th activity - teaching
Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας όπου ζητείται από τους μαθητές να λύσουν προβλήματα πολλαπλασιασμού και να κάνουν εξάσκηση με διασκεδαστικό τρόπο με τα λογισμικά της προπαιδείας από το διαδίκτυο online. Στόχος είναι να αποθηκεύσουν στη μνήμη τους τα γινόμενα της προπαίδειας και να μπορούν να τα ανακαλούν αμέσως όταν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουν. (Φ.Ε. 6). Pupils complete a work sheet with exercises on multiplication Pupils work on an online software to be exercised on multiplication

25 8η δραστηριότητα – μουσική / Φυσική Αγωγή 8th activity – music/ Phisical Educ.
Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας όπου διαβάζουν τους στίχους από το μουσικό κομμάτι «παιδικά παιχνίδια». Αφού ακούσουν το τραγούδι πατώντας έναν υπερσύνδεσμο, καταγράφουν δύο από τα παιχνίδια που άκουσαν και περιγράφουν ένα από αυτά. Στη συνέχεια δίνονται δύο σελίδες από το διαδίκτυο όπου καλούνται να παρακολουθήσουν ένα βίντεο και να συλλέξουν πληροφορίες για τα λαχνίσματα. Κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα από τα λαχνίσματα και θα το παρουσιάσει στην ολομέλεια. Κατόπιν θα γίνει επιλογή ενός με το οποίο θα καθοριστεί ποια ομάδα θα ξεκινήσει το παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στη Φυσική Αγωγή. (Φ.Ε. 7) A working sheet is given to pupils in order to read a song an children’ s games, then to hear it from the internet and to describe game. Pupils will chose one game to play it in Physical Education

26 9η δραστηριότητα – Ζωγραφική 9th activity – drawing
Η σύνδεση του σεναρίου με τα εικαστικά επιτυγχάνεται με το λογισμικό Revelation Natural Art .Οι μαθητές δουλεύουν με βάση ένα Φύλλο Εργασίας, που τους έχει δοθεί. Ζητείται από τους μαθητές να σχεδιάσουν και να χρωματίσουν μια ζωγραφιά με θέμα το παιδικό παιχνίδι και στη συνέχεια να την εκτυπώσουν .Τέλος να κατασκευάσουν με αυτή ένα πάζλ. (Φ.Ε. 8). Using the RNA pupils will draw and paint different games Then they will print them Finally, they will make a puzzle with these drawings

27 10η δραστηριότητα – Γυμναστική 10th activity – Physical Education
Ομαδικό παιχνίδι στην αυλή του σχολείου. Τα παιδιά θα παίξουν «μήλα». Θα πουν τους κανόνες του παιχνιδιού και με ένα από τα λαχνίσματα που έχουν επιλέξει στο μάθημα της μουσικής θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Pupils will play a games called “apples” They will discuss the rules. They will start the game with a laxnisma

28 10η δραστηριότητα – Αξιολόγηση 10th activity – Evaluation
Στη φάση της αξιολόγησης δίνουμε στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή που είναι κοινό για όλες τις ομάδες και περιέχει ένα σταυρόλεξο που δημιουργήσαμε με το λογισμικό Hot Potatoes και τους καλούμε να το λύσουν.( Φ.Ε.9) Pupils will be called to complete a working sheet on hotpotatoes which was made by the teacher

29 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Extending the senario
The drawing of a games called “koutso” in our yard. Κατασκευή στην αυλή του σχολείου από τους μαθητές του παιχνιδιού «κουτσό» για περνούν ευχάριστα το διάλειμμά τους.

30

31 Thank you! Σας ευχαριστώ πολύ!


Κατέβασμα ppt "ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Children games: Work plan with ICTs use"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google