Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Να εμπεδώσουν οι μαθητές το βασικό λεξιλόγιο κίνησης στο χώρο. C Consolidation of the basic vocabulary of moving in space.  Να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Να εμπεδώσουν οι μαθητές το βασικό λεξιλόγιο κίνησης στο χώρο. C Consolidation of the basic vocabulary of moving in space.  Να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Να εμπεδώσουν οι μαθητές το βασικό λεξιλόγιο κίνησης στο χώρο. C Consolidation of the basic vocabulary of moving in space.  Να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο γραπτά και προφορικά σε απλές προτάσεις. Using the vocabulary in simple sentences, both orally and in writing.  Να μπορούν να ζητούν πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν στο χώρο. Asking information about how to move in space.

3  Να περιγράφουν τη διαδρομή που θα κάνει κάποιος για να φτάσει εκεί που θέλει. Describing the route a person will follow to reach his destination.  Να κινούνται άνετα μέσα σε μία πόλη. Learning to move around a city without difficulty.  Να αναπτύξουν δεξιότητες ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Developing skills of learning while working in a team.  Να κατανοήσουν τη συμβολή του διαδικτύου και γενικότερα των ΤΠΕ στην εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών. Realizing the importance of the Internet and in general of ICT in learning foreign languages.

4 Documents pédagogiques : Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό / Documents pédagogiques : Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό / Supportive teaching materials Le livre et le cahier de l’ élève: Action.fr-1 Sites sur internet avec des dialogues et des exercices Le pendu et les mots -croisés du livre enrichi Το βιβλίο του μαθητή και το τετράδιο ασκήσεων “Action.fr-1”: Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με διαλόγους και ασκήσεις Κρεμάλες και σταυρόλεξα από το εμπλουτισμένο βιβλίο του ΥΠΑΙΘ “Action.fr-1”: Student’s book and Workbook Sites on the Internet with dialogues and exercises Hangman word games and cross word puzzles from the enriched version of the student’s book, published by the Ministry of Education. Grammaire: Γραμματική / Grammaire: Γραμματική / Grammar Prépositions et adverbes de lieu / Προθέσεις και επιρρήματα τόπου Les locutions adverbiales de direction/Επιρρηματικές εκφράσεις που δηλώνουν κατεύθυνση L’impératif/Προστακτική repositions and adverbs of place Adverbial phrases that express direction Imperative

5 Types principaux d’ exercices: Βασικοί τύποι ασκήσεων/ Types principaux d’ exercices: Βασικοί τύποι ασκήσεων/ Basic types of exercises Exercices à trous / ασκήσεις με κενά Exercices en contexte situationnel/communicatif /ασκήσεις επικοινωνιακές Jeu de rôles – Dialogues/ παιχνίδια ρόλων- διάλογοι Exercices with gaps to fill in the correct word Exercices in situational context/communicative exercises Role-plays - Dialogues Modalité d’exploitation: Τρόπος επεξεργασίας/ Modalité d’exploitation: Τρόπος επεξεργασίας/ Operating modality: Fiche de Travail individuel/ ατομικά φύλλα εργασίας Travail en groupe dans la classe/ ομαδικές εργασίες στην τάξη Individual worksheet Team work in class Production Finale/Τελική παραγωγή/ Production Finale/Τελική παραγωγή/ Final production Production d’ un mini- vidéo «Dans la rue…» / παραγωγή ολιγόλεπτου βίντεο «στον δρόμο...» Production of a mini- video "in the street... " 5 διδακτικές ώρες/ 5 teaching sessions

6  Demander son chemin à quelqu'un  Indiquer le chemin à quelqu'un  Décrire le parcours à suivre pour se rendre quelque part  Se repérer dans la ville

7 Pour aller au / à la …….., svp ? C'est où le / la ……....? Il y a un / une …….. près d'ici ? Je cherche un / une ……….. Οι μαθητές έμαθαν τις ερωτήσεις για να μπορούν να κατευθυνθούν κάπου να κατευθυνθούν κάπου / Students also learnt the necessary questions they should ask in order to go

8 PRENDRE : Prenez la rue / l'avenue ………… CONTINUER : Continuez tout droit jusqu'au feu/ Continuez jusqu'au bout /au rond- point Continuez toujours tout droit jusqu'à TOURNER : Là, tournez à gauche / à droite TRAVERSER : Traversez l'avenue, le boulevard / la route PASSER sous/par : Passez sous la voie ferrée Passez par la poste DEMANDER à nouveau. Je ne sais pas Je ne suis pas de ce quartier

9 Cliquez sur la site et écoutez bien pour apprendre http://francesvirtual.blogspot.gr/2010/09/prepositions-1.html

10 1ère Fiche de travail Exercice 1: Se déplacer en ville Cliquez sur le site http://lexiquefle.free.fr/ville.swfttp://lexiquefle.free.fr/ville.swf Choisissez : le lexique, les verbes, les dialogues Observez et jouez en faisant les exercices Exercice 2: Demander et dire où on v a Cliquez sur le site http://flebosco2eso.blogspot.gr/2010 /11/se-deplacer-en-ville.html et jouez en faisant les activités 1, 2, 3 et 4

11 2 ième Fiche de travail Cliquez sur le site http://elfrancesaclasse.wordpress.com/unite-1/unite- 2/unite-2-exercices-indiquer-le-chemin/http://elfrancesaclasse.wordpress.com/unite-1/unite- 2/unite-2-exercices-indiquer-le-chemin/ et faites les exercices Suivre une direction : Où est-ce qu'ils veulent aller ? Lisez les indications et trouvez les destinations. 1. - Pardon, madame - pour aller à la/au…………………………………., s'il vous plaît ? - Alors, vous continuez, vous passez devant la boucherie, là, puis vous continuez toujours tout droit jusqu'au feu. Là, vous tournez à gauche. Vous allez tout droit, vous traversez une rue. Elle est là, au coin de la prochaine rue, sur la gauche. 2. - Alors, où est ce fameux Café ? - Tu vas voir, c'est très simple. ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

12 Se déplacer en ville http://lexiquefle.free.fr/ville.swfhttp://lexiquefle.free.fr/ville.swf http://elfrancesaclasse.wordpress.com/unite-1/unite-2/unite-2- exercices-indiquer-le-chemin/ http://elfrancesaclasse.wordpress.com/unite-1/unite-2/unite-2- exercices-indiquer-le-chemin/ http://flebosco2eso.blogspot.gr/2010/11/se-deplacer-en-ville.html Les prépositions de lieu http://francesvirtual.blogspot.gr/2010/09/prepositions-1.html http://francesvirtual.blogspot.gr/2010/09/prepositions-1.html http://fog.ccsf.edu/~creitan/q3prep.htm Demander son chemin ( la rue Turpin ) http://www.hku.hk/french/starters/contact/sit14_chemin.htm http://www.hku.hk/french/starters/contact/sit14_chemin.htm Amusons-nous avec les prépositions http://w26261.phpww.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais- 2/exercicefrancais-26261.php http://w26261.phpww.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais- 2/exercicefrancais-26261.php

13 http://photodentro.edu.gr/lor/ http://ebooks.edu.gr/2013/ http://dschool.edu.gr/

14 Αποφασίσαμε με τα παιδιά να γυρίσουν ένα mini-vidéo εντάσσοντας και το τραγούδι που είχαμε διδαχθεί. Στο Καφέ του Χαμένου Χρόνου – Au Café du Temps Perdu Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Salvatore Adamo "Οι Άγγελοι Ζουν Ακόμη στη Μεσόγειο" μουσική - στίχοι (γαλλικά) : S. Adamo στίχοι (ελληνικά) : Γ. Μπακόλας The sudents decided to make a short video including the song they were taught. «At the Lost Time Café» Lavrentis Macheritsas – Salvatore Adamo “Angels still live in the Mediterranean” Music – Lyrics (French): S. Adamo Lyrics (Greek): G. Bakolas Good Practice / A Video Καλή πρακτική

15

16


Κατέβασμα ppt " Να εμπεδώσουν οι μαθητές το βασικό λεξιλόγιο κίνησης στο χώρο. C Consolidation of the basic vocabulary of moving in space.  Να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google